337/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

337
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. júla 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 ods. 6 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)
Technické podmienky prístupu a pripojenia k prenosovej sústave určujú
a)
technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie zariadení na výrobu elektriny,
b)
technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie odberných zariadení a elektrických prípojok, priamych a spojovacích vedení,
c)
podmienky na prevádzkovanie a údržbu elektroenergetických zariadení,
d)
miesto pripojenia, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla.
(2)
Technické podmienky vzájomnej súčinnosti pre koordináciu prevádzky prenosovej sústavy s inými sústavami obsahujú
a)
súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy so sústavami na území Európskej únie alebo so sústavami na území tretích štátov vrátane koordinácie rozvoja sústav,
b)
súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy s distribučnými sústavami na vymedzenom území1) vrátane koordinácie rozvoja sústav,
c)
prevádzkové normy vyplývajúce zo záväzných medzinárodných pravidiel pre prevádzku synchrónne prepojeného systému.
(3)
Technické podmienky na prevádzkovanie priameho vedenia obsahujú
a)
technické podmienky merania, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla,
b)
podrobnosti o technických požiadavkách na údržbu a prevádzkovanie.
(4)
Technické podmienky prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy obsahujú
a)
podmienky merania v prenosovej sústave, a to
1.
podrobnosti o meraní elektriny vo výrobniach, elektrických staniciach a transformovniach veľmi vysokého napätia,
2.
podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach, vzorcoch a odpočtoch a druhoch určených meradiel,
3.
požiadavky na výkon správy, údržbu a opravy meracích zariadení,
b)
podmienky poskytovania podporných služieb, a to
1.
technické požiadavky na existujúce, nové a rekonštruované zdroje poskytujúce podporné služby,
2.
podmienky overovania funkčnosti podporných služieb,
3.
prípravu prevádzky, upresnenie a vyhodnotenie poskytovania podporných služieb,
c)
podmienky poskytovania systémových služieb, a to
1.
primárnu reguláciu frekvencie a výkonu,
2.
sekundárnu reguláciu frekvencie a výkonu,
3.
terciárnu reguláciu napätia a výkonu,
4.
zabezpečenie stability prenosu,
5.
obnovu prevádzky po úplnom alebo čiastočnom rozpade sústavy,
d)
podmienky stanovenia parametrov kvality a spoľahlivosti dodávok, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných hodnôt podľa technických noriem2) a týkajú sa kritérií
1.
frekvencie siete,
2.
veľkosti napätia,
3.
nesymetrie napájacieho napätia,
4.
veľkosti riadiacich signálov zo siete odberateľov,
5.
rýchlych zmien napätia,
6.
ukazovateľov spoľahlivosti.
(5)
Technické podmienky na prerušenie dodávok elektriny obsahujú
a)
postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri uplatnení prerušenia alebo obmedzenia dodávky,
b)
spôsoby oznámenia plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky.
(6)
Technické podmienky na odpojenie z prenosovej sústavy obsahujú
a)
technické požiadavky pri odpojení prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
b)
postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri odpojení elektroenergetického zariadenia z prenosovej sústavy.
(7)
Kritériá technickej bezpečnosti prenosovej sústavy obsahujú
a)
reguláciu frekvencie, napätia, ako aj preťaženia zariadení prenosovej sústavy,
b)
riešenie poruchových stavov na účely obnovenia dodávok a výroby elektriny,
c)
podmienky chránenia zariadení prenosovej sústavy.
(8)
Podmienky na požiadavky na zber a výmenu informácií pre automatizovaný systém dispečerského riadenia určujú podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na
a)
prostriedky a rozsah telekomunikačnej siete,
b)
pravidlá súčinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou,
c)
požiadavky na kvalitu,
d)
požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť,
e)
riadiaci dispečerský systém,
f)
riadiace a informačné systémy elektrických staníc a výrobní,
g)
terminály výrobní, hraničných rozvodní a elektrických staníc,
h)
napájanie systémov,
i)
diaľkové meranie a signalizáciu, zber a prenos dát v reálnom čase,
j)
presnosť a cyklus merania pre sekundárnu reguláciu činného výkonu a terciárnu reguláciu napätia.
(9)
Podmienky riadenia sústavy obsahujú
a)
plánovanie a prípravu prevádzky sústavy (ročná, mesačná, týždenná, denná),
b)
záväzné podkladové materiály účastníkov trhu s elektrinou potrebné na vypracovanie prípravy prevádzky sústavy,
c)
záväznú dokumentáciu pre operatívne riadenie, analýzu, kontrolu a hodnotenie prevádzky sústavy,
d)
pravidlá dispečerského riadenia sústavy,
e)
plánovanie a realizáciu opráv a údržby sústavy.
§ 2
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Technické podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sústave určujú
a)
spôsob pripojenia odberateľov pre jednotlivé úrovne napätia,
b)
kompenzáciu vplyvu odberateľa na kvalitu napätia,
c)
technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky výrobných zdrojov,
d)
technické požiadavky na pripojenie lokálnych distribučných sústav,
e)
miesto pripojenia, meracie miesto, spôsob merania a druh určeného meradla.
(2)
Technické podmienky na prevádzku distribučnej sústavy sa vzťahujú na
a)
podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach a určených meradlách,
b)
zabezpečenie parametrov kvality dodávky, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných hodnôt podľa technických noriem,2)
c)
podrobnosti o sledovaní parametrov odberného miesta,
d)
výmenu informácií o prevádzke,
e)
podmienky riadenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a distribučných sústav.
(3)
Technické podmienky na meranie v distribučnej sústave určujú podmienky vzťahujúce sa na
a)
dispečerské meranie,
b)
podmienky na zriadenie obchodného merania.
(4)
Technické podmienky na poskytovanie univerzálnej služby určujú spôsob a podmienky, za ktorých môže byť univerzálna služba
a)
poskytovaná,
b)
meraná,
c)
ukončená.
(5)
Technické podmienky na prerušenie dodávky elektriny obsahujú
a)
dôvody na prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny z technického hľadiska,
b)
postup pri plánovaných rekonštrukciách a opravách zariadení distribučnej sústavy,
c)
postup pri haváriách a poruchách na zariadeniach distribučnej sústavy a spôsob odstraňovania ich následkov,
d)
spôsob oznamovania prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektrickej energie,
e)
spôsob pripojenia nových zariadení.
(6)
Technické podmienky na odpojenie z distribučnej sústavy obsahujú
a)
dôvody na odpojenie zo sústavy z technického hľadiska,
b)
postup pri nedodržiavaní bezpečnostných a prevádzkových predpisov,
c)
technický postup pri odpájaní z distribučnej sústavy.
(7)
Technické podmienky na stanovenie pravidiel riadenia distribučnej sústavy obsahujú
a)
podmienky poskytovania distribučných a systémových služieb,
b)
spôsob regulácie výkonu a napätia,
c)
podmienky stability a obnovy prevádzky distribučnej sústavy po rozpade sústavy,
d)
plánovanie a koordináciu prevádzky zdrojov,
e)
technické podmienky riadenia v reálnom čase,
f)
podmienky riadenia spotreby,
g)
plánovanie, prípravu a koordináciu prevádzky distribučnej sústavy,
h)
spôsob výmeny informácií o prevádzke.
(8)
Technické podmienky na stanovenie požiadaviek na zber a odovzdávanie informácií pre dispečerské riadenie sa vzťahujú na
a)
kategórie údajov,
b)
spôsob merania a signalizácie,
c)
požiadavky na kvalitu procesných dát a spôsob výmeny informácií,
d)
prenos dát,
e)
parametre prenosovej sústavy a parametre distribučných sústav,
f)
parametre zdrojov.
(9)
Technické podmienky na stanovenie kritérií technickej bezpečnosti distribučnej sústavy sa vzťahujú na
a)
bezpečnosť pri práci na zariadeniach distribučnej sústavy,
b)
bezpečnosť pri riadení distribučnej sústavy,
c)
bezpečnosť pri výstavbe,
d)
plán obrany proti šíreniu porúch a plán obnovy po rozpade sústavy,
e)
obmedzovanie spotreby v mimoriadnych situáciách,
f)
podmienky prevádzky distribučnej sústavy v stave núdze,
g)
skúšky distribučnej sústavy,
h)
rozvoj distribučnej sústavy.
§ 3
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Technické podmienky prístupu do prepravnej siete a distribučnej siete určujú
a)
technické požiadavky prístupu do siete podľa typu účastníka trhu s plynom,
b)
kvalitatívne parametre plynu,
c)
technicko-komunikačné kritériá.
(2)
Technické podmienky na pripojenie k prepravnej sieti a distribučnej sieti určujú
a)
technické podmienky pripojenia plynových zariadení k sieti,
b)
stanovenie tlakovej úrovne,
c)
spôsob určenia miesta pripojenia a meracieho miesta prevádzkovateľom siete,
d)
technické požiadavky na meranie,
e)
maximálnu hodinovú, dennú a ročnú hodnotu odberu plynu v závislosti od kategórie odberateľa pri distribučnej sieti.
(3)
Technické podmienky technickej súčinnosti sietí obsahujú
a)
popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľmi distribučných sietí, prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľmi distribučných sietí, medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľom zásobníka a medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a prevádzkovateľom zásobníka,
b)
technické režimy prevádzky plynovodov vrátane vstupného a výstupného tlaku,
c)
technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti sietí.
(4)
Technické podmienky na prevádzkovanie prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú
a)
technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na
1.
základné pravidlá merania,
2.
prevádzku a kontrolu meracích zariadení,
3.
princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,
b)
zásady prevádzkovania plynárenských zariadení,
c)
popis existujúcich pripojení k sieti,
d)
technické a prevádzkové obmedzenia pre siete.
(5)
Technické podmienky na prevádzkovanie priameho plynovodu obsahujú
a)
spôsob prevádzkovania priameho plynovodu,
b)
spôsob pripojenia k priamemu plynovodu,
c)
technické a prevádzkové obmedzenia pre priamy plynovod.
(6)
Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú
a)
technické podmienky kontroly technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
b)
technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia, na miestach odberu alebo dodávky,
c)
technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí,
d)
technické podmienky odorizácie plynu v distribučnej sieti,
e)
nevyhnutný objem plynu prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete v plynovodoch na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky prepravnej siete a distribučnej siete.
(7)
Technické podmienky na prerušenie dopravy plynu obsahujú postup pri
a)
plánovaných rekonštrukciách a opravách plynárenských zariadení,
b)
haváriách a poruchách na plynárenských zariadeniach a odstraňovaní ich následkov.
(8)
Technické podmienky na odpojenie z prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú
a)
dôvody na odpojenie zo siete z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska,
b)
technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo siete.
(9)
Technické podmienky na riadenie prepravnej siete a distribučnej siete sa vzťahujú na
a)
úlohy dispečerského riadenia,
b)
technické nástroje dispečerského riadenia,
c)
princípy spolupráce medzi plynárenskými dispečingmi,
d)
princípy riadenia prepravnej a distribučnej siete počas havarijných stavov a stavu núdze.
§ 4
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka
(1)
Technické podmienky prístupu do zásobníka určujú
a)
požadovaný tlak plynu v miestach vstupu do zásobníka,
b)
poskytovaný tlak plynu v miestach výstupu zo zásobníka,
c)
kvalitatívne parametre plynu,
d)
technicko-komunikačné kritériá.
(2)
Technické podmienky na pripojenie k zásobníku určujú
a)
stanovenie požadovanej tlakovej úrovne pripájaných zariadení,
b)
spôsob určenia miesta pripojenia a merania prevádzkovateľom zásobníka,
c)
technické požiadavky na pripájané plynárenské zariadenia.
(3)
Technické podmienky technickej súčinnosti zásobníka a sietí obsahujú
a)
popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom prepravnej siete a medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti zásobníka a sietí na miestach prepojenia a pripojenia.
(4)
Technické podmienky na prevádzkovanie zásobníka obsahujú
a)
technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na
1.
základné pravidlá merania,
2.
prevádzku a kontrolu meracích zariadení,
3.
princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,
b)
zásady prevádzkovania a riadenia zásobníka,
c)
popis existujúcich pripojení k zásobníku,
d)
technické a prevádzkové obmedzenia pre zásobníky.
(5)
Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení zásobníka a sietí obsahujú
a)
postup pri kontrole technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
b)
technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
c)
technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí v miestach pripojenia a prepojenia.
(6)
Technické podmienky na prerušenie uskladňovania plynu sa vzťahujú na
a)
princípy postupu pri plánovaní a vykonávaní rekonštrukcií a opráv plynárenských zariadení,
b)
princípy postupu pri haváriách, poruchách a odstraňovaní ich následkov.
(7)
Technické podmienky na odpojenie zo zásobníka obsahujú
a)
dôvody na odpojenie zo zásobníka z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska,
b)
technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo zásobníka.
(8)
Technické podmienky na riadenie zásobníka sa vzťahujú na
a)
úlohy dispečerského riadenia,
b)
technické nástroje dispečerského riadenia,
c)
princípy spolupráce medzi prevádzkovateľom zásobníka plynu, prevádzkovateľom distribučnej siete a prevádzkovateľom prepravnej siete,
d)
princípy riadenia zásobníka počas havarijných stavov a stavu núdze.
§ 5
Spôsob vypracovania a zverejnenia minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka vypracujú technické podmienky podľa § 1 ods. 1 a 2, § 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2, § 4 ods. 1 a 2 v rozsahu, v akom určia minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do inej sústavy, siete a zásobníka a zabezpečia vzájomnú prevádzkyschopnosť týchto sústav, sietí a zásobníka (ďalej len „technické pravidlá“) do 1. októbra 2005; zároveň predložia technické pravidlá ministerstvu na účely informovania Európskej komisie podľa § 3 ods. 6 písm. e) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka vypracujú technické podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy, siete a zásobníka s výnimkou technických pravidiel podľa odseku 1 do 1. októbra 2005.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka môžu prihliadať pri vypracovaní technických pravidiel podľa odsekov 1 a 2 na normatívne dokumenty vypracované podľa technických predpisov.3)
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
v z. Eva Šimková v. r.
1)
§ 2 písm. a) šiesty bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
2)
Napríklad STN EN 50160, STN 33 0120, STN 33 021.
3)
Napríklad STN EN 45 020, STN EN 12 007/1-4, STN EN 12 186, STN EN 15 94.