349/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.01.2013

349
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 13. júla 2005,
ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní ich spôsobilosti a o označovaní výcvikových vozidiel,
b)
minimálne požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah jednotlivých kurzov podľa § 2 ods. 1 zákona,
c)
podrobnosti o inštruktorských skúškach a o skúškach na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov,
d)
podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona a vzory jednotlivých dokumentov a osvedčení o úspešnom ukončení kurzov,
e)
vzor inštruktorského preukazu a evidenčnej karty inštruktora autoškoly.
Podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní jej spôsobilosti
§ 2
(1)
Overiť spôsobilosť miestnosti ako učebne možno, ak zodpovedá všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám1) na pobytové miestnosti a je povolené jej užívanie.
(2)
Príslušenstvom učebne sú sociálne zariadenia a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov.
(3)
Učebňa musí umožňovať teoretickú výučbu, praktickú údržbu, výcvik na trenažéri a musí mať taký rozmer, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2 a najmenej
a)
8 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri teoretickej výučbe,
b)
12 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri praktickej údržbe.
§ 3
(1)
Na zabezpečenie teoretickej výučby učebňa musí byť vybavená
a)
stolmi a stoličkami alebo lavicami s podložkou na písanie v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu,
b)
učebnými pomôckami.
(2)
Učebnými pomôckami sú
a)
texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom skúšky z predpisov o cestnej premávke podľa osobitného predpisu,2)
b)
tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie teoretickej výučby,
c)
obrazy, diafilmy alebo iné nosiče
1.
so zobrazením dopravných značiek a riešenia dopravných situácií,
2.
so záznamom pravidiel cestnej premávky, teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej jazdy,
3.
so zobrazením konštrukcie motorových vozidiel a prípojných vozidiel jednotlivých kategórií podľa druhu kurzu a s doplňujúcimi údajmi o základoch údržby vozidiel.
§ 4
(1)
Na zabezpečenie praktickej prípravy učebňa musí byť vybavená
a)
pracovnými stolmi a stoličkami v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu,
b)
učebnými pomôckami.
(2)
Učebnými pomôckami sú
a)
tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie praktickej výučby,
b)
hmotné modely alebo virtuálne modely
1.
dvojtaktného motora a štvortaktného motora,
2.
palivovej sústavy, elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,
3.
zážihového motora a vznetového motora,
4.
prevodovky a spojky.
§ 5
(1)
Overiť spôsobilosť trenažéra na výcvik možno, ak
a)
ide o trenažér s technickým a elektronickým vybavením simulujúcim cestnú premávku,
b)
bola schválená technická spôsobilosť typu a
c)
umožňuje vykonávať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rovnakom rozsahu ako autocvičisko.
(2)
Dokladom preukazujúcim požiadavky podľa odseku 1 je osvedčenie o technickej spôsobilosti.
§ 6
(1)
Overiť spôsobilosť výcvikovej plochy ako autocvičiska možno, ak
a)
podľa kolaudačného rozhodnutia je povolené jej užívanie na uskutočňovanie praktického výcviku účastníkov kurzu a
b)
umožňuje vykonať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rozsahu prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Na ovládanie základných vodičských úkonov podľa odseku 1 písm. b) autocvičisko musí byť vybavené
a)
spevnenou plochou, pričom najmenej jedna komunikácia musí byť priama a dlhá najmenej 70 m s asfaltovým, betónovým alebo dláždeným povrchom,
b)
kužeľmi, rampou, hrboľom a klinom,
c)
rádiopovelovým zariadením schváleného typu umožňujúcim prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla; ak ide o rádiopovelové zariadenie umožňujúce zastavenie výcvikového vozidla, musí byť schválené podľa osobitného predpisu.4)
§ 7
(1)
Overiť spôsobilosť motorového vozidla a prípojného vozidla ako výcvikového vozidla možno, ak je
a)
vybavené schváleným dvojitým zariadením4) na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy podľa druhu výcviku v závislosti od skupiny vodičských oprávnení, a ak
1.
ide o motocykel, aj dvojitým riadením,4)
2.
ide o kolesový traktor, aj dvomi ďalšími sedadlami v kabíne,
b)
označené ako výcvikové vozidlo,
c)
označené údajmi o prevádzkovateľovi autoškoly.
(2)
Na výcvik zdravotne postihnutej osoby možno jednorazovo overiť spôsobilosť akéhokoľvek motorového vozidla, ak je prispôsobené telesnému stavu zdravotne postihnutého účastníka kurzu, a to aj keď je vo vlastníctve zdravotne postihnutého účastníka kurzu.
Označovanie výcvikových vozidiel
§ 8
(1)
Počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona a počas doplňujúcich jázd vodičov musí byť výcvikové vozidlo označené odnímateľným transparentom s nápisom AUTOŠKOLA (ďalej len „odnímateľný transparent“), ktorý musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený. Ak ide o výcvik na motocykli, musia byť účastník kurzu aj inštruktor autoškoly vybavení vestou s reflexným nápisom AUTOŠKOLA (ďalej len „vesta“). Ak ide o nákladné vozidlo a autobus, musia byť označené okrem odnímateľného transparentu aj odnímateľnou reflexnou fóliou s nápisom AUTOŠKOLA (ďalej len „odnímateľná fólia“).
(2)
Odnímateľný transparent a odnímateľná fólia musia byť schválené ako hromadne vyrábaný komponent.4) Vzory odnímateľného transparentu, odnímateľnej fólie a vesty sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Umiestnenie označenia podľa druhu výcvikových vozidiel musí spĺňať tieto požiadavky pre skupiny vodičských oprávnení:
a)
B1 alebo B musí byť označené schváleným odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede zadnej časti karosérie výcvikového vozidla; môže byť označené aj schválenou odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou viditeľne na prednej časti a na zadnej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený,
b)
BE výcvikové vozidlo podľa skupiny B a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ± 10 mm alebo s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti výcvikového prípojného vozidla,
c)
C1 alebo C musí byť označené odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede prednej časti kabíny výcvikového vozidla, odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového vozidla a odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou na prednej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený,
d)
C1E alebo CE výcvikové vozidlo podľa skupiny C alebo podskupiny C1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti výcvikového vozidla,
e)
D1 alebo D musí byť označené odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede prednej časti karosérie výcvikového vozidla, odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ± 10 mm alebo s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou na prednej časti výcvikového vozidla a odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený,
f)
D1E alebo DE výcvikové vozidlo podľa skupiny D alebo D1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musia byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového prípojného vozidla,
g)
T musí byť označené odnímateľným transparentom v strede na streche kabíny výcvikového vozidla a prípojné vozidlo musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ± 10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti prípojného vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený.
(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na motorové vozidlo schválené na praktický výcvik zdravotne postihnutej osoby.
(5)
Vyhotovenie a umiestnenie označenia prevádzkovateľa autoškoly na výcvikovom vozidle musí byť v súlade s požiadavkami upravenými predpismi o cestnej doprave.5)
(6)
Odnímateľný transparent musí spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
základné rozmery – dĺžka 440 mm, šírka v základni 125 mm, výška 165 mm; v tolerancii ± 10 mm,
b)
kryt s nápisom môže byť vylisovaný z bieleho priesvitného plastu (ďalej len „plast“); nápis sa vyhotovuje obojstranne sieťotlačou na samolepiacu priesvitnú fóliu, pričom vrchný kryt môže byť na základňu pripevnený samoreznými skrutkami,
c)
základňa musí byť vylisovaná z plastu alebo z iného vhodného materiálu čiernej farby a na základňu musí byť vhodným spôsobom pripevnený magnetický nosič a strešný diel,
d)
rampa musí byť vylisovaná z plastu alebo z iného vhodného materiálu čiernej farby, pričom na rampu musia byť prichytené nosiče žiaroviek a rampa v spojení so základňou musí vytvárať aretačný okraj pre kryt,
e)
presvetlenie musí byť zabezpečené napájacím napätím vozidla, pričom vyhotovenie elektrickej inštalácie odnímateľného transparentu musí umožňovať jednoduché odpojenie od elektrického zdroja,
f)
nápis „AUTOŠKOLA“ musí byť červenej farby Pantone 186 C s dĺžkou nápisu v základni 316 mm a dĺžkou nápisu v hornej časti 293 mm, pričom písmo musí byť typu Futura s výškou 64 mm; v tolerancii ± 10 mm,
g)
odnímateľný transparent musí mať z hľadiska priľnavosti so strechou vozidla také vlastnosti, aby jazdou vozidla nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
(7)
Odnímateľná fólia musí spĺňať tieto technické požiadavky:
1.
Odnímateľná fólia veľká, formát 800 × 231 mm, v tolerancii ± 10 mm:
a)
materiál: odnímateľná fólia a samolepiaca reflexná fólia Fasson bielej farby,
b)
písmo: typ Futura červenej farby Pantone 186 C s výškou písmen 140 mm v tolerancii ± 10 mm,
c)
formát zarámovanej plochy vrátane rámika s dĺžkou 778 mm, výškou 209 mm v tolerancii ± 10 mm a šírkou rámika 4 mm a vzdialenosťou rámika od okraja 11 mm,
d)
dĺžka nápisu v základni 702 mm a v hornej časti 650 mm v tolerancii ± 10 mm.
2.
Odnímateľná fólia malá, formát 380 × 110 mm, v tolerancii ± 10 mm:
a)
materiál: odnímateľná fólia a samolepiaca reflexná fólia Fasson bielej farby,
b)
písmo: typ Futura červenej farby Pantone 186 C s výškou písmen 67 mm v tolerancii ± 5 mm,
c)
formát zarámovanej plochy vrátane rámika s dĺžkou 370, výškou 100 mm v tolerancii ± 10 mm a šírkou rámika 2 mm a vzdialenosťou rámika od okraja 5 mm,
d)
dĺžka nápisu v základni 340 mm a v hornej časti 320 mm v tolerancii ± 10 mm.
(8)
Vesta musí byť oranžovej farby RAL 2005 alebo musí mať podkladový materiál fluorescenčnej farby6) a nápis na nej musí spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
materiál nápisu musí byť z reflexnej fólie Fasson bielej farby alebo z retroreflexného materiálu s dĺžkou nápisu v základni 335 mm a v hornej časti 310 mm v tolerancii ± 10 mm,
b)
písmo musí byť typu Futura červenej farby Pantone 186 C a výška písmen 67 mm v tolerancii ± 5 mm,
c)
rozmery nápisu musia byť vo formáte 380 × 110 mm v tolerancii ± 10 mm so zarámovanou plochou vrátane rámika s dĺžkou 370 mm a výškou 100 mm v tolerancii ± 10 mm, pričom šírka rámika musí byť 2 mm a vzdialenosť rámika od okraja formátu 5 mm.
§ 9
(1)
Počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona a počas doplňujúcich jázd vodičov musí byť výcvikové vozidlo označené označením prevádzkovateľa autoškoly podľa odseku 3, ktoré je vyhotovené nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu, alebo použitím odnímateľnej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou.
(2)
Označenie podľa odseku 1 sa umiestňuje na oboch stranách karosérie autobusu, na dverách nákladného vozidla a traktora a na oboch predných dverách osobného vozidla; môže sa umiestniť aj na prednom čele a na zadnom čele karosérie. Písmená obchodného mena prevádzkovateľa autoškoly musia byť vyhotovené tak, aby boli čitateľné, odlíšené od farby karosérie a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm.
(3)
Označením prevádzkovateľa autoškoly sa rozumie obchodné meno, logo autoškoly, adresa sídla autoškoly, v ktorej je výcvikové vozidlo evidované, telefónne číslo, faxové číslo alebo číslo elektronického spojenia s autoškolou, prípadne iný súvisiaci údaj podľa prevádzkovateľa autoškoly.
Požiadavky na trvanie, štruktúra a obsah kurzov
§ 10
(1)
Jednotlivé kurzy, na ktoré je autoškola registrovaná, sa vykonávajú podľa učebných osnov vydaných podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona. Doplňujúce jazdy vodičov sa vykonávajú v dohodnutom rozsahu. Osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona sa vykonáva podľa prílohy č. 1a.
(2)
Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút. V jednom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlhšie ako 9 vyučovacích hodín. Osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona trvá najmenej sedem hodín.
(3)
Začatie, trvanie, štruktúra a obsah každého kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.
§ 11
(1)
Vodičský kurz musí svojím trvaním, štruktúrou a obsahom zabezpečiť, že účastník vodičského kurzu bude po skončení prípravy spôsobilý vykonať skúšku odbornej spôsobilosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom7) pre jednotlivé skupiny vodičských oprávnení. Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.
(2)
Výučba teórie zahŕňa výučbu pravidiel cestnej premávky, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy a výučbu základov konštrukcie vozidiel a ich údržby. Denne môže výučba teórie trvať najviac jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny.
(3)
Výučba teórie sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť najviac 30 účastníkov kurzu na jedného inštruktora autoškoly.
(4)
Ak účastníkom kurzu je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, vodičský kurz možno vykonať podľa individuálnej učebnej osnovy.
(5)
Ak je vodičský kurz súčasťou výučby v škole, možno upustiť od výučby teórie v takom rozsahu, v akom je jej obsah súčasťou učebnej látky študijného alebo učebného odboru ako prípravy na budúce povolanie.
§ 12
(1)
Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik v údržbe vozidla a výcvik vo vedení vozidla. Výcvik vo vedení vozidla sa skladá z výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku a z výcviku v cestnej premávke. Denne môže praktický výcvik trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci
a)
šesť hodín výcviku v údržbe vozidla,
b)
dve vyučovacie hodiny na trenažéri alebo na autocvičisku alebo
c)
tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke.
(2)
Praktický výcvik musí časovo a obsahovo nadväzovať na teoretickú výučbu.
(3)
Praktický výcvik sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť na jedného inštruktora autoškoly najviac
a)
sedem účastníkov kurzu, ak ide o výcvik v údržbe vozidla,
b)
štyria účastníci kurzu, ak ide o výcvik na trenažéri,
c)
traja účastníci kurzu, ak ide o výcvik na autocvičisku,
d)
jeden účastník kurzu, ak ide o výcvik v cestnej premávke.
§ 13
(1)
Výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej jazdy a najmenej polovice výučby pravidiel cestnej premávky, ak účastník kurzu po výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku preukáže, že má základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.
(2)
Pri vykonávaní výcviku na autocvičisku môže inštruktor autoškoly vykonávať výcvik súčasne
a)
len s jedným výcvikovým vozidlom, ak rádiopovelové zariadenie umožňuje inštruktorovi autoškoly zo stanovišťa mimo vozidla dávať účastníkovi kurzu pokyny bez možnosti zastaviť vozidlo,
b)
najviac s tromi výcvikovými vozidlami, ak rádiopovelové zariadenie umožňuje inštruktorovi autoškoly zo stanovišťa mimo vozidla nielen dávať každému účastníkovi kurzu pokyny, ale aj každé výcvikové vozidlo samostatne zastaviť.
§ 14
(1)
Výučba a výcvik v doškoľovacom kurze zahŕňajú výučbu pravidiel cestnej premávky a výcvik z vedenia vozidla.
(2)
Na výučbu a výcvik v doškoľovacom kurze sa primerane vzťahujú § 12 a § 13 ods. 2.
(3)
Účastníkom doškoľovacieho kurzu môže byť len vodič uvedený v rozhodnutí o účasti na doškoľovacom kurze.8)
§ 15
(1)
Kurz žiadateľov o inštruktorské oprávnenie (ďalej len „inštruktorský kurz“) je prípravou na vykonanie inštruktorskej skúšky.
(2)
Výučbu teórie a praktický výcvik možno vykonať najviac s 15 účastníkmi kurzu naraz.
(3)
Po ukončení inštruktorského kurzu sa účastníkovi vydá osvedčenie podľa § 25, ktoré je podkladom na vykonanie inštruktorskej skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl.
§ 16
Inštruktorská skúška
(1)
Inštruktorská skúška sa skladá z písomného testu, z ústnej skúšky, z teórie a z praktickej skúšky. Predmetom skúšky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu inštruktorského kurzu. Inštruktorská skúška sa vykoná do 30 dní odo dňa ukončenia inštruktorského kurzu.
(2)
Výsledok inštruktorskej skúšky sa hodnotí „vyhovel“ a „nevyhovel“. Výsledok skúšky sa uvedie v protokole o vykonaní skúšky.
(3)
Ak účastník kurzu nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom na inštruktorskej skúške nevyhovel. Ak nevyhovie ani na nej, musí opakovať celý inštruktorský kurz.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na skúšku vykonanú po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl.
§ 17
Rozsah inštruktorského oprávnenia
Inštruktorské oprávnenie
a)
skupiny A oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny AM, A1, A2 a A vodičských oprávnení,
b)
skupiny B oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupinu B1 a B vodičských oprávnení,
c)
skupiny C oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, C1, C a T vodičských oprávnení,
d)
skupiny D oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, C1, C, D1, D a T vodičských oprávnení,
e)
skupiny BE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B a BE vodičských oprávnení,
f)
skupiny CE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E, C, CE a T vodičských oprávnení,
g)
skupiny C1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E a T vodičských oprávnení,
h)
skupiny DE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T vodičských oprávnení,
i)
skupiny D1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E, C, CE,D1, D1E a T,
j)
skupiny AM oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupinu AM,
k)
skupiny T oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupinu T.
§ 18
Vedenie dokumentácie o jednotlivých kurzoch
(1)
Dokumentáciu o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona tvoria
a)
dokumenty týkajúce sa inštruktorov autoškoly,
b)
dokumenty o technickej základni autoškoly,
c)
dokumenty zaznamenávajúce priebeh jednotlivých kurzov,
d)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou autoškoly a
e)
doklad o finančnej spoľahlivosti.
(2)
Dokumentmi o inštruktoroch autoškoly sú pracovná zmluva a inštruktorský preukaz.
(3)
Dokumentmi o technickej základni autoškoly sú
a)
doklady o vlastníctve, spoluvlastníctve, nájme alebo finančnom lízingu technickej základne autoškoly, najmä zmluvy a faktúry o nadobudnutí,
b)
osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole výcvikových vozidiel, ako aj o emisnej kontrole, ak jej podliehajú,
c)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a
d)
užívacie povolenie autocvičiska.
(4)
Dokumentmi zaznamenávajúcimi priebeh jednotlivých kurzov sú
a)
matričná kniha,
b)
triedna kniha,
c)
záznamník,
d)
výkaz o prevádzke výcvikového vozidla (ďalej len „výkaz“),
e)
trenažérová kniha,
f)
autocvičisková kniha.
(5)
Dokumentmi o finančnej spoľahlivosti sú faktúra o nadobudnutí vozidla alebo zmluva o finančnom prenájme a doklad o úhrade prvej splátky, alebo účtovná závierka za uplynulý účtovný rok.
(6)
Dokumentáciu o vykonávaní jednotlivých kurzov uchováva prevádzkovateľ autoškoly ešte tri roky odo dňa zániku jej prevádzkovej potreby, ak z pracovnoprávnych predpisov a z predpisov o účtovníctve nevyplýva dlhšia lehota.
§ 19
(1)
O účastníkoch kurzu sa vedie matričná kniha. Matričná kniha musí byť autorizovaná obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“), a to odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným podpisom jeho zamestnanca, a musí
a)
mať všetky strany očíslované,
b)
obsahovať dátum založenia a celkový počet listov,
c)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
(2)
Do matričnej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo, priezvisko a meno účastníka kurzu,
b)
dátum a miesto narodenia účastníka kurzu,
c)
adresa bydliska účastníka kurzu,
d)
trvanie a obsah kurzu s uvedením dátumu začatia a skončenia kurzu,
e)
cena kurzu a dátum jej zaplatenia,
f)
dátum vydania osvedčenia o skončení kurzu.
(3)
Matričná kniha sa uzaviera vlastnoručným podpisom prevádzkovateľa autoškoly po poslednom zápise, inak po skončení kalendárneho roka. Uzavreté matričné knihy uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky po ich uzavretí.
§ 20
(1)
O každom kurze sa musí viesť triedna kniha, do ktorej inštruktori autoškoly priebežne zapisujú údaje o priebehu kurzu a o účasti jednotlivých účastníkov kurzu.
(2)
Triedna kniha musí
a)
obsahovať dátum založenia a celkový počet listov,
b)
mať všetky strany očíslované,
c)
obsahovať údaj o druhu kurzu a číslo kurzu,
d)
obsahovať meno a priezvisko vedúceho kurzu,
e)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
(3)
Do triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
dátum začatia a skončenia kurzu,
b)
dátum začatia a skončenia výučby,
c)
mená a priezviská inštruktorov autoškoly podieľajúcich sa na výučbe,
d)
číslo účastníka kurzu z matričnej knihy,
e)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
f)
záznamy o účasti účastníkov v kurze,
g)
záznamy o obsahu výučby.
(4)
Triednu knihu prevádzkovateľ autoškoly uchováva tri roky po skončení kurzu.
§ 21
(1)
Pred začatím praktického výcviku sa účastníkovi kurzu vydá záznamník, do ktorého inštruktor autoškoly priebežne zapisuje záznamy o priebehu a obsahu praktického výcviku. Pri praktickom výcviku musí mať účastník kurzu záznamník pri sebe a na požiadanie orgánu štátneho odborného dozoru predložiť ho na nahliadnutie.
(2)
Záznamník musí obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
(3)
Do záznamníka sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
b)
číslo účastníka kurzu z matričnej knihy,
c)
druh kurzu,
d)
údaje o vykonanom praktickom výcviku, a to uskutočnené výcvikové hodiny jazdy, vykonané hodiny praktickej údržby a uskutočnené hodiny praktického výcviku na autocvičisku alebo na trenažéri,
e)
údaje o povinnosti používať okuliare alebo iné zdravotnícke pomôcky, ktoré majú vplyv na vedenie motorového vozidla,
f)
vlastnoručný podpis inštruktora autoškoly.
(4)
Po skončení praktického výcviku sa v záznamníku uvedie vyhlásenie účastníka kurzu, že údaje o vykonanom praktickom výcviku sú pravdivé. Vyhlásenie potvrdí účastník kurzu vlastnoručným podpisom.
(5)
Záznamník uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.
§ 22
(1)
O prevádzke každého výcvikového vozidla a o praktickom výcviku sa vedie výkaz, do ktorého inštruktor autoškoly priebežne zaznamenáva údaje o prevádzke výcvikového vozidla a o účasti účastníkov kurzu na praktickom výcviku.
(2)
Výkaz musí
a)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly,
b)
obsahovať dátum založenia,
c)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom,
d)
obsahovať evidenčné číslo výcvikového vozidla.
(3)
Do výkazu sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na výcvikovom vozidle,
b)
dátum a čas použitia výcvikového vozidla,
c)
cieľ jazdy,
d)
stav počítadla pred začatím výcviku a po ukončení výcviku,
e)
údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,
f)
počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité v cestnej premávke a na autocvičisku,
g)
číslo kurzu,
h)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho číslo z matričnej knihy,
i)
vlastnoručný podpis inštruktora autoškoly a účastníka kurzu.
(4)
Výkaz uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.
§ 23
(1)
O prevádzke trenažéra počas kurzov sa vedie trenažérová kniha, do ktorej inštruktor autoškoly zaznamenáva údaje o praktickom výcviku účastníka kurzu na trenažéri.
(2)
Trenažérová kniha musí byť autorizovaná obvodným úradom dopravy, a to odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným podpisom jeho zamestnanca, a musí
a)
obsahovať dátum založenia,
b)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly,
c)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom.
(3)
Do trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na trenažéri,
b)
dátum a čas použitia trenažéra,
c)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
d)
číslo kurzu,
e)
meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,
f)
celkový počet vyučovacích hodín na trenažéri,
g)
vlastnoručné podpisy inštruktora autoškoly a účastníka kurzu.
(4)
Trenažérovú knihu uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.
§ 24
(1)
O prevádzke autocvičiska počas kurzov sa vedie autocvičisková kniha, do ktorej prevádzkovateľ autocvičiska zaznamenáva údaje o praktickom výcviku účastníkov na autocvičisku.
(2)
Autocvičisková kniha musí byť autorizovaná obvodným úradom dopravy, a to odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným podpisom jeho zamestnanca, a musí
a)
obsahovať dátum založenia,
b)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom,
c)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
(3)
Do autocvičiskovej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na autocvičisku,
b)
dátum a čas použitia autocvičiska,
c)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
d)
číslo kurzu,
e)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho číslo z matričnej knihy,
f)
celkový počet vyučovacích hodín na autocvičisku,
g)
vlastnoručné podpisy inštruktora autoškoly a účastníka kurzu.
(4)
Autocvičiskovú knihu uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.
§ 25
Osvedčenie
(1)
Prevádzkovateľ autoškoly vydá osvedčenie účastníkovi, ktorý absolvoval kurz.
(2)
Osvedčenie obsahuje
a)
obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,
b)
údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,
c)
druh kurzu s vyznačením skupín vodičských oprávnení a dátum jeho začatia a skončenia,
d)
meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,
e)
dátum a miesto narodenia účastníka,
f)
vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
25a
Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku
(1)
Prevádzkovateľ autoškoly vydá osvedčenie účastníkovi, ktorý absolvoval osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona.
(2)
Osvedčenie obsahuje
a)
obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,
b)
údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,
c)
druh osobitného výcviku podľa osobitného predpisu8a) a dátum jeho začatia a skončenia,
d)
meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,
e)
dátum a miesto narodenia účastníka,
f)
vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
§ 26
Vzory dokumentov
(1)
Inštruktorský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený v súlade s technickou normou. Na prednej strane preukazu v ľavom hornom rohu je obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm × 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami. Vo vnútri kruhu sú uvedené veľké písmená „SK“; pod týmto obdĺžnikom je podobizeň držiteľa s rozmermi 2 cm × 2,5 cm; vedľa modrého obdĺžnika je veľkými písmenami uvedený nápis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním „PREUKAZ INŠTRUKTORA AUTOŠKOLY“. Na prednej strane preukazu sú modrou farbou vytlačené slová „Preukaz inštruktora autoškoly“ tak, aby tvorili pozadie preukazu. Vzor inštruktorského preukazu je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Vzor evidenčnej karty inštruktora autoškoly je uvedený v prílohe č. 3.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)
Označenia výcvikových vozidiel podľa doterajších predpisov možno používať do 31. decembra 2006.
(2)
Doteraz používané tlačivá matričnej knihy, triednej knihy, výkazu a záznamníka možno používať do 31. decembra 2006.
(3)
Výcvikové vozidlá schválené a používané pred 15. augustom 2005 možno používať na výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona do 31. júla 2008.
(4)
Inštruktorské preukazy vydané pred 15. augustom 2005 platia do dňa vyznačenej platnosti, najmenej však do 30. septembra 2005.
§ 27a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 28
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2005.
v z. Vladimír Menich v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z.
Vzory označovania výcvikových vozidiel
Odnímateľný transparent určený na označenie výcvikových vozidiel
Obrázok 01-1
Vesta určená na označenie osôb pri výcviku v praktickej jazde v cestnej premávke na výcvikových motocykloch
Obrázok 01-2
Odnímateľná fólia určená na označenie výcvikových vozidiel
Obrázok 01-3
Príloha č. 1a k vyhláške č. 349/2005 Z. z.
Minimálne požiadavky na osobitný výcvik vodiča jazdných súprav a pre motocykle skupiny A2 a A podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona
I. Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín B, B1 a BE zamerané na:
a) prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1. nastavenie sedadla do správnej polohy sedenia,
2. nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú,
3. kontrolu uzatvorenia dverí,
4. vykonanie náhodnej kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napríklad motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny ostrekovača), svietidiel, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,
b) kontrolu bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, zaistenie kabíny, spôsob nakladania, zabezpečenie nákladu (iba pre skupinu BE); kontrolu spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupinu BE),
c) osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu B1 a B):
1. cúvanie priamo alebo so zatáčaním vpravo alebo vľavo okolo rohu pri zachovaní určeného smeru,
2. otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu,
3. zaparkovanie vozidla a výjazd z parkovacieho miesta (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé, dopredu alebo cúvaním, na rovine, pri stúpaní a klesaní),
4. presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné,
d) osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu BE):
1. pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (nie v jednej línii),
2. cúvanie v zákrute,
3. bezpečné zaparkovanie pri nakladaní alebo vykladaní,
e) správanie v cestnej premávke:
1. výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky,
2. jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,
3. vedenie vozidla v zákrutách,
4. priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojných pozemných komunikácií,
5. zmena smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,
6. vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo z podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu; jazda v spomaľovacom pruhu,
7. predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné); jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými vozidlami (ak je to primerané),
8. osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov; jazda do alebo z dlhých svahov,
9. prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.
Osobitná pozornosť sa venuje dynamike pohybu vozidla, bezpečnosti premávky, ťažnému vozidlu skupiny B a prípojnému vozidlu (spojovací mechanizmus), správnemu nakladaniu a bezpečnostnému príslušenstvu.
Praktická časť výcviku zahŕňa tieto cvičenia: zrýchľovanie, spomaľovanie, jazda dozadu, brzdenie, vzdialenosť zastavenia, brzdenie alebo vyhýbanie, otočenie prívesu, pripojenie prívesu k motorovému vozidlu a jeho odpojenie, parkovanie.
II. Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín A2 a A zamerané na:
a) prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1. použitie ochranného vybavenia, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,
2. náhodnú kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača výstražnej funkcie smerových svietidiel (ak je to vhodné), reťaze, mierok hladiny oleja, svetlometov, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,
b) osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1. zdvihnutie motocykla z podpery a tlačenie motocykla bez použitia motora chôdzou popri vozidle, zaparkovanie motocykla a zdvihnutie na podperu,
2. vykonanie aspoň dvoch úkonov pri malej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii so spojkou v spojení s brzdou, rovnováhou, smerom pohľadu, polohou na motocykli a polohou nôh na nožných opierkach,
3. vykonanie aspoň dvoch úkonov pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti najmenej 30 km/h a jeden úkon je vyhýbanie sa prekážke pri minimálnej rýchlosti 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti v polohe na motocykli, smere pohľadu, rovnováhy, techniky riadenia a techniky zmeny prevodových stupňov,
4. brzdenie: uskutočnia sa aspoň dve brzdné cvičenia vrátane núdzového brzdenia pri rýchlosti najmenej 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii s prednou a zadnou brzdou, smer pohľadu a polohu na motocykli,
c) správanie sa v cestnej premávke:
1. výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky, jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,
2. vedenie vozidla v zákrutách; priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojok pozemných komunikácií,
3. zmenu smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,
4. vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu; jazda v spomaľovacom pruhu,
5. predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané),
6. osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov, jazda do alebo z dlhých svahov,
7. prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.
Vzor inštruktorského preukazu