35/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 2004 bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 953 z 13. mája 2004 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 25. júna 2004. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 26. novembra 2004. Podľa článku 29 ods. 1 zmluva nadobudne platnosť 24. februára 2005.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sa skončí platnosť
a)
Zmluvy medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci (Liptovský Ján 20. novembra 1992),
b)
Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spoločnom využívaní expertných zbierok vzniknutých z činnosti Kriminalistického ústavu FKP FPS (Praha 14. decembra 1992),
c)
Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o osobných dokladoch, cestovných dokladoch, vodičských dokladoch a evidencii vozidiel (oznámenie č. 164/1993 Z. z.),
d)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného (oznámenie č. 167/1993 Z. z.),
e)
Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného (Praha 26. februára 1993),
f)
Protokolu o vzájomnej výmene právnych informácií medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky (Bratislava 18. novembra 1994).
K oznámeniu č. 35/2005 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice
Slovenská republika a Česká republika
(ďalej len „zmluvné strany“), presvedčené, že medzinárodná spolupráca v boji proti závažným formám trestnej činnosti má zásadný význam,
s úmyslom prehĺbiť spoluprácu policajných a colných orgánov,
s cieľom účinnejšie čeliť trestnej činnosti presahujúcej štátne hranice v prihraničných oblastiach,
vedené snahou čo najmenej obmedzovať cezhraničný styk aj v podmienkach zosilnenej kontroly a pátracej činnosti,
riadiac sa medzinárodnými záväzkami a svojimi právnymi predpismi,
odvolávajúc sa predovšetkým na Jednotný dohovor o omamných látkach (New York 30. marca 1961) v znení Protokolu pozmeňujúceho Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 (Ženeva 25. marca 1972), Dohovor o psychotropných látkach (Viedeň 21. februára 1971), Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (Viedeň 20. decembra 1988), Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg 8. novembra 1990), Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu (Štrasburg 27. januára 1977) a Dohovor o potieraní peňazokazectva (Ženeva 20. apríla 1929),
dohodli sa takto:
ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet zmluvy
(1)
Zmluvné strany budú v súlade so svojimi právnymi predpismi spolupracovať pri prevencii, odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice.
(2)
Spolupráca podľa tejto zmluvy nezahŕňa poskytovanie právnej pomoci, ktorá patrí do pôsobnosti justičných orgánov.
Článok 2
Oblasti spolupráce
Spolupráca podľa tejto zmluvy sa bude uskutočňovať predovšetkým v týchto oblastiach:
a)
medzinárodný organizovaný zločin,
b)
nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (Viedeň 20. decembra 1988),
c)
terorizmus a jeho financovanie,
d)
nedovolená výroba, zadováženie, držanie, dovoz, vývoz, prevoz a nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom, výbušninami, chemickými, biologickými, bakteriologickými, rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi, s tovarom a technológiami strategického významu a s vojenským materiálom,
e)
falšovanie a pozmeňovanie peňazí, známok a cenných papierov, prostriedkov bezhotovostného platobného styku, verejných listín, úradných dokladov a ich šírenie,
f)
nedovolené finančné operácie, ekonomické trestné činy a legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
g)
trestné činy proti životu, zdraviu, slobode, ľudskej dôstojnosti a proti majetku,
h)
trestné činy proti rodine a mládeži,
i)
obchodovanie s ľuďmi, ľudskými orgánmi a tkanivami,
j)
kupliarstvo,
k)
sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia,
l)
nelegálna migrácia a neoprávnený pobyt osôb a s tým spojená trestná činnosť,
m)
trestné činy, ktorých objektom sú predmety kultúrnej a historickej hodnoty a iné predmety značnej hodnoty,
n)
krádeže a ďalšie nedovolené nakladanie s motorovými vozidlami,
o)
trestné činy ohrozujúce životné prostredie,
p)
trestné činy proti duševnému vlastníctvu,
q)
počítačová kriminalita,
r)
korupcia,
s)
extrémizmus, rasová neznášanlivosť a xenofóbia,
t)
prejavy diváckeho násilia.
Článok 3
Formy spolupráce
Zmluvné strany budú podľa tejto zmluvy spolupracovať predovšetkým nasledujúcimi formami:
a)
vzájomným oznamovaním informácií týkajúcich sa trestnej činnosti, najmä o páchateľoch a účastníkoch trestných činov, informácií o porušení konkrétnych právnych predpisov a o opatreniach vykonaných na predchádzanie trestných činov,
b)
výmenou informácií o plánovaných teroristických činoch smerujúcich proti záujmom zmluvných strán a o teroristických skupinách, ktorých členovia plánujú, páchajú alebo už spáchali trestné činy na území zmluvných strán,
c)
spoluprácou pri pátraní po osobách a veciach vrátane spolupráce pri realizácii opatrení smerujúcich k vyhľadávaniu a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti,
d)
spoluprácou pri realizácii opatrení pri poskytovaní ochrany svedka a ostatných osôb, ktorým hrozí v súvislosti s trestným konaním ujma na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo, vrátane vzájomnej výmeny informácií a skúseností v tejto oblasti,
e)
prijímaním potrebných policajných opatrení, a to na základe žiadosti druhej zmluvnej strany,
f)
vzájomnou koordináciou spolupráce pri prevencii, odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice vrátane vytvárania spoločných pracovných skupín, vysielanie konzultantov a uskutočňovanie pracovných stretnutí,
g)
vzájomným poskytovaním technických prostriedkov,
h)
výmenou informácií o výsledkoch kriminalistického a kriminologického výskumu, o odhaľovacej a vyšetrovacej praxi, organizačných štruktúrach policajných a colných orgánov, o pracovných metódach a používaných prostriedkoch,
i)
výmenou informácií a skúseností o formách páchania trestnej činnosti presahujúcej hranice zmluvných strán a o prostriedkoch používaných osobami páchajúcimi alebo zúčastňujúcimi sa na páchaní trestnej činnosti,
j)
poskytovaním informácií o predmetoch, ktorými boli trestné činy spáchané alebo z trestnej činnosti pochádzajú a poskytovanie vzoriek týchto predmetov,
k)
výmenou a priebežnou aktualizáciou nevyhnutných prevádzkových údajov na zaistenie telefónneho, faxového a rádiového spojenia vrátane adries elektronickej pošty orgánov a ich organizačných zložiek, ktoré budú spolupracovať na základe tejto zmluvy,
l)
spoluprácou pri zaisťovaní nerušenej prevádzky policajných a colných rádiových systémov zmluvných strán,
m)
poskytovaním telekomunikačných rozhraní na účel operatívneho vzájomného prenosu hovoru, obrazu a údajov medzi orgánmi zmluvných strán v miestach, kde je to technicky možné, prevádzkovo nevyhnutné a ekonomicky výhodné, prípadne zapožičanie rádiových staníc,
n)
plánovaním a vykonávaním spoločných programov prevencie kriminality,
o)
spoluprácou v oblasti vzdelávania a výcviku vrátane vzájomného vysielania odborníkov s cieľom prehlbovať ich odborné znalosti, ako i vzájomného oboznamovania sa s prostriedkami, metódami a taktikou boja proti trestnej činnosti a účasti pozorovateľov na cvičeniach,
p)
výmenou informácií o právnych a interných predpisoch, ako aj o ich zmenách a výmenou analytických a koncepčných materiálov a odbornej literatúry,
q)
výmenou skúseností z preventívnej činnosti policajných a colných orgánov v oblasti dovoleného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami, ich prekurzormi a jedmi vrátane výmeny vzoriek týchto látok a v oblasti dovoleného nakladania s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi, s tovarom a technológiami strategického významu a s vojenským materiálom, a to s osobitným dôrazom na možnosť ich zneužitia.
Článok 4
Žiadosť o pomoc
(1)
Zmluvné strany si budú navzájom v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy poskytovať pomoc. Žiadosť o pomoc sa podáva písomne, prípadne faxom alebo elektronickou poštou. V naliehavých prípadoch možno žiadosť podať aj ústne s následným bezodkladným písomným potvrdením, prípadne potvrdením faxom alebo elektronickou poštou.
(2)
Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 bude vybavená bez zbytočného odkladu. Ak požiadaný orgán nebude príslušný na vybavenie žiadosti, odstúpi ju orgánu, ktorý je na vybavenie žiadosti príslušný. O odstúpení žiadosti bude žiadajúci orgán informovaný. Ak je to na vybavenie žiadosti nutné, orgán, ktorý žiadosť o pomoc vybavuje, si môže vyžiadať doplňujúce údaje.
(3)
Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 sa môže týkať predovšetkým
a)
zisťovania totožnosti osôb,
b)
zisťovania miesta pobytu, druhu pobytu a preverovania oprávnenosti pobytu osôb,
c)
zisťovania držiteľov a majiteľov cestných vozidiel, lietadiel a plavidiel, ich vodičov, pilotov a prevádzkovateľov,
d)
informácií o vodičských preukazoch a dokladoch k vozidlám, ako aj o porovnateľných oprávneniach a dokladoch,
e)
zisťovania majiteľov telefónnych, faxových, telexových a internetových prípojok a majiteľov prípojok v ostatných oblastiach informačnej a komunikačnej techniky,
f)
informácií o pôvode vecí, napríklad strelných zbraní, streliva a výbušnín, cestných vozidiel a umeleckých predmetov,
g)
začatia a koordinácie prvotných pátracích opatrení,
h)
odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov,
i)
vyhľadávania, zaisťovania, vyhodnocovania a porovnávania stôp,
j)
identifikácie telesných pozostatkov,
k)
informácií získaných pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov z informačných systémov, evidencií a iných súborov vedených podľa právnych poriadkov zmluvných strán,
l)
vykonávania konkrétnych opatrení pri poskytovaní ochrany svedkov a ďalších osôb, ktorým hrozí v súvislosti s trestným konaním ujma na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo,
m)
zabezpečenia verejného poriadku na kultúrnych a športových podujatiach.
(4)
Orgány príslušné na zasielanie a vybavovanie žiadostí podľa odseku 1 určia pre naliehavé prípady kontaktné osoby a vzájomne si oznámia ich mená a spojenie na tieto osoby.
Článok 5
Orgány
(1)
Orgánmi príslušnými na zasielanie a vybavovanie žiadostí o pomoc podľa článku 4 ods. 1, ak táto zmluva neustanoví ďalej inak, sú
v Slovenskej republike
– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
– Policajný zbor,
– Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky – Generálne riaditeľstvo Železničnej polície;
v Českej republike
– Ministerstvo vnútra,
– Policajné prezídium Českej republiky,
– Ministerstvo financií – Generálne riaditeľstvo ciel.
(2)
Spolupráca podľa tejto zmluvy sa týka colných orgánov zmluvných strán, ak majú na základe vnútroštátnych právnych predpisov postavenie policajného orgánu a tiež colníkov Colného kriminálneho útvaru Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, ak vykonávajú svoje oprávnenia na základe vnútroštátneho právneho predpisu v rámci spolupráce podľa článku 2 písm. b) a d) tejto zmluvy.
(3)
Orgány uvedené v odseku 1 po vzájomnej dohode určia organizačné zložky, ktoré budú príslušné na zasielanie a vybavovanie žiadostí podľa článku 4 ods. 1.
(4)
Orgány uvedené v odseku 1 a organizačné zložky určené podľa odseku 3 (ďalej len „ústredné orgány“) budú pri vykonávaní tejto zmluvy priamo spolupracovať v rámci svojej pôsobnosti.
(5)
Na účely tejto zmluvy sa rozumejú
a)
policajnými orgánmi
v Slovenskej republike orgány Policajného zboru a Železničnej polície,
v Českej republike orgány Polície Českej republiky;
b)
colnými orgánmi
v Slovenskej republike orgány Colnej správy Slovenskej republiky,
v Českej republike orgány Colnej správy Českej republiky.
(6)
Zmluvné strany si navzájom oznámia rozsah pôsobnosti policajných a colných orgánov.
Článok 6
Styční dôstojníci
Každá zmluvná strana môže v súlade so svojimi právnymi predpismi a po dohode s druhou zmluvnou stranou vyslať pracovníka, ktorý bude vo funkcii styčného dôstojníka pôsobiť na území druhej zmluvnej strany a ktorý bude udržiavať kontakty s príslušnými orgánmi tejto zmluvnej strany.
Článok 7
Zriadenie pravidelnej ohlasovacej služby na účel boja proti nelegálnej migrácii
(1)
Zmluvné strany zriadia medzi sebou pravidelnú ohlasovaciu službu na účel boja proti nedovolenému prekračovaniu spoločnej štátnej hranice a prevádzačskej činnosti.
(2)
Ohlasovacia služba sa uskutočňuje najmä formou stálej výmeny informácií o migračných pohyboch, ich rozsahu, štruktúre a možných cieľoch, ďalej informácií o pravdepodobných migračných trasách a dopravných prostriedkoch používaných pri nedovolenom prekračovaní štátnej hranice, ako aj o organizácii prevádzačských skupín. V rámci ohlasovacej služby budú ďalej vymieňané správy a analýzy vzťahujúce sa na konkrétnu situáciu, ako aj pravidelné situačné správy a analýzy a budú vzájomne oznamované zamýšľané opatrenia, ktoré by mohli mať význam pre druhú zmluvnú stranu.
(3)
Vlády zmluvných strán si vzájomne diplomatickou cestou oznámia orgány, ktoré budú plniť úlohy pravidelnej ohlasovacej služby.
Článok 8
Prenasledovanie
(1)
Pracovníci policajných a colných orgánov, ktorí na území svojho štátu prenasledujú
a)
osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu, podozrivú zo spáchania trestného činu alebo stíhanú pre trestný čin, podliehajúci vydaniu v súlade s Európskym dohovorom o vydávaní (Paríž 13. decembra 1957), alebo
b)
osobu, ktorá ušla z výkonu väzby, z výkonu ústavného ochranného liečenia, z výkonu trestu odňatia slobody alebo sa útekom vyhýba trestnoprávnym opatreniam obmedzujúcim jej osobnú slobodu,
sú oprávnení pokračovať v prenasledovaní cez štátnu hranicu na území druhej zmluvnej strany bez jej predchádzajúceho súhlasu, ak jej príslušné orgány nemohli byť s ohľadom na mimoriadnu naliehavosť záležitosti informované vopred alebo ak nie sú včas na mieste, aby prenasledovanie prevzali.
(2)
Prenasledovanie uvedené v odseku 1 sa môže vykonávať po dobu nevyhnutnú na splnenie jeho účelu a za týchto podmienok:
a)
prenasledujúci pracovníci sú viazaní ustanoveniami tejto zmluvy a právnymi predpismi druhej zmluvnej strany; sú povinní dodržiavať pokyny príslušných orgánov tejto zmluvnej strany,
b)
prenasledujúci pracovníci nadviažu bezodkladne, spravidla ešte pred prekročením štátnej hranice kontakt s príslušným orgánom druhej zmluvnej strany, pričom prenasledovanie musí byť zastavené, len čo to bude požadovať zmluvná strana, na ktorej území má byť prenasledovanie vykonané alebo sa už vykonáva; na žiadosť prenasledujúcich pracovníkov zadržia pracovníci príslušného orgánu druhej zmluvnej strany prenasledovanú osobu, aby zistili jej totožnosť a vykonali prípustné opatrenia,
c)
ak nie je požiadané o zastavenie prenasledovania a príslušný orgán druhej zmluvnej strany nemožno včas zapojiť, sú prenasledujúci pracovníci oprávnení osobu zadržať do doby jej odovzdania pracovníkom príslušného orgánu druhej zmluvnej strany, ktorí zistia jej totožnosť a vykonajú prípustné opatrenia,
d)
prenasledovaná osoba, ktorá bola zadržaná podľa ustanovenia písmena c), môže byť do doby jej odovzdania pracovníkom príslušného orgánu druhej zmluvnej strany podrobená iba bezpečnostnej prehliadke; zadržanej osobe môžu byť nasadené putá na ruky; predmety, ktoré má táto osoba pri sebe alebo na sebe, môžu byť odobraté do doby jej prevzatia pracovníkmi príslušného orgánu druhej zmluvnej strany; spolu s osobou sa odovzdávajú aj predmety, ktoré jej boli odobraté,
e)
nie je prípustné, aby prenasledujúci pracovníci vstupovali do súkromných obydlí a do budov verejnosti neprístupných,
f)
prenasledujúci pracovníci musia byť jednoznačne rozpoznateľní napríklad uniformou, páskou na paži alebo označením umiestneným na vozidle; nosenie civilného odevu pri súčasnom použití služobného motorového vozidla bez uvedeného označenia je neprípustné; prenasledujúci pracovníci musia byť vždy schopní preukázať príslušnosť k policajnému alebo colnému orgánu,
g)
prenasledujúci pracovníci sa hlásia po každom zákroku podľa odseku 1 u príslušných orgánov druhej zmluvnej strany a podajú správu; na požiadanie týchto orgánov sú povinní zotrvať na mieste až do objasnenia okolností zákroku; to platí aj v prípadoch, ak sa prenasledovanie neskončí zadržaním.
(3)
Orgány zmluvnej strany, ku ktorej patria prenasledujúci pracovníci, poskytnú na požiadanie pomoc pri dodatočných šetreniach vrátane súdnych konaní na území druhej zmluvnej strany.
(4)
Osoba, ktorá bola zadržaná podľa odseku 2 písm. c), môže byť príslušnými orgánmi v súlade s právnymi predpismi ich zmluvnej strany bez ohľadu na svoje štátne občianstvo zaistená. Ak osoba nemá štátne občianstvo zmluvnej strany, na ktorej území bola zadržaná, bude prepustená najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín po svojom zadržaní. S výnimkou prípadov, keď príslušné orgány pred uplynutím tejto lehoty dostali písomnú žiadosť o obmedzenie osobnej slobody tejto osoby na účel vydania. Tým nie je dotknutý právny poriadok tejto zmluvnej strany, ktorý umožňuje vzatie do väzby alebo iné opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu z iných dôvodov.
ČASŤ II
SPOLUPRÁCA V PRIHRANIČNÝCH OBLASTIACH
Článok 9
Prihraničné oblasti
Na účely tejto zmluvy sú prihraničnými oblasťami územia v pôsobnosti orgánov uvedených v článku 10 ods. 1.
Článok 10
Orgány v prihraničných oblastiach
(1)
Orgány, ktoré v prihraničných oblastiach v rámci svojej pôsobnosti udržujú podľa tejto zmluvy bezprostredný služobný styk, sú
v Slovenskej republike
a)
policajné orgány:
– odbor hraničnej a cudzineckej polície Trnava,
– odbor hraničnej a cudzineckej polície Trenčín,
– odbor hraničnej a cudzineckej polície Žilina,
– Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave,
– Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne,
– Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline,
– Oblastná správa Železničnej polície Trnava,
– Oblastná správa Železničnej polície Žilina,
b)
colné orgány:
– Colný úrad Senica,
– Colný úrad Trenčín,
– Colný úrad Žilina;
v Českej republike
a)
policajné orgány:
– Polícia Českej republiky správa Severomoravského kraja Ostrava,
– Polícia Českej republiky správa Juhomoravského kraja Brno,
– Polícia Českej republiky Oblastné riaditeľstvo cudzineckej a pohraničnej polície Ostrava,
– Polícia Českej republiky Oblastné riaditeľstvo cudzineckej a pohraničnej polície Brno,
b)
colné orgány:
– Colné riaditeľstvo Ostrava,
– Colné riaditeľstvo Olomouc,
– Colné riaditeľstvo Brno.
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 si budú navzájom v rámci svojej pôsobnosti poskytovať pomoc na účel odvracania ohrozenia verejného poriadku, ochrany štátnej hranice, ako aj na účel prevencie, odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov v prihraničných oblastiach.
(3)
Žiadosti o pomoc podľa článku 4 ods. 1 týkajúce sa prevencie, odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov môžu byť zasielané a vybavované bezprostredne medzi orgánmi uvedenými v odseku 1, ak
a)
sa týkajú trestných činov, pri ktorých možno predpokladať ťažisko ich páchania a stíhanie ich páchateľov v prihraničných oblastiach,
b)
nie je možné doručiť žiadosť alebo ju vybaviť včas prostredníctvom ústredných orgánov alebo
c)
je bezprostredná spolupráca účelná a príslušný ústredný orgán s tým súhlasí.
(4)
Žiadosti o pomoc podľa článku 4 ods. 1 týkajúce sa odvracania ohrozenia verejného poriadku a ochrany štátnej hranice si budú bezprostredne zasielať a vybavovať orgány uvedené v odseku 1. Možnosť zasielania a vybavovania takýchto žiadostí prostredníctvom ústredných orgánov tým nie je dotknutá.
Článok 11
Formy spolupráce v prihraničných oblastiach
(1)
Orgány uvedené v článku 10 ods. 1 budú podľa tejto zmluvy spolupracovať v prihraničných oblastiach v rámci svojich pôsobností a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Okrem foriem spolupráce podľa článku 3 táto spolupráca zahŕňa
a)
pravidelné odovzdávanie informácií na účel vypracúvania spoločných situačných správ pre prihraničné oblasti v dohodnutých termínoch,
b)
vyhotovovanie spoločných situačných správ a zásahových plánov pre prihraničné oblasti,
c)
včasné informovanie o predpokladaných dôležitých udalostiach, akciách a zásahoch v prihraničných oblastiach,
d)
odovzdávanie informácií o cezhraničnej preprave nebezpečných zásielok,
e)
spoločné operatívne porady,
f)
vykonávanie koordinovaných opatrení po oboch stranách štátnej hranice.
(2)
Orgány uvedené v článku 10 ods. 1 si budú v rámci spolupráce v oblasti prevencie, odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov vymieňať iba také informácie, ktoré sa vzťahujú na trestnú činnosť regionálneho významu v prihraničných oblastiach. Toto obmedzenie výmeny informácií neplatí v prípade nebezpečenstva z odkladu.
Článok 12
Spoločné pracoviská
(1)
Na územiach zmluvných strán môžu byť v blízkosti štátnej hranice zriaďované pracoviská trvalo alebo na určitý čas, ktoré budú obsadené pracovníkmi orgánov uvedených v článku 10 ods. 1 oboch zmluvných strán a v prípade potreby aj pracovníkmi ich ústredných orgánov (ďalej len „spoločné pracoviská“). Zmluvné strany si rovnomerne rozdelia náklady na ich zriadenie a prevádzku.
(2)
V rámci spolupráce na spoločných pracoviskách si budú pracovníci uvedení v odseku I vymieňať, analyzovať a ďalej odovzdávať informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú prihraničných oblastí a inak sa podieľať na koordinácii spolupráce podľa tejto zmluvy. Služobný styk a výmena informácií prostredníctvom ústredných orgánov tým nie sú dotknuté.
(3)
Pracovníci uvedení v odseku 1 patria výlučne pod riadiacu a disciplinárnu právomoc svojich nadriadených orgánov. Spoločné operatívne zásahy budú vykonávať pracovníci uvedení v odseku 1 len po dohode orgánov uvedených v článku 10 ods. 1 oboch zmluvných strán a len v tých formách, ktoré táto zmluva umožňuje.
Článok 13
Spoločné formy nasadenia
Orgány uvedené v článku 10 ods. 1 môžu s cieľom zintenzívnenia spolupráce podľa tejto zmluvy
a)
v prípade potreby zriaďovať spoločné hliadky a spoločné kontrolné skupiny, v ktorých pracovníci orgánu jednej zmluvnej strany vykonávajú podporné činnosti pri zásahoch na území druhej zmluvnej strany,
b)
umožniť, aby sa pracovníci orgánov druhej zmluvnej strany mohli v prípade potreby na účel poskytnutia informácií a konzultácií podieľať na zásahoch, najmä ak sa týkajú občanov druhej zmluvnej strany,
c)
v prípade potreby vytvárať spoločné vedenie zásahov na účel poskytovania informácií a konzultácií,
d)
podľa koordinovaných plánov sa vždy na území svojho štátu podieľať na pátracích akciách presahujúcich štátnu hranicu.
Článok 14
Podpora zo strany pracovníkov druhej zmluvnej strany
(1)
V prípade naliehavej potreby môže každá zmluvná strana na účel odvrátenia ohrozenia verejného poriadku, ochrany štátnej hranice, ako aj na účel boja proti trestnej činnosti podriadiť vlastných pracovníkov orgánov uvedených v článku 10 ods. 1 orgánom druhej zmluvnej strany uvedeným v článku 10 ods. 1, aby ich podporili pri plnení policajných úloh.
(2)
Podpora podľa odseku 1 môže byť poskytnutá, len ak sa tak dohodnú ústredné orgány alebo orgány uvedené v článku 10 ods. 1.
(3)
Naliehavá potreba podpory podľa odseku 1 pri odvracaní ohrozenia verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice nastáva najmä vtedy, ak by bolo potrebné policajné opatrenie bez nasadenia pracovníkov podľa odseku 1 zmarené alebo vážne ohrozené, a v boji proti trestnej činnosti, ak by bez nasadenia pracovníkov podľa odseku 1 bolo odhaľovanie trestnej činnosti a zisťovanie jej páchateľov neúspešné alebo zásadným spôsobom sťažené.
(4)
Pracovníci poskytujúci podporu podľa odseku 1 môžu plniť policajné úlohy len pod vedením orgánu druhej zmluvnej strany, ktorý bude riadiť zásah, a spravidla v prítomnosti pracovníkov druhej zmluvnej strany. Za konanie pracovníkov poskytujúcich podporu je zodpovedná tá zmluvná strana, ktorej orgán riadi zásah.
Článok 15
Prenasledovanie osôb vyhýbajúcich sa kontrole
(1)
Pracovníci policajných a colných orgánov, ktorí na území svojho štátu prenasledujú
a)
osobu, ktorá sa vyhýba hraničnej alebo colnej kontrole, alebo
b)
osobu, ktorá sa vyhýba policajnej kontrole alebo kontrole colného orgánu, ktorá je vykonávaná v pásme tridsať (30) kilometrov na slovenskej strane a v pásme dvadsaťpäť (25) kilometrov na českej strane od spoločnej štátnej hranice na území ich štátu na účel boja proti cezhraničnej trestnej činnosti alebo na účel pátrania po páchateľoch trestných činov,
sú oprávnení pokračovať v prenasledovaní cez štátnu hranicu na území druhej zmluvnej strany bez jej predchádzajúceho súhlasu, ak jej príslušné orgány nemohli byť s ohľadom na mimoriadnu naliehavosť záležitosti informované vopred, alebo ak nie sú včas na mieste, aby prenasledovanie prevzali.
(2)
Prenasledovanie podľa odseku 1 sa vykonáva za podmienok uvedených v článku 8 ods. 2 a vzťahuje sa naň ustanovenie článku 8 ods. 3 a 4.
ČASŤ III
SPOLUPRÁCA PRI OCHRANE BEZPEČNOSTI OSÔB A MAJETKU V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
Článok 16
Oprávnenia
(1)
Pracovníci policajných orgánov, ktorí plnia úlohy pri ochrane verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v železničnej doprave, sú oprávnení vo vlakoch na trati medzi štátnou hranicou a najbližšou železničnou stanicou na území druhej zmluvnej strany, v ktorej vlak pravidelne zastavuje, vykonávať po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov tejto zmluvnej strany nevyhnutné opatrenia na zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti osôb a majetku v železničnej doprave, na ktoré sú oprávnení podľa právnych predpisov svojho štátu.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 môžu zahŕňať najmä tieto oprávnenia:
a)
zadržať osobu, ak nie je iným spôsobom možné odstrániť závažné porušenie verejného poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti osôb a majetku; zadržanie musí byť ukončené, len čo sa dosiahne jeho účel, najneskôr odovzdaním osoby príslušným orgánom druhej zmluvnej strany v železničnej stanici uvedenej v odseku 1,
b)
vykonať prehliadku osôb a batožiny v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, ako aj osôb zadržaných podľa písmena a); predmety, ktoré boli pri prehliadke nájdené, môžu byť predbežne odňaté do doby, kým budú prevzaté príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany v železničnej stanici uvedenej v odseku 1.
(3)
Opatrenia podľa odseku 1 môžu byť v prípade nebezpečenstva z omeškania vykonané aj bez súhlasu príslušných orgánov druhej zmluvnej strany, ktoré však musia byť o týchto opatreniach neodkladne informované.
(4)
Ustanovenie článku 8 ods. 4 sa použije aj v prípade osoby, ktorá bola odovzdaná príslušným orgánom podľa odseku 2 písm. a).
Článok 17
Uľahčenie plnenia úloh pri ochrane bezpečnosti osôb a majetku v železničnej doprave
Zmluvné strany zaistia pracovníkom uvedeným v článku 16 ods. 1 potrebný počet vlakových oddielov alebo sedadiel a bezplatnú prepravu týchto pracovníkov na stanovených trasách a bezplatné používanie železničných telekomunikačných zariadení.
ČASŤ IV
PRÁVNE POMERY
Článok 18
Právne postavenie a oprávnenia pracovníkov orgánov druhej zmluvnej strany
(1)
Ak táto zmluva výslovne neustanovuje inak, pracovníci, ktorí pôsobia v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany, nesmú tam vykonávať žiadne oprávnenia. Pracovníci sú však oprávnení
a)
nosiť rovnošatu, služobné zbrane, ako aj ostatné povolené donucovacie prostriedky, pokiaľ ústredný orgán alebo orgán uvedený v článku 10 ods. 1 zmluvnej strany, na ktorej území pracovníci pôsobia, v konkrétnom prípade oznámi, že to nepovoľuje, alebo že to povoľuje iba za určitých podmienok,
b)
použiť služobnú zbraň v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území dôjde k jej použitiu,
c)
vstupovať na územie druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa tam do potrebnej vzdialenosti od štátnej hranice po dobu nevyhnutnú na plnenie úloh podľa tejto zmluvy bez cestovného dokladu, ak majú pri sebe platný služobný preukaz s fotografiou,
d)
používať služobné motorové vozidlo alebo plavidlo; pri zásahoch presahujúcich štátnu hranicu podliehajú rovnakým pravidlám pre dopravu ako pracovníci zmluvnej strany, na ktorej území zásah prebieha.
(2)
Ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tejto zmluvy, môžu pracovníci uvedení v odseku 1 prekračovať štátnu hranicu aj mimo hraničných priechodov.
(3)
Pri plnení úloh podľa tejto zmluvy v pásme pätnásť (15) kilometrov od štátnej hranice môžu pracovníci prevádzkovať svoje vysielacie rádiové zariadenia na území druhej zmluvnej strany, ak je zaistená nerušená prevádzka existujúcich rádiových systémov tejto zmluvnej strany.
(4)
Pracovníci sú na území druhej zmluvnej strany, ak ide o trestné činy, ktoré spáchajú alebo ktoré sú spáchané proti nim, postavení na úroveň pracovníkom orgánov tejto zmluvnej strany.
(5)
Pracovníci uvedení v odseku 1 nepotrebujú na svoju činnosť na území druhej zmluvnej strany v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy povolenie na zamestnanie.
Článok 19
Použitie lietadiel
(1)
Pracovníci policajných a colných orgánov môžu pri plnení svojich úloh súvisiacich s vykonávaním tejto zmluvy používať lietadlá a sú oprávnení na lety nad územím druhej zmluvnej strany a pristáť na ňom v súlade s ustanovením článku 3 písm. c) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago 7. decembra 1944).
(2)
Oprávnenie podľa odseku 1 platí taktiež, ak ide o lety alebo pristátie lietadiel používaných policajnými a colnými orgánmi
a)
z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok,
b)
v núdzi,
c)
z dôvodu skrátenia trasy letu, alebo
d)
pri približovacom manévri z dôvodu pristátia v bezprostrednej blízkosti spoločnej štátnej hranice na území svojho štátu.
(3)
Let nad územím druhej zmluvnej strany alebo pristátie na ňom musí byť včas oznámené príslušnému orgánu riadenia letovej prevádzky tejto zmluvnej strany. To neplatí v prípade krátkodobého preletu štátnej hranice bez pristátia na území druhej zmluvnej strany pri pristávacích manévroch a pri plnení úloh v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice.
(4)
Ak existuje možnosť krátkodobého letu bez pristátia nad územím druhej zmluvnej strany pri pristávacích manévroch alebo pri plnení úloh v bezprostrednej blízkosti spoločnej štátnej hranice, príslušné orgány riadenia leteckej prevádzky zmluvných strán si navzájom oznamujú lety lietadiel používaných policajnými a colnými orgánmi, ktoré sa uskutočňujú v pásme piatich (5) kilometrov od spoločnej štátnej hranice.
(5)
Každá zmluvná strana umožní, aby lietadlá, ktoré sú oprávnené na pristátie na jej území podľa odseku 1, mohli štartovať a pristávať aj mimo medzinárodných letísk a povolených pristávacích plôch. Pristátie na území druhej zmluvnej strany bude bezodkladne oznámené príslušným orgánom tejto zmluvnej strany.
(6)
Pracovníci policajných a colných orgánov sa pri letoch nad územím druhej zmluvnej strany a pristátiach na ňom podľa odsekov 1 a 2 riadia pravidlami platnými pre lety lietadiel používaných policajnými orgánmi tejto zmluvnej strany.
Článok 20
Colné ustanovenia
(1)
Predmety určené na služobné účely dovážané alebo vyvážané pracovníkmi, ktorí pôsobia v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany, sú oslobodené od ciel, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze a vývoze.
(2)
Od ciel, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze a vývoze sú oslobodené aj predmety osobnej potreby, ktoré prevážajú pracovníci podľa odseku 1 na územie druhej zmluvnej strany a ktoré potrebujú počas výkonu služby.
(3)
Služobné alebo súkromné motorové vozidlá, ako aj plavidlá alebo lietadlá používané pracovníkmi podľa odseku 1 v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany sú oslobodené od ciel, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze a vývoze pri dodržaní zodpovedajúcich kontrolných opatrení.
(4)
Zákazy dovozu a vývozu, ako aj dovozné a vývozné obmedzenia sa nevzťahujú na predmety a vozidlá uvedené v odsekoch 1 až 3.
(5)
V prípadoch uvedených v článkoch 8 a 15 sú predmety a dopravné prostriedky určené na služobné účely dovážané a vyvážané pracovníkmi policajných a colných orgánov oslobodené od colnej kontroly.
Článok 21
Náklady
(1)
Ak vo vykonávacích protokoloch podľa článku 26 ods. 1 alebo medzi ústrednými orgánmi, resp. orgánmi podľa článku 10 ods. 1 predtým nie je dohodnuté inak,
a)
náklady spojené s vykonávaním spolupráce podľa článku 3 písm. d) idú na ťarchu zmluvnej strany, ktorá o poskytnutie pomoci žiada,
b)
náklady spojené s vykonávaním ostatných foriem spolupráce idú na ťarchu zmluvnej strany, ktorá pomoc druhej zmluvnej strane poskytuje, s tým, že zmluvné strany budú rešpektovať vzájomnú vyváženosť a reciprocitu nákladov.
(2)
Podrobnosti týkajúce sa úhrady nákladov spojených s vykonávaním tejto zmluvy, predovšetkým úhrada nákladov na zriadenie spoločných pracovísk podľa článku 12, budú dohodnuté vo vykonávacích protokoloch uzatvorených podľa článku 26 ods. 1.
(3)
Služobné motorové vozidlá používané pracovníkmi podľa článku 18 ods. 1 písm. d) v súvislosti s ich zásahom na území druhej zmluvnej strany sú oslobodené od poplatkov za používanie ciest a diaľnic.
Článok 22
Zodpovednosť za škody
(1)
Zmluvné strany sa navzájom vzdávajú všetkých nárokov na náhradu škody spôsobenej stratou alebo poškodením majetkových hodnôt, ktoré sú ich vlastníctvom, ak bola táto škoda spôsobená pracovníkom orgánu druhej zmluvnej strany pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním tejto zmluvy.
(2)
Zmluvné strany sa navzájom vzdávajú všetkých nárokov na náhradu škody spôsobenej ublížením na zdraví alebo smrťou pracovníka svojho orgánu, ak škoda vznikla pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním tejto zmluvy.
(3)
Ak pracovník orgánu jednej zmluvnej strany spôsobí pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany škodu tretej osobe, zodpovedá za škodu tá zmluvná strana, na území ktorej vznikla, a to podľa právnych predpisov, ktoré by sa použili v prípade, ak by túto škodu spôsobil jej vlastný pracovník. Celková suma náhrady škody, ktorú táto zmluvná strana poskytla poškodeným alebo ich právnym nástupcom, jej bude uhradená zmluvnou stranou, ktorej pracovník škodu spôsobil. Predchádzajúca veta sa nepoužije, ak škoda vznikla pri plnení policajných úloh podľa článku 14.
(4)
Orgány zmluvných strán budú úzko spolupracovať, aby uľahčili vybavovanie nárokov na náhradu škody. Predovšetkým si budú vymieňať všetky im dostupné informácie o prípadoch škôd podľa tohto článku.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Článok 23
Ďalšie podmienky spolupráce
(1)
Ak sa niektorá zo zmluvných strán domnieva, že vybavenie žiadosti o pomoc alebo iné opatrenie na základe tejto zmluvy môže obmedziť jej zvrchovanosť, ohroziť jej bezpečnosť alebo iné dôležité záujmy, porušiť jej právne predpisy alebo záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, môže pomoc alebo opatrenie úplne alebo sčasti odmietnuť alebo ich môže viazať na splnenie určitých podmienok. O odmietnutí žiadosti alebo o jej čiastočnom vybavení sa zmluvné strany bezodkladne písomne informujú s uvedením dôvodov.
(2)
Dokumentácia, informácie a technické prostriedky, ktoré orgány spolupracujúce na základe tejto zmluvy získali, nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu orgánu, ktorý ich odovzdal, poskytované tretím osobám.
(3)
Ochrana utajovaných skutočností odovzdaných druhou zmluvnou stranou sa vykonáva podľa osobitnej zmluvy.
Článok 24
Ochrana osobných údajov
Ak sú na základe tejto zmluvy odovzdávané osobné údaje (ďalej len „údaje“), každá zmluvná strana bude pri ich odovzdávaní dodržiavať svoje právne predpisy, ak nie je ďalej ustanovené inak:
a)
použitie údajov príjemcom je možné len na účely a za podmienok stanovených odovzdávajúcim orgánom; poskytovanie údajov iným orgánom je možné len na základe písomného súhlasu odovzdávajúceho orgánu,
b)
odovzdávajúci orgán je povinný dbať na správnosť údajov, ktoré odovzdáva, ako aj na ich potrebnosť a primeranosť s ohľadom na účel sledovaný odovzdaním; ak sa zistí, že boli odovzdané nesprávne údaje alebo údaje, ktorých odovzdanie je neprípustné, je odovzdávajúci orgán povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príjemcovi; príjemca nesprávne údaje opraví a údaje, ktoré nemali byť odovzdané, zničí,
c)
pri odovzdávaní údajov oznámi odovzdávajúci orgán lehoty na ich zničenie platné podľa právnych predpisov zmluvnej strany, ktorej je orgánom; bez ohľadu na tieto lehoty je potrebné odovzdané údaje zničiť, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli odovzdané,
d)
odovzdávajúci orgán a príjemca sú povinní viesť evidenciu odovzdania, prevzatia a zničenia údajov,
e)
odovzdávajúci orgán a príjemca sú povinní účinne chrániť odovzdávané údaje proti neoprávnenému prístupu k nim, proti ich zmenám bez predchádzajúceho súhlasu odovzdávajúceho orgánu a proti ich neoprávnenému odovzdávaniu a neoprávnenému zverejňovaniu,
f)
príjemca na požiadanie informuje odovzdávajúci orgán o použití odovzdaných údajov a o výsledkoch tým dosiahnutých,
g)
osobe, o ktorej boli alebo majú byť údaje odovzdané, bude na jej žiadosť poskytnutá informácia o týchto údajoch a o zamýšľanom účele ich použitia, pokiaľ to umožňujú právne predpisy tej zmluvnej strany, ktorá bola o informáciu požiadaná.
ČASŤ V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 25
Riešenie sporov
Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa budú riešiť v rámci rokovaní medzi orgánmi uvedenými v článku 5 ods. 1.
Článok 26
Vykonávacie protokoly, zmeny a oznámenia
(1)
Vláda, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky na slovenskej strane a vláda, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií a Ministerstvo dopravy na českej strane, môžu na základe tejto zmluvy uzatvárať protokoly na jej vykonávanie. V týchto protokoloch si takisto dohodnú zriadenie spoločných pracovísk podľa článku 12 ods. 1 a s tým súvisiace podrobnosti.
(2)
Orgány uvedené v článku 5 ods. 1 si budú vzájomne oznamovať zmeny v názve a v pôsobnosti orgánov, v ich organizačných zložkách uvedených v tejto zmluve.
(3)
Vlády zmluvných strán sa môžu dohodnúť na zmenách prihraničných oblastí podľa článku 9.
(4)
Vlády zmluvných strán sa budú do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy navzájom diplomatickou cestou informovať o tom, ktoré orgány sú miestne príslušné podľa článkov 8, 15, 16 a 19.
Článok 27
Vzťah k iným medzinárodným zmluvám
Záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané, nie sú touto zmluvou dotknuté.
Článok 28
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť
a)
Zmluvy medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci (Liptovský Ján 20. novembra 1992),
b)
Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spoločnom využívaní expertných zbierok vzniknutých z činnosti Kriminalistického ústavu FKP FPS (Praha 14. decembra 1992),
c)
Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o osobných dokladoch, cestovných dokladoch, vodičských dokladoch a evidencii vozidiel (Praha 29. októbra 1992),
d)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného (Bratislava 22. februára 1993),
e)
Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného (Praha 26. februára 1993),
f)
Protokolu o vzájomnej výmene právnych informácií medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky (Bratislava 18. novembra 1994).
Článok 29
Nadobudnutie platnosti, pozastavenie vykonávania a výpoveď
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 26. novembra 2004. Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiatym (90.) dňom po dni výmeny ratifikačných listín.
(2)
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Ustanovenie článku 20 tejto zmluvy skončí platnosť dňom pristúpenia oboch zmluvných strán k Európskej únii.
(3)
Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť (6) mesiacov po dni, v ktorom bola doručená druhej zmluvnej strane.
(4)
Vláda každej zo zmluvných strán môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto zmluvy úplne alebo sčasti, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo zdravia občanov. Prijatie alebo odvolanie takéhoto opatrenia si vlády zmluvných strán bezodkladne oznámia diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania tejto zmluvy a jeho odvolanie nadobúda účinnosť uplynutím pätnástich (15) dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia.
(5)
Registráciu tejto zmluvy na sekretariáte Organizácie Spojených národov podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov zabezpečí česká strana. Slovenská strana bude o uskutočnenej registrácii informovaná s uvedením registračného čísla Organizácie Spojených národov, hneď ako to bude potvrdené sekretariátom Organizácie Spojených národov.
Dané v Bratislave 27. januára 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Vladimír Palko v. r.
Za Českú republiku:
Rudolf Slánský v. r.