365/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.2005

365
OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005-3856/38753-41:1809/M o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest.
Výnos ustanovuje rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územného plánu obce alebo jeho zmien a doplnkov a na spracovanie územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov a spôsob poskytovania týchto dotácií.
Výnos nadobúda účinnosť 25. augusta 2005.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 5/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.