366/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

366
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 24. júna 2005
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní je dosiahnutie počtu kreditov podľa príloh č. 1 až 4, ak ďalej nie je ustanovené inak. Prílohy č. 1 až 4 ustanovujú počty kreditov v príslušnom zdravotníckom povolaní.
(2)
Kreditom na účely tejto vyhlášky sa rozumie jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.
§ 2
(1)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie1) okrem sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuje záchrannú zdravotnú službu (ďalej len „pracovník záchrannej služby“) a ktorého sústavné vzdelávanie sa hodnotí podľa § 3. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí každých ďalších piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia. Hodnotenie sa vyhotovuje písomne.
(2)
Hodnotí sa sústavné vzdelávanie, ktorým si zdravotnícky pracovník priebežne obnovoval a udržiaval odbornú spôsobilosť na výkon
a)
odborných pracovných činností,2)
b)
špecializovaných pracovných činností3) zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal takúto odbornú spôsobilosť, alebo
c)
certifikovaných pracovných činností4) zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal takúto odbornú spôsobilosť.
(3)
Ak zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností vo viac ako v jednom študijnom odbore, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí v každom študijnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, osobitne. Ak si zdravotnícky pracovník zvyšuje získanú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností na vyšší kvalifikačný stupeň, každý ukončený školský rok štúdia sa hodnotí pomernou čiastkou 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre príslušnú kategóriu zdravotníckych pracovníkov uvedených v odseku 7.
(4)
Ak zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí v každom špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, osobitne.
(5)
Pri započítavaní kreditov podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada aj na sústavné vzdelávanie v iných študijných odboroch alebo iných špecializačných odboroch, ako sú tie, v ktorých zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť, ak súvisia s výkonom príslušných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a najmä na to, či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program4a) zameraný na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií;4b) u lekára, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia, sa prihliada najmä na to, či v hodnotenom období vykonal každý rok najmenej desať nekropsií.
(6)
Ak zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v jednej alebo vo viac ako v jednej certifikovanej pracovnej činnosti, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí v každej získanej certifikovanej pracovnej činnosti ako súčasť hodnotenia sústavného vzdelávania na výkon
a)
odborných pracovných činností v príslušnom odbore u zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal len odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, alebo
b)
špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore u zdravotníckeho pracovníka, ktorý okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností získal aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.
(7)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý ku dňu hodnotenia nemá odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností najmenej na úrovni získania
a)
250 kreditov za hodnotené obdobie podľa prílohy č. 1 v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a v kategórii zubný lekár,
b)
100 kreditov za hodnotené obdobie podľa prílohy č. 1 v zdravotníckom povolaní v príslušnej kategórii okrem kategórie lekár a kategórie zubný lekár.
(8)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý bol zaradený do špecializačného štúdia alebo do certifikačnej prípravy alebo v hodnotenom období získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo na výkon certifikovaných pracovných činností, sa hodnotí 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov za jeden rok špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podľa bodov 15 a 16 prílohy č. 1.
(9)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností, alebo špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností získal pred začatím hodnoteného obdobia, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil", ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore alebo priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, alebo priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti najmenej na úrovni
a)
250 kreditov za hodnotené obdobie v zdravotníckom povolaní lekár, v zdravotníckom povolaní zubný lekár a
b)
100 kreditov za hodnotené obdobie v inom zdravotníckom povolaní okrem povolaní uvedených v písmene a).
(10)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získal pred začatím hodnoteného obdobia v jednom špecializačnom odbore (ďalej len „prvý špecializačný odbor“) a počas hodnoteného obdobia bol zaradený do špecializačného štúdia v ďalšom špecializačnom odbore a v hodnotenom období získal aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v tomto ďalšom špecializačnom odbore, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností
a)
v prvom špecializačnom odbore najmenej na úrovni získania 250 kreditov za hodnotené obdobie v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a najmenej na úrovni získania 100 kreditov v zdravotníckom povolaní v príslušnej kategórii okrem kategórie lekár alebo
b)
v ďalšom špecializačnom odbore v rozsahu podľa odseku 8.
(11)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý pred začatím hodnoteného obdobia získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností vo viacerých špecializačných odboroch, sa hodnotí tak, že výsledok hodnotenia „splnil“ sa použije, ak zdravotnícky pracovník oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností pre každý zo špecializačných odborov najmenej na úrovni získania ustanovených kreditov za hodnotené obdobie v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a najmenej na úrovni ustanovených kreditov za hodnotené obdobie v zdravotníckom povolaní v príslušnej kategórii okrem kategórie lekár. Oznámené priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností sú najmenej dve tretiny z ustanovených kreditov.
(12)
Doba prerušenia výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov5) z dôvodu pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy sa nezapočítava do dĺžky pravidelného päťročného cyklu podľa odseku 1. Hodnotenie sa vykoná po uplynutí piatich rokov odo dňa vyhotovenia záznamu o preškolení podľa osobitného predpisu.7)
(13)
Ak zdravotnícky pracovník nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 6 až 11, sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“. V hodnotení sa uvedú odporúčania pre sústavné vzdelávanie v pracovných činnostiach, na ktoré by sa mal zdravotnícky pracovník zamerať.
(14)
Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa viac kreditov, ako je ich ustanovený minimálny počet pre príslušnú kategóriu zdravotníckych pracovníkov, možno do nasledujúceho obdobia preniesť najviac 10 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre príslušnú kategóriu zdravotníckych pracovníkov.
§ 3
(1)
Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby sa hodnotí v pravidelných jednoročných cykloch počítaných odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí každého jedného roka od dátumu posledného hodnotenia. Ak pracovník záchrannej služby v priebehu hodnoteného obdobia zmenil pracovný pomer, hodnotenie sa vykoná v ďalšom pracovnom pomere v termíne, v ktorom by sa hodnotenie malo vykonať pôvodne; pri hodnotení sa zohľadní aj stanovisko zamestnávateľa z predchádzajúceho pracovného pomeru. Hodnotenie sa vyhotovuje písomne.
(2)
Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak počas hodnoteného obdobia absolvoval teóriu zásahu,8) praktický nácvik zásahu v simulovaných podmienkach a praktický výkon zásahu v reálnych podmienkach podľa prílohy č. 2 a oznámil obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností najmenej na úrovni 30 kreditov za hodnotené obdobie. Kredity uvedené v prílohe č. 2 písm. a) až c) možno nahradiť kreditmi získanými podľa písm. d) až g) najviac do jednej tretiny celkového počtu potrebných kreditov.
(3)
Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej zdravotnej služby, ktorý bol zaradený do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy, sa hodnotí 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov za jeden rok štúdia alebo certifikačnej prípravy podľa prílohy č. 1.
(4)
Doba prerušenia výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov5) z dôvodu pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy sa nezapočítava do dĺžky pravidelného jednoročného cyklu podľa odseku 1. Hodnotenie sa vykoná po uplynutí jedného roka odo dňa vyhotovenia záznamu o preškolení podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Ak pracovník záchrannej služby nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2, sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“. V hodnotení sa uvedú odporúčania pre sústavné vzdelávanie v pracovných činnostiach, na ktoré by sa mal pracovník záchrannej služby zamerať.
§ 4
(1)
V priebehu päťročného vzdelávacieho cyklu možno priznať získanie ustanovených kreditov aj bez dosiahnutia počtu kreditov podľa prílohy č. 1
a)
za ukončenie pôsobnosti „školiteľa“, keď najmenej piati školiteľom vedení zdravotnícki pracovníci ukončili špecializačný vzdelávací program špecializačného štúdia získaním diplomu o špecializácii,
b)
za ukončenie pôsobnosti školiteľa, keď najmenej desiati školiteľom vedení zdravotnícki pracovníci ukončili certifikačný vzdelávací program certifikačnej prípravy získaním certifikátu,
c)
autorovi za publikovanie v zahraničí samostatných piatich odborných článkov najmenej v rozsahu piatich strán9) s odlišným obsahom.
(2)
Pri zdravotníckych pracovníkoch registrovaných podľa doterajších predpisov sa prvý raz počíta začiatok päťročného cyklu podľa § 2 ods. 1 odo dňa registrácie.10)
(3)
Pri lekárovi so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia a pri lekárovi, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore patológia I. stupňa alebo špecializáciu v špecializačnom odbore patológia II. stupňa podľa doterajších predpisov,10a) sa vykonanie nekropsií podľa § 2 ods. 5 začína hodnotiť od 1. januára 2008.
(4)
Na účely § 2 ods. 2 možno v prípade pochybností u organizátora vzdelávacej aktivity sústavného vzdelávania overovať údaje o sústavnom vzdelávaní oznámené zdravotníckym pracovníkom, najmä podrobný obsah vzdelávacej aktivity a jej cieľa.
(5)
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sa na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa § 2 zohľadnia aj špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania v štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky11) a v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3.
(6)
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, sa na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa § 2 zohľadnia aj špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania podľa prílohy č. 4.
(7)
Do minút účasti zdravotníckeho pracovníka na vzdelávacej aktivite podľa prílohy č. 1 sa započíta iba čas odborných prednášok a čas diskusie.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2005.
v z. Alexandra Novotná v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 366/2005 Z. z.
Priznávanie kreditov za sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
A. Nemerateľná zložka
Za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v príslušnom odbore najmenej štyri roky v priebehu piatich rokov sa zdravotníckemu pracovníkovi prizná 50 kreditov, v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a v kategórii zubný lekár 100 kreditov a lekárovi, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť,1) 150 kreditov.
Za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v rámci štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky11) mimo územia Slovenskej republiky sa za každý rok tohto výkonu profesionálnej služby2) zdravotníckemu pracovníkovi prizná 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov.
B. Merateľná zložka
1.
Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej na miestnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje 60 minút a je kratšie ako 180 minút, sa prizná účastníkovi 1 kredit; v prípade účasti na patologicko-anatomickom seminári sa za aktívnu účasť účastníkovi prizná 8 kreditov, inak 4 kredity.
2.
Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje 180 minút a je kratšie ako 360 minút, sa priznajú účastníkovi 2 kredity.
3.
Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej na okresnej úrovni, krajskej úrovni alebo celoslovenskej úrovni,3) ktorej minimálne trvanie je 360 minút, sa prizná účastníkovi 1 kredit. Pri viacdňovej vzdelávacej aktivite sa prizná účastníkovi najviac 8 kreditov za každý deň účasti.
4.
Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite vedenej v cudzom jazyku alebo konanej v zahraničí sa účastníkovi prizná 1 kredit.
5.
Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáška na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni, sa autorovi priznajú najviac 3 kredity, spoluautorovi najviac 2 kredity; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni sa autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5. Autorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie zdravotnícky pracovník, ktorého výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti sú najmenej dve tretiny prezentovaného diela alebo zostavovateľ diela, spoluautorom každý zdravotnícky pracovník, ktorý vlastnou tvorivou duševnou činnosťou zámerne prispel k doplneniu chýbajúcej časti diela autora alebo zostavovateľa diela do výslednej podoby. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.
6.
Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáška na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.
7.
Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je poster alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni, sa autorovi priznajú najviac 3 kredity, spoluautorovi najviac 2 kredity; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni sa autorovi prizná 5 kreditov a spoluautorovi 3 kredity. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.
8.
Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je poster alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.
9.
Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáška, poster alebo účasť v panelovej diskusii, ktoré sú vedené v cudzom jazyku, alebo sa konajú v zahraničí, sa autorovi prizná 15 kreditov, spoluautorovi 10 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.
10.
Za účasť zdravotníckeho pracovníka na odbornej stáži na akreditovanom pracovisku4) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prehĺbenie znalostí pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na inom pracovisku, ako je obvyklé miesto výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka, sa priznajú účastníkovi 2 kredity za každý deň, najviac však 30 kreditov, u zubného lekára a lekára vykonávajúceho posudkovú činnosť 3 kredity za každý deň, najviac však 15 kreditov. V prípade pobytu na akreditovaných pracoviskách v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, 4 kredity za každý deň, najviac však 7 kreditov.
11.
Za 45 minút pedagogickej alebo prednáškovej činnosti v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školeniach alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednáškovej činnosti v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizňami, komorami, odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami, alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi, sa lektorovi prizná 10 kreditov, pričom je možné získať v priebehu jedného hodnoteného obdobia maximálne 50 kreditov. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.
12.
Za publikačnú činnosť odborného charakteru, ktorá sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti, sa prizná za túto činnosť
a) v periodickej tlači
- odborný článok - autorovi
- spoluautorovi
= 15 kreditov,
= 10 kreditov,
- prehľadový článok v odbornom časopise - v domácom autorovi
- v domácom spoluautorovi
- v zahraničnom autorovi
- v zahraničnom spoluautorovi
= 15 kreditov,
= 10 kreditov,
= 20 kreditov,
= 15 kreditov,
- odborný úvodník v slovenskom jazyku = 3 kredity,
- odborný úvodník v cudzom jazyku = 7 kreditov,
- didaktický test minimálne s 10 otázkami - autorovi
- spoluautorovi
= 10 kreditov,
= 5 kreditov,
b) v neperiodickej tlači
- monografia v slovenskom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- monografia v cudzom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 80 kreditov,
= 30 kreditov,
- pôvodná práca v slovenskom jazyku - autorovi = 50 kreditov,
- pôvodná práca v cudzom jazyku - autorovi = 80 kreditov,
- učebnice, skriptá v slovenskom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- učebnice, skriptá v cudzom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 80 kreditov,
= 50 kreditov,
c) na elektronických médiách
- vedenie webovej odbornej zdravotníckej
stránky v slovenskom jazyku

- autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- výučbový film alebo učebná pomôcka,
napríklad výučbový CD nosič

- autorovi vrátane zostavovateľa
- spoluautorovi
= 30 kreditov,
= 15 kreditov.
13. Za včasné vyplnenie a zaslanie autodidaktického testu uverejneného podľa bodu 12 sa priznajú pri 80 % – 100 % úspešnosti riešenia 2 kredity a pri 60 % – 80 % úspešnosti riešenia 1 kredit; pri 0 % – 60 % úspešnosti riešenia sa neprizná žiadny kredit.
14.
Za vedeckovýskumnú činnosť, ako je účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníctva, sa účastníkovi prizná 25 kreditov, ak sa týka príslušného študijného alebo špecializačného odboru, trvá minimálne šesť mesiacov a je doložená písomnou správou z oponentského konania,
- riešiteľ medzinárodného projektu = 30 kreditov
- spoluriešiteľ medzinárodného projektu = 20 kreditov
15. Za špecializačné štúdium
Tabuľka č. 1
CELKOVÝ POČET KREDITOV
Špeciali-
začné
štúdium
v trvaní
Lekár Zubný
lekár
Farmaceut Sestra Pôrodná
asistentka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný zdra-
votnícky
pracov-
ník
5 rokov 250 250 100 - - - - - 100
4 roky 200 200 80 - - - - - 80
3 roky 150 150 60 - - - - - 60
2 roky - - 40 40 40 40 40 40 40
1 rok - - 20 20 20 20 20 20 20
16. Za certifikačnú prípravu
Tabuľka č. 2
CELKOVÝ POČET KREDITOV
Certifi-
kačná
príprava
v trvaní
Lekár Zubný
lekár
Farmaceut Sestra Pôrodná
asistentka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný
zdravot-
nícky
pracov-
ník
4 roky - - - - - - - - 80
3 roky 150 150 60 - - - - - 60
2 roky 100 100 40 40 - 40 40 - 40
1 rok 50 50 20 20 20 20 20 20 20
1 semester 25 25 10 10 10 10 10 10 10
3 mesiace 20 20 8 8 8 8 8 8 8
17. Za preukázané úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania8) využívajúceho korešpondenčnú metódu dištančného vzdelávania9) sa priznajú kredity podľa dĺžky trvania vzdelávacej aktivity podľa tabuľky č. 3.
CELKOVÝ POČET KREDITOV
Dištančné
vzdelávanie
v trvaní
Le-
kár
Zubný
lekár
Farma-
ceut
Sestra Pôrodná
asistent-
ka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný
zdravotníc-
ky pracov-
ník
2 roky 100 100 40 40 - 40 40 - 40
1 rok 50 50 20 20 20 20 20 20 20
6 mesiacov 25 25 10 10 10 10 10 10 10
3 mesiace 20 20 8 8 8 8 8 8 8
18. Za preukázané úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu dištančného vzdelávania5) realizovaného prostredníctvom počítačových sietí6) sa absolventovi po predložení príslušného dokladu7) priznajú kredity podľa dĺžky trvania vzdelávacej aktivity podľa tabuľky č. 3.
19. Kredity sa zdravotníckemu pracovníkovi priznávajú podľa tabuľky č. 3 aj za úspešné absolvovanie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov uskutočneného prezenčnou alebo kombinovanou metódou sústavného vzdelávania.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 366/2005 Z. z.
Priznávanie kreditov za sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby
a) Teória zásahu 4 hodiny = 5 kreditov.
b) Praktický nácvik zásahu v simulovaných podmienkach 4 hodiny = 5 kreditov.
c) Praktický výkon zásahu v reálnych podmienkach
1. na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny 50 hodín = 10 kreditov,
2. na urgentnom príjmovom pracovisku nemocnice 30 hodín = 5 kreditov,
3. v ambulancii záchrannej zdravotnej služby 50 hodín = 10 kreditov,
4. na zdravotníckom operačnom stredisku 50 hodín = 10 kreditov,
5. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti chirurgických odborov 30 hodín = 5 kreditov,
6. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na vnútorné lekárstvo a kardiológiu 30 hodín = 5 kreditov,
7. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na pediatriu 30 hodín = 5 kreditov,
8. na oddelení gynekológie a pôrodníctva 30 hodín = 5 kreditov.
d) Za účasť na odborných a vedeckých podujatiach týkajúcich sa záchrannej zdravotnej služby celoslovenského alebo medzinárodného charakteru, trvajúcich najmenej 24 hodín 5 kreditov. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na takýchto odborných a vedeckých podujatiach, ktorou sa rozumie prednáška, poster alebo účasť v panelovej diskusii, sa za 60 minút aktívnej účasti v slovenskom jazyku prizná autorovi najviac 20 kreditov, spoluautorovi najviac 10 kreditov. Za aktívnu účasť vedenú na takomto podujatí v cudzom jazyku sa autorovi prizná najviac 30 kreditov, spoluautorovi najviac 15 kreditov. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak sa prednáška opakovane prezentuje na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa prizná za každú takto opakovanú prednášku iba polovica z uvedených kreditov.
e) Za 60 minút pedagogickej alebo prednáškovej činnosti v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školeniach alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednáškovej činnosti v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa lektorovi prizná 1 kredit, pričom je možné získať v priebehu jedného hodnoteného obdobia maximálne 25 kreditov. Ak sa vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznávajú.
f) Za publikačnú činnosť v periodickej tlači alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter a ich obsah sa týka záchrannej zdravotnej služby,
1. v prípade odborného článku sa prizná autorovi 20 kreditov a spoluautorovi 15 kreditov,
2. v prípade učebnice, skrípt, výučbového filmu alebo učebnej pomôcky (napr. výučbový CD ROOM) sa prizná autorovi a spoluautorovi 30 kreditov.
g) Za vedeckovýskumnú činnosť, ako je účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníctva, sa prizná účastníkovi 5 kreditov, ak sa výskumná činnosť týka záchrannej zdravotnej služby, trvá minimálne šesť mesiacov a je doložená písomnou správou z oponentského konania.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 366/2005 Z. z.
Priznávanie kreditov za špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania vo vojenskej službe a v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
1. Za jednu celú hodinu účasti na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky sa prizná účastníkovi 0,5 kreditu. Celou hodinou účasti sa rozumie 60 minút. Pri viacdňových vzdelávacích podujatiach sa prizná účastníkovi 7 kreditov za každý deň účasti. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa priznajú autorovi najviac 2 kredity, spoluautorovi najviac 1 kredit.
2. Za každý deň účasti na medzinárodnej konferencii vojenských zdravotníckych služieb alebo na vzdelávacom podujatí usporiadanom v rámci spolupráce medzi národnými vojenskými zdravotníckymi službami sa prizná účastníkovi 14 kreditov. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa autorovi prizná 15 kreditov a spoluautorovi 10 kreditov.
3. Za každý deň účasti na vzdelávacom podujatí usporiadanom Najvyšším velením Severoatlantickej aliancie alebo v rámci spolupráce medzi vojenskými zdravotníckymi službami členských štátov Severoatlantickej aliancie sa prizná účastníkovi 20 kreditov. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa autorovi prizná 25 kreditov a spoluautorovi 15 kreditov.
4. Za každý deň činnosti v pracovných a vedeckých výboroch Severoatlantickej aliancie sa prizná účastníkovi 30 kreditov.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 366/2005 Z. z.
Priznávanie kreditov za špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Za 60 minút účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej Zborom väzenskej a justičnej stráže sa prizná účastníkovi 0,5 kreditu; pri viacdňových vzdelávacích aktivitách sa prizná účastníkovi 7 kreditov za každý deň účasti. Za 60 minút aktívnej účasti zdravotníckeho pracovníka na takejto vzdelávacej aktivite sa prizná autorovi 8 kreditov, spoluautorovi 4 kredity.
2. Za každý deň účasti zdravotníckeho pracovníka na medzinárodnej konferencii väzenských služieb sa prizná účastníkovi 14 kreditov. Za 60 minút aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa prizná autorovi 15 kreditov, spoluautorovi 10 kreditov.
3. Za každý deň účasti zdravotníckeho pracovníka na zahraničnej odbornej stáži v zdravotníckych zariadeniach zahraničných väzenských služieb sa účastníkovi prizná 15 kreditov, najviac do 50 % z ustanoveného minimálneho počtu kreditov pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov.
1)
§ 62 až 64 a § 96 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
4)
4a)
§ 40 a 42 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
4b)
Príloha č. 5 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.
5)
7)
8)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o doplnení niektorých zákonov.
9)
Pravidlá písania a úpravy písomností STN 016910.
10)
§ 96 zákona č. 578/2004 Z. z.
11)
§ 2 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
3)
4)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
6)
Príloha č. 5 časť B bod 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
10a)
§ 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.