377/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005

377
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 8. augusta 2005,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Lehnice (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, prepelice poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Bellova Ves, Horná Potôň, Malý Lég, Maslovce, Masníkovo, Oľdza, Sása, Veľká Paka a Veľký Lég.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 2 346,85 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za zakázané činnosti,1) ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
likvidácia a zmenšovanie rozlohy a dĺžky remíz, vetrolamov, medzí a solitérnych stromov,
b)
výrub drevín a vykonávanie akýchkoľvek zásahov do nelesnej drevinovej vegetácie od 1. marca do 31. júla okrem prípadov odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,
c)
vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 m od hniezda dropa fúzatého, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny,2)
d)
vjazd a státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku,
e)
rozorávanie existujúcich trávnych porastov,
f)
obnovovanie trvalých trávnych porastov3) nepôvodnými druhmi tráv,
g)
zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku,4)
h)
aplikovanie agrochemikálií na existujúcich trávnych porastoch, na nelesnej drevinovej vegetácii, úhoroch, medziach a porastoch trsti a pálky a vo vzdialenosti do 10 m od nich,
i)
aplikovanie umelých hnojív a pesticídov na neobhospodarovaných plochách (najmä okraje ciest a komunikácií, skládky hnoja) od 1. marca do 31. júla,
j)
aplikovanie rodenticídov,
k)
umiestňovanie stavieb za hranicami zastavaného územia obce,5)
l)
let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
m)
vykonávanie technických geologických prác,6) banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,7)
n)
poľovanie na zver od 16. januára do 15. mája okrem kuny lesnej, kuny skalnej, líšky hrdzavej, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a tchora tmavého,
o)
lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik,
p)
oplocovanie pozemku za hranicami zastavaného územia obce,
q)
vypúšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodnom úrade životného prostredia v Dunajskej Strede.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
v z. Peter Stanko v. r.
Príloha k vyhláške č. 377/2005 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom katastra nehnuteľností k 16. septembru 2004, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:
45-13 Dunajská Streda.
Vonkajšia hranica
Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v jeho najjužnejšom bode v najjužnejšej časti katastrálneho územia Masníkovo na hranici s katastrálnym územím Horná Potôň. Z tohto bodu hranica pokračuje od poľnej cesty severovýchodným smerom pozdĺž hranice katastrálnych území Masníkovo a Horná Potôň, ktorú tvorí poľná cesta a vetrolam. Lomový bod sa nachádza na západnom okraji vetrolamu, vo vzdialenosti asi 30 m južne od cesty prechádzajúcej južne od Masníkova. Ďalej hranica pokračuje severozápadným smerom rovnobežne s cestou vo vzdialenosti 30 m od nej. Ďalej križuje cestu vedúcu z Masníkova smerom na juhozápad k železničnej trati a pokračuje súbežne s južným okrajom tej istej cesty, obchádzajúc divokú skládku, až k hranici katastrálnych území Masníkovo – Veľký Lég. Na hranici katastrálnych území Masníkovo – Veľký Lég sa hranica lomí, pokračuje severovýchodným smerom a prechádza na severný okraj poľnej cesty, odkiaľ pokračuje východným smerom, pričom obchádza intravilán obce Masníkovo. Ďalej pokračuje po západnom okraji cesty vedúcej z Masníkova severovýchodným smerom až do bodu, kde križuje kanál Tomášov – Lehnice a štátnu cestu č. 572 medzi obcami Benkova Potôň a Lehnice. Pozdĺž severného okraja cesty č. 572 pokračuje východným smerom až k vetrolamu. Juhovýchodný okraj vetrolamu tvorí lomový bod. Od tohto lomového bodu hranica pokračuje pozdĺž východného okraja vetrolamu smerom na sever pozdĺž hranice katastrálnych území Masníkovo – Horná Potôň. Ďalej prechádza krížom cez Klátovský kanál a pokračuje pozdĺž ľavostranného (severného) brehu severozápadným smerom. Ďalej hranica križuje cestu Lehnice – Bellova Ves a pokračuje severovýchodným smerom pozdĺž západného okraja tejto cesty až po hranicu katastrálnych území Maslovce a Veľký Lég. Od tohto lomového bodu hranica križuje agrocenózu (parcela č. 139 k. ú. Maslovce) severozápadným smerom k vetrolamu a pokračuje po jeho severovýchodnom okraji a potom po juhozápadnom okraji poľnej cesty až k hraničným pozemkom intravilánu obce Maslovce. Hranica obchádza intravilán Maslovce z východnej a južnej strany. Južne od Masloviec je vedená hranica chráneného vtáčieho územia severozápadným smerom pozdĺž hranice katastrálnych území Maslovce – Oľdza popri areáli poľnohospodárskeho družstva až k ceste medzi obcami Maslovce – Oľdza. Pozdĺž juhovýchodného okraja tejto cesty pokračuje hranica juhozápadným smerom až po prvú poľnú cestu napájajúcu sa z východnej strany na hlavnú cestu pred obcou Oľdza a pokračuje západným smerom po južnom okraji tejto cesty, obchádza intravilán obce a štrkovisko. Od východného okraja štrkoviska hranica prechádza krížom cez štátnu cestu Oľdza – Sása severozápadným smerom pozdĺž vinohradu až po poľnú aleju na hranici katastrálnych území Oľdza – Sása. Ďalej pokračuje pozdĺž tohto stromoradia juhozápadným smerom až k štátnej ceste Lehnice – Štvrtok na Ostrove. Tu hranica križuje štátnu cestu Lehnice – Štvrtok na Ostrove, pokračuje po východnom okraji poľnej cesty na hranici katastrálnych území Mierovo – Sása až k vetrolamu a po západnom okraji vetrolamu pokračuje až po kanál Tomášov – Lehnice. Po pravostrannom brehu kanála Tomášov – Lehnice hranica prechádza juhovýchodným smerom až po cestu medzi obcami Veľká Paka a Sása. Ďalej hranica križuje túto cestu a pokračuje juhozápadným smerom po jej východnom okraji až k poľnej ceste prechádzajúcej cez katastrálne územia Veľká Paka a Sása. Pozdĺž severného okraja tejto bočnej poľnej cesty prechádza k centrálnej poľnej ceste vedúcej od časti obce Malý Lég smerom k železničnej trati. Ďalej pokračuje pozdĺž severného okraja železničného násypu železničnej trate č. 131 a pri križovatke s cestou Lehnice – Blatná na Ostrove prechádza pozdĺž západného okraja tejto cesty, pričom obchádza hospodárske budovy, dvory, záhrady a skladovací areál. Od juhovýchodného okraja skladovacieho areálu prebieha hranica južným smerom krížom cez poľnohospodárske pozemky – parcela č. 380/1 k severnému okraju poľnej cesty vedúcej až po hranicu katastrálnych území Veľký Lég – Masníkovo. Ďalej hranica ide pozdĺž severného okraja poľnej cesty juhovýchodným smerom až po hranicu katastrálnych území Veľký Lég – Masníkovo. Od tohto lomového bodu hranica územia pokračuje juhozápadným smerom pozdĺž južného okraja poľnej cesty križujúcej železničnú trať a hranica smeruje na juhovýchod pozdĺž severného okraja železničného násypu železničnej trate č. 131 a pokračuje až do východiskového bodu.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice vymedzujú v rámci územia vymedzeného vonkajšou hranicou priestory, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia, t. j. intravilán obce Lehnice. Intravilán obce Lehnice vymedzuje časti katastrálnych území Malý Lég, Sása a Veľký Lég, ktoré nie sú zahrnuté do chráneného vtáčieho územia. Začiatočný bod je najjužnejším bodom vnútornej hranice a zároveň najjužnejším miestom parku v Lehniciach, ktorý sa nachádza v areáli nemocnice. Hranica vedie na severozápad od spevnenej cesty Lehnice – Macov a odkláňa sa na severovýchod vedľa parku. Lomový bod hranice sa nachádza pri kanáli Tomášov – Lehnice, odkiaľ hranica pokračuje severozápadným smerom pozdĺž kanála až k vedľajšej ceste, ktorá spája obce Sása a Veľká Paka. Odtiaľ sa odkláňa na štátnu cestu a obchádza areál motorových športov. Od štátnej cesty Sása – Oľdza pokračuje východným smerom po južnom okraji vetrolamu (na hranici parciel č. 52/1 a 52/2 v katastrálnom území Sása, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia) až k hranici katastrálnych území Sása a Malý Lég. Odtiaľ pokračuje na juhovýchod, križujúc agrocenózy (parcela č. 268/1 v katastrálnom území Malý Lég, časť parcely nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia), až k hranici katastrálnych území Malý Lég a Veľký Lég. Odtiaľ obchádza hranica cintorín a areál poľnohospodárskeho družstva a pokračuje juhozápadným smerom, križujúc polia až k hlavnej ceste č. 572. Ďalej križuje túto cestu a pokračuje pozdĺž ľavostranného brehu kanála Tomášov – Lehnice juhozápadným a neskôr západným smerom a napája sa na východný okraj cesty spájajúcej Lehnice a Blatnú na Ostrove. Juhozápadným smerom pokračuje hranica až k začiatočnému bodu, ktorým je južný okraj parku v Lehniciach.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Katastrálne územie Bellova Ves:
239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 241/2, 244.
Katastrálne územie Horná Potôň:
177 – časť, 337, 419/3.
Katastrálne územie Malý Lég:
127/2, 166/1, 166/4, 166/9, 166/10, 166/14, 166/15, 166/16, 173/2 – časť, 223, 268/1 – časť, 268/2, 270, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 305 – časť, 306/1, 321/1, 322.
Katastrálne územie Maslovce:
199, 316 – časť, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332/1.
Katastrálne územie Masníkovo:
86, 87, 88, 92/1, 94, 101 – časť, 117 – časť, 119/2 – časť, 133/1, 133/2, 136/2 – časť, 150/1, 150/4, 150/6, 155, 157/1, 157/2, 159, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 177, 178.
Katastrálne územie Oľdza:
130/9, 130/15, 130/16, 279/1, 279/5, 279/6, 279/8, 279/9, 305, 306, 327/2, 328.
Katastrálne územie Sása:
118/1, 118/3, 123/1, 123/4, 123/7, 123/8, 155/1, 158/1, 158/2, 171/1, 171/6, 171/7, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 179/1, 179/2, 180 – časť, 186 – časť, 188, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 191/1, 191/2, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 192/2, 193/1, 193/2, 197, 203/1 – časť, 205 – časť, 212/1, 212/2, 216, 237 – časť, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12, 280.
Katastrálne územie Veľká Paka:
350/2, 365, 402/2, 402/3, 402/5, 402/6, 402/9, 402/10, 425/1 – časť, 425/2, 425/3, 525/5, 559/1, 559/2, 559/3, 559/4, 559/5, 559/7, 559/8, 559/9, 559/10.
Katastrálne územie Veľký Lég:
192/1 – časť, 192/5, 192/6, 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 215, 237, 238, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 268, 374/2, 374/3, 375, 376/1, 376/2, 378/2, 380/1 – časť, 380/2, 381, 382, 383, 384, 387, 389, 390, 391, 392, 394, 400, 405, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 418/7, 423/2, 423/3, 423/4, 423/5, 425/1, 425/3, 425/5, 425/6, 425/7, 425/8, 426/1, 428, 429/1, 429/2, 430, 437/2 – časť, 466/1, 469, 470, 471/1, 471/2, 476, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 481/1, 481/2, 486/1, 489 – časť, 490 – časť, 492/1, 509, 602/1, 800.
1)
§ 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2)
§ 4 ods. 2 a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
3)
Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.
4)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
5)
§ 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
7)
§ 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.