38/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. januára 2005
o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Hodnota pozemkov
(1)
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu1) a ostatnú plochu,2) sa určuje podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a príslušných sadzieb uvedených v prílohe č. 1.
(2)
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu, sa zvyšuje o hodnotu trvalých porastov na ňom podľa prílohy č. 2.
(3)
Hodnota lesného pozemku sa určuje ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku a hodnoty faktora polohy v závislosti od približovacej vzdialenosti a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 3. Pre údaje registra pôvodného stavu [§ 9 ods.1 písm. c) zákona] sa faktor polohy nezohľadňuje; to neplatí, ak ide o vyrovnanie v peniazoch.
(4)
Hodnota lesného pozemku sa zvyšuje o hodnotu lesného porastu na ňom vypočítanú podľa prílohy č. 4.
(5)
Podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje aj vtedy, ak sa určuje hodnota záhrad, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce (§ 4 ods. 1 zákona).
(6)
Podľa odsekov 2 a 4 sa postupuje vtedy, ak ide o vyrovnanie v peniazoch podľa § 9 ods. 6 a § 11 zákona.
§ 2
Hodnota trvalých porastov
(1)
Hodnota ovocných stromov sa zisťuje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. I.
(2)
Hodnota viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zisťuje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. II.
(3)
Hodnota chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zisťuje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. III.
(4)
Hodnota lesných porastov sa zisťuje podľa prílohy č. 4.
Spoločné ustanovenia
§ 3
Podľa § 1 a 2 sa určuje aj hodnota pozemkov a trvalých porastov na nich, na ktorých sú v súčasnosti vybudované spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 4 zákona a ktoré sa stanú súčasťou plánu spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemkových úprav; to platí aj pre nové, v projekte pozemkových úprav plánované spoločné zariadenia a opatrenia.
§ 4
Hodnota trvalých porastov a hodnota pozemku podľa § 1 ods. 3, ak ide o vyrovnanie v peniazoch, sa určuje znaleckým posudkom. Spôsob výpočtu hodnoty pozemkov a trvalých porastov na nich je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
HODNOTA POZEMKU, KTORÝ TVORÍ POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU A OSTATNÚ PLOCHU PODĽA BONITOVANÝCH PÔDNOEKOLOGICKÝCH JEDNOTIEK (BPEJ)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
Tabuľka č. I
OVOCNÉ STROMY
Druh Tvar Jednotková hodnota za 1 ks po roku výsadby Hodnota sa znižuje
ročne
V roku
výsadby
2.
rok
3.
rok
4.
rok
5.
rok
6.
rok
7.
rok
8.
rok
9.
rok
10.
rok
11.
rok
12.
rok
13.
rok
14.
rok
po roku
veku
oSk
Jabloň a hruška VK + PK 177 256 336 415 495 575 654 696 740 784 828 872 916 960 916 37
ŠK 143 202 261 321 380 440 474 508 542 576 610 645 12 28
voľný ZK 88 118 149 180 200 220 240 260 15
vreteno
kordón 9
palmeta 88 118 149 171 193 216 15
Čerešňa VK + PK 185 268 352 435 518 602 686 766 847 927 1008 1089 1 169 1250 250 89
nízkokmeň 155 225 296 366 437 481 526 570 615 660 15 33
Višňa 152 218 284 350 416 452 489 252 562 600 40
Slivka a poloslivka 130 178 226 274 322 371 392 414 435 457 478 500 26
Mirabelka, ringlota 125 167 210 252 295 338 349 360 371 382 393 405 21
Marhuľa 149 226 303 380 458 516 574 632 690 750 75
Broskyňa 143 227 311 395 453 511 569 630 90
Orech vlašský, gaštan
jedlý
194 257 320 383 446 509 572 635 698 761 824 890 Do veku 20 rokov
sa hodnota
zvyšuje o 92 Sk
ročne.
35 54
Egreš krík/strom 25 29 35 44 53 8 10
Ríbezľa červená
biela
čierna
krík/strom
krík/strom
krík/strom
34
34
34
38
38
38
43
43
43
48
57
64
53
70
86
10
10
9
11
10 14
Malinčie, černice m2 15 18 20 23 6 4
Ostatné ovocné dru-
hy (dula, mandľa,
lieska, jarabina atď.)
110 126 142 158 175 190 205 220 235 250 15 20

Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 100 Sk, pri štvrťkmenných 50 Sk,
pri zákrpkoch 20 Sk, pri kríkoch a stromčekoch bobuľovín 10 Sk.
Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.
Tabuľka č. II
VINIČNÉ PORASTY VRÁTANE ZARIADENÍ VINÍC
Druh Tvar Jednotková hodnota v Sk za 1 kus po Hodnota sa znižuje
ročne
výsadbe 1. roku 2. roku 3. roku 4.-9.
roku
po roku
veku
oSk
Vinič štepený vedenie na hlavu 49 55 61 67 73 9 3
vedenie stredové
a vysoké
55 65 73 120 130 9 6
Vinič
pravokorenný
vedenie na hlavu 46 52
58
64
70 9
3
vedenie stredové
a vysoké
52 62 70 117 127 9 6

Ak vinice s vysokým a stredovým vedením nemajú po treťom roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu,
jednotkové hodnoty sa za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20 %.
Tabuľka č. III
CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC
Jednotková hodnota v Sk za m2
Chmeľový porast Zariadenie chmeľnice Spolu
a) Bežné výsadby
- novozaložené chmeľnice1) 4,20 25,00 29,20
- zníženie hodnoty za každý rok 0,21 1,25 1,46
b) Bezvirózne výsadby
- novozaložené chmeľnice1) 7,00 25,00 32,00
- zníženie hodnoty za každý rok veku 0,35 1,25 1,60

1) Novovysadený porast a nové zariadenia z drevených stĺpov a drôtov.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
Tabuľka č. I
LESNÉ POZEMKY
Základná hodnota lesného pozemku pri priemernej polohe v Sk za ha
Drevina Absolútna bonita
do 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Smrek 4 000 4 000 4 000 4 000 9 200 19 700 31800 44 200 55 000 62 700 71 000 79 300 88 100
Jedľa 4 000 4 000 4 000 7 200 14 600 25 400 37 600 49 300 63 000 74 300 88 600 400 37600
Borovica lesná 4 000 4 000 4 000 4 000 4 5600 12 400 23 500 34 400 45 600
Borovica čierna, vejmutovka, limba 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 9 900 18 800 27 500 36 500
Borovica horská 4 000
Smrekovec 4 000 4 000 4 000 4 000 8 000 18 000 29100 41 800 55 700 71300 88 700 107 700
Dub 4 000 4 000 10 900 23 600 35 900 48 600 63 300 78 100 94 800 110 800
Dub cer 4 000 4 000 6 000 13 000 19 700 26 800 34 900 42 900 51900 60 900
Brest, orech, ostatné tvrdé listnáče 4 000 4 000 7 600 16 500 25 100 34 100 44 500 5 00 66 100 77 500
Buk 4 000 4 000 4 000 5 800 14 300 22 500 30 600 00 400 50 000 69 400 69 400
Javor 4 000 4 000 4 000 4 000 5 700 16 400 27 500 37 800 47 200 59 000 68 200
Jaseň 4 000 4 000 4 000 4 000 5 800 16 700 28 000 38 600 48 500 60100 69 500
Lipa 4 000 4 000 4 000 4 000 4 800 9 600 16 000 22 100 27 900 34 400 39 800
Pagaštan, gaštan jedlý, čerešňa, višňa,
jabloň, hruška
4 000 4 000 4 000 4 000 4 600 10 300 17 300 23 800 30 0 3 000 43 000
Breza 4 000 4 000 4 000 23 700 4 500 64 100 84 300 104 500
Jelša 4 000 4 000 4 000 18 500 34 200 50 000
Jarabina 4 000 4 000 4 000 18 500 34 200 20 050 65 800 81 500
Topoľ domáci, vŕba, osika 4 000 4 000 4 900 20 900 42 100 68 400 9 00 120 900
Topoľ šľachtený 4 000 4 000 11200 73 900 112 0 150 000 213 000 150 000
Agát 4 000 4 000 4 000 17 800 32 900 48 100
Hrab 4 000 4 000

Priemerná poloha je vzdialenosť približovania 1 000,5 m a vzdialenosť odvozná 20,05 km.
Absolútna bonita je kvantitatívne vyjadrenie úrodnosti lesnej pôdy a produkčnej schopnosti dreviny v danom stanovišti.
Tabuľka č. II
Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného pozemku
Približovanie Odvoz
priemerná vzdialenosť sadzba priemerná vzdialenosť sadzba
m v Sk za m3 v km v Sk za m3
1-100 8,97 do 11 13,86
101-200 7,97 11,1-12 12,17
201 - 300 6,97 12,1-13 10,56
301-400 5,96 13,1-14 9,03
401 - 500 5,00 14,1-15 7,58
501 - 600 4,09 15,1-16 6,23
601 - 700 3,12 16,1-17 4,93
701 - 800 2,19 17,1-18 3,72
801 - 900 1,31 18,1-19 2,58
901 - 1 000 0,41 19,1-20 1,52
1 001 - 1 100 -0,47 20,1-21 0,53
1 101 - 1 200 -1,33 21,1-22 -0,38
1 201 - 1 300 -2,19 22,1-23 -1,21
1 301 - 1 400 -3,01 23,1-24 -1,95
1 401 - 1 500 -3,81 24,1-25 -2,63
1 501 - 1 600 -4,63 25,1-26 -3,22
1 601 - 1 700 -5,40 26,1-27 -3,73
1 701 - 1 800 -6,19 27,1-28 -4,17
1 801 - 1 900 -6,94 28,1-29 -4,57
1901-2 000 -7,68 29,1-30 -4,87
2 001-2 100 -8,43 30,1-31 -5,07
2 101-2 200 -9,13 31,1-32 -5,23
2 201-2 300 -9,81 32,1-33 -5,28
2 301 a viac -10,51 33,1 a viac -5,31

Hodnota faktora polohy sa určuje vynásobením celkovej produkcie dreva určenej podľa
podielu cieľového zastúpenia drevín z prílohy č. 3 tabuľky č. III jednotkovou hodnotou sadzby faktora
polohy. Priemerná približovacia vzdialenosť je vzdialenosť v metroch od stredu lesného pozemku po
miesto odvozu. Priemerná odvozná vzdialenosť je vzdialenosť v kilometroch z miesta nakladania na
odvozný prostriedok po miesto spracovania, spotreby alebo expedície surového dreva.
Tabuľka č. III
Celková produkcia hrubiny v m3 na ha v rubnej dobe (Zcujk)
Drevina (k) Priemerná
rubná doba
(u) v rokoch
Absolútna bonita (j)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Smrek 95 206 278 357 437 522 608 700 792 891 993 1094 1 199 1306 1417 1529 1641
Jedľa (tis) 100 247 324 407 491 580 673 768 865 967 1072 1 180 1294 1408 1526 1642
Duglaska 100 649 704 762 826 888 952 1015
Borovica 105 232 305 377 454 531 606 686 852 844 920 1001 1080
Smrekovec 100 409 484 553 629 704 784 864 946 1032 1 118 1205
Dub (cer, brest) 120 216 277 334 398 465 527 588 658 723 788 855 915 978 1039
Buk (javor, jaseň,
lipa, gaštan jedlý,
ostatné tvrdé
listnáče)
110 277 361 433 508 578 647 714 788 853 924 998 1070 1 142 1215 1296
Hrab 80 75 112 160 217 280
Agát 50 51 87 115 142 172 207 243 281 322 365
Breza (jarabina,
ostatné mäkké
listnáče)
60 59 99 149 201 256 325 393 468 543 618 693 768
Jelša 60 155 195 233 278 318 30 402 441
Topoľ (osika, vŕba) 40 147 186 241 297 351 413 476 558 645

Dreviny uvedené v zátvorke sú vedľajšie dreviny.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU HODNOTY POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV NA ÚČELY POZEMKOVÝCH ÚPRAV
1.
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu na účely pozemkových úprav, vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako orná pôda a trvalý porast podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa vzťahu
HPOZ = M . HMJ [Sk],
kde
HPOZ - hodnota pozemku v Sk,
M - výmera pozemku v m2,
HMJ - jednotková hodnota pozemku v Sk za m2 podľa prílohy č. 1 stĺpca Sadzba poľnohospodárskej pôdy v Sk za m2.
2.
Hodnota pozemku, ktorý tvorí ostatné plochy na účely pozemkových úprav, vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako ostatné plochy pod kódom 14700 na základe spôsobu využívania pozemku podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa vzťahu
HOP = M . HMJ [Sk],
kde
M - výmera pozemku v m2,
HMJ - jednotková hodnota pozemku v Sk za m2 podľa prílohy č. 1 stĺpca Sadzba ostatných plôch v Sk za m2.
3.
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu na účely pozemkových úprav, vrátane trvalých porastov vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako chmeľnica, vinica, záhrada alebo ovocný sad podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa vzťahu
HPOZP = HPOZ + HP [Sk],
HPOZ je hodnota pozemku, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu
HPOZ = M . HMJ [Sk],
kde
M – výmera pozemku v m2,
HMJ – jednotková hodnota pozemku v Sk za m2 podľa prílohy č. 1 stĺpca Sadzba poľnohospodárskej pôdy v Sk za m2.
Hp je hodnota porastu, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu
Hp = M . JHP . pk [Sk],
kde
M – výmera pozemku v m2,
JHp – jednotková hodnota porastu sa určuje podľa prílohy č. 2 pre ovocné stromy podľa tabuľky č. I, pre viničné porasty podľa tabuľky č. II, pre chmeľové porasty vrátane zariadenia chmeľníc podľa tabuľky č. III,
pk – počet kusov na m2, pri chmeľnici sa počet jedincov neurčuje.
4.
Hodnota lesného pozemku na účely pozemkových úprav a lesných porastov na ňom vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako lesný pozemok podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa základného vzťahu
HLPOZP = HLPOZ + HLP [Sk],
HLPOZ je hodnota lesného pozemku, ktorá sa vypočíta podľa vzťahov
HLPOZ = M . VHLMJ [Sk],
VHLMJ = Hpz + fp [Sk za ha], [Sk za m2],
Hpz = Hpzjk . zstcjk [Sk za ha], [Sk za m2],
fp = Zcujk . zstcjk (Hv1 + Hv2), [Sk za ha], [Sk za m2],
kde
HLPOZ – hodnota lesného pozemku,
M – výmera lesného pozemku v ha s presnosťou na štyri desatinné miesta (m2),
VHLMJ – jednotková východisková hodnota lesného pozemku v Sk za ha (Sk za m2) sa určuje ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 3 tabuľky č. I a hodnoty faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 3 tabuľky č. II,
Hpz – základná hodnota lesného pozemku v Sk za ha sa určí ako súčet základnej hodnoty jednotlivých drevín upravenej cieľovým zastúpením,
fp – hodnota faktora polohy v Sk za ha,
Hpzjk – základná hodnota lesného pozemku v Sk na ha cieľových drevín (k), bonity (j); príloha č. 3 tabuľka č. I,
zstcjk – cieľové zastúpenie drevín (k), bonity (j) na lesnom pozemku v percentách určené v lesnom hospodárskom pláne (LHP),
Hv1, Hv2 – jednotková hodnota sadzby faktora polohy lesného pozemku za približovanie (v1) a odvoz (v2) dreva v Sk za m3; príloha č. 3 tabuľka č. II,
Zcujk – celková zásoba produkcie dreva na pni, cieľových drevín (k), bonity (j) v rubnej dobe na ha; príloha č. 3 tabuľka č. III.
Minimálna základná hodnota 1 hektára lesného pozemku je 4 000 Sk.
HLP je hodnota lesného porastu, ktorá sa vypočíta podľa vzťahov
HLP = M . VHLPa [Sk],
VHLPa = Hporzijk . (1 – kp) + fp [Sk za ha], [Sk za m2],
Hporzijk = [(Hutjk – cjk) . faijk + cjk]kd . zstijk . z [Sk za ha], [Sk za m2],
fp = ZSijk . (Hv1 + Hv2) [Sk za ha], [Sk za m2],
kde
VHLPa – jednotková východisková hodnota lesného porastu v Sk za ha sa určuje ako súčet základnej hodnoty drevín skutočného zastúpenia (k), veku (i), bonity (j) a zakmenenia (z) upravenej o poškodenie lesného porastu (kp v %) a hodnoty faktora polohy (fp) v Sk za ha,
Hporzijk – základná hodnota lesného porastu v Sk za ha sa určuje ako súčet hodnoty jednotkovej sadzby lesného porastu danej dreviny vo veku 3 rokov (cjk), príloha č. 4 tabuľka č. III, súčinu vekového hodnotového faktora dreviny (faijk), príloha č. 4 tabuľka č. I/1 – I/6, a hodnoty ťažbového výnosu v rubnej dobe (Huťjk), príloha č. 4 tabuľka č. II, zníženého o hodnotu jednotkovej sadzby lesného porastu danej dreviny vo veku 3 rokov (cjk), príloha č. 4 tabuľka č. III, upravený na skutočné zastúpenie dreviny a zakmenenie lesného porastu v Sk za ha,
Huťjk – hodnota ťažbového výnosu v rubnej dobe, danej bonity (j) a dreviny (k), príloha č. 4 tabuľka č. II,
cjk – celkové pestovné náklady založenia lesného porastu vo veku 3 rokov danej bonity (j) a dreviny (k), príloha č. 4 tabuľka č. III,
faijk – vekový hodnotový faktor vekového stupňa (i), bonity (j), dreviny (k), príloha č. 4 tabuľka č. I/1 – I/6,
z – zakmenenie (0,1 – 1,0),
kp – koeficient poškodenia porastu (podiel zníženia celkovej hodnoty porastu odvodený zo zníženia hodnoty zásoby dreva vo vekovom stupni), príloha č. 4 tabuľka č. VI,
fp – hodnota faktora polohy v Sk na ha sa určuje ako súčin jednotkových hodnôt faktora polohy v Sk za m3 podľa prílohy č. 4 tabuľky č. V a skutočnej zásoby porastu v m3 (Zsijk),
M – výmera lesného porastu JPRL (na štyri desatinné miesta),
kd – koeficient prepočtu základnej hodnoty porastu určujúcich drevín na hodnotu priradených drevín, príloha č. 4 tabuľka č. IV,
zstijk – skutočné zastúpenie drevín (k), v poraste vekového stupňa (i),bonity (j),
Zsijk – skutočná zásoba dreva na pni vo vekovom stupni (i), bonity (j), zastúpených drevín (k),
Hv1, Hv2 – jednotková sadzba faktora polohy lesného porastu za približovanie (v1) a odvoz (v2) dreva v Sk za m3, príloha č. 4 tabuľka č. V.
Porasty staršie, ako sú rubné doby uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. I/1 – I/6, ohodnotia sa podľa údajov najvyššej rubnej doby danej dreviny ich interpoláciou s prihliadnutím na pokles kvality drevných zásob.
V prípade poškodenia porastu antropogénnou činnosťou, predovšetkým imisiami, jednotková východisková hodnota lesného porastu sa zníži o hodnotu identifikovaného poškodenia podľa prílohy č. 4 tabuľky č. VI. Stupeň poškodenia sa zisťuje z výsledkov pravidelného monitoringu zdravotného stavu lesa alebo sa zistí priamo v poraste (pri listnatých drevinách iba v období plnej vegetácie) na základe priemernej defoliácie drevín v poraste alebo podľa iných relevantných postupov.
Skutočná celková zásoba porastu v m3 sa zisťuje z lesného hospodárskeho plánu alebo sa zistí meraním. Jednotkové hodnoty polohy sa zistia podľa prílohy č. 4 tabuľky č. V na základe priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti konkrétneho porastu.
1)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.