Predpis bol zrušený predpisom 8/2008 Z. z.

39/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2005 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. februára 2005,
ktorou sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Pre jednotlivé spôsoby umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne sa ustanovujú tieto limity:
a)
limit na kúpu dlhopisov vydaných
1.
Slovenskou republikou alebo Národnou bankou Slovenska, dlhopisov, za ktoré prevzala záruku Slovenská republika, a dlhopisov, ktorých emitentmi sú členské štáty1) alebo centrálne banky týchto štátov, je najviac 75 % z technických rezerv,
2.
Európskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj je najviac 50 % z technických rezerv,
b)
limit na kúpu dlhopisov vydaných bankami alebo zahraničnými bankami so sídlom v členskom štáte je najviac 50 % z technických rezerv,
c)
limit na kúpu pokladničných poukážok, ktorých emitentmi sú
1.
členské štáty alebo centrálne banky členských štátov, je najviac 75 % z technických rezerv,
2.
banky alebo zahraničné banky so sídlom v členskom štáte, je najviac 50 % z technických rezerv,
3.
ostatní emitenti, je najviac 5 % z technických rezerv,
d)
limit na kúpu dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov okrem dlhopisov uvedených v písmenách a) a b) je najviac 25 % z technických rezerv,
e)
limit na kúpu akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov alebo na upísanie týchto akcií je najviac 15 % z technických rezerv, ak podiel poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne na základnom imaní jedného emitenta je najviac 20 %,
f)
limit na kúpu akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov alebo na upísanie týchto akcií je 0 % z technických rezerv, ak podiel poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne na základnom imaní jedného emitenta prevyšuje 20 %,
g)
limit na kúpu podielových listov uzavretých podielových fondov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov je najviac 5 % z technických rezerv,
h)
limit na kúpu podielových listov otvorených podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných otvorených subjektov kolektívneho investovania je najviac 20 % z technických rezerv,
i)
limit na uloženie prostriedkov technických rezerv na termínovaných účtoch v bankách alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte pre poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne, ktorej hodnota technických rezerv
1.
neprevyšuje 5 000 000 Sk, je najviac 100 % z technických rezerv,
2.
prevyšuje 5 000 000 Sk, je najviac 50 % z technických rezerv,
j)
limit na kúpu hypotekárnych záložných listov alebo zahraničných hypotekárnych záložných listov, ktorých emitent má sídlo na území
1.
Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu, je najviac 50 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu hypotekárnych záložných listov alebo zahraničných hypotekárnych záložných listov vydaných jedným emitentom je najviac 20 % z technických rezerv,
2.
iného ako členského štátu je najviac 50 % z technických rezerv,
k)
limit na kúpu vkladových listov alebo zahraničných vkladových listov je najviac 50 % z technických rezerv,
l)
limit na kúpu nehnuteľností na území Slovenskej republiky alebo na území iných členských štátov je najviac 15 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu nehnuteľností umiestených tak, že ich kúpa sa považuje za jednu investíciu, je najviac 10 % z technických rezerv,
m)
limit na poskytnutie pôžičiek poisteným, ktorí uzavreli s poisťovňou poistné zmluvy v životnom poistení, je najviac 5 % z technickej rezervy na životné poistenie a limit na poskytnutie jednotlivej pôžičky je
1.
najviac vo výške časti technickej rezervy na životné poistenie, ktorá by sa vyplatila v prípade predčasného skončenia poistnej zmluvy ku dňu poskytnutia pôžičky, ak úrok z pôžičky je najmenej vo výške technickej úrokovej miery garantovanej príslušnou poistnou zmluvou,
2.
najviac vo výške 0 % časti technickej rezervy na životné poistenie, ktorá by sa vyplatila v prípade predčasného skončenia poistnej zmluvy ku dňu poskytnutia pôžičky, ak úrok z pôžičky je menší ako uvedený v bode 1,
n)
limit na poskytnutie pôžičiek alebo úverov zabezpečených bankovou zárukou alebo bankovou zárukou zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte je najviac 5 % z technických rezerv,
o)
limit na kúpu zmeniek zabezpečených bankovou zárukou a zmeniek vydaných bankou je najviac 5 % z technických rezerv,
p)
limit na kúpu iných cenných papierov, ako sú uvedené v písmenách a) až h), j), k) a o), s ktorými sa obchoduje na zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov v členskom štáte alebo v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, je najviac 5 % z technických rezerv.
(2)
Limit súčtu umiestnení prostriedkov technických rezerv podľa odseku 1 písm. b), písm. c) druhého bodu, písm. c) tretieho bodu, písm. d), písm. e), písm. g) až i), písm. j) druhého bodu, písm. k), písm. n) až p), ktoré sa vzťahujú
a)
na jeden subjekt pre poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne, ktorej hodnota technických rezerv
1.
neprevyšuje 5 000 000 Sk, je najviac 50 % z technických rezerv,
2.
je 5 000 001 Sk až 10 000 000 Sk, je najviac 20 % z technických rezerv,
3.
prevyšuje 10 000 000 Sk, je najviac 5 % z technických rezerv; tento limit je 10 % z technických rezerv, ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne umiestnila najviac 40 % prostriedkov technických rezerv podľa odseku 1 písm. b), písm. c) druhého bodu, písm. c) tretieho bodu, písm. d), písm. e), písm. g) až i), písm. j) druhého bodu, písm. k), písm. n) až p),
b)
na skupinu subjektov, ktoré tvoria konsolidovaný celok2), pre poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne, ktorej hodnota technických rezerv
1.
neprevyšuje 5 000 000 Sk, je najviac 50 % z technických rezerv,
2.
prevyšuje 5 000 000 Sk, je najviac 20 % z technických rezerv.
(3)
Limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú osobitne na technické rezervy v životnom poistení a osobitne na technické rezervy v neživotnom poistení.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa doterajšieho predpisu sa považujú za limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa tejto vyhlášky najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha k vyhláške č. 39/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, ako aj zmien a doplnkov smerníc Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18. 7. 1995), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. EÚ L 035, 11. 2. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
1)
§ 3 písm. j) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
2)
§ 43 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.