394/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2005 do 14.04.2007

394
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a ich prípojné vozidlá, okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“).
§ 2
Vozidlo musí byť vybavené povinným štítkom a nápismi, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené v prílohe smernice Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (ďalej len „smernica 76/114/EHS“) v platnom znení.
§ 3
(1)
Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa povinného štítku a nápisov, ich umiestnenia a spôsobu pripevnenia na vozidle nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 2. Inak sa typové schválenie ES neudelí.
(2)
Vzor povinného štítku je uvedený v doplnku prílohy smernice 76/114/EHS v platnom znení.
(3)
Technické požiadavky podľa § 2 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa povinného štítku a nápisov, ich umiestnenia a spôsobu pripevnenia na vozidle.
§ 4
Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu vozidla na trh,3) jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách4) z dôvodov týkajúcich sa povinných štítkov a nápisov, ich umiestnenia a spôsobu pripevnenia na vozidle, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 2.
§ 5
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 394/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (Ú. v. ES L 024, 30. 1. 1976) v znení smernice Komisie 78/507/EHS z 19. mája 1978 (Ú. v. ES L 155, 13. 6. 1978) a smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Ú. v. ES L 192, 11. 7. 1987) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.