397/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006 do 31.10.2007

397
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005,
ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Na účel zabezpečenia medzinárodného mieru a bezpečnosti sa podľa spoločnej pozície Rady Európskej únie 2006/380/SZBP pre vybrané osoby uvedené v prílohe vyhlasujú medzinárodné sankcie v oblasti finančných služieb podľa § 5 zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 397/2005 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH OSÔB PODĽA SPOLOČNEJ POZÍCIE 2006/380/SZBP
FYZICKÉ OSOBY
1. ALBERDI URANGA, Itziar, aktivista E. T. A., dátum narodenia 7. 10.1963, miesto narodenia Durango (Biscay), číslo identifikačnej karty 78. 865. 693,
2. ALBISU IRIARTE, Miguel, aktivista E. T. A., člen Gestoras Pro-amnistía, dátum narodenia 7. 6. 1961, miesto narodenia San Sebastián (Guipúzcoa), číslo identifikačnej karty 15. 954. 596,
3. APAOLAZA SANCHO, Iván, aktivista E. T. A., člen K. Madrid, dátum narodenia 10. 11. 1971, miesto narodenia Beasain (Guipúzcoa), číslo identifikačnej karty 44. 129. 178,
4. ARZALLUS TAPIA, Eusebio, aktivista E. T. A., dátum narodenia 8. 11. 1957, miesto narodenia Regil (Guipúzcoa), číslo identifikačnej karty 15. 927. 207,
5. ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, aktivista E. T. A., dátum narodenia 20. 12. 1977, miesto narodenia Basauri (Biscay), číslo identifikačnej karty 45. 625. 646,
6. ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, aktivista E. T. A., dátum narodenia 10. 1. 1958, miesto narodenia Plencia (Biscay), číslo identifikačnej karty 16. 027. 051,
7. GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, aktivista E. T. A., dátum narodenia 29. 4. 1967, miesto narodenia Guernica (Biscay), číslo identifikačnej karty 44. 556. 097,
8. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, aktivista E. T. A., dátum narodenia 25. 4. 1961, miesto narodenia Escoriaza (Navarra), číslo identifikačnej karty 16. 255. 819,
9. IZTUETA BARANDICA, Enrique, aktivista E. T. A., dátum narodenia 30. 7. 1955, miesto narodenia Santurce (Biscay), číslo identifikačnej karty 14. 929. 950,
10. MORCILLO TORRES, Gracia, aktivista E. T. A., člen Kas/Ekin, dátum narodenia 15. 3. 1967, miesto narodenia San Sebastián (Guipúzcoa), číslo identifikačnej karty 72. 439. 052,
11. NARVÁEZ GOŇI, Juan Jesús, aktivista E. T. A., dátum narodenia 23. 2. 1961, miesto narodenia Pamplona (Navarra), číslo identifikačnej karty 15. 841. 101,
12. ORBE SEVILLANO, Zigor, aktivista E. T. A., člen Jarrai/Haika/Segi, dátum narodenia 22. 9. 1975, miesto narodenia Basauri (Biscay), číslo identifikačnej karty 45. 622. 851,
13. PALACIOS ALDAY, Gorka, aktivista E. T. A., člen K. Madrid, dátum narodenia 17. 10. 1974, miesto narodenia Baracaldo (Biscay), číslo identifikačnej karty 30. 654. 356,
14. PEREZ ARAMBURU, Jon Iňaki, aktivista E. T. A., člen Jarrai/Haika/Segi, dátum narodenia 18. 9. 1964, miesto narodenia San Sebastián (Guipúzcoa), číslo identifikačnej karty 15. 976. 521,
15. QUINTANA ZORROZUA, Asier, aktivista E. T. A., člen K. Madrid, dátum narodenia 27. 2. 1968, miesto narodenia Bilbao (Biscay), číslo identifikačnej karty 30. 609. 430,
16. RUBENACH ROIG, Juan Luis, aktivista E. T. A., člen K. Madrid, dátum narodenia 18. 9. 1963, miesto narodenia Bilbao (Biscay), číslo identifikačnej karty 18. 197. 545,
17. URANGA ARTOLA, Kemen, aktivista E. T. A., člen Herri Batasuna/E. H./Batasuna, dátum narodenia 25. 5. 1969, miesto narodenia Ondarroa (Biscay), číslo identifikačnej karty 30. 627. 290,
18. VALLEJO FRANCO, Iňigo, aktivista E. T. A., dátum narodenia 21. 5. 1976, miesto narodenia Bilbao (Biscay), číslo identifikačnej karty 29. 036. 694,
19. VILA MICHELENA, Fermín, aktivista E. T. A., člen Kas/Ekin, dátum narodenia 12. 3. 1970, miesto narodenia Irún (Guipúzcoa), číslo identifikačnej karty 15. 254. 214.
PRÁVNICKÉ OSOBY
1. Nuclei Territoriali Antimperialisti (Anti Imperialist Territorial Units),
Protiimperialistické teritoriálne jednotky1)
2. Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Artisans Cooperative Fire and Similar – Occasionally Spectacular),
Remeselnícke družstvo Oheň a podobne – Príležitostne veľkolepé
3. Nuclei Armati per il Comunismo (Armed Units for Communism),
Ozbrojené jednotky za komunizmus
4. CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cell Against Capital, Prison, Prison Warders and Prison Cells),
Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenským strážnikom a väzenským celám
5. Continuity Irish Republican Army (CIRA),
Kontinuitná írska republikánska armáda
6. Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E. T. A.) (The following organisations are part of the terrorist group E. T. A.: K. a. s., Xaki, Ekin, Jarrai Haika Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (a.k.a. Herri Batasuna, a.k.a. Euskal Herritarrok),
Sloboda a vlasť Baskicko. (Nasledujúce organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie E. T. A.: K. a. s., Xaki, Ekin, Jarrai Haika Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)
7. Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascist Resistance Groups First of October (G. R. A. P. O.),
Protifašistické odbojové skupiny 1. októbra
8. Solidarieta Internazionale (International Solidarity),
Medzinárodná solidarita
9. Loyalist Volunteer Force (LVF),
Lojalistická dobrovoľnícka sila
10. Orange Volunteers (OV),
Oranžskí dobrovoľníci
11. Real IRA,
Pravá IRA
12. Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Red Brigades for the Construction of the Fighting Communist Party),
Červené brigády za výstavbu bojujúcej komunistickej strany
13. Red Hand Defenders (RHD),
Obrancovia červenej ruky
14. Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines,
Revolučné jednotky
15. Revolutionary Organisation 17 November/Dekati Evdomi Noemvri,
Revolučná organizácia 17. novembra
16. Brigata XX Luglio (Twentieth of July Brigade),
Brigáda 20. júla
17. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF),
Ulsterské obranné združenie
18. Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Unit for Revolutionary Proletarian Initiative),
Jednotka revolučnej proletárskej iniciatívy
19. Nuclei di Iniziativa Proletaria (Units for Proletarian Initiative),
Jednotky proletárskej iniciatívy
20. F. A. I. – Federazione Anarchica Informale (Unofficial Anarchist Federation),
Neoficiálna anarchistická federácia.
1)
Text písaný kurzívou obsahuje neoficiálny slovenský preklad pôvodných názvov sankcionovaných právnických osôb.