40/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. januára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Týmto nariadením nie je dotknutý osobitný predpis,3a) ktorým sa riadi organizovanie umelej inseminácie a distribúcia spermy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
inseminačnou stanicou na odber spermy úradne schválená4) a úradne kontrolovaná prevádzkareň, nachádzajúca sa na území členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa produkuje sperma na použitie pri umelej inseminácii,“.
4.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
inseminačnou stanicou na skladovanie spermy úradne schválená4) a úradne kontrolovaná prevádzkareň, nachádzajúca sa na území členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa skladuje sperma na použitie pri umelej inseminácii,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
5.
V § 3 písmeno a) znie:
„a)
musí byť odobratá, spracovaná a uskladnená alebo len odobratá, alebo len spracovaná, alebo len uskladnená, ak je to potrebné, v inseminačnej stanici na odber spermy alebo v inseminačnej stanici na skladovanie spermy,“.
6.
V § 3 písm. a) prvý bod znie:
„1.
schválených8) na daný účel podľa § 5 ods. 1 na účely umelej inseminácie a na účely obchodu v rámci Európskeho spoločenstva alebo“.
7.
V § 3 písm. a) v druhom bode sa slovo „schválenej“ nahrádza slovom „schválených“.
8.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.
9.
V § 4 sa slovo „výmene“ nahrádza slovami „obchode so spermou“.
10.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Rozhodnutie o schválení inseminačnej stanice na odber spermy alebo inseminačnej stanice na skladovanie spermy podľa § 3 písm. a) môže príslušný orgán veterinárnej správy10) vydať len inseminačnej stanici na odber spermy alebo inseminačnej stanici na skladovanie spermy, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2, a ak je inseminačná stanica na odber spermy alebo inseminačná stanica na skladovanie spermy schopná dodržiavať ostatné požiadavky ustanovené týmto nariadením. Nad dodržiavaním týchto požiadaviek vykonáva dozor úradný veterinárny lekár. Ak sa po schválení výkonu dozoru zistí nedodržiavanie jednej z viacerých požiadaviek uvedených v prílohe č. 3, príslušný orgán veterinárnej správy, ktorý rozhodnutie o schválení vydal, ho zruší.
(2)
Každej schválenej inseminačnej stanici na odber spermy alebo inseminačnej stanici na skladovanie spermy Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky11) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa") pridelí úradné číslo12) a zapíše ju do zoznamu schválených inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy.13)
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje členské štáty a Európsku komisiu o zozname inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy schválených na výmeny s členskými štátmi, o ich úradných číslach a o zrušení platnosti ich schválenia.“.
11.
§ 8 znie:
㤠8
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretích krajín možno povoliť len z inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy, ktoré sú uvedené v zozname.14)“.
12.
Slovo „výmena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „obchod“ v príslušnom tvare.
13.
V prílohe č. 1 nadpis znie „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE“, v texte prílohy sa slová „Úradný vestník“ nahrádzajú slovami „Ú. v.“ a slová „ÚV“ sa nahrádzajú slovami „Ú. v.“.
14.
V prílohe č. 1 sa za slová „smernice Rady 2003/43/ES (Ú. v. ES L 143, 11. 6. 03, s. 23)“ vkladajú slová „rozhodnutia Komisie 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 30, 04. 02. 2004, s. 15)“.
15.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z.
ČASŤ A
PODMIENKY NA ÚRADNÉ SCHVÁLENIE INSEMINAČNÝCH STANÍC NA ODBER SPERMY A INSEMINAČNÝCH STANÍC NA SKLADOVANIE SPERMY
1.
Inseminačné stanice na odber spermy musia
a)
byť pod stálym dozorom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice, povereného príslušným orgánom veterinárnej správy,
b)
mať aspoň
1.
priestory na ustajnenie zvierat vrátane zariadení na izoláciu,
2.
priestory na odber spermy vrátane samostatných miestností na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu vybavenia,
3.
miestnosť na spracovanie spermy, ktorá sa nemusí nachádzať na rovnakom mieste,
4.
miestnosť na skladovanie spermy, ktorá sa nemusí nachádzať na rovnakom mieste,
c)
byť stavebne riešené alebo izolované tak, aby sa zamedzilo kontaktu s hospodárskymi zvieratami zvonku,
d)
byť stavebne riešené tak, aby priestory na ustajnenie zvierat a zariadenia na odber, spracovanie a skladovanie spermy bolo možné ľahko čistiť a dezinfikovať,
e)
mať izolované ustajňovacie priestory bez priameho spojenia s priestormi na ustajnenie zvierat,
f)
byť stavebne riešené tak, aby priestory na ustajnenie zvierat boli fyzicky oddelené od miestnosti na spracovanie spermy a aby oba tieto priestory boli oddelené od miestnosti na skladovanie spermy.
2.
Inseminačné stanice na skladovanie spermy musia
a)
byť pod stálym dozorom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice, schváleného príslušným orgánom veterinárnej správy,
b)
byť stavebne riešené alebo izolované tak, aby sa zamedzilo kontaktu s hospodárskymi zvieratami zvonku,
c)
byť stavebne riešené tak, aby sa umožnilo ľahké čistenie a dezinfekcia skladovacích zariadení.
ČASŤ B
PODMIENKY ÚRADNÉHO DOZORU V INSEMINAČNÝCH STANICIACH NA ODBER SPERMY A INSEMINAČNÝCH STANICIACH NA SKLADOVANIE SPERMY
1.
Inseminačné stanice na odber spermy musia
a)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo, že sú v nich len zvieratá toho druhu, ktorého sperma sa odoberá. Iné domáce zvieratá, ktoré sú nevyhnutne potrebné na bežnú prevádzku inseminačnej stanice na odber spermy, môžu byť prijaté, len ak nepredstavujú žiadne riziko infekcie pre zvieratá, od ktorých sa odoberá sperma, a ak vyhovujú podmienkam, ktoré určí veterinárny lekár inseminačnej stanice,
b)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo vedenie záznamov o všetkých býkoch v inseminačnej stanici, ktoré poskytujú podrobnosti o plemene, dátume narodenia a identifikácii každého zvieraťa, ako aj záznamy o všetkých kontrolách zameraných na choroby a o všetkých vykonaných vakcináciách každého zvieraťa,
c)
podliehať pravidelnej inšpekcii úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne, zameranej na kontrolu podmienok na vydanie schválenia a výkonu dozoru,
d)
byť pod dozorom tak, aby sa zamedzil vstup neoprávnených osôb, a okrem toho od oprávnených návštevníkov vyžadovať, aby dodržiavali podmienky určené veterinárnym lekárom inseminačnej stanice,
e)
zamestnávať len odborne kvalifikované osoby, vhodne zaškolené v dezinfekčných postupoch a hygienických technikách umožňujúcich zamedziť šírenie chorôb,
f)
byť pod dozorom tak, aby sa v schválenej1) inseminačnej stanici spracúvala a skladovala len sperma odobratá v schválenej inseminačnej stanici bez toho, aby prišla do styku s akoukoľvek inou zásielkou spermy. Spermu neodobratú v schválenej inseminačnej stanici možno spracovať v schválenej inseminačnej stanici, ak
1.
sperma pochádza od hovädzieho dobytka, ktorý spĺňa podmienky určené v prílohe č. 3 v časti A bode 1 písm. d),
2.
sa spracovanie tejto spermy vykoná samostatným vybavením alebo v inom čase ako spracovanie spermy určenej na vývoz alebo obchod s členskými štátmi; v tom prípade musí byť zariadenie a vybavenie po použití vyčistené a sterilizované,
3.
táto sperma nie je predmetom obchodu s členskými štátmi a nesmie prísť v žiadnom čase do kontaktu so spermou určenou na obchod alebo byť skladovaná so spermou určenou na obchod s členskými štátmi,
4.
je táto sperma identifikovateľná odlišným označením, ako je označenie uvedené v bode 3 písm. f).
2.
V schválených inseminačných staniciach na odber spermy možno tiež skladovať hlboko zmrazené embryá, ak
a)
toto skladovanie povolil príslušný orgán veterinárnej správy,
b)
embryá spĺňajú požiadavky osobitného predpisu,2)
c)
sa embryá skladujú v samostatných skladovacích ampulách v priestoroch na skladovanie schválenej spermy.
3.
Inseminačné stanice na odber spermy musia byť pod dozorom tak, aby
a)
sa odber, spracovanie a skladovanie spermy vykonávalo výlučne v osobitných, na to určených priestoroch a za podmienok najprísnejšej hygieny,
b)
sa všetky nástroje, ktoré prídu do kontaktu so spermou alebo zvieraťom - darcom počas odberu a spracovania, museli pred použitím riadne vydezinfikovať alebo vysterilizovať, okrem nástrojov na jedno použitie,
c)
produkty živočíšneho pôvodu používané pri spracovaní spermy vrátane prísad a riedidiel pochádzali zo zdrojov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie zvierat, alebo aby sa pred použitím ošetrili tak, že sa také riziko vylúči,
d)
sa kontajnery na skladovanie spermy a kontajnery na prepravu pred začiatkom každého plnenia riadne vydezinfikovali alebo vysterilizovali, okrem kontajnerov na jedno použitie,
e)
používaný zmrazovací prostriedok nebol predtým použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
f)
každá jednotlivá dávka spermy bola zreteľne označená takým spôsobom, ktorý umožňuje ľahko zistiť dátum odberu spermy, plemeno a identifikáciu zvieraťa - darcu a číslo schválenia inseminačnej stanice; každý členský štát oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom charakteristiku a formu označenia, ktoré sa používa na jeho území,
g)
skladovacia jednotka splnila osobitné podmienky dozoru nad inseminačnými stanicami na skladovanie spermy ustanovenými v bode 4.
4.
Inseminačná stanica na skladovanie spermy musí
a)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo vedenie záznamov o všetkých pohyboch spermy (do stanice a zo stanice) a o stave zvierat - darcov, ktorých sperma je v nich uskladnená, pričom zvieratá - darcovia musia spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia,
b)
podliehať pravidelnej inšpekcii úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne, počas ktorej sa vykonávajú kontroly podmienok na vydanie schválenia a výkonu dozoru,
c)
byť pod dozorom tak, aby sa zamedzil vstup neoprávnených osôb. Okrem toho od oprávnených návštevníkov vyžadovať, aby dodržiavali podmienky určené úradným veterinárnym lekárom inseminačnej stanice,
d)
zamestnávať len odborne kvalifikované osoby, vhodne zaškolené v dezinfekčných postupoch a hygienických technikách umožňujúcich zamedziť šírenie chorôb,
e)
byť pod dozorom tak, aby sa v schválených inseminačných staniciach na skladovanie spermy skladovala len sperma odobratá v inseminačných staniciach na odber, schválených v súlade s týmto nariadením, bez toho, aby prišla do kontaktu s akoukoľvek inou spermou. Okrem toho do schválenej inseminačnej stanice na skladovanie spermy môže byť premiestnená len sperma, ktorá pochádza zo schválenej inseminačnej stanice na odber alebo inseminačnej stanice na skladovanie spermy a ktorá je prepravená v podmienkach, ktoré zabezpečujú zdravotné záruky a ktorá neprišla do styku s inou spermou.
5.
V schválených inseminačných staniciach na skladovanie spermy možno skladovať aj hlboko zmrazené embryá, ak
a)
toto skladovanie povolil príslušný orgán veterinárnej správy,
b)
embryá spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,2)
c)
sa embryá skladujú v samostatných skladovacích kontajneroch v priestoroch na skladovanie schválenej spermy.
6.
Schválené inseminačné stanice na skladovanie spermy musia byť pod dozorom tak, aby
a)
sa skladovanie spermy vykonávalo výlučne v osobitných, na to určených priestoroch a za podmienok najprísnejšej hygieny,
b)
všetky predmety, ktoré prišli do kontaktu so spermou, sa pred každým použitím vydezinfikovali alebo vysterilizovali, okrem nástrojov na jedno použitie,
c)
boli kontajnery na skladovanie spermy a prepravné kontajnery pred začiatkom každého plnenia riadne vydezinfikované alebo vysterilizované,
d)
používaný zmrazovací prostriedok nebol predtým použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
e)
bola každá jednotlivá dávka spermy opatrená zreteľným označením, aby bolo možné ľahko zistiť dátum odberu spermy, plemeno a identifikáciu zvieraťa - darcu a číslo povolenia inseminačnej stanice na odber spermy; vzor tohto označenia určí štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„“.
1)
§ 6 ods. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 3 písm. i) bod 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.“.
16.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z.
ČASŤ A
PODMIENKY NA PREMIESTNENIE ZVIERAT DO SCHVÁLENÝCH INSEMINAČNÝCH STANÍC NA ODBER SPERMY
1.
Pre všetok hovädzí dobytok, ktorý je prijatý do inseminačnej stanice na odber spermy, platia tieto požiadavky:
a)
musel sa podrobiť karanténe v trvaní najmenej 28 dní v ustajňovacích priestoroch osobitne schválených na tento účel príslušným orgánom veterinárnej správy, v ktorých sú ustajnené len párnokopytníky, ktoré majú prinajmenšom rovnaký zdravotný stav,
b)
pred jeho umiestnením do karanténnych ustajňovacích priestorov uvedených v písmene a) musel patriť do stáda, ktoré je uznané úradne bez tuberkulózy a uznané úradne bez brucelózy podľa osobitného predpisu.1) Zvieratá nesmú predtým žiť v stádach s nižším štatútom,
c)
musí pochádzať zo stáda uznaného úradne bez enzootickej bovinnej leukózy podľa osobitného predpisu1) alebo sa narodiť matkám, ktoré boli podrobené testu s negatívnym výsledkom, vykonaného podľa osobitného predpisu1) po odstave zvieraťa od matky. Ak bolo zviera získané prenosom embrya, „matkou" sa rozumie príjemkyňa embrya. Ak sa táto požiadavka nemôže splniť, so spermou sa nebude obchodovať, kým darca nedosiahne vek dvoch rokov a nebude podrobený testu podľa osobitného predpisu1) s negatívnym výsledkom,
d)
počas 28 dní predchádzajúcich umiestneniu do karantény uvedenej v písmene a) sa podrobil nasledujúcim testom s negatívnymi výsledkami vo všetkých prípadoch okrem testu na protilátky proti bovinnej vírusovej hnačke/slizničnej chorobe hovädzieho dobytka (ďalej len „BVD/MD") uvedenom v bode 5
1.
na bovinnú tuberkulózu intradermálnou tuberkulináciou vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
2.
na bovinnú brucelózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
3.
na enzootickú bovinnú leukózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
4.
na infekčnú bovinnú rinotracheitídu/infekčnú pustulárnu vulvovaginitídu (ďalej len „IBR/IPV") sérologickým testom (celý vírus) krvnej vzorky, ak zvieratá nepochádzajú zo stáda bez výskytu IBR/IPV, ako je definované v článku 2.3.5.3 Medzinárodného kódexu zdravia zvierat,
5.
na BVD/MD
5.1.
testom na izoláciu vírusu alebo testom na prítomnosť vírusového antigénu a
5.2.
sérologickým testom na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok.
Príslušný orgán veterinárnej správy môže povoliť, ak ide o testy uvedené v písmene d), aby sa vykonali na vzorkách odobratých v karanténe. V tom prípade sa nesmie začať obdobie karantény uvedené v písmene a) pred dňom odberu vzoriek. Ak niektorý z testov uvedených v písmene d) bude pozitívny, dotknuté zvieratá sa ihneď odstránia z izolačnej jednotky. Ak ide o skupinovú izoláciu, obdobie karantény uvedené v písmene a) sa nesmie pre zostávajúce zvieratá začať skôr, ako boli odstránené pozitívne testované zvieratá;
e)
počas obdobia karantény uvedeného v písmene a) a aspoň 21 dní po prijatí do karantény (aspoň sedem dní po prijatí do karantény na účely vyšetrenia na Campylobacter fetus ssp. venerealis a Trichomonas foetus) boli podrobené nasledujúcim testom s negatívnymi výsledkami vo všetkých prípadoch okrem testov na protilátky proti BVD/MD
1.
na bovinnú brucelózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
2.
na IBR/IPV sérologickým testom (celý vírus) krvnej vzorky.
Ak niektorý z testov zvierat bude pozitívny, tieto zvieratá sa musia okamžite odstrániť z karantény a ostatné zvieratá z rovnakej skupiny zostanú v karanténe; opakované testy sa vykonajú najskôr 21 dní po odstránení pozitívneho zvieraťa (zvierat);
3.
na BVD/MD
3.1.
testom na izoláciu vírusu alebo testom na prítomnosť vírusového antigénu a
3.2.
sérologickým testom na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok.
Akékoľvek zviera (séronegatívne alebo séropozitívne) môže vstúpiť do priestorov na odber spermy, len ak nedôjde k tvorbe protilátok v sére u zvierat, ktoré boli pri vyšetrení pred vstupom do karantény séronegatívne.
Ak dôjde k tvorbe protilátok v sére, všetky zvieratá, ktoré zostanú séronegatívne, ostanú v karanténe dlhšie, kým sa neprestanú tvoriť protilátky v sére zvierat príslušnej skupiny počas troch týždňov. Sérologicky pozitívne zvieratá môžu vstúpiť do priestorov na odber spermy;
4.
na Campylobacter fetus ssp. venerealis,
4.1.
ak sú zvieratá mladšie ako šesť mesiacov alebo chované od tohto veku v skupine zvierat rovnakého pohlavia pred karanténou, jediným testom na vzorke z výplachu umelej vagíny alebo predkožky,
4.2.
ak sú zvieratá vo veku šesť mesiacov alebo staršie a mohli prísť do styku so samicami pred karanténou, testom vykonaným trikrát v týždňových intervaloch z výplachu umelej vagíny alebo predkožky,
5.
na Trichomonas foetus,
5.1.
ak sú zvieratá mladšie ako šesť mesiacov alebo držané od tohto veku v skupine zvierat rovnakého pohlavia pred karanténou, jediným testom na vzorke z výplachu predkožky,
5.2.
ak sú zvieratá vo veku šesť mesiacov alebo staršie a ak mohli prísť do styku so samicami pred karanténou, testom vykonaným trikrát v týždňových intervaloch z výplachu predkožky.
Ak niektorý z uvedených testov bude pozitívny, musí sa zviera ihneď odstrániť z izolačného ustajnenia. Ak ide o skupinovú izoláciu, prijmú orgány veterinárnej správy všetky nevyhnutné opatrenia, aby ostatné zvieratá mohli byť prijaté do inseminačnej stanice na odber spermy v súlade s touto prílohou;
f)
pred prvým odoslaním spermy z BVD/MD sérologicky pozitívnych býkov, vzorka spermy z každého zvieraťa sa podrobí testu na izoláciu vírusu alebo ELISA testu na BVD/MD. Ak je výsledok pozitívny, musí býk opustiť inseminačnú stanicu a všetka jeho sperma sa zničí.
2.
Všetky testy sa musia vykonať v laboratóriu schválenom štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
3.
Zvieratá môžu byť prijaté do inseminačnej stanice na odber spermy len so súhlasom úradného veterinárneho lekára stanice. Všetky presuny zvierat dnu aj von sa musia písomne zaznamenať.
4.
Žiadne zviera prijímané do inseminačnej stanice na odber spermy nesmie v deň prijatia vykazovať žiadne klinické príznaky ochorenia. Bez dotknutia ustanovení podľa bodu 5 musia všetky zvieratá pochádzať z izolačného ustajnenia uvedeného v bode 1 písm. a), ktoré v deň odoslania úradne spĺňa tieto podmienky:
a)
je umiestnené v mieste, okolo ktorého sa v okruhu 10 km najmenej 30 dní nevyskytol žiaden prípad slintačky a krívačky,
b)
je najmenej tri mesiace bez výskytu slintačky a krívačky a brucelózy,
c)
je najmenej 30 dní bez výskytu chorôb hovädzieho dobytka podliehajúcich povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu.1)
5.
Ak sú splnené podmienky podľa bodu 4 a počas predchádzajúcich 12 mesiacov sa vykonali bežné vyšetrenia vymenované v časti B, zvieratá môžu byť premiestnené z jednej schválenej inseminačnej stanice na odber spermy do druhej schválenej inseminačnej stanice na odber spermy s rovnakým zdravotným štatútom bez izolácie alebo vyšetrení za predpokladu, že premiestnenie sa uskutoční priamo. Prepravované zviera nesmie prísť do priameho alebo nepriameho kontaktu s párnokopytníkmi nižšej zdravotnej úrovne a dopravný prostriedok musí byť vopred dezinfikovaný. Ak sa preprava uskutočňuje z jednej inseminačnej stanice na odber spermy do druhej inseminačnej stanice na odber spermy medzi členskými štátmi, musí sa presun vykonať podľa osobitného predpisu.1)
ČASŤ B
VYŠETRENIA, KTORÉ SA MUSIA VYKONAŤ U HOVÄDZIEHO DOBYTKA V SCHVÁLENEJ INSEMINAČNEJ STANICI NA ODBER SPERMY
1. U všetkého hovädzieho dobytka, ktorý sa nachádza v schválenej inseminačnej stanici na odber spermy, sa musia vykonať najmenej raz za rok vyšetrenia na
a) bovinnú tuberkulózu intradermálnym tuberkulínovým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
b) bovinnú brucelózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
c) enzootickú bovinnú leukózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
d) IBR/IPV sérologickým testom krvných vzoriek (celý vírus),
e) BVD/MD sérologickým testom na protilátky len pri séronegatívnych zvieratách.
Ak sa zviera stane sérologicky pozitívne, každý ejakulát tohto zvieraťa odobratý od posledného negatívneho testu musí byť zlikvidovaný alebo vyšetrený na vírus, pričom výsledok musí byť negatívny;
f) Campylobacter fetus ssp. venerealis zo vzorky odobratej z predkožky. Vyšetrenie sa musí vykonať len u býkov určených na produkciu spermy alebo u býkov, ktoré sú v kontakte s býkmi určenými na produkciu spermy. Býky, ktoré sa vrátia na odber spermy po prestávke dlhšej ako šesť mesiacov, sa vyšetria najskôr 30 dní pred obnovením produkcie,
g) Trichomonas foetus zo vzorky odobratej z predkožky. Test sa musí vykonať len u býkov určených na produkciu spermy alebo u býkov, ktoré sú v kontakte s býkmi určenými na produkciu spermy. Býky, ktoré sa vrátia na odber po prestávke dlhšej ako šesť mesiacov, sa vyšetria najskôr 30 dní pred obnovením produkcie.
2. Všetky testy sa musia vykonať v laboratóriu schválenom štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
3. Ak je niektoré vyšetrenie pozitívne, zviera musí byť izolované a so spermou odobratou od tohto zvieraťa od posledného negatívneho vyšetrenia sa nesmie obchodovať v rámci Spoločenstva okrem, v prípade BVD/MD, spermy z každého ejakulátu, ktorý bol podrobený testu na vírus BVD/MD s negatívnym výsledkom.
Sperma odobratá od všetkých ostatných zvierat v inseminačnej stanici od dátumu pozitívneho vyšetrenia sa bude skladovať oddelene a nesmie sa s ňou obchodovať v rámci Spoločenstva až do obnovenia zdravotného štatútu inseminačnej stanice.
ČASŤ C
PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ SPERMA URČENÁ NA OBCHOD V RÁMCI EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA ALEBO DOVEZENÁ DO EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1. Sperma musí pochádzať od zvierat, ktoré
a) nemajú v deň odberu žiadne klinické príznaky chorôb,
b) neboli zaočkované proti slintačke a krívačke 12 mesiacov pred odberom alebo boli zaočkované proti slintačke a krívačke v predchádzajúcich 12 mesiacov pred odberom; v tom prípade 5 % (najmenej päť pejet) z každého odberu bolo vyšetrených testom na izoláciu vírusu slintačky a krívačky s negatívnym výsledkom,
c) neboli zaočkované proti slintačke a krívačke počas 30 dní bezprostredne pred odberom,
d) boli ustajnené v schválenej inseminačnej stanici na odber spermy nepretržite najmenej 30 dní pred odberom, ak ide o odber čerstvej spermy,
e) neboli použité na prirodzené párenie,
f) sú ustajnené v inseminačných staniciach na odber spermy, ktoré sú bez výskytu slintačky a krívačky najmenej počas troch mesiacov pred odberom spermy a 30 dní po odbere, alebo ak ide o čerstvú spermu, až do dátumu expedície; tieto stanice sa nachádzajú uprostred oblasti s polomerom 10 km, v ktorej sa nevyskytol prípad slintačky a krívačky najmenej počas 30 dní,
g) sú ustajnené v inseminačných staniciach na odber spermy, ktoré boli medzi tridsiatym dňom pred odberom a tridsiatym dňom po odbere, alebo ak ide o čerstvú spermu, až do dátumu expedície bez výskytu chorôb hovädzieho dobytka, ktoré podliehajú povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu.1)
2. Do spermy musia byť pridané antibiotiká, aby sa po konečnom nariedení dosiahli tieto koncentrácie:
najmenej
- 500 µj streptomycínu na 1 ml,
- 500 mj penicilínu na 1 ml,
- 150 µg linkomycínu na 1 ml,
- 300 µg spektinomycínu na 1 ml.
Možno použiť aj inú kombináciu antibiotík, ak majú ekvivalentný účinok proti kampylobaktériám, leptospirám a mykoplazmám.
Ihneď po pridaní antibiotík sa musí zriedená sperma udržiavať pri teplote najmenej 5 oC počas 45 minút.
3. Sperma pre obchod vnútri Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo") sa musí
a) skladovať najmenej 30 dní pred expedíciou za schválených podmienok; táto požiadavka sa neaplikuje na čerstvú spermu,
b) transportovať do členského štátu určenia v kontajneroch, ktoré boli pred použitím vyčistené a dezinfikované alebo sterilizované a ktoré boli pred expedíciou zo schváleného miesta skladovania zapečatené a očíslované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.“.
17.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z.
VZORY CERTIFIKÁTOV PRE OBCHOD VNÚTRI SPOLOČENSTVA
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.