400/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2005

400
OZNÁMENIE
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky.
Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a na dovoz vajec určených na ľudskú spotrebu a vajec určených na výrobu potravín, na majonézy a majonézové výrobky určené na priamu ľudskú spotrebu a na majonézy a majonézové výrobky určené na výrobu potravín, ako aj na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 20/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo septembra 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.