404/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2005 do 30.04.2011

404
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na ovládače poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov uvedených v § 2 písm. a), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom alebo s nekonečnými pásmi a aspoň dvomi nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a je konštruované špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,
b)
typom traktora vzhľadom na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie jeho ovládačov traktory, ktoré sa nelíšia v podstatných bodoch týkajúcich sa súčastí vnútorného vybavenia, ktoré môžu ovplyvniť polohu a označenie ovládačov,
c)
ovládačom traktora súčasť, ktorá po priamej aktivácii umožňuje zmeniť stav alebo činnosť traktora alebo zariadenia, ktoré je k nemu pripojené.
§ 3
Montáž, umiestnenie, obsluha a označenie ovládačov traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách II, III a IV smernice Rady 86/415/EHS z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (ďalej len „smernica 86/415/EHS“).
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je popis, fotografie a výkresy tých častí traktora, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády, a to v troch vyhotoveniach.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vzor typu traktora, o ktorého schválenie sa žiada, alebo tie časti traktora, ktoré sa považujú za podstatné na vykonanie testu.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.
(5)
Po udelení typového schválenia ES sa vydá príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov podľa vzoru uvedeného v prílohe V smernice 86/415/EHS.
(6)
Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov.
§ 5
Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu traktora na trh,3) jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používania v premávke na pozemných komunikáciách4) z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.
§ 6
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 404/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 86/415/EHS z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. ES L 240, 26. 8. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997).
1)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.