41/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. februára 2005,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 472/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje všeobecné požiadavky na zdravie zvierat pre všetky stupne produkcie, spracovania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu v rámci Európskych spoločenstiev a na uvádzanie na trh produktov živočíšneho pôvodu a produktov z nich získaných určených na ľudskú spotrebu z tretích krajín.1)
(2)
Ak nie je ustanovené inak, požiadavky ustanovené osobitnými predpismi nie sú dotknuté.2)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
všetkými stupňami produkcie, spracovania a distribúcie všetky stupne od primárnej produkcie potravín živočíšneho pôvodu po skladovanie, prepravu, predaj alebo dodanie konečnému spotrebiteľovi,
b)
uvádzaním uvádzanie tovaru na územie členských štátov3) podľa osobitného predpisu,4)
c)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný podľa osobitného predpisu,5)
d)
produktom živočíšneho pôvodu produkt získaný zo zvierat alebo z neho získaný produkt určený na ľudskú spotrebu, vrátane živých zvierat, ak sú pripravené na takéto použitie.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v osobitných predpisoch.6)
§ 3
Všeobecné požiadavky na zdravie zvierat
(1)
Produkty živočíšneho pôvodu sa musia získavať len zo zvierat, ktoré spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat ustanovené príslušnými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(2)
Produkty živočíšneho pôvodu sa získavajú zo zvierat, ktoré
a)
nepochádzajú z chovu, prevádzkarne, územia alebo časti územia, na ktoré sa uplatňujú zdravotné obmedzenia na zvieratá a produkty ustanovené osobitnými predpismi,7)
b)
neboli zabité v prevádzkarni, v ktorej sa v procese zabíjania alebo vo výrobnom procese nachádzali infikované zvieratá alebo zvieratá s podozrením na infekciu jednou z chorôb uvedenou v prílohe č. 1, alebo telá zvierat, alebo časti tiel týchto zvierat, ak nebolo takéto podozrenie vylúčené,
c)
spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,8) ak ide o zvieratá a produkty akvakultúry.
(3)
Orgány veterinárnej správy9) prijmú v súlade s týmito ustanoveniami opatrenia na zabezpečenie toho, aby potravinárske podniky10) na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu nezapríčinili rozšírenie chorôb prenosných na zvieratá.
§ 4
Výnimky
(1)
Príslušné orgány veterinárnej správy11) môžu s výhradou dodržiavania opatrení podľa osobitných predpisov7) povoliť produkciu, spracovanie a distribúciu produktov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z územia alebo časti územia podliehajúceho zdravotným obmedzeniam na zdravie zvierat podľa § 3 ods. 2 písm. a), ale nepochádzajú z chovu infikovaného alebo podozrivého na infekciu, ak je zabezpečené, že
a)
produkty pred ošetrením podľa prílohy č. 3 boli získané, prepravované, skladované a bolo s nimi manipulované oddelene alebo v inom čase ako produkty, ktoré spĺňajú podmienky na zdravie zvierat a podmienky prepravy z územia, ktoré podlieha zdravotným obmedzeniam, ktoré boli schválené príslušným orgánom veterinárnej správy;11) toto ustanovenie sa uplatňuje v súlade s prílohou č. 2 a s prílohou č. 3 časťou A a v súlade s príslušnými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
b)
produkty, ktoré sú ošetrené podľa prílohy č. 3, sú zreteľne označené,
c)
produkty sú ošetrené podľa prílohy č. 3 spôsobom, ktorý umožňuje odstránenie príslušného zdravotného problému u zvierat,
d)
ošetrenie podľa prílohy č. 3 sa vykonáva v prevádzkarni schválenej alebo povolenej na tento účel príslušným orgánom veterinárnej správy.12)
(2)
Produkcia, spracovanie a distribúcia produktov akvakultúry nevyhovujúcich požiadavkám ustanoveným v § 3 sa povoľuje podľa požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise8) a v súlade s príslušnými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(3)
Ak sa uplatnia výnimky podľa odsekov 1 a 2, musia sa zohľadniť najmä
a)
špecifické charakteristiky choroby u príslušných druhov zvierat,
b)
testy alebo opatrenia, ktorým sa musia zvieratá podrobiť.
§ 5
Zdravotné certifikáty
(1)
Produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu podliehajú veterinárnej certifikácii,13) ak
a)
opatrenia prijaté podľa osobitného predpisu14) z dôvodov ochrany zdravia zvierat vyžadujú, aby produkty živočíšneho pôvodu z členského štátu boli sprevádzané zdravotným certifikátom,
b)
bola udelená výnimka podľa § 4.
(2)
Podrobné pravidlá a vzory certifikátov určí Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa zásad uvedených v prílohe č. 4 a v súlade s príslušnými právnymi aktmi Európskeho spoločenstva a Európskej únie.
Dovoz z tretích krajín
§ 6
Produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu pochádzajúce z tretích krajín sa môžu uvádzať na trh členských štátov len vtedy, ak zodpovedajú požiadavkám uvedeným v § 3 až 5 pre všetky stupne produkcie, spracovania a distribúcie týchto produktov alebo ak poskytujú rovnocenné záruky pre zdravie zvierat.
§ 7
(1)
Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa zdravotný certifikát spĺňajúci požiadavky podľa prílohy č. 4 predkladá spolu so zásielkami produktov živočíšneho pôvodu.
(2)
V zdravotnom certifikáte sa potvrdzuje, že produkty spĺňajú
a)
požiadavky ustanovené týmto nariadením a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktorými sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat, alebo ustanovenia, ktoré sú rovnocenné týmto požiadavkám,
b)
osobitné dovozné podmienky ustanovené v súlade s príslušnými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(3)
Doklady môžu obsahovať podrobnosti, ktoré sa vyžadujú podľa iných ustanovení právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie o ochrane zdravia ľudí a zdravia zvierat.
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)
Do 31. decembra 2005 orgány veterinárnej správy9) vykonávajú úradné zdravotné kontroly zvierat podľa tohto nariadenia a ochranných opatrení týkajúcich sa produktov živočíšneho pôvodu, prijatých na základe tohto nariadenia. Inšpekcie musia byť neohlásené a kontroly vykonané podľa príslušných právnych predpisov.15)
(2)
Ak do 31. decembra 2005 dôjde k porušeniu predpisov týkajúcich sa zdravia zvierat, orgány veterinárnej správy9) prijmú opatrenia na nápravu situácie podľa príslušných právnych predpisov.15)
(3)
V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedeného v prílohe č. 5 môžu experti Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy9) kontroly na mieste vrátane auditov v Slovenskej republike.
(4)
Ak sa počas auditu alebo inšpekcie identifikuje u zvierat vážne zdravotné riziko, orgány veterinárnej správy9) prijmú ihneď všetky opatrenia potrebné na ochranu zdravia zvierat.
(5)
Odo dňa účinnosti tohto nariadenia sa nepoužijú tieto ustanovenia týkajúce sa zdravia zvierat:
a)
§ 3 ods. 1 a 2, § 5 ods. 3 a § 9 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov,
b)
§ 1 až 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi,
c)
§ 3 a 4, § 10 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín,
d)
§ 3 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh v znení nariadenia vlády č. 501/2003 Z. z.,
e)
§ 3 ods. 1 písm. a) prvý bod, § 10 a § 16 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády č. 496/2003 Z. z.,
f)
príloha č. 2 časť A odsek 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov v znení nariadenia vlády č. 284/ 2004 Z. z.,
g)
§ 13 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov v znení nariadenia vlády č. 446/2004 Z. z.
§ 9
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 41/2005 Z. z.
CHOROBY, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ PRI OBCHODOVANÍ S PRODUKTMI ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU A PRE KTORÉ SÚ UŽ V PRÁVNYCH PREDPISOCH PRIJATÉ KONTROLNÉ OPATRENIA
CHOROBA NARIADENIE
Klasický mor ošípaných Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných
Africký mor ošípaných Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných
Slintačka a krívačka Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády č. 324/2003 Z. z.
Klasický mor hydiny Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny
Pseudomor hydiny Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
Mor hovädzieho dobytka
Mor malých prežúvavcov
Vezikulárna choroba ošípaných
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných v znení nariadenia vlády č. 494/2003 Z. z.
Choroby akvakultúry Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov
akvakutlúry na trh
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb v znení nariadenia vlády č. 500/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 41/2005 Z. z.
OSOBITNÁ IDENTIFIKAČNÁ ZDRAVOTNÁ ZNAČKA PRE MÄSO Z ÚZEMIA ALEBO Z ČASTI ÚZEMIA
1. Osobitná identifikačná zdravotná značka pre čerstvé mäso musí mať diagonálny kríž, ktorý pozostáva z dvoch na seba kolmých čiar, ktoré sa pretínajú v strede pečiatky tak, aby údaje na pečiatke zostali čitateľné.
2. Značku uvedenú v 1. bode možno aplikovať použitím jednej oválnej pečiatky, ktorá je 6,5 cm široká a 4,5 cm dlhá; na pečiatke musia byť dokonale čitateľné tieto údaje:
a) v hornej časti, názov alebo kód ISO Slovenskej republiky: SK,
b) v strede: veterinárne schvaľovacie číslo bitúnku,
c) v dolnej časti: skratka ES,
d) dve na seba kolmé čiary, ktoré sa pretínajú v strede pečiatky tak, aby údaje na pečiatke boli zreteľné.
3. Písmená musia byť najmenej 0,8 cm vysoké a číslice najmenej 1 cm vysoké.
4. Pečiatka musí obsahovať aj údaje, ktoré identifikujú veterinárneho lekára, ktorý vykonal prehliadku mäsa.
5. Značka sa musí aplikovať pod priamym dozorom úradného veterinárneho lekára, ktorý kontroluje vykonávanie požiadaviek na zdravie zvierat.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 41/2005 Z. z.
ČASŤ A
OŠETRENIA NA VYLÚČENIE URČITÝCH ZDRAVOTNÝCH RIZÍK U ZVIERAT TÝKAJÚCICH SA MÄSA A MLIEKA
MÄSO
OŠETRENIE*
CHOROBA
Slintačka
a krívačka
Klasický
mor
ošípaných
Vezikulárna
choroba
ošípaných
Africký mor
ošípaných
Mor
hovädzieho
dobytka
Pseudomor
hydiny
Klasický
mor hydiny
Mor malých
prežúvavcov
a) Tepelné
ošetrenie
v hermeticky
uzavretom
obale
s hodnotou
Fo 3,00 alebo
viac**
+ + + + + + + +
b) Tepelné
ošetrenie, pri
ktorom mäso
musí byť
naskrz
zahriate
najmenej na
70 °C
+ + + 0 + + + +
c) Tepelné
ošetrenie, pri
ktorom mäso
musí byť
naskrz
zahriate
najmenej na
80 °C
+ + + + + + + +
d) Tepelné
ošetrenie
v hermeticky
uzavretom
obale najmenej
štyri hodiny
pri 60 °C,
pričom v jadre
musí byť
teplota
najmenej 70 °C
po 30 minút
+ + + + +   -   - +
e) Ošetrenie
prirodzenou
fermentáciou
a zretím
najmenej deväť
mesiacov pri
vykostenom
mäse, ktoré
majú za
následok tieto
vlastnosti:
hodnota Aw
najviac 0,93
alebo hodnota
pH najviac 6,0
+ + + + + 0 0 0
f) Ošetrenie
ako v písmene
e); v mäse
môžu byť kosti
+ + + 0 0 0 0 0
g) Salámy:
ošetriť
v súlade
s kritériami,
ktoré sa určia
postupom
v súlade
s príslušnými
právnymi
aktmi EÚ a ES
+ + + 0 + 0 0 0
h) Šunky
a karé:
ošetrenie
zahŕňajúce
prirodzenú
fermentáciu
a zretie počas
najmenej
190 dní pre
šunky a 140
dní pre karé
0 0 0 + 0 0 0 0
i) Tepelné
ošetrenie,
ktoré zaručuje
dosiahnutie
teploty v jadre
najmenej 65 °C
počas času
potrebného na
dosiahnutie
pasterizačnej
hodnoty (pv)
40 alebo viac
+ 0 0 0 0 0 0 +
Vysvetlivky:
+: Účinnosť je uznaná.
0: Účinnosť nie je uznaná.
*: Treba prijať všetky opatrenia na zabránenie krížovej kontaminácii.
**: F0 je vypočítaný efekt bakteriálnych spór. Hodnota F0 3,00 znamená, že najstudenší bod vo výrobku bol dostatočne zohriaty,
     aby sa dosiahol rovnaký efekt zabitia spór ako pri 121 °C (250 °F) počas troch minút pri okamžitom zohriatí a ochladení.
ČASŤ B
MLIEKO
a mliečne
výrobky
(vrátane
smotany)
určené na
ľudskú
spotrebu
CHOROBA
Slintačka
a krívačka
Klasický
mor
ošípaných
Vezikulárna
choroba
ošípaných
Africký mor
ošípaných
Mor
hovädzieho
dobytka
Pseudomor
hydiny
Klasický
mor hydiny
Mor malých
prežúvavcov
a) Ultra
vysoko
zahriate
(UHT)(UHT =
zohriate na
minimálne
132 °C
aspoň počas
jednej
sekundy)
+ 0 0 0 0 0 0 0
b) Ak má
mlieko
hodnotu pH
menej ako
7,0,
jednoduchá
krátkodobá
pasterizácia
pri vysokej
teplote
(HTST)
+ 0 0 0 0 0 0 0
c) Ak má
mlieko
hodnotu pH
7,0 a viac,
dvojitá
HTST
+ 0 0 0 0 0 0 0
Vysvetlivky:
+: Účinnosť je uznaná.
0: Účinnosť nie je uznaná.
*: Treba prijať všetky opatrenia na zabránenie krížovej kontaminácii.
**: F0 je vypočítaný efekt bakteriálnych spór. Hodnota F0 3,00 znamená, že najstudenší bod vo výrobku bol dostatočne zohriaty,
     aby sa dosiahol rovnaký efekt zabitia spór ako pri 121 °C (250 °F) počas 3 minút pri okamžitom zohriatí a ochladení.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 41/2005 Z. z.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYDÁVANIA ZDRAVOTNÝCH CERTIFIKÁTOV
1. Zástupca príslušného orgánu veterinárnej správy miesta odoslania, ktorý vydáva zdravotný certifikát, ktorý sprevádza zásielku produktov živočíšneho pôvodu, musí zdravotný certifikát podpísať a zabezpečiť, aby bol úradne opečiatkovaný. Táto požiadavka platí pre každú stranu zdravotného certifikátu, ak je viacstranový.
2. Zdravotný certifikát musí byť vystavený v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu určenia, ako aj toho členského štátu, kde sa vykonáva hraničná kontrola, alebo ho musí sprevádzať overený preklad do daného jazyka alebo jazykov. Členský štát však môže odsúhlasiť používanie úradného jazyka Európskych spoločenstiev, ktorý nie je úradný v jeho štáte.
3. Originálna verzia zdravotného certifikátu musí sprevádzať zásielku pri vstupe do Európskych spoločenstiev.
4. Zdravotný certifikát pozostáva z
a) jedného listu alebo
b) dvoch alebo viacerých spojených strán, alebo
c) radu očíslovaných strán, na ktorých je uvedená príslušná strana z celkového počtu (napríklad „strana 2 zo štyroch strán“).
5. Zdravotný certifikát musí mať individuálne identifikačné číslo. Ak pozostáva z viacerých strán, musí mať každá strana svoje identifikačné číslo.
6. Zdravotný certifikát musí byť vydaný po vykonaní zdravotnej kontroly príslušným orgánom odosielajúcej krajiny.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 41/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2002/99 ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúca pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (Ú. v. ES L 18, 23. 1. 2003, str. 11).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády č. 493/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády č. 324/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných v znení nariadenia vlády č. 494/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb v znení nariadenia vlády č. 500/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov.
4)
Zákon č.199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 031, 1. 2. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 324/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 494/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 500/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z..
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.
9)
10)
§ 2 ods. 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
11)
§ 6 a 8 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 34 zákona č. 488/2002 Z. z.
14)
§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 493/2003 Z. z.