44/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2005 do 31.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 13n ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 1.“.
2.
V § 2 sa slovo „prílohe“ nahrádza slovami „prílohe č. 2“.
3.
V § 3 ods. 1 a 2 sa slovo „prílohe“ nahrádza slovami „prílohe č. 2“.
4.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2 a dopĺňa sa príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 40/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).“.
5.
V prílohe č. 2 oddiele I sa za bod 46 vkladá bod 47, ktorý znie:
„47.
Akčná hodnota určujúcej veličiny je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom na vykonanie opatrení na zníženie hluku.“.
6.
V prílohe č. 2 oddiel III sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:
„C. Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc
1.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc, ktoré sa vzťahujú na priestory vo vonkajšom prostredí podľa § 2 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, sú uvedené v tabuľke č. 5a.
2.
Hlukové indikátory Ldvn a Lnoc sa stanovujú podľa prílohy č. 1 bodu 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.
Tabuľka č. 5a Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc
Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Zdroje hluku Vonkajšie prostredie1) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukom2)
Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
Priemysel 55 40 50 35
Letiská 60 50 60 50
Pozemné komunikácie 60 50 55 45
Železničné dráhy 60 50 55 45

1) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
2) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. veľké kúpeľné a liečebné areály.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.