444/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.2005

444
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2005 nadobudli platnosť zmeny a doplnky príloh k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb.), do ktorej Slovenská republika sukcedovala (oznámenie č. 243/1996 Z. z.) s platnosťou od 1. januára 1993.
Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť na základe článku 14 ods. 3 dohody.
OBSAH
Príloha A Všeobecné ustanovenia a ustanovenia týkajúce sa nebezpečných látok a predmetov 421
Časť 1 Všeobecné ustanovenia 422
Kapitola 1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Prevziať prílohu - Rozsah a použitie
Štruktúra
Rozsah a použitie
Výnimky
Použitie iných predpisov
423
423
423
424
429
Kapitola 1.2
1.2.1
1.2.2
Prevziať prílohu - Definície a merné jednotky
Definície
Merné jednotky
431
431
450
Kapitola 1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Prevziať prílohu - Školenie osôb vyžadované pri preprave nebezpečných vecí
Rozsah a použitie
Povaha školenia
Dokumentácia
453
453
453
453
Kapitola 1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Prevziať prílohu - Povinnosti účastníkov v oblasti bezpečnosti
Všeobecné bezpečnostné opatrenia
Povinnosti hlavných účastníkov
Povinnosti ostatných účastníkov
454
454
454
456
Kapitola 1.5
1.5.1
1.5.2
Prevziať prílohu - Odchýlky
Dočasné odchýlky
(Rezervované)
459
459
459
Kapitola 1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4
1.6.5
1.6.6
Prevziať prílohu - Prechodné opatrenia
Všeobecne
Nádoby v triede 2
Nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá), snímateľné cisterny
a batériové vozidlá
Cisternové kontajnery a kontajnery MEGC
Vozidlá
Trieda 7
460
460
461461
463
465
466
Kapitola 1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
Prevziať prílohu - Všeobecné požiadavky týkajúce sa triedy 7
Všeobecne
Program ochrany pred žiarením
Zabezpečenie kvality
Osobitná dohoda
Rádioaktívny materiál, ktorý má ďalšie nebezpečné vlastnosti
Nesplnenie limitov
468
468
468
469
469
470
470
Kapitola 1.8 Prevziať prílohu - Kontroly a ostatné podporné opatrenia na zabezpečenie zhody s bezpečnostnými požiadavkami 471
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
Administratívna kontrola nebezpečných vecí
Vzájomná administratívna podpora
Bezpečnostný poradca
Zoznam príslušných orgánov a nimi poverených organizácií
Oznamovanie nehôd zapríčinených nebezpečnými vecami
471
471
471
478
478
Kapitola 1.9 Prevziať prílohu - Dopravné obmedzenia príslušných orgánov 483
Kapitola 1.10 Prevziať prílohu - Bezpečnostné ustanovenia 484
1.10.1
1.10.2
1.10.3
Všeobecné ustanovenia
Školenia o bezpečnosti
Ustanovenia týkajúce sa nebezpečných vecí s mimoriadnymi
dôsledkami
484
484

484
Dodatok časti 1 Prevziať prílohu - Zoznam príslušných orgánov 487
Časť 2 Zatrieďovanie 495
Kapitola 2.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 496
2.1.1
2.1.2
2.1.32.1.4
Úvod
Princípy zatrieďovania
Zatrieďovanie menovite neuvedených látok vrátane roztokov
a zmesí (ako sú prípravky alebo odpady)
Zatriedenie vzoriek
496
497

497
503
Kapitola 2.2 Prevziať prílohu - Osobitné ustanovenia pre triedy 504
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.41

2.2.42
2.2.43
2.2.51
2.2.52
2.2.61
2.2.62
2.2.7
2.2.8
2.2.9
Trieda 1 Výbušné látky a predmety
Trieda 2 Plyny
Trieda 3 Horľavé kvapalné látky
Trieda 4.1 Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné
znecitlivené výbušniny
Trieda 4.2 Samozápalné látky
Trieda 4.3 Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
Trieda 5.1 Okysličovacie látky
Trieda 5.2 Organické peroxidy
Trieda 6.1 Jedovaté látky
Trieda 6.2 Infekčné látky
Trieda 7 Rádioaktívny materiál
Trieda 8 Žieravé látky
Trieda 9 Iné nebezpečné látky a predmety
504
525
534539
551
555
559
564
584
597
602
635
641
Kapitola 2.3 Prevziať prílohu - Skúšobné metódy 647
2.3.0
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Všeobecne
Skúška na výpotok pre výbušné trhaviny typu A
Skúšky vzťahujúce sa na nitrované celulózové zmesi triedy 4.1
Skúšky týkajúce sa horľavých kvapalných látok tried 3, 6.1 a 8
647
647
649
650
2.3.4
2.3.52.3.6
Skúšky na určenie tekutosti
Skúška na určenie ekotoxicity, stálosti a bioakumulácie látok
vo vodnom prostredí na zaradenie do triedy 9
Klasifikácia organokovových látok tried 4.2 a 4.3
652
655658
Časť 3 Zoznam nebezpečných vecí, osobitné ustanovenia a výnimky týkajúce sa
nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách

660
Kapitola 3.1 Prevziať prílohu - Všeobecne 661
3.1.1
3.1.2
Úvod
Vlastné dopravné pomenovanie
661
661
Kapitola 3.2 Prevziať prílohu - Zoznam nebezpečných vecí 664
3.2.1
3.2.2
Tabuľka A: Zoznam nebezpečných vecí
Tabuľka B: Abecedný zoznam látok a predmetov ADR
664
914
Kapitola 3.3 Prevziať prílohu - Osobitné ustanovenia týkajúce sa určitých predmetov alebo látok 1001
Kapitola 3.4 Prevziať prílohu - Výnimky týkajúce sa nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách 1028
3.4.1
3.4.6
Všeobecné požiadavky
Tabuľka
1028
1030
Časť 4 Ustanovenia o obaloch a cisternách 1031
Kapitola 4.1 Prevziať prílohu - Použitie obalov vrátane stredne veľkých nádob na voľne ložené látky (nádob IBC) a veľkých obalov 1032
4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10
Všeobecné ustanovenia o balení nebezpečných vecí v obaloch vrátane
nádob IBC a veľkých obalov
Doplňujúce všeobecné ustanovenia na používanie nádob IBC
Všeobecné ustanovenia týkajúce sa obalových inštrukcií
Zoznam obalových inštrukcií
Osobitné podmienky balenia vecí triedy 1
Osobitné podmienky balenia vecí triedy 2 a vecí ostatných tried
priradených do obalovej inštrukcie P200
Osobitné podmienky balenia organických peroxidov (triedy 5.2)
a samovoľne reagujúcich látok triedy 4.1
Osobitné podmienky balenia infekčných látok (triedy 6.2)
Osobitné podmienky balenia triedy 7
Osobitné ustanovenia pre zmiešané balenie

1032
1061
1062
1065
1167
11681171

1173
1174
1175
Kapitola 4.2 Prevziať prílohu - Použitie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn s UN (MEGC) 1182
4.2.14.2.2 Všeobecné ustanovenia na používanie prenosných cisterien pri
preprave látok tried 1 a 3 až 9
Všeobecné ustanovenia na používanie prenosných cisterien
pri preprave neschladených skvapalnených plynov

1182

1187
4.2.3

4.2.4

4.2.5
Všeobecné ustanovenia na používanie prenosných cisterien pri
preprave schladených skvapalnených plynov
Všeobecné ustanovenia na použitie viacčlánkových kontajnerov na
plyn(MEGC) s UN
Inštrukcie a osobitné ustanovenia na prenosné cisterny

1188

1190
1191
Kapitola 4.3 Prevziať prílohu - Použitie nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel), snímateľných cisterien, cisternových vymeniteľných nadstavieb a cisternových kontajnerov s nádržami vyrobenými z kovových materiálov a batériových vozidiel a viacčlánkových kontajnerov na plyn(MEGC) 1207
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
Obsah
Ustanovenia použiteľné na všetky triedy
Osobitné ustanovenia použiteľné na triedu 2
Osobitné ustanovenia použiteľné na triedy 3 až 9
Osobitné ustanovenia
1207
1207
1211
1222
1230
Kapitola 4.4 Prevziať prílohu - Použitie cisterien z vystužených plastov (FRP), nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá), snímateľných cisterien, cisternových kontajnerov a cisternových vymeniteľných nadstavieb 1234
4.4.1
4.4.2
Všeobecne
Postup
1234
1234
Kapitola 4.5 Prevziať prílohu - Použitie podtlakových cisterien na odpady 1235
4.5.1
4.5.2
Všeobecne
Postup
1235
1235
Časť 5 Zasielateľské postupy 1236
Kapitola 5.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 1237
5.1.1
5.1.2
5.1.35.1.4
5.1.5
Použitie a všeobecné ustanovenia
Použitie prepravných obalov
Prázdne nevyčistené obaly (vrátane nádob IBC a veľkých obalov),
cisterny, vozidlá a kontajnery na voľne ložené látky
Zmiešané balenie
Všeobecné ustanovenia na triedu 7
1237
1237

1237
1238
1238
Kapitola 5.2 Prevziať prílohu - Označovanie a bezpečnostné značenie 1244
5.2.1
5.2.2
Označovanie kusových zásielok
Bezpečnostné značenie kusových zásielok
1244
1246
Kapitola 5.3 Prevziať prílohu - Oblepovanie bezpečnostnými značkami a označovanie kontajne- rov, kontajnerov MEGC, cisternových kontajnerov, prenosných cisterien a vozidiel 1255
5.3.1
5.3.2
5.3.3
Oblepovanie bezpečnostnými nálepkami (plagátovanie)
Označovanie oranžovými tabuľami
Označovanie látok so zvýšenou teplotou
1255
1258
1263
Kapitola 5.4 Prevziať prílohu - Doklady 1264
5.4.15.4.2
5.4.3
5.4.4
Dopravný doklad (nákladný list) nebezpečných vecí a príslušné
informácie
Osvedčenie o ložení kontajnera
Písomné pokyny
Príklad vzoru dopravného dokladu na nebezpečné veci pri
kombinovanej doprave
1264

1272
12731275
Kapitola 5.5 Prevziať prílohu - Osobitné ustanovenia 1278
5.5.1
5.5.2
Osobitné ustanovenia na zásielku infekčných látok
Osobitné ustanovenia na dymom dezinfikované vozidlá, kontajnery
a cisterny
1278

1278
Časť 6 Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, stredne veľkých nádob na voľne
ložené látky (IBC), veľkých obalov a cisterien

1280
Kapitola 6.1 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov 1281
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
Všeobecne
Kód na označovanie typov obalov
Označenie
Požiadavky na obaly
Požiadavky na skúšanie obalov
Štandardné kvapalné látky slúžiace na overenie chemickej
znášanlivosti skúšaných obalov a nádob IBC z polyetylénov
s vysokou alebo strednou molekulovou hmotnosťou podľa bodov
6.1.5.2.6 a 6.5.4.3.5
1281
1282
1284
1289
13021313
Kapitola 6.2 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie tlakových nádob, aerosólových rozprašovačov a malých nádob na plyn (plynové bombičky) 1315
6.2.1
6.2.26.2.3

6.2.4
6.2.5
Všeobecné požiadavky
Tlakové nádoby projektované, skonštruované a preskúšané podľa
noriem
Požiadavky kladené na tlakové nádoby, ktoré neboli projektované,
skonštruované a skúšané podľa noriem
Všeobecné požiadavky kladené na aerosólové rozprašovače a malé
nádoby obsahujúce plyn (plynové bombičky)
Požiadavky na tlakové nádoby s UN
1315

1326

1328
1332

1333
Kapitola 6.3 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov určených na látky triedy 6.2 1350
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Všeobecne
Skúšobné požiadavky na obaly
Protokol o skúške
1350
1351
1354
Kapitola 6.4 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie kusov a materiálu triedy 7 1355
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.136.4.14
6.4.156.4.16

6.4.17

6.4.18

6.4.19
6.4.20
6.4.21

6.4.22
6.4.23
(Rezervované)
Všeobecné požiadavky
(Rezervované)
Požiadavky na vyhradené kusy
Požiadavky na priemyselné kusy
Požiadavky na kusy s obsahom hexafluoridu uránu
Požiadavky na kusy typu A
Požiadavky na kusy typu B(U)
Požiadavky na kusy typu B(M)
Požiadavky na kusy typu C
Požiadavky na kusy s obsahom štiepneho materiálu
Skúšobné postupy a preukázanie zhody
Skúšanie celistvosti zadržiavacieho systému a tienenia a zhodnotenie
kritickej bezpečnosti
Plocha dopadu pri skúškach pádom
Skúšky preukazujúce schopnosť odolať normálnym podmienkam
prepravy
Dodatočné skúšky na kusy typu A navrhnuté na kvapalné látky
a plyny
Skúška na preukázanie schopnosti vydržať podmienky nehody pri
preprave
Zosilnená skúška ponorením do vody na kusy typu B (U) a typu B (M)
obsahujúce viac ako 105 A2 a na kusy typu C
Skúška na priesak vody pri kusoch obsahujúcich štiepny materiál
Skúšky kusov typu C
Prehliadky obalov skonštruovaných na 0,1 kg alebo viac hexafluoridu
uránu
Schválenie typov kusov a materiálov
Žiadosti a schvaľovania na prepravy rádioaktívnych materiálov
1355
1355
1356
1356
1356
1357
1358
1359
1361
1362
1362
1366

1366
1367

1367

1368

1368

1369
1370
1370

1371
1372
1372
Kapitola 6.5 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie stredne veľkých nádob na voľne ložené látky (nádoby IBC) 1382
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
Všeobecné požiadavky použiteľné na všetky typy nádob IBC
Označovanie
Osobitné požiadavky na nádoby IBC
Skúšobné požiadavky na nádoby IBC
1382
1386
1389
1397
Kapitola 6.6 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie veľkých obalov 1408
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
Všeobecne
Kódy konštrukčných typov veľkých obalov
Označovanie
Osobitné požiadavky na veľké obaly
Skúšobné požiadavky na veľké obaly
1408
1408
1408
1410
1413
Kapitola 6.7 Prevziať prílohu - Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadky a skúšanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (kontajner MEGC) s UN 1418
6.7.1
6.7.2

6.7.3


6.7.4


6.7.5
Použitie a všeobecné požiadavky
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
prenosných cisterien určených na prepravu látok triedy 1 a tried 3 až 9
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
prenosných cisterien určených na prepravu neschladených
skvapalnených plynov
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
prenosných cisterien určených na prepravu schladených
skvapalnených plynov
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
viacčlánkových kontajnerov na plyn (kontajner MEGC) s UN
určených na prepravu neschladených plynov
1418

1418


1437


1453


1466
Kapitola 6.8 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, schválenie typu, kontrolu a skúšky a označovanie nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel), snímateľných cisterien a cisternových kontajnerov, cisternových vymeniteľných nadstavieb s nádržami vyrobenými z kovových materiálov, batériových vozidiel a viacčlánkových kontajnerov na plyn (kontajner MEGC) 1476
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
Obsah
Požiadavky použiteľné na všetky triedy
Osobitné požiadavky použiteľné na triedu 2
Osobitné ustanovenia
Požiadavky týkajúce sa materiálov a konštrukcie nesnímateľných
zváraných cisterien, snímateľných zváraných cisterien a zváraných
nádrží cisternových kontajnerov, pri ktorých je požadovaný skúšobný
tlak najmenej 1 MPa (10 barov), a nesnímateľných zváraných
cisterien, snímateľných zváraných cisterien a zváraných nádrží
cisternových kontajnerov určených na prepravu schladených
skvapalnených plynov triedy 2
1476
1476
1495
1505


1511
Kapitola 6.9 Prevziať prílohu - Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, vybavenie, schválenie typu, skúšanie a označovanie nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá), snímateľných cisterien, cisternových kontajnerov a cisternových vymeniteľných nadstavieb z vystužených plastov (FRP) 1517
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
6.9.6
Všeobecne
Konštrukcia
Časti vybavenia
Skúšanie typu a schválenie typu
Prehliadky
Označovanie
1517
1517
1521
1522
1524
1524
Kapitola 6.10 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, schválenie typu, prehliadky a označovanie podtlakových cisterien na odpad 1525
6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4
Všeobecné ustanovenia
Konštrukcia
Časti vybavenia
Prehliadka
1525
1525
1526
1528
Kapitola 6.11 Prevziať prílohu - Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšku kontajnerov na voľne ložené látky 1529
6.11.1
6.11.2
6.11.3


6.11.4
Definície
Použitie a všeobecné požiadavky
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadky a skúšky
kontajnerov vyhovujúcich CSC, používaných ako kontajnery na
voľne ložené látky
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu a schvaľovanie kontaj-
nerov na voľne ložené látky iných ako kontajnerov vyhovujúcich
CSC
1529
1529


1530


1531
Časť 7 Ustanovenia o podmienkach prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie 1532
Kapitola 7.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 1533
Kapitola 7.2 Prevziať prílohu - Ustanovenia o preprave v kusových zásielkach 1535
Kapitola 7.3 Prevziať prílohu - Ustanovenia o voľne loženej preprave 1539
7.3.1
7.3.2


7.3.3
Všeobecné ustanovenia
Doplňujúce ustanovenia na prepravu voľne ložených látok a pred-
metov tried 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 a 8, ak sa použijú ustanovenia bodu
7.3.1.1 (a)
Osobitné ustanovenia týkajúce sa prepravy voľne ložených látok
a predmetov pri použití ustanovení bodu 7.3.1.1 (b)
1539


1541

1542
Kapitola 7.4 Prevziať prílohu - Ustanovenia o preprave v cisternách 1545
Kapitola 7.5 Prevziať prílohu - Ustanovenia o nakládke, vykládke a manipulácii 1546
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11
Všeobecné ustanovenia o nakládke, vykládke a manipulácii
Zákaz spoločnej nakládky
(Rezervované)
Bezpečnostné opatrenia s ohľadom na potraviny, iné spotrebné
predmety a krmivo pre zvieratá
Obmedzenie prepravovaného množstva
(Rezervované)
Manipulácia a uloženie
Čistenie po vyložení
Zákaz fajčiť
Opatrenia proti elektrostatickým výbojom
Dodatočné ustanovenia použiteľné na určité triedy alebo špecifické
veci
1546
1546
1548

1549
1549
1550
1551
1551
1551
1551
1551
Príloha B Ustanovenia o dopravnom vybavení a dopravných operáciách 1562
Časť 8 Požiadavky na osádku vozidla, vybavenie, prevádzku a dokumentáciu 1563
Kapitola 8.1 Prevziať prílohu - Všeobecné požiadavky na dopravné jednotky a ich vybavenie 1564
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
Dopravné jednotky
Doklady, ktoré sa musia nachádzať na dopravnej jednotke
Oblepovanie nálepkami a označovanie
Protipožiarne vybavenie
Osobitná výbava
1564
1564
1564
1565
1566
Kapitola 8.2 Prevziať prílohu - Požiadavky na školenie osádky vozidla 1567
8.2.1
8.2.2
8.2.3
Všeobecné požiadavky na školenie vodičov
Osobitné požiadavky na školenie vodičov
Školenie osôb iných ako vodičov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia
v súlade s bodom 8.2.1, zúčastnených na cestnej preprave
nebezpečných vecí
1567
1568


1574
Kapitola 8.3 Prevziať prílohu - Ďalšie požiadavky, ktoré musí vykonať osádka vozidla 1575
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
Pasažieri
Použitie hasiacich prístrojov
Zákaz otvárania kusových zásielok
Prenosné osvetľovacie zariadenia
Zákaz fajčiť
Chod motora počas nakládky alebo vykládky
Použitie parkovacej brzdy
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
Kapitola 8.4 Prevziať prílohu - Požiadavky na dozor nad vozidlami 1576
Kapitola 8.5 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na jednotlivé triedy alebo látky 1577
Časť 9 Požiadavky na konštrukciu a schvaľovanie vozidiel 1582
Kapitola 9.1 Prevziať prílohu - Obsah, definície a požiadavky na schvaľovanie vozidiel 1583
9.1.1
9.1.2
9.1.3
Obsah a definície
Schválenie vozidiel EX/II, EX/III, FL, OX a AT
Osvedčenie o schválení
1583
1584
1585
Kapitola 9.2 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu vozidiel 1589
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
Elektrický výstroj
Brzdový systém
Prevencia rizika požiaru
Zariadenie na obmedzenie rýchlosti
Spojovacie zariadenia prípojných vozidiel
1592
1595
1595
1597
1597
Kapitola 9.3 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na dokončené alebo skompletizované vozidlá typu EX/II a EX/III 1598
9.3.1 Materiály použité na konštrukciu nadstavby vozidla 1598
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
Spaľovacie vyhrievacie zariadenia
Vozidlá EX/II
Vozidlá EX/III
Motor a ložný priestor
Vonkajšie vykurovacie zdroje a ložný priestor
Elektrický výstroj
1598
1598
1598
1599
1599
1599
Kapitola 9.4 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na konštrukciu karosérií dokončených alebo skompletizovaných vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí v kusových zásielkach (okrem vozidiel EX/II a EX/III) 1600
Kapitola 9.5 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na konštrukciu karosérií dokončených alebo skompletizovaných vozidiel určených na prepravu pevných, voľne ložených nebezpečných látok 1601
Kapitola 9.6 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na dokončené alebo skompletizované vozidlá určené na prepravu látok s kontrolnou teplotou 1602
Kapitola 9.7 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá), batériové vozidlá a dokončené alebo skompletizované vozidlá použité na prepravu nebezpečných vecí v snímateľných cisternách s vnútorným objemom nad 1 m3 alebo cisternových kontajneroch, prenosných cisternách alebo v kontajneroch MEGC s vnútorným objemom nad 3 m3 (vozidlá FL, OX a AT) 1603
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
9.7.8
Všeobecné ustanovenia
Požiadavky na cisterny
Upevnenie
Uzemnenie vozidiel FL
Stabilita cisternových vozidiel
Ochrana vozidiel zozadu
Spaľovacie vyhrievacie zariadenia
Elektrické vybavenie
1603
1603
1603
1603
1603
1604
1604
1605