451/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

451
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 26. septembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5, § 6 ods. 4, § 7 ods. 6, § 8 ods. 5, § 11 ods. 8, § 12 ods. 13, § 16 ods. 9, § 22 ods. 11 a § 24 ods. 8 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. c) sa za slovo „havárií“ vkladajú slová „(ďalej len „program")“.
2.
§ 2 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 4 ods. 6 a 8 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7 a 9 zákona“.
3.
V § 3 úvodnej vete sa slová „(§ 4 ods. 5 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 6 zákona)“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
V jednotlivých etapách analýzy rizika a pri odhade rozsahu možných následkov závažných priemyselných havárií možno použiť tiež iné medzinárodne uznávané metódy, ktoré sú primerané okolnostiam konkrétneho prípadu a ktorých výsledky možno využiť pri postupe podľa odsekov 1 až 11.“.
5.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Na základe výsledku hodnotenia celkového rizika a jeho spoločenskej prijateľnosti prevádzkovateľ v závislosti od pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie a rozsahu jej možných následkov prijme primerané opatrenia na riadenie rizika [§ 3 ods. 1 písm. d) a e) zákona] vrátane potrebného obmedzenia alebo zastavenia prevádzky príslušného zariadenia alebo jeho časti.“.
6.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Program
(1)
Prevádzkovateľ pri vypracúvaní programu podľa § 1 písm. c) vychádza
a)
z analýzy stavu podniku najmä z hľadiska
1.
plnenia podmienok a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov7a) a z rozhodnutí vydaných na ich základe,
2.
existujúcich praktík a postupov riadenia podniku, najmä na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie,
3.
poznatkov z predchádzajúcich závažných priemyselných havárií a iných mimoriadnych udalostí v podniku, prípadne aj v iných podnikoch s obdobným zameraním,
b)
z umiestnenia podniku a podmienok v jeho okolí.
(2)
Pri určovaní politiky prevencie závažných priemyselných havárií ako základnej súčasti programu prevádzkovateľ dbá na to, aby
a)
zodpovedala charakteru a rozsahu rizík závažných priemyselných havárií súvisiacich s činnosťou a umiestnením podniku,
b)
obsahovala záväzok plniť povinnosti vyplývajúce pre podnik zo všeobecne záväzných právnych predpisov7b) a z rozhodnutí vydaných na ich základe, ako aj ďalšie povinnosti, ktoré sa podnik zaviazal plniť,
c)
obsahovala záväzok sústavného zlepšovania úrovne prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému,
d)
bola dokumentovaná, zavedená a udržiavaná a oznámená všetkým zamestnancom podniku a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,8) ako aj zamestnancom iného podnikateľa9) vykonávajúceho s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku (ďalej len „cudzí podnikateľ"),
e)
bola dostupná verejnosti,
f)
bola najmenej raz za rok preskúmavaná a podľa potreby aktualizovaná tak, aby trvale zodpovedala požiadavkám podľa písmena a).
(3)
Program obsahuje celkové ciele, princípy činnosti a opatrenia prevádzkovateľa na úseku prevencie závažných priemyselných havárií najmä v týchto oblastiach:
a)
organizačná štruktúra podniku a zamestnanci,
b)
identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií,
c)
riadenie prevádzky,
d)
riadenie prípadných zmien v podniku,
e)
havarijné plánovanie,
f)
monitorovanie plnenia programu,
g)
audit a preskúmavanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu.
(4)
Príloha č. 2 sa primerane vzťahuje aj na vypracovanie programu.
(5)
Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa na vypracúvaní programu zúčastňovali zamestnanci prevádzkovateľa a podľa potreby zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,8) ako aj zamestnanci cudzieho podnikateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b, 8 a 9 znejú:
„7a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.
9)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
7.
V § 10 odsek 7 znie:
„(7)
Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 9 ods. 3 písm. e) obsahuje určenie a uplatňovanie postupov
a)
na systematickú analýzu predvídateľných nebezpečenstiev vyplývajúcich z prevádzky podniku alebo spojených s touto prevádzkou, ako aj predvídateľných druhov závažných priemyselných havárií,
b)
na prípravu, prehodnocovanie a aktualizáciu havarijných plánov pre nebezpečenstvá a závažné priemyselné havárie podľa písmena a), na precvičovanie jednotlivých situácií podľa havarijného plánu a na oboznamovanie príslušných osôb s nimi.“.
8.
V § 19 odsek 9 znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov cudzieho podnikateľa.9)“.
9.
V § 21 ods. 1 sa slová „§ 22 ods. 1 a 3 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 1 a 4 zákona“.
10.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Informácia podľa odseku 1 má byť podľa potreby bližšie špecifikovaná
a)
z hľadiska jednotlivých skupín verejnosti alebo objektov, ktoré môžu byť dotknuté závažnou priemyselnou haváriou, najmä
1.
pre citlivé skupiny obyvateľstva najmä v materských školách, iných školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb,14a) v nemocniciach,
2.
pre miesta a objekty, kde sa pravidelne zhromažďuje väčší počet ľudí, najmä na štadiónoch, železničných staniciach a autobusových staniciach, v priemyselných podnikoch a v iných podnikoch a zariadeniach, v objektoch a priestoroch na rekreáciu, kultúru a oddych, v obytných domoch,
b)
z hľadiska jednotlivých reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií (nadmerná emisia, požiar, výbuch alebo ich kombinácia, s prítomnosťou jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných látok) a rozsahu ich možných následkov.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 18 až 38 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 21 ods. 4 sa slová „(§ 22 ods. 2 a 3 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 22 ods. 2 a 4 zákona)“.
12.
Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vzor oznámenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 5 časti A.“.
13.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 22 písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 1 písm. a) až g)“.
14.
V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vzor písomnej správy podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 5 časti B.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
15.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vzor písomnej správy podľa odseku 3 je uvedený v prílohe č. 5 časti C.“.
16.
V § 24 ods. 4 a v § 25 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 3 a 4“.
17.
V § 26 sa slová „(§ 18 ods. 4 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 5 zákona)“.
18.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 6.“.
19.
V prílohe č. 2 časti A písm. b) piatom bode sa slová „zabezpečenia a hodnotenia“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie a hodnotenie“.
20.
V prílohe č. 2 sa doterajší text časti A označuje ako bod I a dopĺňa sa bodom II, ktorý znie:
„II. Ustanovenia podľa bodu I sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov cudzieho podnikateľa.“.
21.
V prílohe č. 5 sa nad nadpis „Oznámenie o vzniku závažnej priemyselnej havárie podľa § 22 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií“ vkladajú slová „Časť A“ a v nadpise sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „ods. 2“.
22.
V prílohe č. 5 sa nad nadpis „Písomná správa prevádzkovateľa o vzniku závažnej priemyselnej havárie podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií“ vkladajú slová „Časť B“ a v nadpise sa slová „podľa § 23 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 2“.
23.
V prílohe č. 5 sa nad nadpis „Písomná správa prevádzkovateľa o vzniku závažnej priemyselnej havárie podľa § 23 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií“ vkladajú slová „Časť C“ a v nadpise sa slová „podľa § 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 4“.
24.
Slová „okresný úrad“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch.
25.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 489/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Ú. v. ES L 10, 14. 1. 1997) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.
László Miklós v. r.