47/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. januára 2005
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.1)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
ovcami a kozami určenými na zabitie ovce a kozy, ktoré sú priamo alebo prostredníctvom schváleného zberného strediska určené na zabitie,
b)
ovcami a kozami na chov ovce a kozy iné, ako sú uvedené v písmenách a) a c), určené na prepravu na miesto určenia na chovné alebo výrobné účely, a to priamo alebo prostredníctvom schváleného zberného strediska,
c)
ovcami a kozami na výkrm ovce a kozy iné, ako sú uvedené v písmenách a) a b), určené na prepravu na miesto určenia na účely vykŕmenia s následným zabitím, a to priamo alebo prostredníctvom schváleného zberného strediska,
d)
chovom úradne uznaným bez brucelózy oviec alebo kôz chov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 časti A bode I,
e)
chovom bez brucelózy oviec alebo kôz chov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 časti B,
f)
chorobou podliehajúcou povinnému hláseniu choroba uvedená v prílohe č. 2 časti 2,
g)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný podľa osobitného predpisu,2)
h)
chov pôvodu chov, v ktorom boli ovce a kozy trvale prítomné a v ktorom sa uchovávajú záznamy obsahujúce údaje o ustajnení zvierat, ktoré môže kontrolovať príslušný orgán veterinárnej správy,3)
i)
zberným strediskom stredisko na zber a obchodovanie, v ktorom sa pod dozorom úradného veterinárneho lekára zhromažďujú ovce a kozy pochádzajúce z rôznych chovov a vytvárajúce zásielky zvierat určené na premiestňovanie v rámci Slovenskej republiky,
j)
schváleným zberným strediskom prevádzkové priestory, v ktorých sa zhromažďujú ovce a kozy pochádzajúce z rôznych chovov a vytvárajúce zásielky zvierat určené na obchodovanie v rámci Európskeho spoločenstva,
k)
sprostredkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo nakupuje zvieratá na účely predaja, má z predaja týchto zvierat obrat a ktorá v priebehu najviac 29 dní od nákupu týchto zvierat ich znovu predáva alebo ich premiestňuje z pôvodných prevádzkových priestorov do iných prevádzkových priestorov alebo na bitúnok, ktorý nie je v jej vlastníctve,
l)
schválenými prevádzkovými priestormi sprostredkovateľa prevádzkové priestory prevádzkované sprostredkovateľom podľa písmena k) a schválené príslušným orgánom veterinárnej správy,4) v ktorých sa zhromažďujú ovce a kozy pochádzajúce z rôznych chovov a vytvárajúce zásielky zvierat určené na obchodovanie v rámci Európskeho spoločenstva,
m)
prepravcom fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v osobitnom predpise,5)
n)
regiónom kraj Slovenskej republiky.6)
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v osobitných predpisoch.7)
§ 3
(1)
Ovce a kozy určené na zabitie môžu byť predmetom obchodu len vtedy, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 4 až 7.
(2)
Ovce a kozy na výkrm môžu byť predmetom obchodu len vtedy, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 4 až 6 a 8 a poskytujú dodatočné záruky podľa § 10 a 11.
(3)
Ovce a kozy na chov môžu byť predmetom obchodu len vtedy, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 4 až 6, 8 a 9 a poskytujú dodatočné záruky podľa § 10 a 11.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky8) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) môže udeliť všeobecné alebo čiastočné výnimky z ustanovení odsekov 2 a 3 na premiestnenie oviec a kôz na chov a výkrm pochádzajúcich z členských štátov určených na dočasnú pastvu pozdĺž hraníc Slovenskej republiky s ostatnými členskými štátmi. O týchto výnimkách informuje Európsku komisiu.
(5)
Ovce a kozy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nesmú v čase medzi opustením chovu pôvodu a príchodom na miesto určenia prísť do kontaktu s inými párnokopytníkmi, ktoré nemajú rovnaký zdravotný stav.
§ 4
(1)
Príslušné orgány veterinárnej správy4) zabezpečia, aby ovce a kozy
a)
boli identifikované a zaregistrované podľa osobitného predpisu,9)
b)
boli skontrolované úradným veterinárnym lekárom do 24 hodín pred naložením na prepravu a aby nevykazovali žiadne klinické príznaky choroby,
c)
nepochádzali z chovu a ani neboli v kontakte so zvieratami z chovu, ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu z dôvodu zdravia zvierat; doba zákazu trvá až do zabitia a zničenia alebo len zabitia alebo len zničenia posledného zvieraťa podozrivého alebo vnímavého na jednu z chorôb uvedených v bodoch 1 až 3 aspoň počas
1.
42 dní, ak ide o brucelózu,
2.
30 dní, ak ide o besnotu,
3.
15 dní, ak ide o antrax,
d)
nepochádzali z chovu ani neboli v kontakte so zvieratami z chovu, ktorý sa nachádza v oblasti, v ktorej je zo zdravotných dôvodov týkajúcich sa týchto zvierat vyhlásený zákaz alebo obmedzenie podľa právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva alebo osobitných právnych predpisov,10)
e)
nepodliehali obmedzeniam z dôvodov zdravia zvierat vydaným v súlade so záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie o slintačke a krívačke a ani neboli očkované proti slintačke a krívačke.
(2)
Predmetom obchodovania nesmú byť ovce a kozy
a)
určené na zabitie v rámci národného programu eradikácie chorôb zvierat, ktoré nie sú uvedené v osobitných predpisoch,11)
b)
s ktorými sa nemôže obchodovať na území Slovenskej republiky zo zdravotných dôvodov alebo veterinárnych dôvodov uvedených v osobitnom predpise.12)
(3)
Príslušné orgány veterinárnej správy4) zabezpečia, aby sa ovce a kozy
a)
narodili a od narodenia boli chované na území Európskeho spoločenstva,
b)
doviezli z tretej krajiny v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 5
(1)
Príslušné orgány veterinárnej správy3) zabezpečia, aby sa ovce a kozy určené na zabitie, chov a výkrm odosielali na prepravu do iného členského štátu len vtedy, ak
a)
sa nepretržite zdržiavali v chove pôvodu aspoň 30 dní pred odoslaním na prepravu alebo od narodenia, ak sú mladšie ako 30 dní,
b)
nepochádzajú z chovu, do ktorého sa premiestnili ovce alebo kozy počas 21 dní pred odoslaním na prepravu,
c)
nepochádzajú z chovu, do ktorého sa premiestnili párnokopytníky z tretej krajiny počas 30 dní pred odoslaním.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku z odseku 1 písm. b) a c) a povoliť odosielanie oviec a kôz na prepravu do iného členského štátu, ak zvieratá uvedené v odseku 1 písm. b) a c) boli úplne izolované od všetkých ostatných zvierat v chove.
§ 6
(1)
Príslušné orgány veterinárnej správy4) zabezpečia, aby sa podmienky uvedené v odsekoch 2 až 6 uplatňovali pri obchodovaní s ovcami a kozami v rámci Európskeho spoločenstva.
(2)
Predtým, ako sú zvieratá poslednýkrát certifikované na obchodné účely do konečného miesta určenia v inom členskom štáte tak, ako je to uvedené v zdravotnom certifikáte, nesmú opustiť chov pôvodu na viac ako šesť dní. Ak ide o prepravu po mori, predĺži sa doba šiestich dní o dobu trvania cesty po mori.
(3)
Po opustení chovu pôvodu prepravca alebo sprostredkovateľ zašle zvieratá priamo na miesto určenia do iného členského štátu.
(4)
Ovce a kozy môžu po opustení chovu pôvodu a pred príchodom na miesto určenia v inom členskom štáte prejsť len jedným zberným strediskom umiestneným v členskom štáte pôvodu. Ak ide o ovce a kozy určené na zabitie, možno schválené zberné stredisko nahradiť schválenými prevádzkovými priestormi sprostredkovateľa, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte pôvodu.
(5)
Zvieratá určené na zabitie, ktoré boli pri príchode do členského štátu miesta určenia dané na bitúnok, musia sa zabiť čo najskôr, najneskôr do 72 hodín od príchodu na bitúnok.
(6)
Príslušné orgány veterinárnej správy4) zabezpečia, aby zvieratá, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v čase medzi opustením chovu pôvodu a príchodom na miesto určenia neohrozili zdravotný stav oviec a kôz, ktoré nie sú určené na obchod v rámci Európskeho spoločenstva.
§ 7
(1)
Ovce a kozy určené na zabitie môžu byť predmetom obchodovania, ak v chove pôvodu zotrvali nepretržite počas 21 dní.
(2)
Ovce a kozy určené na zabitie môžu byť odoslané z chovu pôvodu, do ktorého boli umiestnené počas 21 dní pred odoslaním, ak sa prepravia priamo na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie bez toho, aby prešli zberným strediskom alebo oddychovým miestom zriadeným podľa osobitného predpisu.13)
(3)
Ovce a kozy určené na zabitie môžu po opustení chovu pôvodu prejsť cez jedno ďalšie zberné stredisko, ak
a)
zvieratá spĺňajú pred prechodom cez zberné stredisko nachádzajúce sa v členskom štáte pôvodu tieto podmienky:
1.
po opustení chovu pôvodu zvieratá prešli len cez jedno zberné stredisko pod úradným veterinárnym dozorom úradného veterinárneho lekára, v ktorom sa nachádzajú v rovnakom čase len zvieratá, ktorých zdravotný stav nie je horší,
2.
zvieratá boli identifikované najneskôr v takom zbernom stredisku, aby bolo možné sledovať chov pôvodu bez toho, aby bol dotknutý osobitný predpis,9)
3.
zo zberného strediska sa zvieratá, ku ktorým je priložený úradný veterinárny doklad, prepravia do schváleného zberného strediska uvedeného v § 6 ods. 4 na účely certifikácie a odoslania priamo na bitúnok v členskom štáte určenia, alebo
b)
zvieratá môžu po odoslaní z členského štátu pôvodu prejsť cez jedno schválené zberné stredisko pred tým, ako sa odošlú na bitúnok v členskom štáte určenia, ak spĺňajú tieto podmienky:
1.
schválené zberné stredisko sa nachádza v členskom štáte určenia, z ktorého sa zvieratá musia pod dozorom úradného veterinárneho lekára premiestniť na zabitie priamo na bitúnok do piatich dní od príchodu do zberného strediska,
2.
schválené zberné stredisko sa nachádza v členskom štáte tranzitu, z ktorého sa zvieratá zasielajú priamo na bitúnok v členskom štáte miesta určenia, ktorý je určený v zdravotnom certifikáte vydanom podľa § 15 ods. 6.
§ 8
Bez dodatočných záruk, ktoré môžu byť vyžadované podľa § 10 a 11, ovce a kozy na chov a výkrm môžu byť začlenené do chovu oviec a kôz úradne uznaného bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy, ak okrem požiadaviek uvedených v § 4 spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 1 v časti A bode I písm. D alebo v časti B písm. D.
§ 9
(1)
Bez dodatočných záruk, ktoré možno vyžadovať podľa § 10 a 11, ovce a kozy na chov a výkrm musia navyše spĺňať tieto požiadavky:
a)
pochádzať z takého chovu a byť výlučne v styku so zvieratami z takého chovu, v ktorom neboli klinicky diagnostikované tieto choroby:
1.
nákazlivá agalakcia oviec (Mycoplasma agalactiae) alebo nákazlivá agalakcia kôz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides var. mycoides, „veľké kolónie“) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch,
2.
paratuberkulóza alebo kazeózna lymfadenitída v predchádzajúcich 12 mesiacoch,
3.
pľúcna adenomatóza, Maedi-Visna alebo vírusová artritída alebo encefalitída kôz v predchádzajúcich troch rokoch; toto obdobie možno skrátiť na 12 mesiacov, ak zvieratá infikované Maedi-Visna alebo vírusovou artritídou alebo encefalitídou kôz boli zabité a zostávajúce zvieratá boli testované dvomi testami uznanými podľa záväzného právneho aktu Európskych spoločenstiev s negatívnym výsledkom alebo ktoré bez dotknutia požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na iné choroby, poskytujú na jednu alebo viac vyššie uvedených chorôb podľa schváleného programu podľa § 10 a 11 zdravotné záruky, ktoré sú rovnocenné pre určenú chorobu alebo choroby,
b)
pochádzať z chovu, v ktorom nebolo zistené, že požiadavky uvedené v písmene a) neboli splnené; túto skutočnosť osvedčí úradný veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za vydanie zdravotného certifikátu,
c)
pochádzať z chovu, ktorého vlastník alebo držiteľ zvierat písomne potvrdí, že zviera alebo zvieratá určené na výmenu spĺňajú podmienky uvedené v písmene a).
(2)
Nekastrované barany na chov musia okrem požiadaviek podľa odseku 1
a)
pochádzať z chovu, v ktorom v predchádzajúcich 12 mesiacoch nebol diagnostikovaný žiadny prípad nákazlivej epididymitídy (B. ovis),
b)
byť trvalo držané v chove počas 60 dní pred odoslaním,
c)
byť v období 30 dní predchádzajúcich odoslaniu sérologicky vyšetrené podľa prílohy č. 3 s negatívnym výsledkom alebo spĺňať rovnocenné záruky ustanovené v právne záväznom akte ES,
d)
byť sprevádzané certifikátom podľa prílohy č. 5 vzoru III.
§ 10
(1)
Povinný alebo dobrovoľný národný program tlmenia chorôb alebo povinný alebo dobrovoľný národný program monitorovania pre infekčné choroby uvedené v prílohe č. 2 časti 2 pre celé územie alebo časť územia predkladaný Európskej komisii zahŕňa najmä
a)
údaje o rozšírení týchto chorôb,
b)
dôvody na vypracovanie tohto programu, pričom sa berie do úvahy význam týchto chorôb a predpokladaný prínos programu v porovnaní s jeho nákladmi,
c)
geografickú oblasť, v ktorej sa program uplatní,
d)
rôzne kategórie opatrení, ktoré budú uplatnené na chov, štandardy, ktoré musia byť dosiahnuté v každej kategórii, a použité vyšetrovacie postupy,
e)
program monitorovacích postupov,
f)
opatrenia, ktoré sa prijmú, ak z akéhokoľvek dôvodu niektorý chov prestáva plniť podmienky, na základe ktorých boli schválené (ďalej len „štatút“),
g)
opatrenia, ktoré budú prijaté, ak výsledky testov vykonaných v súlade s ustanoveniami programu sú pozitívne.
(2)
Program uvedený v odseku 1 štátna veterinárna a potravinová správa predkladá Európskej komisii.
§ 11
(1)
Ak sa štátna veterinárna a potravinová správa domnieva, že územie Slovenskej republiky alebo časti jeho územia sú bez výskytu jednej z chorôb uvedených v prílohe č. 2 časti 2, na ktoré sú ovce a kozy vnímavé, predloží Európskej komisii vysvetľujúcu dokumentáciu, ktorá obsahuje najmä
a)
charakteristiku choroby a históriu jej výskytu,
b)
výsledky testov dohľadu založených na sérologických, mikrobiologických, patologických alebo epidemiologických (epizootologických) vyšetreniach a na skutočnosti, že táto choroba musí byť podľa zákona ohlásená orgánom veterinárnej správy,
c)
obdobie, počas ktorého bol dohľad vykonávaný,
d)
obdobie, počas ktorého bolo očkovanie proti tejto chorobe zakázané, a geografické územie, ktorého sa zákaz týkal,
e)
mechanizmy na overenie neprítomnosti tejto choroby.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi Európskej komisii akúkoľvek zmenu v dokumentácii podľa odseku 1, ktorá sa vzťahuje na chorobu uvedenú v prílohe č. 2 časti 2.
§ 12
(1)
Príslušný orgán veterinárnej správy schváli zberné stredisko,14) ak spĺňa tieto podmienky:
a)
je pod dozorom úradného veterinárneho lekára, ktorý zabezpečí, že sú dodržiavané ustanovenia § 3 ods. 5,
b)
je umiestnené v oblasti, ktorá nepodlieha zákazu alebo obmedzeniam ustanoveným na základe osobitných predpisov10) alebo záväzného právneho aktu Európskych spoločenstiev,
c)
pred použitím sa vyčistí a vydezinfikuje podľa požiadaviek úradného veterinárneho lekára,
d)
pri zohľadnení kapacity zberného strediska má
1.
zariadenie, ktoré slúži výlučne len na tento účel, ak sa používa ako zberné stredisko,
2.
vhodné zariadenia na nakladanie, vykladanie a primerané ustajnenie vhodné pre zvieratá, na ich napájanie a kŕmenie a na poskytovanie potrebného ošetrenia pre zvieratá; tieto zariadenia musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
3.
vhodné kontrolné zariadenia,
4.
vhodné zariadenia na izoláciu,
5.
vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu miestností a nákladných áut,
6.
vhodné skladovacie plochy pre krmivo, podstielku a hnoj,
7.
vhodný systém na zber odpadovej vody,
8.
miestnosť pre potreby úradného veterinárneho lekára,
e)
prijíma len tie zvieratá, ktoré sú identifikované podľa osobitného predpisu9) a spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat podľa tohto nariadenia pre príslušnú kategóriu zvierat. Vlastník alebo osoba poverená vedením zberného strediska pri prijímaní zvierat zabezpečí, aby k zvieratám boli priložené veterinárne doklady alebo príslušné certifikáty pre príslušné druhy a kategórie,
f)
príslušný orgán veterinárnej správy4) pravidelne kontroluje zberné stredisko, aby zistil, či sa plnia požiadavky na schválenie zberného strediska.
(2)
Vlastník alebo osoba poverená vedením zberného strediska na základe sprievodných dokladov zvierat alebo ich identifikačných čísiel alebo označení zvierat zaznamenáva do registra alebo databázy a uchováva aspoň počas doby troch rokov tieto informácie:
a)
meno vlastníka, pôvod, dátum príchodu a odchodu oviec a kôz, počet a identifikáciu oviec a kôz alebo úradné číslo chovu pôvodu zvierat prichádzajúcich do zberného strediska, a ak je to potrebné, číslo schválenia alebo úradné číslo zberného strediska, ktorým zvieratá prešli pred príchodom do zberného strediska, a predpokladané miesto ich určenia,
b)
registračné číslo prepravcu a evidenčné číslo nákladného auta, ktoré priviezlo alebo odviezlo zvieratá zo zberného strediska.
(3)
Príslušný orgán veterinárnej správy4) pridelí každému schválenému zbernému stredisku úradné číslo. Schválenie sa môže vzťahovať na jeden druh zvierat alebo viac druhov zvierat, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo na zvieratá na chov alebo výkrm, alebo na zvieratá určené na zabitie. Príslušný orgán veterinárnej správy8) oznámi Európskej komisii zoznam schválených zberných stredísk a jeho aktualizácie.
(4)
Príslušný orgán veterinárnej správy4) môže povolenie pozastaviť alebo zrušiť, ak neboli dodržané podmienky uvedené v tomto nariadení, v osobitných predpisoch,10) ak ide o zdravotné obmedzenia. Príslušný orgán môže povolenie obnoviť, ak sa presvedčí, že zberné stredisko spĺňa všetky príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia.
(5)
Príslušný orgán veterinárnej správy3) zabezpečí, aby zberné strediská mali pri svojej činnosti dostatočný počet schválených veterinárnych lekárov na vykonávanie všetkých povinností podľa tohto nariadenia.
§ 13
(1)
Sprostredkovatelia sú povinní požiadať príslušný orgán veterinárnej správy4) o schválenie na účely obchodu v rámci Európskeho spoločenstva. Príslušný orgán veterinárnej správy15) schváli sprostredkovateľa a pridelí mu úradné číslo.
(2)
Sprostredkovatelia sú povinní
a)
obchodovať len so zvieratami, ktoré sú identifikované a pochádzajú z chovov, ktoré vyhovujú podmienkam ustanoveným v § 3. Sprostredkovatelia zabezpečia, aby zvieratá boli identifikované a aby ich sprevádzali príslušné veterinárne doklady podľa tohto nariadenia,
b)
na základe sprievodných dokladov zvierat alebo na základe identifikačných čísiel alebo označení zvierat zaznamenávať do registra alebo databázy a uchovávať po dobu aspoň troch rokov tieto informácie:
1.
meno vlastníka, pôvod, dátum nákupu, kategórie oviec a kôz , počet a identifikáciu oviec a kôz alebo registračné číslo chovu pôvodu nakúpených zvierat, a ak je to potrebné, číslo schválenia alebo registračné číslo zberného strediska, ktorým zvieratá prešli pred nakúpením, a miesto ich určenia,
2.
registračné číslo prepravcu a evidenčné číslo nákladného auta alebo len registračné číslo prepravcu alebo len evidenčné číslo nákladného auta, ktoré priviezlo alebo odviezlo zvieratá,
3.
meno a adresu nákupcu a miesto určenia zvieraťa,
4.
kópie plánov cesty a poradové číslo certifikátov, alebo len kópie plánov cesty, alebo len poradové číslo certifikátov, ak je to potrebné,
c)
zabezpečiť, ak držia zvieratá vo svojich prevádzkových priestoroch, aby
1.
zamestnanci zodpovední za zvieratá boli odborne zaškolení o požiadavkách podľa tohto nariadenia a o požiadavkách starostlivosti o zvieratá a pohody zvierat,
2.
úradný veterinárny lekár pravidelne vykonával potrebné kontroly a testovanie zvierat a aby sa prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie šírenia choroby.
(3)
Všetky prevádzkové priestory, ktoré sprostredkovateľ používa v súvislosti so svojím podnikaním, musia byť schválené príslušným orgánom veterinárnej správy, ktorý pridelí sprostredkovateľovi úradné číslo.
(4)
Prevádzkové priestory musia spĺňať aspoň tieto podmienky:
a)
byť pod dozorom úradného veterinárneho lekára,
b)
byť umiestnené v oblasti, na ktorú sa nevzťahuje zákaz alebo obmedzenie v súlade s príslušnými záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, alebo osobitnými predpismi,10)
c)
mať
1.
vhodné zariadenia s dostačujúcou kapacitou a najmä zariadenia na vyšetrovanie a izoláciu, aby sa všetky zvieratá mohli izolovať v prípade ohniska nákazlivej choroby,
2.
vhodné zariadenia na vykladanie, a ak je to potrebné, primerané ustajnenie pre zvieratá na ich napájanie a kŕmenie a na to, aby sa im poskytlo akékoľvek potrebné ošetrenie; tieto zariadenia musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
3.
vhodný priestor na podstielku a hnoj,
4.
vhodný systém na zber odpadovej vody,
d)
byť pred použitím vyčistené a vydezinfikované podľa požiadaviek úradného veterinárneho lekára.
(5)
Príslušný orgán veterinárnej správy4) môže schválenie pozastaviť alebo zrušiť, ak neboli dodržané podmienky uvedené v tomto nariadení alebo v osobitných predpisoch,10)ak ide o zdravotné obmedzenia. Príslušný orgán veterinárnej správy môže schválenie obnoviť, ak sa presvedčí, že sprostredkovateľ spĺňa všetky príslušné požiadavky tohto nariadenia.
(6)
Príslušný orgán veterinárnej správy4) je povinný vykonávať pravidelné kontroly, aby sa presvedčil, či sú splnené požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 4.
§ 14
(1)
Prepravcovia uvedení v osobitnom predpise16) sú povinní spĺňať aj tieto podmienky:
a)
na prepravu zvierat musia používať dopravné prostriedky, ktoré sú
1.
skonštruované tak, aby výkaly, podstielka a krmivo nepretekali alebo nevypadávali z vozidla,
2.
čistené a dezinfikované okamžite po každej preprave zvierat alebo výrobku, ktorý by mohol ovplyvniť zdravie zvierat, a ak je to potrebné, pred každým novým naložením zvierat, pričom sa použijú dezinfekčné prostriedky úradne povolené príslušným orgánom,
b)
musia mať vhodné čistiace a dezinfekčné zariadenia schválené príslušným orgánom veterinárnej správy4) vrátane zariadení na skladovanie podstielky a hnojovice, alebo musia preukázať, že takéto činnosti vykonala tretia strana povolená príslušným orgánom.
(2)
Prepravca musí viesť pre každé vozidlo používané na prepravu zvierat evidenciu, ktorú musí uchovávať najmenej tri roky, obsahujúcu aspoň tieto informácie:
a)
miesto a dátum prevzatia zvierat, názov alebo obchodné meno a adresu chovu alebo zberného strediska, kde sa zvieratá prevzali,
b)
miesto a dátum zásielky, meno alebo obchodné meno a adresu príjemcu alebo príjemcov,
c)
druh a počet prepravovaných zvierat,
d)
dátum a miesto dezinfekcie,
e)
sprievodný doklad a jeho číslo.
(3)
Prepravcovia zabezpečia, aby zásielka zvierat alebo zvieratá v čase medzi opustením chovu alebo zberného strediska pôvodu a príchodom na miesto určenia neprišli do kontaktu so zvieratami s horším zdravotným stavom.
(4)
Prepravcovia sú povinní písomne vyhlásiť, že
a)
prijmú všetky opatrenia potrebné na splnenie tohto nariadenia, predovšetkým ustanovení uvedených v tomto paragrafe a ustanovení týkajúcich sa príslušných dokladov, ktoré musia sprevádzať zvieratá,
b)
prepravu zvierat vykonávajú zamestnanci, ktorí majú potrebné schopnosti, odbornú kvalifikáciu a znalosti.
(5)
Ak boli porušené ustanovenia tohto paragrafu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.17)
§ 15
(1)
Ovce a kozy musí počas prepravy do miesta určenia sprevádzať zdravotný certifikát podľa vzorov uvedených v prílohe č. 5. Certifikát musí pozostávať z jedného listu, alebo ak je potrebných viac listov ako jeden list, musia mať takú formu, aby dve strany alebo viac strán boli neoddeliteľnou súčasťou celku a mali uvedené poradové číslo. Certifikát sa vyhotoví v deň zdravotnej kontroly v slovenskom jazyku a najmenej v jednom z úradných jazykov štátu miesta určenia. Certifikát platí desať dní odo dňa zdravotnej kontroly.
(2)
Zdravotná kontrola na vystavenie zdravotného certifikátu pre zásielky zvierat vrátane dodatočných záruk sa môže vykonať v chove pôvodu alebo v schválenom zbernom stredisku, alebo ak ide o zvieratá určené na zabitie, v schválených prevádzkových priestoroch predajcu. Na tento účel príslušný orgán veterinárnej správy3) zabezpečí, aby certifikát vydal úradný veterinárny lekár po inšpekcii, návšteve a kontrole v súlade s týmto nariadením.
(3)
Úradný veterinárny lekár zodpovedný za zberné stredisko vykoná po príchode zvierat všetky potrebné kontroly.
(4)
Zdravotný certifikát podľa odseku 1, ktorý je v súlade so vzorom II alebo III ustanoveným v prílohe č. 5 pre ovce a kozy na výkrm a chov, ktoré sú odosielané do iného členského štátu zo schváleného zberného strediska umiestneného v členskom štáte pôvodu, sa môže vystaviť len na základe kontrol ustanovených v odseku 3 a na základe úradného dokladu obsahujúceho potrebné informácie vyplnené úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu.
(5)
Zdravotný certifikát podľa odseku 1, ktorý je v súlade s prílohou č. 5 vzorom I pre ovce a kozy na zabitie odosielané do iného členského štátu zo schváleného zberného strediska alebo zo schválených prevádzkových priestorov predajcu umiestnených v členskom štáte pôvodu, sa môže vystaviť len na základe kontrol ustanovených v odseku 3 a na základe úradného dokladu obsahujúceho potrebné informácie vyplnené úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu alebo za zberné stredisko podľa § 7 ods. 3 písm. a) prvého bodu.
(6)
Ak ide o ovce a kozy určené na zabitie prechádzajúce cez schválené zberné stredisko podľa § 7 ods. 3 písm. b) druhého bodu, zabezpečí úradný veterinárny lekár zodpovedný za schválené zberné stredisko v Slovenskej republike, ak je štátom tranzitu, certifikát pre členský štát určenia vydaním druhého zdravotného certifikátu v súlade s prílohou č. 5 vzorom I, pričom ho vyplní požadovanými údajmi z pôvodného zdravotného certifikátu a pripojí k nemu jeho úradne overenú kópiu. V takom prípade doba platnosti certifikátov nesmie presiahnuť dobu ustanovenú v odseku 1.
(7)
Úradný veterinárny lekár, ktorý vystavil zdravotný certifikát na obchod v rámci Európskeho spoločenstva v súlade s prílohou č. 5 vzorom I, II alebo III, zabezpečí, aby sa premiestnenie zaznamenalo v deň vydania zdravotného certifikátu do systému TRACES.
§ 16
V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 6 môžu veterinárni odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy18) kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.
§ 17
(1)
Ak Slovenská republika uplatňuje alternatívny kontrolný systém poskytujúci rovnocenné záruky podľa § 8 a § 9 ods. 1 písm. a) a c), môže štátna veterinárna a potravinová správa povoliť na recipročnom základe výnimku z kontroly podľa § 4 ods. 1 písm. b) a z povinnosti vydať zdravotný certifikát podľa § 15.
(2)
Ak taký postup uplatní Slovenská republika pri výmene oviec a kôz s niektorým členským štátom, štátna veterinárna a potravinová správa informuje Európsku komisiu.
§ 18
Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 6.
§ 19
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/ 2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.
§ 20
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 47/2005 Z. z.
Časť A
I. Chov oviec a kôz úradne uznaný bez výskytu brucelózy (B. melitensis)
A. Udelenie štatútu
1. Chov oviec alebo kôz úradne uznaný bez výskytu brucelózy (B. melitensis) je chov, v ktorom
1.1. všetky vnímavé zvieratá na brucelózu (B. melitensis) boli bez klinických alebo akýchkoľvek iných príznakov brucelózy (B. melitensis) po dobu najmenej 12 mesiacov,
1.2. nie je žiadna ovca alebo koza, ktorá bola očkovaná proti brucelóze (B. melitensis), okrem zvierat očkovaných najmenej pred dvoma rokmi vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou Európskou komisiou,
1.3. všetky ovce a kozy chovu staršie ako šesť mesiacov v dobe testovania boli vyšetrené dvakrát v intervale šiestich mesiacov alebo viac podľa prílohy č. 3, ak výsledky testov boli negatívne,
1.4. boli po testoch uvedených v bode 1.3. len ovce alebo kozy narodené v chove alebo tie, ktoré prišli z chovu úradne uznaného bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy za podmienok uvedených v časti D a v ktorom po nadobudnutí štatútu boli plnené požiadavky uvedené v časti B.
2. Chov umiestnený v úradne uznanom štáte alebo v oblasti úradne uznanej bez výskytu brucelózy podľa bodu II.
B. Udržanie štatútu
1. V chove oviec alebo kôz úradne uznanom bez výskytu brucelózy (B. melitensis), ktorý sa nenachádza v oblasti úradne uznanej bez výskytu brucelózy a v ktorom po priznaní štatútu je prísun zvierat uskutočňovaný v súlade s požiadavkami bodu D, musí byť každoročne vyšetrený reprezentatívny počet oviec a kôz starších ako šesť mesiacov; chov si môže ponechať svoj štatút bez výskytu brucelózy (B. melitensis), ak výsledky testov boli negatívne.
2. Reprezentatívny počet zvierat, ktoré musia byť vyšetrené, pozostáva v každom chove zo
a) všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako šesť mesiacov,
b) všetkých zvierat, ktoré boli do chovu prisunuté od predošlého testovania,
c) 25 % samičích zvierat, ktoré dosiahli vek reprodukcie (pohlavne dospelé) alebo produkujú mlieko, najmenej však 50 % zvierat v chove okrem chovu, kde je menej než 50 samičích zvierat; v takom prípade musia byť vyšetrené všetky samičie zvieratá.
3. Pre územie, ktoré nie je úradne uznané bez výskytu brucelózy a kde viac ako 99 % chovov oviec alebo kôz je vyhlásených za úradne uznaných bez výskytu brucelózy (B. melitensis), môže byť frekvencia vyšetrovania chovov oviec a kôz úradne uznaných bez výskytu brucelózy predĺžená na tri roky za predpokladu, že chovy, ktoré nie sú úradne uznané bez výskytu brucelózy, sú pod úradnou kontrolou a podliehajú eradikačnému programu.
C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy
1. Ak v chove oviec alebo kôz úradne uznanom bez výskytu brucelózy
1.1. je jedna ovca alebo koza alebo viac oviec a kôz podozrivých z brucelózy (B. melitensis), musí orgán veterinárnej správy odňať štatút chovu úradne uznaného bez výskytu brucelózy; štatút môže byť len pozastavený, ak podozrivé zviera alebo zvieratá boli okamžite zlikvidované alebo izolované až do úradného potvrdenia choroby alebo až do úradného zrušenia podozrenia z tejto choroby,
1.2. je brucelóza (B. melitensis) potvrdená, pozastavenie priznania štatútu môže orgán veterinárnej správy zrušiť len vtedy, ak všetky infikované zvieratá alebo len zvieratá vnímavého druhu na infekciu sú zabité a dve vyšetrenia v intervale najmenej troch mesiacov alebo viac vykonané podľa prílohy č. 3 u všetkých zvierat chovu starších ako šesť mesiacov boli negatívne.
2. Ak chov uvedený v bode 1 je v oblasti, ktorá je úradne uznaná bez výskytu brucelózy (B. melitensis), Slovenská republika musí bezodkladne informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty.
Príslušný orgán veterinárnej správy musí zabezpečiť
2.1. zabitie všetkých infikovaných zvierat a všetkých vnímavých zvierat druhu vnímavého na infekciu v chove; členský štát musí priebežne informovať Európsku komisiu a členské štáty o vývoji choroby,
2.2. vykonanie epizootických šetrení a stáda, ktoré spolu epizootologicky súvisia, vyšetrenie na brucelózu podľa bodu 1.2.
3. Ak je vzplanutie brucelózy potvrdené podľa odseku 2, Európska komisia po vyhodnotení okolností nového vzplanutia brucelózy (B. melitensis) prijme, ak toto vyhodnotenie ju na to oprávňuje, rozhodnutie pozastavujúce alebo odnímajúce štatút tejto oblasti. Ak je štatút odňatý, podmienky na jeho nové získanie musia byť stanovené rovnakým postupom.
D. Zaradenie zvierat do chovu oviec a kôz úradne uznaného bez výskytu brucelózy (B. melitensis)
Ovce alebo kozy môžu byť zaradené do chovu oviec a kôz úradne uznaného bez výskytu brucelózy, ak tieto zvieratá
1. pochádzajú z chovu oviec a kôz úradne uznaného bez výskytu brucelózy,
2. pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy,
3. sú jednotlivo označené podľa § 4 ods. 1 písm. a),
4. neboli očkované proti brucelóze, alebo ak boli očkované, očkovanie bolo vykonané najmenej pred dvomi rokmi; avšak samičie zvieratá staršie ako dva roky, ktoré boli očkované pred dosiahnutím veku siedmich mesiacov, môžu byť rovnako presunuté do chovu,
5. musia byť izolované pod úradným dozorom na chov pôvodu a počas izolácie byť dvakrát vyšetrené v intervale najmenej šiestich týždňov podľa prílohy č. 3, ak výsledky boli negatívne.
II. Štát alebo oblasť úradne uznaná bez výskytu brucelózy
1. Štát alebo oblasť môže byť podľa rozhodnutia Európskej komisie úradne uznaná bez výskytu brucelózy, ak
1.1. je v nej najmenej 99,8 % chovov oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy, alebo
1.2. spĺňa tieto podmienky:
1.2.1. brucelóza oviec a kôz podliehala povinnému hláseniu po dobu najmenej piatich rokov,
1.2.2. po dobu najmenej piatich rokov nebol úradne potvrdený žiadny prípad brucelózy oviec a kôz,
1.2.3. po dobu najmenej troch rokov bolo zakázané očkovanie;
1.3. zhodu s podmienkami schválila Európska komisia.
2. Štát alebo oblasť môže byť ďalej úradne uznaná bez výskytu brucelózy, ak spĺňa podmienky uvedené v bode 1.1.
2.1. prvý roku po uznaní členského štátu alebo oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis) náhodné vyšetrenia vykonané v chove alebo na bitúnku ukázali stupeň istoty 99 %, infikovaných bolo menej ako 0,2 % chovov alebo aspoň 10 % oviec a kôz starších ako šesť mesiacov bolo vyšetrených podľa prílohy č. 3, ak výsledky boli negatívne,
2.2. ročne od druhého roku po uznaní členského štátu alebo oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis) námatkové vyšetrenia vykonané buď v chove alebo na bitúnku ukázali stupeň istoty 95 %, infikovaných bolo menej ako 0,2 % chovov alebo aspoň 5 % oviec a kôz starších ako šesť mesiacov bolo vyšetrených testom podľa prílohy č. 3, ak výsledky boli negatívne,
2.3. ustanovenia uvedené v bodoch 1 a 2 môžu byť zmenené rozhodnutím Európskej komisie.
3. Podmienky na uznanie štatútu sú naďalej plnené.
Časť B
Chov oviec a kôz bez výskytu brucelózy (B. melitensis)
A. Udelenie štatútu
1. Za chov bez výskytu brucelózy (B. melitensis) je považovaný chov oviec a kôz, ak
1.1. všetky zvieratá vnímavé na brucelózu (B. melitensis) boli bez klinických alebo iných príznakov brucelózy po dobu najmenej 12 mesiacov,
1.2. všetky alebo niektoré ovce alebo kozy boli očkované vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou rozhodnutím Európskej komisie; zvieratá musia byť očkované do veku siedmich mesiacov,
1.3. všetky očkované ovce a kozy chovu staršie ako 18 mesiacov boli dvomi testmi vyšetrené v intervale šiestich mesiacov alebo viackrát podľa prílohy č. 3,
1.4. všetky neočkované ovce a kozy chovu staršie ako šesť mesiacov v dobe testovania boli dvoma testmi vykonanými v intervale šiestich mesiacov alebo viac vyšetrené podľa prílohy č. 3, ak výsledky boli negatívne,
1.5. v chove boli po testoch uvedených v bode 1.3. alebo 1.4. iba ovce a kozy narodené v chove alebo tie, ktoré prišli z chovu bez výskytu brucelózy za podmienok uvedených v bode D.
2. Po získaní štatútu chovu bez výskytu brucelózy boli naďalej plnené požiadavky stanovené v bode 1.2.
B. Udržanie štatútu
V každom chove sa musí ročne vykonať vyšetrenie reprezentatívneho počtu oviec a kôz. Chov si môže ponechať štatút iba vtedy, ak sú všetky testy negatívne. Reprezentatívny počet zvierat, ktoré musia byť vyšetrené, pozostáva pre každý z chovov
1. zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako šesť mesiacov, ktoré neboli očkované,
2. zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako 18 mesiacov, ktoré boli očkované,
3. zo všetkých zvierat prisunutých do chovu od predchádzajúceho vyšetrovania,
4. z 25 % samičích zvierat, ktoré dosiahli vek reprodukcie (pohlavne dospeli) alebo produkujú mlieko, najmenej 50 samičích zvierat na chov; ak je v chove menej ako 50 samičích zvierat, musia byť vyšetrené všetky samičie zvieratá.
C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy
1. Štatút chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy sa odníme, ak v chove je jedna ovca alebo koza alebo viac oviec a kôz podozrivých z brucelózy (B. melitensis). Štatút môže byť iba dočasne odňatý, ak podozrivé zviera alebo zvieratá boli okamžite zlikvidované alebo izolované až do úradného potvrdenia choroby alebo až do úradného zrušenia podozrenia z tejto choroby.
2. Ak je brucelóza (B. melitensis) potvrdená, dočasné pozastavenie štatútu môže byť zrušené len vtedy, ak všetky infikované zvieratá alebo všetky zvieratá, ktoré sú na infekciu vnímavé, sú zabité a dve vyšetrenia v intervale najmenej troch mesiacoch sú vykonané podľa prílohy č. 3 u
2.1. všetkých očkovaných zvierat starších ako 18 mesiacov s výsledkom negatívnym,
2.2. všetkých neočkovaných zvierat starších ako šesť mesiacov s výsledkom negatívnym.
D. Zaradenie zvierat do chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy (B. melitensis)
1. Do chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy môžu byť zaradené len ovce alebo kozy, ktoré pochádzajú z hospodárstva oviec a kôz bez výskytu brucelózy alebo úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis).
2. Ovce a kozy pochádzajúce z iného chovu, ako je uvedené v bode 1, musia spĺňať tieto podmienky:
2.1. musia byť jednotlivo označené podľa § 4 ods. 1 písm. a),
2.2. musia pochádzať z chovu, v ktorom všetky zvieratá patriace k druhom vnímavým na brucelózu (B. melitensis) nemali žiadny klinický alebo iný príznak brucelózy (B. melitensis) po dobu najmenej 12 mesiacov,
2.3. nemôžu byť očkované v posledných dvoch rokoch,
2.4. boli izolované pod veterinárnym dozorom v chove pôvodu a počas tejto doby dvakrát vyšetrené v intervale najmenej šiestich týždňov podľa prílohy č. 3,
2.5. boli očkované vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou Európskou komisiou nie menej ako 15 dní pred vstupom do chovu určenia.
E. Zmena štatútu
Chov oviec a kôz bez výskytu brucelózy (B. melitensis) môže byť zmenený na chov úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) po minimálnom období dvoch rokoch, ak
a) nemá žiadne zviera, ktoré bolo očkované proti brucelóze (B. melitensis) počas predošlých dvoch rokov,
b) podmienky podľa časti D bodu 2 boli po celé uvedené obdobie trvalo plnené,
c) na konci druhého roku boli zvieratá staršie ako šesť mesiacov vyšetrené podľa prílohy č. 3 vo všetkých prípadoch s negatívnym výsledkom.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 47/2005 Z. z.
Infekčné choroby
Časť 1
1. Slintačka a krívačka
2. Brucelóza (B. melitensis)
3. Infekčná epididymitída baranov (B. ovis)
4. Antrax
5. Besnota
Časť 2
1. Infekčná agalakcia
2. Paratuberkulóza
3. Lymphadenitis caseosa
4. Pľúcna adenomatóza
5. Maedi-Visna
6. Artritída alebo encefalitída kôz
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 47/2005 Z. z.
Vyšetrenia na laboratórnu diagnostiku brucelózy (B. melitensis)
1. Na uznanie štatútu chovu sú vykonávané vyšetrenia na brucelózu (B. melitensis) metódou s použitím bengálskej červenej alebo komplement fixačným testom podľa bodov 2 a 3 alebo akoukoľvek inou metódou schválenou Európskou komisiou. Komplement fixačný test sa používa na vyšetrovanie jednotlivých zvierat.
2. Vyšetrovanie metódou s použitím bengálskej červenej
Vyšetrovanie bengálskou červenou sa môže uplatniť na výber chovu, ktorý môže získať štatút chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy.
3. Vyšetrovanie komplement fixačným testom
3.1. Vyšetrovanie komplement fixačným testom sa musí uplatniť pre jednotlivé zvieratá,
3.2. vyšetrovanie komplement fixačným testom sa môže uplatniť na výber chovu oviec a kôz, ktorý môže získať štatút chovu úradne bez výskytu brucelózy alebo bez brucelózy.
4. Ak sa pri vyhľadávaní brucelózy bengálskou červenou zistí, že je pozitívnych viac ako 5 % zvierat, každé zviera v chove musí byť vyšetrené doplňujúcim vyšetrením komplement fixačným testom.
5. Pri vykonávaní tohto testu sa za pozitívne sérum považuje obsah 20 alebo viac jednotiek MJKFT/ml.
6. Použité antigény musia byť schválené národným laboratóriom a musia byť štandardizované na druhé medzinárodné štandardné sérum proti Brucella abortus.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 47/2005 Z. z.
Úradný test na infekčnú epididymitídu (Brucella ovis)
Komplement fixačný test
1. Použitý špecifický antigén musí byť schválený národným laboratóriom a musí byť štandardizovaný proti medzinárodnému štandardu séra proti Brucella ovis.
2. Pracovné sérum musí byť štandardizované s medzinárodným štandardom séra proti Brucella ovis pripraveným Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Veľká Británia.
3. Za pozitívne sérum sa považuje sérum, ktoré obsahuje 50 alebo viac medzinárodných jednotiek/ml.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 47/2005 Z. z.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 47/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o zdravotných podmienkach pri výmenách oviec a kôz vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES L 46, 19. 2. 1991, s. 19) v znení
– rozhodnutia Komisie 94/164/ES z 18. februára 1994 (Ú. v. ES L 74, 17. 3. 1994, s. 42),
– rozhodnutia Komisie 94/953/ES z 20. decembra 1994 (Ú. v. ES L 371, 31. 12. 1994, s. 14),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995),
– rozhodnutia Komisie 2001/298/ES z 30. marca 2001 (Ú. v. ES L 102, 12. 4. 2001, s. 63),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/10/ES z 22. mája 2001 (Ú. v. ES L 147, 4. 5. 2001, s. 41),
– rozhodnutia Komisie 2002/261/ES z 25. marca 2002 (Ú. v. ES L 91, 6. 4. 2002, s. 31),
– nariadenia Komisie 806/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. ES L 122, 16. 5. 2003, s. 1),
– Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska zo 16. apríla 2003 (Ú. v. ES L 236, 23. 9. 2003),
– smernice Rady 2003/ 50/ES z 11. júna 2003 (Ú. v. ES L 169, 8. 7. 2003, s. 51),
– rozhodnutia Komisie 2003/ 708/ES zo 7. októbra 2003 (Ú. v. ES L 258, 10. 10. 2003, s. 11),
– rozhodnutia Komisie 2004/554/ES z 9. júla 2004 (Ú. v. ES L 248, 22. 7. 2004, s. 1).
2. Rozhodnutie Komisie 2005/932 (ES) z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha E k smernici Rady 91/68/EHS, pokiaľ ide o aktualizáciu vzorových veterinárnych osvedčení pre ovce a kozy prílohou k tomuto rozhodnutiu (Ú. v. EÚ L 340, 23. 12. 2005).
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
§ 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
3)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/ 2004 Z. z.
4)
§ 7 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/ 2004 Z. z.
5)
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
7)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.
8)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.
10)
§ 3 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 472/ 2003 Z. z.
11)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

Príloha č. 4 písm. c) k zákonu č. 488/2002 Z. z.
12)
Článok 30 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (v znení zmluvy z Nice).
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.
14)
15)
16)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.
17)
§ 43 až 45 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.