49/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo
výnos zo 14. februára 2005 č. 23405/2004-62, ktorým sa v roku 2005 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Nadobudnutím účinnosti tohto výnosu sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. februára 2004 č. 117/04-62, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (oznámenie č. 86/2004 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.