502/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

502
OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 3. novembra 2005 č. 6044-1/2005 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Výnos upravuje rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.