505/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

505
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2005,
ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zdravie zvierat pri dovoze živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev (ďalej len „Spoločenstvo“) a ich tranzit cez územie Spoločenstva.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
treťou krajinou krajina iná, než je členský štát,1) ako aj tie územia členských štátov, na ktoré sa neuplatňujú osobitné predpisy,2)
b)
kopytníkmi zvieratá uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
Dovoz živých kopytníkov na územie Spoločenstva a ich tranzit cez územie Spoločenstva sa povoľuje len z tretích krajín, ktoré sú uvedené v zozname alebo zoznamoch vyhotovených alebo zmenených v súlade s postupom podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
(1)
Pri dovoze živých kopytníkov na územie Spoločenstva alebo ich tranzite cez územie Spoločenstva musí byť každá zásielka sprevádzaná originálom veterinárneho certifikátu v súlade s požiadavkami podľa § 5. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)
(2)
Vo veterinárnom certifikáte musí byť potvrdené, že boli splnené požiadavky uvedené v tomto nariadení vlády, osobitných predpisoch5) týkajúcich sa zdravia zvierat alebo, ak je to vhodné, ustanovenia rovnaké s týmito požiadavkami, ktoré boli formálne uznané Spoločenstvom na základe rovnakých úradných zdravotných zabezpečení, ktoré poskytuje tretia krajina.
(3)
Veterinárny certifikát obsahuje aj vyhlásenia, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných predpisov5) týkajúcich sa zdravia ľudí, zdravia zvierat a pohody zvierat.
§ 5
(1)
Veterinárne certifikáty musia byť vystavené v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu určenia, ako aj toho členského štátu, kde sa vykonáva hraničná kontrola, alebo musí byť priložený overený preklad v príslušnom jazyku alebo jazykoch. Príslušný orgán veterinárnej správy6) môže povoliť aj použitie iného úradného jazyka Európskych spoločenstiev ako svojho vlastného.
(2)
Veterinárne certifikáty musia pozostávať z
a)
jedného listu papiera alebo
b)
dvoch alebo viac strán, ktoré sú časťou spojeného a neoddeliteľného hárka papiera, alebo
c)
sekvencie očíslovaných strán, na ktorých je uvedená príslušná strana z celkového počtu strán (napríklad „strana 2 zo 4 strán“).
(3)
Veterinárne certifikáty musia mať jedinečné identifikačné číslo. Ak veterinárny certifikát pozostáva z viacej stránok, musí byť na každej stránke jedinečné identifikačné číslo.
(4)
Veterinárny certifikát musí byť vydaný pred tým ako zásielka, na ktorú sa vzťahuje, prestane byť pod kontrolou príslušného orgánu krajiny odoslania.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.
§ 7
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2005 s výnimkou § 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
v z. Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 505/2005 Z. z.
DRUHY ZVIERAT
Systematika
Rad Čeľaď Rod/druh
Artiodactyla Antilocapridae Antilocapra ssp.
Bovidae Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp.,
Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp.,
Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (vrátane Bibos,
Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp.
(vrátane Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus
ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (vrátane
Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus
ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp.,
Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (vrátane Nemorhaedus
and Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp.,
Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp.,
Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp.,
Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., .Redunca
ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus
ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,
Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (vrátane Boocerus).
Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
Cervidae Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp.,
Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp.,
Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp.,
Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp.,
Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.
Giraffidae Girraffa ssp., Okapia ssp.
Hippopotamidae Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.
Moschidae Moschus ssp.
Suidae Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp.,
Potamochoerus ssp., Sus ssp.
Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
Perissodactyla Rhinocerotidae Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp.,
Rhinoceros ssp.
Tapiridae Tapirus ssp.
Proboscidae Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 505/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz určitých živých kopytníkov do Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez Európske spoločenstvá a ktorá mení smernice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje smernicu 72/462/EHS (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
3)
Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. EÚ L 184, 17. 7. 1999).
4)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (Ú. v. ES L 061, 3. 3. 1997).
5)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001 z mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá na prevenciu, kontrolu a eradikáciu určitých transmisívnych spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31. 5. 2001).
6)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.