506/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2005,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
§ 12 znie:
㤠12
Na územie Európskych spoločenstiev možno dovážať zvieratá koňovité pochádzajúce z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v zozname podľa osobitného predpisu.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Napríklad rozhodnutie Komisie 2004/211/ES zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia Komisie 93/195/EHS a 94/63/ES (Ú. v. EÚ L 073, 11. 3. 2004).“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 294/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých equidae z tretích krajín (Ú. v. ES L 224, 18. 8. 1990) v znení:
smernice Rady 90/425/EHS (Ú. v. ES L 224,18. 8. 1990),
smernice Rady 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24. 9. 1991),
rozhodnutia Komisie 92/130/EHS (Ú. v. ES 647, 22. 2. 1992),
smernice Rady 92/36/EHS (Ú. v. ES L 157, 10. 6. 1992),
Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994),
smernice Rady 2001/298/EHS (Ú. v. ES L 102, 12. 4. 2001),
rozhodnutia Komisie 2002/160/ES (Ú. v. ES L 053, 23. 2. 2002),
nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003),
Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú pravidlá zdravia zvierat pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do štátov Európskych spoločenstiev a cez ne a zároveň mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.
v z. Ivan Mikloš v. r.