508/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

508
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2005,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 a 2 sa číslo „50“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 2,5 %,“.
2.
V § 2 ods. 3 a 5 sa číslo „40“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 2 %,“.
3.
V § 2 ods. 4 sa číslo „80“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 3,6 %,“.
4.
V § 2 ods. 7 sa číslo „20“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 1 %,“.
5.
V § 2 ods. 8 sa číslo „60“ nahrádza číslom „100“ a vypúšťajú sa slová „najmenej však 2,7 %,“.
6.
V § 2 ods. 11 sa slová „a ročnú úrokovú sadzbu tak, aby tieto parametre zodpovedali“ nahrádzajú slovami „tak, aby tento parameter zodpovedal“ a slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.