509/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

509
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a iným druhom trestnej činnosti.
Dohoda nadobudne platnosť 24. novembra 2005 na základe článku 14 ods. 1.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami sa skončí platnosť Dohody o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom vnútra Cyperskej republiky (Praha 7. decembra 1992).
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.