510/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 26. októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 265/2004 Z. z.).
Týmto výnosom sa zapracúva smernica Komisie 2005/63/ES z 3. októbra 2005, ktorou sa opravuje smernica EP a Rady 2005/26/ES, ktorou sa ustanovuje zoznam zložiek potravín alebo látok dočasne vylúčených z prílohy IIIa (alergény) k smernici 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 258, 4. 10. 2005).
Výnos nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 23/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 55/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.