513/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

513
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
výnos z 26. októbra 2005 č. 22161/2005-SL, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu poistenca poskytovaných zdravotnou poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na vyžiadanie.
Tento výnos vymedzuje obsah údajov z účtu poistenca, ktorý predkladá zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala zdravotné poistenie poistenca, jeho príslušnej poisťovni v prípade, že tá o to požiada.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke 55/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.