514/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

514
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 810 z 12. októbra 2005 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (vyhláška č. 71/1987 Zb.).
Platnosť dohody sa skončila 27. októbra 2005.