516/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 2005 bol v Budapešti prijatý Dodatok k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu.
V mene Slovenskej republiky bol dodatok podpísaný 11. júla 2005 v Budapešti.
Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1842 z 23. septembra 2005 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 12. októbra 2005. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Slovenskej republiky, depozitára dohovoru, 13. októbra 2005.
Dodatok nadobudol platnosť 13. októbra 2005 na základe článku III a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. októbra 2005 na základe toho istého článku.
K oznámeniu č. 516/2005 Z. z.
DODATOK
k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu
Vláda Českej republiky, vláda Maďarskej republiky, vláda Poľskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli zmeniť a doplniť Štatút Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody, takto:
Článok I
1.
V článku 1 tretia odrážka znie:
„- spoločná prezentácia štátov zmluvných strán v tretích krajinách.“.
2.
V článku 2 nová piata odrážka znie:
„- podpora a rozvoj turizmu v zmluvných stranách.“.
3.
Za článok 2 sa dopĺňa nový článok 3, ktorý znie:
„Článok 3
Fond môže podporiť projekty vzniknuté v iných než zmluvných štátoch, ak budú mať najmenej dvoch (2) spoluorganizátorov zo zmluvných strán a ak sa téma projektu bude vzťahovať na oblasť Vyšehradskej skupiny.“.
Doterajšie články 3 až 43 sa označujú ako 4 až 44.
4.
V článku 5 sa dopĺňa tretia veta v znení:
„Výkonný riaditeľ má svojho zástupcu.“.
5.
Názov šiestej kapitoly znie:
„VÝKONNÝ RIADITEĽ, ZÁSTUPCA VÝKONNÉHO RIADITEĽA A SEKRETARIÁT“.
6.
V článku 26 sa dopĺňa tretí odsek, ktorý znie:
„3.
Zástupca výkonného riaditeľa vykonáva úlohy uvedené v Pravidlách upravujúcich práva a povinnosti výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa.“.
7.
V článku 27 sa vo všetkých troch vetách za výraz „riaditeľ“ dopĺňa výraz „a zástupca výkonného riaditeľa“.
8.
V článku 28 sa v oboch vetách za výraz „riaditeľ“ dopĺňa výraz „a zástupca výkonného riaditeľa“.
Článok II
Všetky ostatné ustanovenia dohody zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Článok III
Tento dodatok bude prijatý v súlade s príslušnými národnými právnymi úpravami zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď bude u depozitára uložená posledná listina potvrdzujúca skončenie príslušného vnútroštátneho schvaľovacieho procesu.
Depozitárom tohto dodatku bude vláda Slovenskej republiky.
Na dôkaz súhlasu dolupodpísaní s plným oprávnením podpísali tento dodatok k dohode.
Dané v Budapešti 11. júla 2005 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku.
Za vládu Českej republiky:

Petr Kolář v. r.

Za vládu Maďarskej republiky:

Ferenc Somogyi v. r.

Za vládu Poľskej republiky:

Jan Truszczyński v. r.

Za vládu Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.