520/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa za slová „a hodnota jeho“ vkladá slovo „splatných“.
2.
V § 208 prvom bode sa druhé slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zákona č. 646/2004 Z. z.“ sa vkladajú slová „a zákona č. 520/2005 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.