522/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

522
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 16. novembra 2005 č. 02/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003 (oznámenie č. 566/2003 Z. z.), ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa rušia maximálne ceny železničnej dopravnej cesty a vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.