525/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005 do 28.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
tabakový výrobok je výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne vyrobený z tabaku,
e)
sponzorstvo tabakového výrobku je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, na podujatie alebo činnosť, ktorého účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabakového výrobku; sponzorstvom tabakového výrobku nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako odplata za tovar alebo službu.“.
2.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Zakazuje sa reklama tabakového výrobku
a)
na všetkých druhoch informačných nosičov,
b)
rozdávaním tabakového výrobku verejnosti,
c)
na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov,
d)
prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku,“.
3.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) sa nevzťahuje na tovary alebo služby, ktoré používajú podobnú ochrannú známku alebo rovnaký alebo podobný názov ako tabakové výrobky, ak ich
a)
predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom tabakových výrobkov,
b)
boli uvedené na trh pred 1. marcom 2006 a
c)
vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob použitia ochrannej známky alebo názvu je jasne odlíšiteľný od ich vyhotovenia, vyobrazenia či spôsobu použitia na tabakových výrobkoch.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 6 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
rozdávanie tabakového výrobku na obchodných rokovaniach súvisiacich s tabakovými výrobkami.“.
5.
V § 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „nad reklamou potravín a tabakového výrobku,“.
6.
V § 10 písmeno d) znie:
„d)
Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakového výrobku a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) až c).“.
7.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 6 ods. 1 písm. d)“.
8.
V § 11 sa ods. 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
do 10 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu sponzorstva podľa § 6 ods. 1 písm. d).“.
9.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
10.
K zákonu sa pripája príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 147/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 152, 20. 6. 2003).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem § 6 ods. 1 písm. e) v druhom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.