525/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
tabakový výrobok je výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne vyrobený z tabaku,
e)
sponzorstvo tabakového výrobku je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, na podujatie alebo činnosť, ktorého účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabakového výrobku; sponzorstvom tabakového výrobku nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako odplata za tovar alebo službu.“.
2.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Zakazuje sa reklama tabakového výrobku
a)
na všetkých druhoch informačných nosičov,
b)
rozdávaním tabakového výrobku verejnosti,
c)
na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov,
d)
prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku,
e)
uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku okrem ich uvádzania na miestach predaja tabakových výrobkov.“.
3.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) sa nevzťahuje na tovary alebo služby, ktoré používajú podobnú ochrannú známku alebo rovnaký alebo podobný názov ako tabakové výrobky, ak ich
a)
predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom tabakových výrobkov,
b)
boli uvedené na trh pred 1. marcom 2006 a
c)
vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob použitia ochrannej známky alebo názvu je jasne odlíšiteľný od ich vyhotovenia, vyobrazenia či spôsobu použitia na tabakových výrobkoch.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 6 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
rozdávanie tabakového výrobku na obchodných rokovaniach súvisiacich s tabakovými výrobkami.“.
5.
V § 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „nad reklamou potravín a tabakového výrobku,“.
6.
V § 10 písmeno d) znie:
„d)
Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakového výrobku a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) až c).“.
7.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 6 ods. 1 písm. d)“.
8.
V § 11 sa ods. 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
do 10 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu sponzorstva podľa § 6 ods. 1 písm. d).“.
9.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
10.
K zákonu sa pripája príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 147/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 152, 20. 6. 2003).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem § 6 ods. 1 písm. e) v druhom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.