529/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z., zákona č. 496/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 409/2004 Z. z. a zákona č. 318/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Slovenskej informačnej služby3aa) (ďalej len „informačná služba”)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 ods. 3 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „a informačná služba“.
3.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „a informačnej služby“.
4.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Oprávnená osoba je povinná do piatich pracovných dní odo dňa obdržania rozhodnutia o zrušení alebo zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti túto skutočnosť oznámiť ministerstvu hospodárstva a nahlásiť množstvo skladových zásob vojenského materiálu.“.
5.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
oprávnenej osobe bolo zrušené alebo zaniklo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.“.
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Rozhodnutie o zrušení povolenia obsahuje najmä
a)
názov oprávnenej osoby,
b)
spôsob a lehotu pre naloženie s vojenským materiálom, predajom, darovaním, odovzdaním osobe uvedenej v rozhodnutí alebo zneškodnením na vlastné náklady pod dohľadom orgánov uvedených v § 23.
(4)
Vojenský materiál môže oprávnená osoba predať, darovať alebo bezodplatne odovzdať iba osobe s platným povolením.
(5)
Ak oprávnená osoba v lehote ustanovenej v rozhodnutí o zrušení povolenia nenaloží s vojenským materiálom spôsobom uvedeným v tomto rozhodnutí, vojenský materiál od nej prevezme ministerstvo obrany a naloží s ním podľa tohto zákona alebo ho na náklady vlastníka vojenského materiálu zneškodní pod dohľadom orgánov uvedených v § 23.
(6)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)“.
7.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o udelení licencie do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti o udelenie licencie; o vyjadrenie k žiadosti o udelenie licencie ministerstvo hospodárstva požiada ministerstvo zahraničných vecí a informačnú službu a môže požiadať ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a bezpečnostný úrad.“.
8.
V § 16 ods. 2 sa za slová „v odseku 1“ vkladajú slová „a informačná služba“.
9.
V § 16 ods. 3 druhej vete sa za slová „štátnej správy“ vkladajú slová „a informačná služba“.
10.
Doterajší text § 18 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ministerstvo hospodárstva vydá pred udelením dovoznej licencie medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
(3)
Vzor a formu vyhlásenia o konečnom užívateľovi a vzor a formu medzinárodného dovozného certifikátu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.“.
11.
V § 23 ods. 8 sa za slová „utajený charakter“ vkladajú slová „okrem údajov uvedených v písmenách a) až c)“.
12.
V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pokutu od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto
a)
nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 6,
b)
nesplní povinnosť podľa § 27c ods. 1 a § 27d ods. 1.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
13.
Doterajší text § 26 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na rozhodovanie o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia podľa § 11 a na rozhodnutie o zamietnutie žiadosti o licenciu podľa § 19 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní10) s týmito odchýlkami:
a)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie povolenia, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem Slovenskej republiky,
b)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o licenciu, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.“.
14.
Za § 27b sa vkladajú § 27c a 27d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2006
§ 27c
(1)
Právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona vlastní vojenský materiál a nie je držiteľom platného povolenia, je povinná v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona nahlásiť ministerstvu hospodárstva množstvo a miesto uskladnenia vojenského materiálu.
(2)
Ministerstvo hospodárstva v lehote do jedného mesiaca odo dňa nahlásenia množstva a miesta uskladnenia vojenského materiálu rozhodne o spôsobe ďalšieho nakladania s nahláseným vojenským materiálom. Rozhodnutie o spôsobe ďalšieho nakladania s nahláseným vojenským materiálom obsahuje najmä
a)
názov právnickej osoby,
b)
spôsob a lehotu pre naloženie s vojenským materiálom, predajom, darovaním, odovzdaním osobe uvedenej v rozhodnutí alebo zneškodnením na vlastné náklady pod dohľadom orgánov uvedených v § 23.
(3)
Vojenský materiál môže právnická osoba predať, darovať alebo bezodplatne odovzdať iba oprávnenej osobe s platným povolením na obchodovanie s vojenským materiálom.
(4)
Ak právnická osoba, ktorá nahlásila vojenský materiál v lehote ustanovenej v rozhodnutí o spôsobe ďalšieho nakladania s nahláseným vojenským materiálom, nenaloží s týmto materiálom spôsobom uvedeným v rozhodnutí, vojenský materiál od nej prevezme ministerstvo obrany a naloží s ním spôsobom uvedeným v rozhodnutí; náklady na zneškodnenie pod dohľadom orgánov uvedených v § 23 znáša právnická osoba.
(5)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
§ 27d
(1)
Držiteľ platného povolenia je povinný požiadať ministerstvo hospodárstva o zmenu špecifikácie vojenského materiálu, uvedenej v povolení, do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Držiteľ platného povolenia vydaného do 1. júla 2005 je povinný do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona doložiť ministerstvu hospodárstva potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vydané bezpečnostným úradom.
(3)
Pri nesplnení povinností podľa odsekov 1 a 2 ministerstvo hospodárstva zruší platné povolenie [§ 12 ods. 2 písm. c)].“.
Čl. II
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 132/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 47 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „názov hraničného priechodu pri vstupe do Slovenskej republiky, názov hraničného priechodu pri výstupe zo Slovenskej republiky, trasu prepravy s uvedením predpokladaných miest odpočinku, spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.