529/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 132/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 47 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „názov hraničného priechodu pri vstupe do Slovenskej republiky, názov hraničného priechodu pri výstupe zo Slovenskej republiky, trasu prepravy s uvedením predpokladaných miest odpočinku, spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.