531/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2005 do 27.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

531
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. novembra 2005,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje zoznam povolených účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín, požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (ďalej len „prípravok“), kontrolu účinných látok v prípravkoch a obsah informácií poskytovaných členským krajinám a Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
existujúcou účinnou látkou účinná látka, ktorá bola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
b)
navrhovateľom výrobca účinnej látky alebo osoba ním poverená, ktorá podala žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok,
c)
odborným pracoviskom Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene-Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústav, Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106,
d)
zoznamom povolených účinných látok zoznam, do ktorého na základe príslušných právne záväzných predpisov Európskej únie a Európskych spoločenstiev (ďalej len „predpisy“) po predchádzajúcom hodnotení členskými štátmi sú zaradené účinné látky uznané za spôsobilé na použitie na ochranu rastlín na území členských štátov pri dodržiavaní podmienok ustanovených týmito predpismi.
§ 3
(1)
Prípravok okrem podmienok ustanovených osobitným predpisom1) musí obsahovať niektorú z účinných látok uvedených v prílohe č. 1.
(2)
Prípravok obsahujúci novú účinnú látku, ktorá nie je uvedená v zozname povolených účinných látok, možno registrovať najviac na dobu troch rokov, ak
a)
dokumentačný súbor údajov o účinnej látke prípravku vyhovuje požiadavkám pre navrhovaný rozsah použitia prípravku,
b)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) a odborné pracoviská v odborných posudkoch potvrdia, že účinnú látku možno zaradiť do zoznamu povolených účinných látok a prípravok spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1) ktoré podmieňujú jeho registráciu.
(3)
Registráciu prípravku podľa odseku 2 možno opakovane predlžovať.
(4)
Prípravok obsahujúci existujúcu účinnú látku možno registrovať, ak takýto prípravok spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.1)
(5)
Rozšírenie rozsahu použitia registrovaného prípravku možno povoliť každému,2) kto má sídlo alebo trvalý pobyt na území členského štátu, ak
a)
predložil dokumentačný súbor údajov a odôvodnenie rozšírenia rozsahu použitia prípravku,
b)
odborné posudky potvrdili, že takéto rozšírenie spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,3)
c)
návod na rozšírené použitie prípravku bude uvedený na etikete prípravku alebo bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(6)
Žiadateľ o registráciu prípravku, ktorý obsahuje len účinné látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pred vykonaním skúšobných testov na stavovcoch požiada kontrolný ústav o posúdenie, či prípravok, na ktorý chce podať žiadosť o registráciu, má rovnaké zloženie ako už registrovaný prípravok, s cieľom zamedziť duplicitné testy na stavovcoch. Súčasťou žiadosti je písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že chce požiadať o registráciu prípravku vo svojom vlastnom mene a že má prístup k dokumentačnému súboru údajov.
(7)
Ak prípravok má rovnaké zloženie ako už zaregistrovaný prípravok, kontrolný ústav poskytne žiadateľovi meno a adresu držiteľa registrácie prípravku a súčasne informuje držiteľa registrácie o mene a adrese žiadateľa o registráciu.
(8)
Ak je to potrebné, žiadateľ predloží v určenej lehote vzorky prípravku a jeho zložiek.
(9)
Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 sa preukazuje výsledkom analýzy vykonanej podľa slovenských technických noriem4) alebo medzinárodne uznaných metód skúšania, ktoré sa vzťahujú na ochranu rastlín, zdravie rastlín a životné prostredie a vykonali sa na území, na ktorom sa bude prípravok používať, alebo v porovnateľných podmienkach územia iného členského štátu.
(10)
Pri registrácii prípravku na základe vzájomného uznávania5) registrácií predloží žiadateľ kontrolnému ústavu informácie a údaje potvrdzujúce porovnateľnosť podmienok týkajúcich sa ochrany rastlín, zdravia rastlín a životného prostredia vrátane klimatických podmienok dôležitých pre používanie prípravkov.
(11)
Ak žiadateľ preukáže, že podmienky v daných územiach sú porovnateľné, nevyžaduje sa opakovanie testov a analýz vykonaných v súvislosti s registráciou prípravku v inom členskom štáte.
(12)
Ak sa potvrdí porovnateľnosť podmienok, prípravok sa zaregistruje na dobu, ktorá zodpovedá dobe registrácie prípravku v príslušnom členskom štáte.
(13)
Odborné pracoviská bezodkladne informujú kontrolný ústav o prípadoch a dôvodoch, keď požadovali opakovanie testu, a to aj vtedy, ak žiadateľ o registráciu prípravku preukázal, že podmienky týkajúce sa poľnohospodárstva, zdravia rastlín a životného prostredia vrátane klimatických podmienok, ktoré sú dôležité pre používanie daného prípravku v dotknutom regióne členského štátu, v ktorom bol test vykonaný alebo pre ktorý bolo rozhodnutie o registrácii vydané, sú porovnateľné s podmienkami na území Slovenskej republiky.
(14)
Prípravok, ktorý nie je registrovaný na území Slovenskej republiky, možno vyrábať, skladovať alebo prepravovať na území Slovenskej republiky, ak je určený na použitie v inom členskom štáte a ak je takýto prípravok v ňom registrovaný.
§ 4
(1)
Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov a ich zmesí s inými prípravkami vykonáva kontrolný ústav sám alebo prostredníctvom poverených právnických osôb a fyzických osôb. Výsledky skúšok biologickej účinnosti platia tri roky od ich skončenia.
(2)
Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov a ich zmesí s inými prípravkami možno vykonávať za podmienok určených kontrolným ústavom.
(3)
Rozsah podmienok podľa odseku 2 sa určí na základe posúdenia dokumentačného súboru údajov, ktorý umožňuje vyhodnotiť možné účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo možný vplyv na životné prostredie.
(4)
Žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok sa posiela kontrolnému ústavu, ktorý ju bezodkladne zasiela Komisii a odborným pracoviskám na posúdenie dokumentačného súboru údajov.
(5)
Po zaradení účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok podľa prílohy č. 1 kontrolný ústav v spolupráci s odbornými pracoviskami prehodnotí v súlade s prílohou č. 2 registráciu každého prípravku s obsahom tejto účinnej látky, či táto spĺňa podmienky čistoty a identity a funkciu účinnej látky uvedenej v prílohe č. 1 a či prípravok spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 stĺpci 6.
§ 5
(1)
Prípravky možno uvádzať na trh, len ak sú balené a označené podľa osobitného predpisu6) a v súlade s prílohami č. 3 až 6.
(2)
Každý prípravok musí byť jasne a nezmazateľne označený podľa prílohy č. 7.
(3)
Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú uvádzať na trh účinné látky, ak
a)
nie sú klasifikované, balené a označené podľa osobitného predpisu7) a tohto nariadenia vlády,
b)
v prípade novej účinnej látky navrhovateľ nezaslal dokumentačný súbor údajov pre novú účinnú látku kontrolnému ústavu, príslušným orgánom členských štátov a Komisii spolu s vyhlásením, že daná účinná látka je určená na použitie ako prípravok.
(4)
Nové účinné látky určené na výskum a vývoj možno uvádzať na trh aj vtedy, ak navrhovateľ nesplnil podmienku podľa odseku 3 písm. b).
(5)
Ak odborné pracoviská vo svojom odbornom posudku uvedú aj iné upozornenia na osobitné riziko alebo bezpečnostné opatrenia, ako sú uvedené v prílohe č. 7 bodoch 20 a 21, túto skutočnosť bezodkladne oznámia kontrolnému ústavu a ministerstvu a zároveň uvedú dôvody, pre ktoré žiadajú pridanie ďalších upozornení na osobitné riziko alebo bezpečnostných opatrení. Kontrolný ústav bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o dôvodoch pridania ďalších upozornení na osobitné riziko alebo bezpečnostných opatrení.
(6)
Prípravky podľa § 3 ods. 14 musia byť balené a označené podľa odsekov 1 a 2. Označenie takýchto prípravkov nemusí byť v štátnom jazyku. Prepravovanú zásielku prípravkov na území Slovenskej republiky musí sprevádzať úradne overený preklad rozhodnutia o registrácii v členskom štáte, v ktorom je prípravok registrovaný, a úradne overený preklad označenia prípravku.
(7)
Prípravok sa musí používať za podmienok uvedených na obale prípravku určených rozhodnutím kontrolného ústavu v súlade so zásadami správnej praxe pri ochrane rastlín alebo tam, kde je to možné v súlade so zásadami integrovanej ochrany rastlín.
§ 6
(1)
Kontrola dodržiavania podmienok ustanovených podľa tohto nariadenia vlády sa vykonáva priebežne podľa osobitného predpisu.8) Plán kontroly vypracúva kontrolný ústav.
(2)
Ak kontrolný ústav na základe výsledku rastlinolekárskej kontroly zistí, že prípravok, ktorý zaregistroval podľa § 3 ods. 1 alebo ktorý je povinný registrovať podľa § 3 ods. 10, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie, môže dočasne obmedziť alebo zakázať používanie alebo predaj takéhoto prípravku. O takomto postupe bezodkladne informuje Komisiu a členské štáty s uvedením dôvodov takéhoto rozhodnutia.
(3)
Kontrolný ústav informuje do 1. augusta príslušného kalendárneho roka členské štáty a Komisiu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.
§ 7
(1)
Kontrolný ústav písomne oznamuje9) členským štátom a Komisii
a)
prehľad o vydaných alebo zrušených registráciách prípravkov do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa registrácie vydali alebo zrušili a ktorý obsahuje najmä
1.
meno a priezvisko, ak je držiteľom registrácie fyzická osoba, alebo obchodné meno, ak je držiteľom registrácie právnická osoba,
2.
obchodný názov prípravku,
3.
druh a formu prípravku,
4.
názov a množstvo každej účinnej látky, ktorú prípravok obsahuje,
5.
použitie, na ktoré je prípravok určený,
6.
dôvody zrušenia registrácie,
7.
dočasné maximálne limity rezíduí, ak neboli ešte stanovené osobitnými predpismi,
8.
dokumentačný súbor údajov potrebný na hodnotenie dočasne stanovených maximálnych limitov rezíduí,
b)
rozhodnutie o povolení výnimky pri mimoriadnych situáciách bezodkladne po jeho vydaní, ktoré obsahuje dôvody a podmienky uvedenia takéhoto prípravku na trh,
c)
možné nebezpečné účinky registrovaných prípravkov alebo rezíduí účinných látok10) na zdravie ľudí, zvierat, podzemnú vodu alebo iné nepriaznivé účinky na životné prostredie bezodkladne po prijatí informácií o takýchto účinkoch,
d)
dôvody požadovania opakovania testu podľa § 3 ods. 13 bezodkladne po tom, čo kontrolný ústav alebo odborné pracoviská požiadajú o opakovanie testu,
e)
dôvody zamietnutia žiadosti o registráciu prípravku na základe vzájomného uznávania bezodkladne po zamietnutí žiadosti,
f)
údaje týkajúce sa identity a nečistôt účinnej látky v prípade, ak je účinná látka vyrobená inou osobou alebo iným výrobným postupom, ako je uvedené v dokumentačnom súbore údajov, na ktorého základe bola účinná látka prvýkrát zaradená do zoznamu povolených účinných látok, dňom skončenia posúdenia identity.
(2)
Členským štátom a Komisii kontrolný ústav zasiela zoznam registrovaných prípravkov.
(3)
Okrem informácií podľa odseku 1 môže kontrolný ústav poskytnúť informácie aj o
a)
názve látok, ktoré sú nebezpečné,
b)
fyzikálno-chemických údajoch o účinnej látke a prípravku,
c)
spôsobe a metódach zneškodnenia účinnej látky alebo prípravku a jeho obalu,
d)
výsledkoch testov, ktorých cieľom bolo potvrdiť účinnosť látky alebo prípravku a ich neškodnosť pre ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie,
e)
odporúčaných metódach a opatreniach zameraných na zníženie rizika spojeného s manipuláciou, skladovaním, prepravou, požiarom alebo iného rizika,
f)
analytických metódach,
g)
spôsoboch dekontaminácie, ktoré sa použijú pri náhodnom rozliatí alebo úniku,
h)
prvej pomoci a lekárskom ošetrení, ktoré sa poskytnú pri poranení alebo zasiahnutí osôb prípravkom.
§ 8
Prípravky s obsahom účinných látok uvedených v prílohe č. 8 sa nesmú uvádzať na trh ani používať; to neplatí pre prípravky, ktoré
a)
obsahujú tieto látky ako zanedbateľné nečistoty v dôsledku výrobného postupu za predpokladu, že nemajú škodlivé účinky na ľudí, zvieratá alebo životné prostredie,
b)
sú určené na výskum a vývoj, alebo
c)
sa exportujú do tretích krajín.
§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 9.
§ 10
Týmto nariadením vlády sa ruší nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 225/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
Zoznam povolených účinných látok
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
Podmienky a časový harmonogram na prehodnotenie registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
ČASOVÝ HARMONOGRAM OZNAČENIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN OBSAHUJÚCICH NIEKTORÉ ÚČINNÉ LÁTKY
1. 2. 3.
Číslo Účinná látka Termín najneskoršieho označenia
prípravku novou etiketou
1 Imazalil 1. 1. 2007
2 Azoxystrobin 1. 1. 2007
3 Kresoxim-metyl 1. 1. 2007
4 Spiroxamín 1. 1. 2007
5 Azimsulfuron 1. 1. 2007
6 Fluroxypyr 1. 1. 2007
7 Metsulfuron-
metyl
1. 1. 2007
8 Vápenatá soľ prohexadiónu 1. 1. 2007
9 Triasulfuron 1. 1. 2007
10 Esfenvalerate 1. 1. 2007
11 Bentazón 1. 1. 2007
12 λ-cyhalothrin 1. 1. 2007
13 KBR 2738
(fenhexamid)
1. 1. 2007
14 Amitrole 1. 1. 2007
15 Diquat 1. 1. 2007
16 Pyridate 1. 1. 2007
17 Thiabendazole 1. 1. 2007
18 Paecilomyces fumusoroseus 1. 1. 2007
19 DPX KE 459
(flupyrsulfuron-metyl)
1. 1. 2007
20 Acibenzolar-s-metyl 1. 1. 2007
21 Cyclanilide 1. 1. 2007
22 Fosforečnan železitý 1. 1. 2007
23 Pymetrozine 1. 1. 2007
24 Pyraflufen-etyl 1. 1. 2007
25 Glyphosate 1. 1. 2007
26 Thifensulfuron-metyl 1. 1. 2007
27 2,4-D 28. 2. 2007
28 Isoproturon 31. 5. 2007
29 Ethofumesate 31. 7. 2007
30 Iprovalicarb 1. 1. 2007
31 Prosulfuron 1. 1. 2007
32 Sulfosulfuron 1. 1. 2007
33 Cinidon-etyl 1. 1. 2007
34 Cyhalofop butyl 1. 1. 2007
35 Famoxadone 1. 1. 2007
36 Florasulam 1. 1. 2007
37 Metalaxyl-M 1. 1. 2007
38 Picolinafen 1. 1. 2007
39 Flumioxazín 1. 1. 2007
40 Deltamethrin 31. 3. 2008
41 Imazamox 1. 1. 2007
42 Oxasulfuron 1. 1. 2007
43 Etoxysulfuron 1. 1. 2007
44 Foramsulfuron 1. 1. 2007
45 Oxadiargyl 1. 1. 2007
46 Cyazofamid 1. 1. 2007
47 2,4-DB 1. 1. 2007
48 Beta-cyfluthrin 1. 1. 2007
49 Cyfluthrin 1. 1. 2007
50 Iprodión 1. 1. 2007
51 Linuron 1. 1. 2007
52 Hydrazid kyseliny maleínovej 1. 1. 2007
53 Pendimethaline 1. 1. 2007
54 Propineb 31. 8. 2008
55 Propyzamid 31. 8. 2008
56 Mecoprop 31. 10. 2008
57 Mecoprop-P 31. 10. 2008
58 Propiconazol 31. 10. 2008
59 Trifloxystrobin 31. 8. 2008
60 Carfentrazone-etyl 31. 8. 2008
61 Mesotrión 31. 8. 2008
62 Fenamidón 31. 8. 2008
63 Isoxaflutole 31. 8. 2008
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
ŠTANDARDNÉ UPOZORNENIA NA OSOBITNÉ RIZIKO PRE ĽUDÍ ALEBO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. Štandardné upozornenia na osobitné riziko
Zvláštne riziko pre človeka (RSh)
RSh 1 Jedovatý pri kontakte s očami.
RSh 2 Môže spôsobiť senzibilizáciu na svetlo.
RSh 3 Pri kontakte s výparmi spôsobuje popálenie pokožky a očí a pri kontakte s kvapalinou spôsobuje
omrzliny.
Osobitné riziko týkajúce sa životného prostredia (RSe)
Žiadne.
2. Označujúce kritériá pre štandardné upozornenia na osobitné riziko
2.1. Označujúce kritériá pre štandardné upozornenia týkajúce sa človeka
RSh 1 Jedovatý pri kontakte s očami.
Upozornenie sa uvádza, ak test na očnú dráždivosť podľa vykonávacieho predpisu1) zreteľne preukáže systémovú toxicitu (napr. inhibícia cholinesterázy) alebo úhyn pokusných zvierat, ktorý je pravdepodobne dôsledkom absorpcie účinnej látky sliznicou oka. Štandardná veta sa použije aj vtedy, ak sa u človeka pri kontakte prípravku s očami preukáže systémová toxicita.
V takýchto prípadoch sa ochrana očí určí podľa všeobecných ustanovení prílohy č. 5.
RSh 2 Môže spôsobiť senzibilizáciu na svetlo.
Upozornenie sa uvádza, ak sú z experimentálnych systémov alebo na základe dokumentovanej expozície človeka zreteľne preukázané senzibilizujúce účinky vplyvom svetla. Toto upozornenie sa použije aj pre prípravky, ktoré obsahujú danú účinnú látku alebo zložku prípravku, ktorá má fotosenzibilizujúce účinky na človeka, ak prípravok obsahuje túto fotosenzibilizujúcu zložku v koncentrácii 1 % (w/w) alebo vyššej.
V takýchto prípadoch sa určia osobné bezpečnostné opatrenia podľa všeobecných ustanovení prílohy č. 3.
RSh 3 Pri kontakte s výparmi spôsobuje popálenie pokožky a očí a pri kontakte s kvapalinou spôsobuje omrzliny.
Upozornenie sa uvádza podľa potreby k prípravkom na ochranu rastlín, ktoré sú charakterizované ako skvapalnený plyn (napr. prípravky obsahujúce metylbromid).
V takýchto prípadoch sa určia osobné bezpečnostné opatrenia podľa všeobecných ustanovení prílohy č. 3.
Ak sa podľa osobitného predpisu2) použijú vety R34 alebo R35, toto upozornenie sa neuvedie.
2.2. Označujúce kritériá pre štandardné upozornenia týkajúce sa životného prostredia
Žiadne.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
ŠTANDARDNÉ POKYNY BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ NA OCHRANU ČLOVEKA ALEBO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Všeobecné ustanovenia
Všetky prípravky na ochranu rastlín sa označujú, ak je to vhodné, týmto pokynom, ktorý dopĺňa text v zátvorkách:
SP 1
Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)
2. Osobitné bezpečnostné opatrenia
2.1. Bezpečnostné opatrenia pre operátorov (SPo)
Spo 1
Po kontakte s pokožkou najprv odstrániť prípravok suchou handričkou a potom pokožku viackrát opláchnuť.
SPo 2
Po použití umyť všetky ochranné odevy.
SPo 3
Po vznietení prípravku nevdychovať dym a ihneď opustiť ošetrovanú plochu.
SPo 4
Nádoba sa musí otvárať na otvorenom priestranstve a za suchých podmienok.
SPo 5
Pred opakovaným použitím ošetrovaná plocha/skleník (dôkladne/alebo zadať čas) sa má do vyschnutia postreku vetrať.
2.2. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia (SPe)
SPe 1
Neaplikovať tento alebo iný prípravok obsahujúci (určiť účinnú látku alebo skupinu látok, ak je to potrebné) viac ako (treba určiť časové obdobie alebo opakovanie), aby sa ochránili vodné a pôdne organizmy.
SPe 2
Neaplikovať na/pri (určiť typ pôdy alebo situáciu), aby sa ochránili vodné organizmy a predišlo sa negatívnym účinkom na ne.
SPe 3
Na účely ochrany vodných organizmov/necieľových druhov rastlín/článkonožcov/hmyzu dodržovať ochrannú zónu (určiť vzdialenosť) na pôde, ktorá sa nevyužíva na poľnohospodárske účely/od hladín tečúcich a stojatých vôd.
SPe 4
Neaplikovať na nepriepustné povrchy, ako sú asfalt, betón, dlažba, železničné trate a iné povrchy s vysokým rizikom odtoku, aby sa ochránili vodné organizmy/rastliny, ktoré nie sú určené na ošetrenie.
SPe 5
Prípravok musí byť úplne zapracovaný do pôdy; používateľ musí zabezpečiť úplné zapracovanie prípravku na konci riadkov na účely ochrany vtáctva a voľne žijúcich cicavcov.
SPe 6
Na účely ochrany vtáctva/voľne žijúcich cicavcov zabrániť voľnému rozsypaniu.
SPe 7
Nepoužívať počas obdobia rozmnožovania/hniezdenia vtáctva.
SPe 8
Nebezpečné pre včely/Nepoužívať na kvitnúci porast z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu/Nepoužívať v letovom čase včiel.
Premiestniť alebo zakryť úle počas použitia a na (udať čas) po ošetrení/
Nepoužívať, ak sa v ošetrovanom poraste vyskytuje kvitnúca burina/
V ošetrovanom poraste odstrániť burinu pred kvitnutím/
Nepoužívať do (udať čas).
2.3. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa správnej poľnohospodárskej praxe
Spa 1
Nepoužívať tento alebo iný prípravok obsahujúci (určiť účinnú látku alebo triedu látok, ak je to potrebné) viac ako (určiť počet použití alebo časové obdobie), aby sa zabránilo rezistencii.
2.4. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre rodenticídy (SPr)
SPr 1
Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa obmedzilo riziko ich požitia inými zvieratami. Návnadové misky treba zabezpečiť tak, aby ich hlodavce nemohli presunúť na iné miesto.
SPr 2
Ošetrená plocha sa musí byť počas obdobia aplikácie označiť. Na označení by malo byť uvedené nebezpečenstvo otravy (primárne alebo sekundárne) a tiež príslušný protijed.
SPr 3
Počas doby ošetrovania, ako aj po dobe ošetrovania sa musia uhynuté hlodavce odstraňovať z ošetrovanej plochy každý deň a likvidovať predpísaným spôsobom. Uhynuté hlodavce neumiestňujte do odpadových košov na tuhý odpad alebo na skládky odpadu.
3. Označujúce kritériá pre štandardné pokyny bezpečnostných opatrení
3.1. Kritériá pre priradenie štandardných pokynov, ktoré udávajú bezpečnostné opatrenia pre operátorov
SPo 1
Po kontakte s pokožkou najprv odstrániť prípravok suchou handričkou a potom pokožku viackrát opláchnuť.
Tento pokyn sa použije pri prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré obsahujú zložky prudko reagujúce s vodou, ako sú soli kyanidov alebo fosfid hlinitý.
SPo 2
Po použití umyť všetky ochranné odevy.
Tento pokyn sa odporúča použiť, ak je potrebný ochranný odev pre operátorov. Je povinný pri všetkých prípravkoch na ochranu rastlín klasifikovaných ako jedovaté alebo veľmi jedovaté.
SPo 3
Po vznietení prípravku nevdychovať dym a ihneď opustiť ošetrené územie.
Tento pokyn sa uvedie pri prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sa používajú na fumigáciu v prípadoch, ak používanie respiračnej masky nie je spoľahlivé.
SPo 4
Nádoba sa musí otvárať na otvorenom priestranstve a za suchých podmienok.
Tento pokyn sa použije pri prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky prudko reagujúce s vodou alebo vlhkým vzduchom, napríklad fosfid hlinitý, alebo ktoré môžu spôsobiť samovoľné vznietenie, napríklad (alkylenénbis) ditiokarbamáty. Tento pokyn sa taktiež použije pri prchavých prípravkoch klasifikovaných s R20, 23 alebo 26. V individuálnych prípadoch Úrad verejného zdravotníctva uvedie vo svojom odbornom posudku, či vlastnosti prípravku a jeho balenie nepôsobia škodlivo na operátora.
SPo 5
Pred opakovaným použitím ošetrovaná plocha/skleník (dôkladne/alebo zadať čas) sa má do vyschnutia postreku vetrať.
Tento pokyn sa použije pri prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sa používajú v skleníkoch alebo iných uzavretých miestach, ako sú sklady.
3.2. Označujúce kritériá štandardných pokynov bezpečnostných opatrení pre životné prostredie
SPe 1
Neaplikovať tento alebo iný prípravok obsahujúci (určiť účinnú látku alebo kategóriu látok, ak je to potrebné) viac ako (treba určiť časové obdobie alebo opakovanie), aby sa ochránili vodné a pôdne organizmy.
Tento pokyn sa použije pri prípravkoch na ochranu rastlín, pre ktoré z výsledkov hodnotenia podľa jednotných zásad vyplýva, že v rámci rozsahu použitia uvedeného na etikete je potrebné uplatňovať opatrenia na zníženie rizika, aby sa zabránilo akumulácii prípravku v pôde, účinkom na dážďovky a iné pôdne organizmy alebo pôdnu mikroflóru a/alebo kontamináciu podzemnej vody.
SPe 2
Neaplikovať na/pri (určiť typ pôdy alebo situáciu), aby sa ochránili vodné organizmy a predišlo sa negatívnym účinkom na ne.
Tento pokyn sa použije ako opatrenie na zníženie rizika s cieľom predísť akejkoľvek kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody v zraniteľných podmienkach (napr. spojených s typom pôdy, topografiou alebo pri drenážnych pôdach), ak z výsledkov hodnotenia podľa jednotných zásad vyplýva, že v rámci rozsahu použitia uvedeného na etikete je potrebné uplatňovať opatrenia na zníženie rizika, ktoré sú potrebné na zabránenie nežiaducim účinkom.
SPe 3
Na účely ochrany vodných organizmov/necieľových druhov rastlín/článkonožcov/hmyzu dodržovať ochrannú zónu (určiť vzdialenosť) na pôde, ktorá sa nevyužíva na poľnohospodárske účely, od hladín tečúcich a stojatých vôd.
Tento pokyn sa použije na účely ochrany necieľových rastlín, článkonožcov a/alebo vodných organizmov, ak z výsledkov hodnotenia podľa jednotných zásad vyplýva, že v rozsahu použitia uvedenom na etikete je potrebné uplatňovať opatrenia na zníženie rizika, ktoré sú potrebné na zabránenie nežiaducim účinkom.
SPe 4
Neaplikovať na nepriepustné povrchy, ako sú asfalt, betón, dlažba, železničné trate a iné povrchy s vysokým rizikom odtoku, aby sa ochránili vodné organizmy/rastliny, ktoré nie sú určené na ošetrenie.
Na účely ochrany vodných organizmov a necieľových rastlín referenčné laboratórium v spolupráci s hydrometeorologickým ústavom použijú tento pokyn na zníženie rizika odtoku v závislosti od spôsobu použitia prípravku na ochranu rastlín.
SPe 5
Prípravok sa musí úplne zapracovať do pôdy; používateľ musí zabezpečiť úplné zapracovanie prípravku na konci riadkov na účely ochrany vtáctva a voľne žijúcich cicavcov.
Pokyn sa použije pri prípravkoch na ochranu rastlín vo forme granúl a peliet, ktoré musia byť zapravené do pôdy na účely ochrany vtáctva a voľne žijúcich cicavcov.
SPe 6
Na účely ochrany vtáctva/voľne žijúcich cicavcov zabrániť voľnému rozsypaniu.
Pokyn sa použije pri prípravkoch na ochranu rastlín vo forme granúl a peliet, aby sa zabránilo ich požitiu vtáctvom a voľne žijúcimi cicavcami. Odporúča sa pre všetky prípravky tuhého skupenstva, ktoré sa používajú nezriedené.
SPe 7
Nepoužívať počas obdobia rozmnožovania/hniezdenia vtáctva.
Tento pokyn sa použije, ak z výsledkov hodnotenia podľa jednotných zásad vyplýva, že v rozsahu použitia uvedenom na etikete sú takéto opatrenia na zníženie rizika potrebné.
SPe 8
Nebezpečné pre včely.
Nepoužívať na kvitnúci porast z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Nepoužívať v letovom čase včiel.
Premiestniť alebo zakryť úle počas použitia a na (udať čas) po ošetrení.
Nepoužívať, ak sa v ošetrovanom poraste vyskytuje kvitnúca burina.
V ošetrovanom poraste odstrániť burinu pred kvitnutím.
Nepoužívať do (udať čas).
Pokyn sa použije pri prípravkoch na ochranu rastlín, pre ktoré z výsledkov hodnotenia podľa jednotných zásad vyplýva, že v rozsahu použitia uvedenom na etikete je potrebné uplatňovať opatrenia na zníženie rizika, ktoré sú potrebné na ochranu včiel alebo iného opeľujúceho hmyzu. Ústav včelárstva môže použiť potrebný pokyn na zníženie rizika pre včely a iný opeľujúci hmyz a ich plody, pričom berie do úvahy spôsob použitia prípravku na ochranu rastlín a príslušné ustanovenia národných predpisov.
3. 3. Označujúce kritériá štandardných pokynov bezpečnostných opatrení správnej poľnohospodárskej praxe
SPa 1
Nepoužívať tento alebo iný prípravok obsahujúci (určiť účinnú látku alebo skupinu látok, ak je to potrebné) viac ako (určiť počet použití alebo časové obdobie), aby sa zabránilo rezistencii.
Pokyn sa použije, ak sa obmedzenie ukáže potrebné na zníženie rizika vzniku rezistencie.
3. 4. Označujúce kritériá štandardných pokynov určitých bezpečnostných opatrení pre prípravky na ničenie hlodavcov
SPr 1
Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa obmedzilo riziko ich požitia inými zvieratami. Návnadové misky treba zabezpečiť tak, aby ich hlodavce nemohli presunúť na iné miesto.
Aby sa predišlo v najväčšej možnej miere nesprávnemu použitiu prípravku, treba zabezpečiť, aby pokyn bol na etikete jasne viditeľný a aby ho operátori dodržiavali.
SPr 2
Ošetrená plocha sa musí počas obdobia aplikácie označiť. Na označení by malo byť uvedené nebezpečenstvo otravy (primárne alebo sekundárne) a tiež príslušný protijed.
Pokyn má byť na etikete jasne viditeľný, aby sa predišlo v najväčšej možnej miere náhodnej otrave necieľových organizmov.
SPr 3
Počas doby ošetrovania, ako aj po nej sa musia uhynuté hlodavce odstraňovať z ošetrovanej plochy každý deň a likvidovať predpísaným spôsobom. Uhynuté hlodavce neumiestňovať do odpadových košov na tuhý odpad alebo na skládky odpadu.
Pokyn sa použije pri všetkých prípravkoch na ničenie hlodavcov obsahujúcich antikoagulačné účinné látky s cieľom zabrániť sekundárnej otrave zvierat a vtákov.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
POSUDKY ODBORNÝCH PRACOVÍSK
Odborné pracovisko
1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v posudku pre potreby označenia uvedie
1.1. štandardné upozornenia na osobitné riziko prípravkov na ochranu rastlín týkajúce sa rizika pre ľudí podľa prílohy č. 4 (RSh 1 až RSh 3),
1.2. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany ľudí podľa prílohy č. 5 (SPo 1 až SPo 5),
1.3. zoznam štúdií potrebných na vypracovanie posudkov, ktoré podporujú uvedenie štandardných upozornení na osobitné riziko prípravkov na ochranu rastlín podľa prílohy č. 4 a štandardných pokynov bezpečnostných opatrení pre prípravky na ochranu rastlín podľa prílohy č. 5.
2. Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „hydrometeorologický ústav“) v posudku pre potreby označenia uvedie
2.1. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany životného prostredia podľa prílohy č. 5 (SP 1),
2.2. zoznam štúdií potrebných na vypracovanie posudkov, ktoré podporujú použitie bezpečnostných opatrení pre prípravky na ochranu rastlín podľa prílohy č. 5.
3. Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v posudku pre potreby označenia uvedie
3.1. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany životného prostredia podľa prílohy č. 5 (SPe 1, SPe 2 v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave),
3.2. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany životného prostredia podľa prílohy č. 5 (SPe 4 v spolupráci s hydrometeorologickým ústavom),
3.3. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany životného prostredia podľa prílohy č. 5 (SPe 5, SPe 6, SPe 7),
3.4. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany hlodavcov podľa prílohy č. 5 (SPr 1 až SPr 3),
3.5. zoznam štúdií potrebných na vypracovanie posudkov, ktoré podporujú použitie bezpečnostných opatrení pre prípravky na ochranu rastlín podľa prílohy č. 5.
4. Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku v posudku pre potreby označenia uvedú
4.1. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany životného prostredia podľa prílohy č. 5 (SPe 3 v spolupráci s hydrometeorologickým ústavom),
4.2. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany včiel podľa prílohy č. 5 (SPe 8),
4.3. zoznam štúdií potrebných na vypracovanie posudkov, ktoré podporujú použitie bezpečnostných opatrení pre prípravky na ochranu rastlín podľa prílohy č. 5.
5. Ústav poverený ministerstvom v posudku pre potreby označenia uvedie
5.1. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany životného prostredia podľa prílohy č. 5 (SPa 1),
5.2. zoznam štúdií potrebných na vypracovanie posudkov, ktoré podporujú použitie bezpečnostných opatrení (SPa 1) pre prípravky na ochranu rastlín podľa prílohy č. 5.
6. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC 106 v posudku na účely označenia uvedie posúdenie technických vlastností etikety a potvrdenie súladu s ustanoveniami osobitných predpisov1) pre každý typ obalu, v ktorom sa prípravok na ochranu rastlín uvádza na trh.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
NÁLEŽITOSTI OZNAČOVANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
Na obale alebo etikete prípravku na ochranu rastlín musí byť jasne a nezmazateľne uvedené:
1. obchodný názov alebo označenie prípravku na ochranu rastlín,
2. meno a priezvisko a adresa držiteľa registrácie a registračné číslo prípravku na ochranu rastlín, a ak sú odlišné, aj meno a priezvisko a adresa osoby zodpovednej za konečné balenie a označovanie alebo za konečné označovanie prípravku na ochranu rastlín na trhu,
3. názov a množstvo každej účinnej látky; názov musí byť rovnaký, ako je názov látky podľa osobitného predpisu,1) alebo všeobecný názov podľa ISO, alebo ak nie je k dispozícii, účinná látka sa označí svojím chemickým názvom v súlade s pravidlami IUPAC,
4. čistá hmotnosť prípravku na ochranu rastlín uvedená v jednotkách SI,
5. číslo šarže alebo iné spôsoby jej identifikácie; pri prebaľovaní prípravku na ochranu rastlín sa uvedie aj dátum prebalenia prípravku na ochranu rastlín,
6. chemický názov všetkých látok prítomných v prípravku na ochranu rastlín,
6.1. na základe ktorých bol prípravok na ochranu rastlín klasifikovaný ako veľmi jedovatý, jedovatý alebo škodlivý; to sa vzťahuje na látky klasifikované ako veľmi jedovaté, jedovaté alebo škodlivé, ktoré sa v prípravku na ochranu rastlín nachádzajú v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších, ako je koncentračný limit uvedený podľa osobitného predpisu,1)
6.2. na základe ktorých bol prípravok na ochranu rastlín klasifikovaný do jednej alebo viacerých kategórií nebezpečenstva
6.2.1. karcinogénny 1, 2 alebo 3,
6.2.2. mutagénny 1, 2 alebo 3,
6.2.3. poškodzujúci reprodukciu 1, 2 alebo 3,
6.2.4. veľmi jedovatý, jedovatý alebo škodlivý kvôli neletálnym účinkom po jednorazovej expozícii,
6.2.5. jedovatý alebo škodlivý na základe nepriaznivých účinkov po opakovanej alebo predĺženej expozícii,
6.2.6. senzibilizujúci,
7. označenie špecifického rizika pre prípravok na ochranu rastlín upozorňujúce na prípadné osobitné riziká pre ľudí, zvieratá alebo životné prostredie podľa osobitného predpisu1) (R-vety),
8. označenie na bezpečné používanie prípravku na ochranu rastlín týkajúce sa ochrany ľudí, zvierat alebo životného prostredia podľa osobitných predpisov1) (S-vety),
9. text „Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie“,
10. funkcia prípravku na ochranu rastlín, napríklad insekticíd, rastový regulátor, herbicíd,
11. typ formulácie prípravku na ochranu rastlín, napríklad zmáčací prášok a emulzný koncentrát,
12. použitie, na ktoré bol prípravok na ochranu rastlín registrovaný, a všetky podmienky týkajúce sa poľnohospodárstva, zdravia rastlín a životného prostredia, kedy možno alebo nemožno daný prípravok na ochranu rastlín používať,
13. návod na použitie a dávkovanie vyjadrené v metrických jednotkách pre každé použitie uvedené v podmienkach registrácie,
14. ochranná doba pre každý spôsob použitia tam, kde je to potrebné, ktorá musí uplynúť medzi aplikáciou a
14.1. vysiatím alebo vysadením plodiny, ktorá sa má chrániť,
14.2. vysiatím alebo vysadením následných plodín,
14.3. prístupom ľudí alebo zvierat,
14.4. zberom úrody,
14.5. použitím alebo spotrebou,
15. údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a o všetkých priamych alebo nepriamych negatívnych vedľajších účinkoch na rastliny alebo produkty rastlinného pôvodu spolu s intervalmi, ktoré sa musia dodržiavať medzi aplikáciou a zasiatím alebo vysadením
15.1. danej plodiny alebo
15.2. následných plodín,
16. text „Pred použitím si prečítajte priložené pokyny“, ak obsahuje príbalový leták,
17. pokyny na bezpečné zneškodnenie prípravku na ochranu rastlín a jeho obalu,
18. doba použiteľnosti pri bežných podmienkach skladovania maximálne dva roky od dátumu výroby,
19. údaje týkajúce sa prvej pomoci,
20. štandardné upozornenia na osobitné riziko prípravkov na ochranu rastlín podľa prílohy č. 4,
21. bezpečnostné opatrenia pre prípravky na ochranu rastlín podľa prílohy č. 5,
22. informácie o ochrane včiel alebo iných necieľových organizmov, ak sú vystavené používaniu prípravku na ochranu rastlín v súlade s odborným posudkom odborného pracoviska,
23. informácia o tom, či je prípravok na ochranu rastlín určený na používanie pre vymedzené kategórie používateľov (uvádza sa len vtedy, ak je používanie prípravku pre takéto kategórie vymedzené).
V odbornom posudku Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku a Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uvedú informácie o ochrane včiel alebo iných necieľových organizmov, ak sú vystavené prípravku na ochranu rastlín.
Na obale alebo etikete prípravku na ochranu rastlín nesmie byť uvedené označenie:
– „nejedovatý“ alebo
– „neškodný“ ani žiadne iné podobné označenia.
Ak je priestor na obale malý, požiadavky na označenie podľa bodov 13 až 15 sa môžu uviesť na samostatnom príbalovom letáku.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK, KTORÝCH UVÁDZANIE NA TRH PRE POUŽITIE V OCHRANE RASTLÍN A POUŽÍVANIE V OCHRANE RASTLÍN JE ZAKÁZANÉ
A. Zlúčeniny ortuti
1. Oxid ortutnatý
2. Chlorid ortutnatý (kalomel)
3. Iné anorganické zlúčeniny ortuti
4. Alkylové zlúčeniny ortuti
5. Alkoxyalkylové a arylové zlúčeniny ortuti
B. Perzistentné chlórované organické zlúčeniny
1. Aldrin
2. Chlordan
3. Dieldrin
4. DDT
5. Endrin
6. HCH obsahujúce menej ako 99,0 % gama izoméru
7. Heptachlór
8. Hexachlórobenzén
9. Camphechlór (toxafén)
10. Mirex
C. Ostatné zlúčeniny
1. Etylénoxid
2. Nitrofén
3. 1, 2-dibrómetán
4. 1, 2-dichlóretán
5. Dinoseb, jeho octan a soli
6. Binapakryl
7. Kaptafol
8. Dikofol obsahujúci menej než 78 % p.p.1-dikofolu alebo viac než 1 g/kg DDT a s DDT súvisiacich zlúčenín
9. a) Hydrazid kyseliny maleínovej a iné jeho soli, než sú cholínové, draselné a sodné soli
b) Cholínové, draselné a sodné soli hydrazidu kyseliny maleínovej obsahujúce viac než 1 mg/kg voľného hydrazínu
vyjadreného pomocou kyselinového ekvivalentu
10. Kvintoxén obsahujúci viac než 1 g/kg HCB alebo viac než 10 g/kg pentachlórbenzénu
Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19. 8. 1991).
2. Smernica Komisie 2000/80/ES zo 4. decembra 2000, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom prílohu konsolidovať a zaradiť do nej ďalšiu účinnú látku (lambda-cyhalothrin) (Ú. v. ES L 309, 9. 12. 2000).
3. Smernica Komisie 2001/21/ES z 5. marca 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť amitrole, diquat, pyridate a thiabendazole ako účinné látky (Ú. v. ES L 069, 10. 3. 2001).
4. Smernica Komisie 2001/28/ES z 20. apríla 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť KBR 2738 (fenhexamid) ako účinnú látku (Ú. v. ES L 113, 24. 4. 2001).
5. Smernica Komisie 2001/47/ES z 25. júna 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť Paecilomyces fumosoroseus (Apopka kmeň 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC 20874) ako účinnú látku (Ú. v. ES L 175, 28. 6. 2001).
6. Smernica Komisie 2001/49/ES z 28. júna 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) ako účinnú látku (Ú. v. ES L 176, 29. 6. 2001).
7. Smernica Komisie 2001/87/ES z 12. októbra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť acibenzolar-s-metyl, cyclanilide, fosforečnan železitý, pymetrozín a pyrafluefen-etyl ako účinné látky (Ú. v. ES L 276, 19. 10. 2001).
8. Smernica Komisie 2001/99/ES z 20. novembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť glyfosát a thifensulfuron-metyl ako účinné látky (Ú. v. ES L 304, 21. 11. 2001).
9. Smernica Komisie 2001/103/ES z 28. novembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť kyselinu 2,4-dichlórofenoxyoctovú (2,4-D) ako účinnú látku (Ú. v. ES L 313, 30. 11. 2001).
10. Smernica Komisie 2002/18/ES z 22. februára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť izoproturon ako účinnú látku (Ú. v. ES L 055, 26. 2. 2002).
11. Smernica Komisie 2002/37/ES z 3. mája 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť etofumezát ako účinnú látku (Ú. v. ES L 117, 4. 5. 2002).
12. Smernica Komisie 2002/48/ES z 30. mája 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť iprovalicarb, prosulfuron a sulfosulfuron ako účinné látky (Ú. v. ES L 148, 6. 6. 2002).
13. Smernica Komisie 2002/64/ES z 15. júla 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cinidon-etyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M a picolinafen ako účinné látky (Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).
14. Smernica Komisie 2002/81/ES z 10. októbra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flumioxazin ako účinnú látku (Ú. v. ES L 276, 12. 10. 2002).
15. Smernica Komisie 2003/5/ES z 10. januára 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť deltamethrin ako účinnú látku (Ú. v. ES L 008, 14. 1. 2003).
16. Smernica Komisie 2003/23/ES z 25. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl a cyazofamid ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 081, 28. 3. 2003).
17. Smernica Komisie 2003/31/ES z 11. apríla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodione, linuron, hydrazid kyseliny maleínovej a pendimethaline ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 101, 23. 4. 2003).
18. Smernica Komisie 2003/39/ES z 15. mája 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť propineb a propyzamid ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2003).
19. Smernica Komisie 2003/68/ES z 11. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone a isoxaflutole ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 177, 16. 7. 2003).
20. Smernica Komisie 2003/70/ES zo 17. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť mecoprop, mecoprop-P a propiconazol ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 184, 23. 7. 2003).
21. Smernica Komisie 2003/79/ES z 13. augusta 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/414/EHS s cieľom zaradiť Coniothyrium minitans ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 205, 14. 8. 2003).
22. Smernica Komisie 2003/81/ES z 5. septembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/414/EHS s cieľom zaradiť molinate, thiram a ziram ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 224, 6. 9. 2003).
23. Smernica Komisie 2003/82/ES z 11. septembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o všeobecných pokynoch pri zvláštnych rizikách a bezpečnostných opatreniach pre prípravky na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 228, 12. 9. 2003).
24. Smernica Komisie 2003/84/ES z 25. septembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate a silthiofam ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 247, 30. 9. 2003).
25. Smernica Komisie 2003/112/ES z 1. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť parakvát ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003).
26. Smernica Komisie 2003/119/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť mesosulfuron, propoxycarbazone a zoxamide ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 325, 12. 12. 2003).
27. Smernica Komisie 2004/20/ES z 2. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chlórprofám ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 070, 9. 3. 2004).
28. Smernica Komisie 2004/30/ES z 10. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť kyselinu benzoovú, flazasulfuron a pyraclostrobin ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 077, 13. 3. 2004).
29. Smernica Komisie 2004/58/ES z 23. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil a phenmedipham ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 120, 24. 4. 2004).
30. Smernica Komisie 2004/60/ES z 23. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť quinoxyfen ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 120, 24. 4. 2004).
31. Smernica Komisie 2004/63/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/79/ES o časových obmedzeniach (Ú. v. EÚ L 125, 28. 4. 2004).
32. Smernica Komisie 2004/64/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/84/ES o časových obmedzeniach (Ú. v. EÚ L 125, 28. 4. 2004).
33. Smernica Komisie 2004/65/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/68/ES o časových obmedzeniach (Ú. v. EÚ L 125, 28. 4. 2004).
34. Smernica Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady a smernice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody poskytovania služieb, poľnohospodárstva, dopravnej politiky a daní z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
35. Smernica Komisie 2004/62/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť mepanipyrim ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 125, 28. 4. 2004).
36. Smernica Komisie 2004/71/ES z 28. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť Pseudomonas chlororaphis ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004).
37. Smernica Komisie 2004/97/ES z 27. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2004/60/ES o časových obmedzeniach (Ú. v. EÚ L 301, 28. 9. 2004).
38. Smernica Komisie 2004/99/ES z 1. októbra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť acetamiprid a thiacloprid ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004).
39. Smernica Komisie 2005/2/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť Ampelomyces quisqualis a Gliocladium catenulatum ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 20, 22. 1. 2005).
40. Smernica Komisie 2005/3/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zahrnutí imazosulfuronu, laminarinu, metoxyfenozidu a S-metolachlóru medzi aktívne látky (Ú. v. EÚ L 20, 22. 1. 2005).
41. Smernica Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky (Ú. v. ES L 33, 8. 2. 1979) v znení
– smernice Komisie 83/131/EHS zo 14. marca 1983 (Ú. v. ES L 91, 9. 4. 1983),
– smernice Komisie 85/298/EHS z 22. marca 1985 (Ú. v. ES L 154, 13. 6. 1985),
– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/214/EHS z 26. mája 1986 (Ú. v. ES L 152, 6. 6. 1986),
– smernice Rady 86/355/EHS z 21. júla 1986 (Ú. v. ES L 212, 2. 8. 1986),
– smernice Rady 87/181/EHS z 9. marca 1987 (Ú. v. ES L 71, 14. 3. 1987),
– smernice Komisie 87/477/EHS z 9. septembra 1987 (Ú. v. ES L 273, 26. 9. 1987),
– smernice Rady 89/365/EHS z 30. mája 1989 (Ú. v. ES L 159, 10. 6. 1989),
– smernice Komisie 90/335/EHS zo 7. júna 1990 (Ú. v. ES L 162, 28. 6. 1990),
– smernice Rady 90/533/EHS z 15. októbra 1990 (Ú. v. ES L 296, 27. 10. 1990),
– smernice Komisie 91/188/EHS z 19. marca 1991 (Ú. v. ES L 92, 13. 4. 1991),
– nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) a
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 229, 29. 6. 2004).
42. Smernica Komisie 2005/34/ES zo 17. mája 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť etoxazol a tepraloxydim ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 125, 18. 5. 2005).
43. Smernica Komisie 2005/53/ES zo 16. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chlórothalonil, chlórtolurón, cypermetrín, daminozid a metyl-tiofanát ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2005).
44. Smernica Komisie 2005/54/ES z 19. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tribenuron ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 244, 20. 9. 2005).
45. Smernica Komisie 2005/57/ES z 21. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť MCPA a MCPB ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 246, 22. 9. 2005).
46. Smernica Komisie 2005/58/ES z 21. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bifenazát a milbemektin ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 246, 22. 9. 2005).
1)
§ 11 ods. 7 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
2)
4)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
6)
§ 19 zákona č. 193/2005 Z. z.
7)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
10)
1)
Príloha č. 5 časť B – metóda B.5 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.).
2)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
1)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
1)
§ 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.