532/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010 do 14.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

532
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 220/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym a deviatym bodom, ktoré znejú:
„8.
o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
9.
o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia;“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 22 ods. 1 písm. a) až d) a h) a ods. 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 22 ods. 1 písm. a) až d), f), h) a i) a odsek 6, § 23 ods. 7, 9 a 10 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
3.
V § 8 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym až siedmym bodom, ktoré znejú:
„5.
konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd,
6.
konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd,
7.
konanie o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie;“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 17 ods. 1 písm. g) a k), § 22 ods. 1 a § 23 a 24 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).“ nahrádza citáciou „§ 21 ods. 1 písm. a) až d), § 26 až 28, § 36 ods. 5 a 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 8 ods. 2 písm. c) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov“.
6.
V § 8 ods. 2 písm. c) v treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov“.
7.
V § 8 ods. 2 písm. c) šiesty bod znie:
„6.
konanie o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie,“.
8.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy a ôsmy bod, ktoré znejú:
„7.
konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
8.
konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,“.
Doterajší siedmy až deviaty bod sa označujú ako deviaty až jedenásty bod.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 7 ods. 1 písm. a) až g) a k) a odsek 10, § 16 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.“.
10.
V § 8 ods. 3 sa slová „(§ 10 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 10 ods. 4)“ a prvá veta znie: „Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 60 až 65, § 68 a 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 8 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za podstatnú zmenu sa vždy považuje zmena alebo rozšírenie prevádzky, ktoré dosahuje prahové hodnoty ustanovené v prílohe č. 1.“.
12.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Verejnosť, účastníci konania, dotknuté orgány, zúčastnené osoby
(1)
Verejnosť na účely tohto zákona je jedna alebo viacero fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia alebo skupiny.
(2)
Účastníkom konania je
a)
prevádzkovateľ,
b)
vlastník pozemku alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo dotknuté,
c)
obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená,
d)
zainteresovaná verejnosť; v prípadoch podľa odseku 3 písm. b) a c) na základe písomnej prihlášky podanej po zverejnení žiadosti [§ 12 ods. 2 písm. d)].
(3)
Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá je alebo môže byť dotknutá konaním pri vydávaní povolenia pre novú prevádzku alebo povolenia podstatnej zmeny v činnosti prevádzky alebo konaním pri aktualizácii podmienok povolenia uskutočňovanej na základe výzvy podľa § 22 ods. 1 písm. d) alebo ktorá má alebo môže mať na takomto konaní záujem. Zainteresovanou verejnosťou je
a)
osoba, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak,
b)
organizácia podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov;18a) táto organizácia sa na účely tohto zákona považuje za subjekt, ktorého právo na priaznivé životné prostredie18b) môže byť rozhodnutím dotknuté,
c)
občianske združenie18c) združujúce najmenej 250 fyzických osôb starších ako 18 rokov, z toho aspoň 150 osôb s trvalým pobytom v obci, ktorá je účastníkom konania; toto združenie sa na účely tohto zákona považuje za subjekt, ktorého právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.
(4)
Dotknutými orgánmi sú
a)
orgány verejnej správy, ktoré sú správnymi orgánmi v konaniach podľa predpisov o ochrane ovzdušia, o vodách, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane lesného pôdneho fondu, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny, o ochrane zdravia ľudí a o veterinárnej starostlivosti (§ 8 ods. 2) zlúčených do integrovaného povoľovania,
b)
stavebný úrad, ak súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie,
c)
správca vodného toku, ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje odber vody z povrchových vôd a podzemných vôd alebo vypúšťanie emisií do nich,
d)
štátna organizácia lesného hospodárstva, ak v integrovanom povoľovaní ide o lesný pôdny fond.
(5)
Na konaní majú právo zúčastniť sa na základe písomnej prihlášky podanej podľa § 12 ods. 2 písm. d) po zverejnení žiadosti záujmové združenia právnických osôb združujúce podnikateľov príslušného priemyselného odvetvia alebo druhu prevádzok, pôsobiace ku dňu podania žiadosti najmenej jeden rok (ďalej len „zúčastnená osoba").
(6)
Zúčastnené osoby majú právo vyjadriť sa k žiadosti, byť upovedomené o procesných úkonoch, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, klásť otázky prevádzkovateľovi a znalcom, nazerať do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18c znejú:
„18a)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
18b)
Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
18c)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 11 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované, a ktoré prevádzkovateľ akceptuje,“.
Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).
14.
V § 11 ods. 1 písm. o) sa slová „jestvujúca prevádzka alebo nová prevádzka“ nahrádzajú slovami „nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky“.
15.
V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom a stavbám, v ktorých je alebo má byť povoľovaná prevádzka umiestnená, a doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej,“.
16.
V § 11 ods. 4 v prvej vete sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak sa prevádzkovateľ a správny orgán nedohodnú inak.“.
17.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zainteresovanej verejnosti; účastníkov konania podľa § 10 ods. 2 písm. b) upovedomí o začatí konania verejnou vyhláškou, ak je ich počet vyšší ako 50“.
18.
V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zverejní žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli,“.
19.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
zverejní na svojej internetovej stránke a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, spolu s informáciami,
1.
kde možno nazrieť do žiadosti,
2.
či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
3.
kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.
že rozhodnutie je rozhodnutím v správnom konaní,18)
5.
o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok povolenia,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
20.
V § 12 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom,
1.
žiadosť a údaje v rozsahu a spôsobom podľa písmena c),
2.
výzvy a informácie v rozsahu a spôsobom podľa písmena d).“.
21.
V § 12 ods. 2 písm. f) sa za slovom „žiadosti“ vypúšťa čiarka a zároveň sa slová „ak prevádzka“ nahrádzajú slovami „spolu s informáciami podľa písmena d) a v čase ich zverejnenia, ak ide o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky a ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky“.
22.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Správny orgán po tom, ako je to možné,
1.
zverejní čas, miesto a spôsob, akým sa sprístupnia ďalšie informácie o konaní, a podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti a zainteresovanej verejnosti v konaní,
2.
zašle informácie podľa písmena a) cudziemu dotknutému orgánu a obci, ktorá je účastníkom konania a ktorú požiada, aby ich zverejnila na svojej úradnej tabuli a na internete.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
23.
V § 12 ods. 5 sa slová „prihlášky podľa odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „prihlášok podľa odseku 2 písm. d)“.
24.
V § 13 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 4“.
25.
V § 16 ods. 8 sa slová „na rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „na vydanie povolenia alebo rozhodnutia, ktorým sa nepovolí činnosť v prevádzke,“.
26.
Nadpis § 17 znie: „Obsah rozhodnutia“.
27.
V § 17 ods. 1 sa slovo „povolí“ nahrádza slovami „vydá povolenie na“.
28.
V § 17 ods. 2 sa slovo „nepovolí“ nahrádza slovami „vydá rozhodnutie, ktorým sa nepovolí“.
29.
V § 19 vrátane nadpisu sa slovo „povolenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare.
30.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do vlastných rúk“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „účastníkom konania podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa oznamuje rozhodnutie verejnou vyhláškou, ak je ich počet vyšší ako 50.“.
31.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Inšpekcia ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území susedného členského štátu s cezhraničným vplyvom alebo s možným cezhraničným vplyvom na územie Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu susedného členského štátu v lehote určenej orgánom susedného členského štátu,
b)
informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v lehote určenej s prihliadnutím na lehotu podľa písmena a) a postúpenie vyjadrení verejnosti príslušnému orgánu susedného členského štátu,
c)
zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu susedného členského štátu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
33.
V § 29 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tie časti rozhodnutia, ktorých problematika je obsiahnutá v povolení, dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia strácajú platnosť.“.
34.
Za § 29 sa vkladajú § 29a a 30, ktoré znejú:
㤠29a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
Úprava integrovaných povolení vydaných pred 1. januárom 2006 v prípadoch, ak je podľa § 8 ods. 2 písm. a) ôsmeho a deviateho bodu, písmena b) piateho až siedmeho bodu a písmena c) siedmeho a ôsmeho bodu potrebná, sa uskutoční na základe žiadosti alebo na základe výzvy podľa § 22 ods. 1 písm. d).
§ 30
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.“.
35.
V prílohe č. 1 v bode 4 v prvej vete sa slová „Pri kategórii prevádzok uvedených v tomto bode“ nahrádzajú slovami „Pri prevádzkach uvedených v tejto kategórii priemyselnej činnosti“.
36.
Za prílohu č. 3 sa dopĺňa príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 245/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (Ú. v. ES L 257, 10. 10. 1996) v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003).“.
Čl. II
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 74 odsek 9 znie:
„(9)
Orgán štátnej správy príslušný na vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a) až g) a k), potvrdenia podľa § 7 ods. 10 a vyjadrenia podľa § 16 písm. a) až c) je v integrovanom povoľovaní83a) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
83a) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad ich používaním na pohon motorových vozidiel“.
2.
V § 73 odsek 16 znie:
„(16)
Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), § 26 a § 36 ods. 9, na vydanie súhlasu podľa § 27 a vyjadrenia podľa § 28 je v integrovanom povoľovaní66) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
„66)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 77 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 36 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 12“.
4.
Za § 80a sa vkladá § 80b, ktorý znie:
㤠80b
Neakreditované laboratóriá, ktoré vykonávali činnosti uvedené v § 36 ods. 6 a § 79 ods. 6 do 30. júna 2004, môžu vykonávať činnosti, na ktoré sa vyžaduje akreditácia podľa tohto zákona do 31. decembra 2006.“.
5.
V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l, ktoré znie:
„l)
inom použití podzemných vôd, o výkone starostlivosti o odkryté podzemné vody a o následnom vodohospodárskom využití priestoru ložiska [§ 3 ods. 4, § 11 ods. 4 písm. j) a § 31 ods. 4 písm. f)].“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.