535/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

535
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos zo 16. novembra 2005 č. 5/2005 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.
Výnosom sa poskytujú dotácie obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke 6/2005 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.