536/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

536
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 21. novembra 2005 č. 2482/M-2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.
Výnos ustanovuje rozsah a podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 7/2005.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.