537/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

537
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. augusta 2005 bola v Bratislave podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva.
Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.