543/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

543
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 11. novembra 2005
o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a účel úpravy
Táto vyhláška s cieľom podporiť spravodlivý súdny proces vykonaný v primeranej lehote a zjednotiť postup súdov pri vybavovaní súdnej agendy a agendy správy súdu upravuje
a)
základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých organizačných útvarov súdu vrátane organizácie práce, úloh zamestnancov súdu pri výkone súdnictva a pri správe súdu,
b)
náhradu nevyhnutných výdavkov osobám zúčastneným na konaní,
c)
niektoré postupy súdov pri vybavovaní vecí v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní vrátane výkonu niektorých rozhodnutí v týchto konaniach,
d)
postup notára pri vykonávaní úkonov v konaní o dedičstve,
e)
výkon administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva a správe súdu.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa súdom rozumejú okresné súdy, krajské súdy a Špeciálny súd, ak z tejto vyhlášky nevyplýva, že sa tým rozumie len niektorý z týchto súdov.
(2)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem predseda senátu, rozumie sa tým aj jediný sudca, ktorý rozhoduje vo veci (ďalej len „samosudca“), a sudca pre prípravné konanie, ak z tejto vyhlášky nevyplýva niečo iné.
(3)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súdne osoby, rozumejú sa nimi sudcovia, súdni úradníci a ďalší zamestnanci súdu podľa § 15 ods. 1 a 16.
(4)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súdne pojednávanie, rozumie sa tým hlavné pojednávanie, pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie.
(5)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem aplikácia, rozumejú sa tým technické a programové prostriedky schválené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určené na spracovanie agendy súdu.
(6)
Na označovanie súdnych registrov sa používajú skratky súdnych registrov, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 1 časti I a v prílohe č. 2 časti I.
(7)
Na účely tejto vyhlášky sa
a)
prvopisom rozumie prvý výtlačok písomnosti súdu vyhotovený použitím výpočtovej techniky zviazaný v súdnom spise,
b)
rovnopisom rozumejú ďalšie výtlačky písomnosti súdu uvedenej v písmene a),
c)
odpisom rozumie exemplár písomnosti súdu získaný prepísaním prvopisu použitím výpočtovej techniky,
d)
kópiou rozumie exemplár písomnosti súdu získaný použitím reprografického zariadenia; kópiou písomnosti je aj jej vyhotovenie v elektronickej forme.
DRUHÁ ČASŤ
SPRAVOVACÍ PORIADOK
PRVÁ HLAVA
ORGANIZÁCIA SÚDU
Prvý oddiel
Organizačné útvary súdu
§ 3
Organizačnými útvarmi súdu sú:
a)
súdne oddelenie,
b)
všeobecné súdne oddelenie a
c)
ostatné organizačné útvary súdu.
Súdne oddelenie
§ 4
(1)
Súdne oddelenie zriadené pre sudcu alebo senát sa skladá
a)
z vyššieho súdneho úradníka,
b)
z probačného a mediačného úradníka, ak ide o trestnoprávnu agendu,
c)
zo súdneho tajomníka a
d)
z asistenta.
(2)
Súdne oddelenie zriadené pre vyššieho súdneho úradníka sa skladá
a)
zo súdneho tajomníka a
b)
z asistenta.
(3)
Ak to vyžaduje rozsah súdnej agendy, môžu zamestnanci súdnych oddelení uvedení v odsekoch 1 a 2 vykonávať práce aj vo viacerých súdnych oddeleniach; na tento účel sa v rozvrhu práce zaradia do viacerých súdnych oddelení.
§ 5
(1)
Činnosť súdneho oddelenia zabezpečuje a za jeho chod zodpovedá súdny tajomník určený rozvrhom práce.
(2)
Súdny tajomník podľa odseku 1
a)
organizuje prácu v súdnom oddelení podľa pokynov sudcu, predsedu senátu, vyššieho súdneho úradníka alebo probačného a mediačného úradníka; v prípade pochybností si vyžiada pokyn sudcu alebo predsedu senátu, prípadne vyššieho súdneho úradníka alebo probačného a mediačného úradníka,
b)
dohliada na správne vedenie súdnych spisov a súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia,
c)
poskytuje informačnému centru súdu bežné informácie o stave súdneho konania vo veciach patriacich príslušnému súdnemu oddeleniu,
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis.
(3)
Sudca, predseda senátu alebo vyšší súdny úradník v rámci výkonu oprávnení podľa osobitného predpisu,1) vykonáva kontrolu plnenia uložených úloh.
(4)
Dohľad nad činnosťou všetkých súdnych oddelení príslušného súdu vykonáva predseda tohto súdu a v rozsahu jeho poverenia podpredseda súdu alebo poverený zamestnanec súdu.
(5)
Podrobnosti o činnosti a organizácii súdneho oddelenia ustanoví rozvrh práce.
§ 6
Všeobecné súdne oddelenie
(1)
Zamestnanci súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva a ktorí nie sú zaradení do súdneho oddelenia podľa § 4 alebo do organizačných útvarov podľa § 7 ods. 1, zaradia sa do všeobecného súdneho oddelenia.
(2)
Do všeobecného súdneho oddelenia sú vždy zaradení zamestnanci súdu, ktorí vykonávajú činnosti pre viac súdnych oddelení pri výkone súdnictva, najmä dozorný úradník, súdni doručovatelia a prevádzkovo-technický súdny asistent pridelený do pojednávacej miestnosti vybavenej špeciálnymi technickými zariadeniami (ďalej len „technický asistent“).
(3)
Činnosť všeobecného súdneho oddelenia zabezpečuje a za jeho chod zodpovedá dozorný úradník. Dohľad nad činnosťou všeobecného súdneho oddelenia vykonáva predseda súdu alebo v rozsahu jeho poverenia podpredseda súdu alebo riaditeľ správy súdu.
(4)
Podrobnosti o činnosti a organizácii všeobecného súdneho oddelenia ustanoví organizačný poriadok súdu.
Ďalšie organizačné útvary súdu
§ 7
(1)
Organizačnými útvarmi súdu, ktoré sa na súde zriaďujú a ktoré sa podieľajú na výkone súdnictva, sú:
a)
podateľňa,
b)
informačné centrum súdu a
c)
na registrových súdoch2) kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín.
(2)
Ďalšími organizačnými útvarmi súdu, ktoré sa na súde zriaďujú a ktoré sa podieľajú na správe súdu, sú:
a)
registratúrne stredisko,
b)
kancelária predsedu súdu,
c)
kancelária riaditeľa správy súdu okrem okresných súdov uvedených v § 12 ods. 3,
d)
učtáreň a
e)
pokladňa.
(3)
Na súde sa na účel efektívneho výkonu súdnictva a správy súdu môžu zriaďovať aj iné organizačné útvary, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2. Na ich vnútornú organizáciu sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky primerane.
(4)
Na krajskom súde sa ďalej zriaďuje oddelenie vnútornej revízie; podrobnosti ustanovujú osobitné predpisy.3)
(5)
Na Krajskom súde v Bratislave sa okrem organizačných útvarov podľa odsekov 1 až 4 zriaďuje aj oddelenie justičnej pokladnice.
(6)
Organizačné útvary súdu podľa odsekov 1 až 3 sú spoločné pre celý súd.
(7)
Zaradenie zamestnancov súdu do organizačných útvarov uvedených v odsekoch 1 až 3 a 5 sa určí v organizačnom poriadku; tieto organizačné útvary riadi a za ich chod zodpovedá riaditeľ správy súdu.
(8)
Ak predseda súdu v organizačnom poriadku neustanoví niečo iné, vykonajú v jednotlivých organizačných útvaroch súdu uvedených v odsekoch 1 a 2 zamestnanci zaradení do týchto organizačných útvarov všetky administratívne a kancelárske práce samostatne, a ak je to potrebné, vyžiadajú si pokyn od riaditeľa správy súdu.
(9)
Na chod organizačných útvarov súdu uvedených v odsekoch 1 až 3 a 5 dohliada predseda súdu a riaditeľ správy súdu.
(10)
Podrobnosti o činnosti a organizácii organizačných útvarov súdu podľa odsekov 1 až 3 a 5 ustanoví organizačný poriadok súdu.
§ 8
Podateľňa
Podateľňa je určená najmä na prijímanie a evidenciu podaní adresovaných súdu. Podateľňa je spoločná pre všetky súdne oddelenia a ďalšie organizačné útvary súdu.
§ 9
Informačné centrum súdu
Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii podľa osobitného predpisu,4) sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vyznačovaním doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávaním úradných potvrdení zo súdneho spisu.
§ 10
Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín
Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín plnia úlohy spojené s vybavovaním agendy obchodného registra podľa tejto vyhlášky a osobitného predpisu.5)
§ 11
Registratúrne stredisko
Registratúrne stredisko preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje súdne spisy v právoplatne skončených veciach, súdne registre, ostatné evidenčné pomôcky, ako aj iné písomnosti súdu. Registratúrne stredisko je spoločné pre všetky súdne oddelenia a ďalšie organizačné útvary súdu.
§ 12
Kancelária predsedu súdu a kancelária riaditeľa správy súdu
(1)
Kancelária predsedu súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti predsedu súdu a podpredsedu súdu.
(2)
Kancelária riaditeľa správy súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti riaditeľa správy súdu.
(3)
Na okresných súdoch s počtom sudcov nižším ako 15 pôsobnosť kancelárie riaditeľa správy súdu vykonáva kancelária predsedu súdu.
§ 13
Učtáreň
Učtáreň zabezpečuje výkon odborných činností v oblasti účtovníctva súvisiacich s výkonom súdnictva a správy súdu, ako aj činností spojených so správou súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu.6)
§ 14
Pokladňa
Pokladňa zabezpečuje výkon pokladničnej služby na súde, ako aj plnenie úloh podľa osobitného predpisu.7)
Druhý oddiel
Zamestnanci súdu
§ 15
(1)
Zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva, okrem súdnych úradníkov sú:
a)
asistent,
b)
súdny doručovateľ,
c)
zamestnanci podateľne súdu,
d)
technický asistent,
e)
dozorný úradník,
f)
justičný čakateľ.
(2)
Asistent je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony súvisiace s vedením súdnych spisov a súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia, opisovanie rozhodnutí súdu, ako aj inú administratívnu činnosť určenú v rozvrhu práce.
(3)
Súdny doručovateľ je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý obstaráva úkony súvisiace s doručovaním súdnych písomností.
(4)
Zamestnanec podateľne je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony súvisiace s prijímaním a evidovaním podaní došlých na súd.
(5)
Technický asistent je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva úkony spojené so zaznamenávaním priebehu súdneho pojednávania podľa § 56. Technickým asistentom sa na účely tejto vyhlášky rozumie aj asistent podľa odseku 2 alebo iný zamestnanec súdu, ktorý je predsedom súdu určený na vykonávanie úkonov podľa predchádzajúcej vety.
(6)
Dozorný úradník je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony spojené s výkonom dohľadu podľa tejto vyhlášky.
(7)
Justičný čakateľ je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu.8)
(8)
Podrobnosti o úlohách, ktoré zamestnanci súdu uvedení v odseku 1 plnia pri výkone súdnictva, určí predseda súdu v rozvrhu práce a v organizačnom poriadku.
§ 16
(1)
Zamestnancom súdu, ktorý plní úlohy pri výkone správy súdu, je okrem riaditeľa správy súdu zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu, účtovník súdu, rozpočtár, ekonóm, kontrolór, zamestnanec zabezpečujúci správu majetku, štatistik, zamestnanec kancelárie predsedu súdu, zamestnanec kancelárie riaditeľa správy súdu, bezpečnostný zamestnanec a zamestnanec určený na vyššie overovanie.
(2)
Okrem zamestnancov súdu podľa odseku 1 sa na správe súdu podieľajú aj zamestnanci zabezpečujúci prevádzku súdu, ktorými sú najmä zamestnanec zabezpečujúci údržbu techniky, správca majetku, pokladník, stavebný technik, správca registratúrneho strediska, knihovník, spojovateľ, zamestnanec zabezpečujúci ochranu budov, zamestnanec správy budov, vodič, informátor, kurič údržbár a upratovačka.
(3)
Ak to vyžaduje rozsah činností vykonávaných v rámci správy súdu, môže jeden zamestnanec súdu vykonávať viacero činností uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4)
Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy súdu a úlohách zamestnancov súdu uvedených v odsekoch 1 a 2 ustanoví organizačný poriadok súdu.
§ 17
Počty zamestnancov súdu uvedených v § 15 ods. 1 a § 16 ods. 1 a 2 sa určia podľa osobitného predpisu.
DRUHÁ HLAVA
STYK S VEREJNOSŤOU A MÉDIAMI
§ 18
(1)
Styk s verejnosťou a médiami sa realizuje najmä
a)
poskytovaním informácií podľa osobitného predpisu,9)
b)
účasťou verejnosti a médií na súdnych pojednávaniach, ak sú podľa predpisov o konaní pred súdmi verejnosti prístupné.
(2)
Pre styk s verejnosťou je na súde určená najmä podateľňa a informačné centrum súdu. Styk s médiami zabezpečuje na súde hovorca súdu; v odôvodnených prípadoch predseda súdu.
§ 19
Vstup do budovy súdu
(1)
Vstup do budovy súdu majú zabezpečený všetci účastníci konania, strany v konaní a ďalšie osoby, ak sa zúčastňujú na súdnom pojednávaní alebo inom úkone súdu na predvolanie alebo bez predvolania alebo ak si zabezpečujú potrebný úkon, najmä doručenie podania, vyznačenie právoplatnosti a nazeranie do súdneho spisu, vo vyhradených dňoch, úradných hodinách a vyhradených miestnostiach. Ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.10)
(2)
Ostatné osoby majú zabezpečený vstup do budovy, ak sa chcú zúčastniť na súdnom pojednávaní ako verejnosť alebo v prípade podávania sťažností alebo podnetov; to platí aj pre zástupcov médií. Odsek 1 druhá veta platí rovnako.
§ 20
Informačná tabuľa súdu
Umiestnenie jednotlivých pojednávacích miestností, informačného centra súdu, podateľne, súdnych oddelení a ďalších organizačných útvarov súdu s uvedením agendy, ktorú vybavujú vrátane údajov o pracovnom čase, o čase určenom pre styk s verejnosťou a o mieste a čase úradných dní, sa vyznačí na informačnej tabuli súdu, ktorá je umiestnená v budove súdu spravidla v blízkosti vchodu do budovy súdu. Na informačnej tabuli súdu sa vyvesia alebo vyznačia aj ďalšie údaje a informácie, ak tak ustanoví osobitný právny predpis alebo ak tak rozhodne predseda súdu.
§ 21
Úradná tabuľa súdu
Na úradnej tabuli súdu umiestnenej v budove súdu v blízkosti vchodu do budovy súdu sa uverejňujú určené rozhodnutia súdu, úradné oznámenia alebo iné písomnosti súdu, o ktorých tak ustanoví predseda súdu alebo riaditeľ správy súdu. Na úradnej tabuli súdu sa ďalej zverejní údaj o tom, kde a v akom čase možno nazrieť do rozvrhu práce vrátane jeho dodatkov a stanoviska sudcovskej rady k rozvrhu práce, ako aj spôsob oboznámenia sa so zoznamom správcov11) a zoznamom znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
Hovorca
§ 22
Na účely zabezpečenia komunikácie súdov s verejnosťou a médiami sa na krajskom súde a na Špeciálnom súde obvody týchto súdov zriaďuje funkcia hovorcu. Hovorcom je určený zamestnanec súdu. Ak funkcia hovorcu nie je obsadená, hovorcom súdu je predseda súdu.
§ 23
Sudcovia a zamestnanci súdu poskytujú hovorcovi pri plnení jeho úloh súvisiacich s jeho funkciou potrebnú súčinnosť.
§ 24
Zásady realizácie komunikácie hovorcu
(1)
Poslaním hovorcu je realizovať komunikáciu súdov s verejnosťou a médiami prostredníctvom princípov reaktívnej a proaktívnej komunikácie.
(2)
Podstatou reaktívnej komunikácie súdov je najmä podávanie jasnej, určitej, zrozumiteľnej a výstižnej odpovede na žiadosť o poskytnutie informácie alebo vysvetlenia ku skutočnostiam týkajúcich sa organizácie alebo činnosti súdu.
(3)
Podstatou proaktívnej komunikácie súdov je najmä vytvorenie techník systematického poskytovania jasnej, určitej a zrozumiteľnej informácie týkajúcej sa organizácie alebo činnosti súdov z vlastnej iniciatívy, najmä organizovaním tlačových besied so zástupcami verejnosti a médií.
TRETIA HLAVA
KONANIE PRED SÚDOM
Prvý oddiel
Miesto a čas úkonov súdu
§ 25
(1)
Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v budove súdu.
(2)
Ak sa má nejaký úkon súdu vykonať mimo budovy súdu, najmä v budove alebo priestoroch iného orgánu verejnej moci alebo inej právnickej osoby, je potrebné vykonanie úkonu súdu vopred dohodnúť s jej vedúcim.
(3)
Vo vojenských objektoch alebo v objektoch ozbrojených zborov môže súd vykonať úkony len so súhlasom príslušného služobného orgánu.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú, ak ide o vykonanie dôkazu ohliadkou, ako aj obhliadkou a prehliadkou alebo ak ide o doručenie súdnej písomnosti vykonávané súdnym doručovateľom.
(5)
Súdne úkony v budovách a priestoroch tých osôb, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity, môžu byť vykonané, ak to pripúšťa medzinárodná zmluva. O takých úkonoch súd včas vyrozumie ministerstvo a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a požiada ich o vyslanie zástupcu na taký úkon.
§ 26
Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v pracovných dňoch. Úkony súdu voči účastníkom konania alebo stranám v konaní, ako aj voči ďalším osobám zúčastneným na konaní sa vykonávajú spravidla v určených úradných hodinách.
Druhý oddiel
Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a o predbežnom opatrení
Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
§ 27
(1)
Predseda príslušného súdu11a) vypracuje podľa konkrétnych podmienok súdu rozvrh služieb, v ktorom určí potrebný počet sudcov, ktorí budú ako sudcovia pre prípravné konanie v pracovnom čase, ako aj mimo neho v rámci pracovnej pohotovosti vykonávať úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vrátane rozhodovania o príkaze na sledovanie osôb a vecí, príkazu na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a príkazu na použitie agenta (ďalej len „osobitný zaisťovací úkon") podľa osobitného predpisu;12) v rozvrhu služieb určí aj ďalších sudcov na zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad počas práceneschopnosti.
(2)
Sudca pre prípravné konanie určený podľa odseku 1 vykonáva aj úkony podľa osobitného predpisu,12) ktoré inak vykonáva v konaní pred súdom predseda senátu, ak predseda senátu alebo zastupujúci sudca určený rozvrhom práce tento úkon nemôže vykonať a ide o úkon, ktorého vykonanie neznesie odklad.
§ 28
(1)
Pracovnú pohotovosť pre sudcov podľa § 27 ods. 1 určí predseda súdu v trvaní od skončenia pracovného času do začiatku pracovného času v nasledujúci deň a zabezpečí im prístup do budovy súdu a do súdnej kancelárie, k priamej telefónnej linke, faxu a úradnej pečiatke. Ak je to potrebné, určí pracovnú pohotovosť aj asistentom.
(2)
Predseda súdu oznámi príslušnej prokuratúre a operačnému stredisku príslušného riaditeľstva Policajného zboru, ak ide o okresný súd s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu13), operačnému stredisku príslušného riaditeľstva Vojenskej polície, v obvode súdu adresu a číslo telefónnej linky, na ktorej sú určení sudcovia počas pracovnej pohotovosti dosiahnuteľní, prípadne určí ďalší spôsob zabezpečenia ich dosiahnuteľnosti podľa miestnych podmienok. Na túto adresu doručuje v čase trvania pracovnej pohotovosti Policajný zbor (ďalej len „polícia") a jeho prostredníctvom aj prokurátor všetky písomnosti určené súdu, ak sa s nimi určený sudca nedohodne inak. Pri doručení písomností sudca alebo asistent potvrdí dátum a čas prevzatia svojím podpisom.
(3)
Ak je potrebné v čase uvedenom v odseku 1 vykonať úkony podľa § 27, určí miesto a čas vykonania potrebného úkonu sudca príslušný podľa § 27.
(4)
Ak bolo rozhodnuté, že obvinený je vzatý do väzby, doručuje sa o tom príslušnému spádovému ústavu na výkon väzby príkaz na prijatie do väzby, ktorý popri údajoch zabezpečujúcich, že obvinený nebude zamenený s inou osobou, obsahuje aj údaje o tom, ktorý súd a z akých dôvodov rozhodol o vzatí do väzby a aké obmedzenia sa majú v prípade kolúznej väzby voči obvinenému v ústave na výkon väzby uplatniť. Doručenie uznesenia o vzatí do väzby zabezpečí poverený zamestnanec toho súdu, ktorý rozhodol o vzatí obvineného do väzby bezodkladne príslušnému ústavu na výkon väzby. Ak bolo dodatočne rozhodnuté o uvalení kolúznej väzby alebo o tom, že dôvody kolúznej väzby pominuli, poverený zamestnanec súdu zabezpečí bezodkladne doručenie tohto rozhodnutia ústavu na výkon väzby.
§ 28a
Nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
(1)
Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby zárukou alebo sľubom podľa osobitného predpisu12) a zároveň rozhodol o uložení primeraných povinností alebo obmedzení, doručí prostredníctvom súdneho tajomníka príslušného súdneho oddelenia bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia jeho rovnopis probačnému a mediačnému úradníkovi príslušnému na kontrolu plnenia uložených povinností alebo obmedzení na ďalší postup; to platí aj pre právoplatné rozhodnutie o zrušení alebo zmene uložených povinností alebo obmedzení.
(2)
Ak súd rozhodol o nahradení väzby dohľadom podľa osobitného predpisu,12) doručí prostredníctvom súdneho tajomníka príslušného súdneho oddelenia bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia jeho rovnopis probačnému a mediačnému úradníkovi príslušnému na výkon dohľadu; to platí aj pre rozhodnutie o uložení primeraných povinností alebo obmedzení.
(3)
Ak je obvinený vo väzbe a súd rozhodne o nahradení väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, prepustí ho ihneď po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa väzba nahrádza zárukou, sľubom alebo dohľadom; uznesenie o nahradení väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom súd bezodkladne doručí príslušnému ústavu na výkon väzby.
§ 29
Peňažná záruka
(1)
Ak súd prijme peňažnú záruku,14) určí súčasne podľa povahy veci lehotu, v ktorej treba peňažnú záruku zložiť. V nevyhnutných prípadoch umožní obvinenému alebo inej osobe, aby peňažnú záruku zložili do pokladne súdu. Inak týmto osobám uloží, aby peňažnú záruku zaslali priamo na účet súdu. To platí aj pre prípad zloženia peňažnej záruky v cudzej mene.
(2)
Ak je obvinený vo väzbe a súd prijme peňažnú záruku,14) ktorá bola zložená, prepustí ho z väzby ihneď po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola peňažná záruka prijatá. Výplatu sumy zloženej na peňažnú záruku možno vykonať len na základe písomného príkazu predsedu senátu.
(3)
Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby peňažnou zárukou, zároveň uložil obvinenému primerané povinnosti a obmedzenia podľa osobitného predpisu,12) postupuje primerane podľa § 28a ods. 1.
§ 30
Ustanovenie obhajcu
(1)
Rozhodnutie o ustanovení obhajcu a o oslobodení od povinnosti obhajovať sudca urobí bezodkladne, spravidla do troch dní.
(2)
Ak ide o neodkladnú vec, rozhodne sudca ihneď, prípadne počas nariadenej pracovnej pohotovosti a vráti spis aj so svojím rozhodnutím prokurátorovi alebo policajtovi.
§ 31
Nariadenie vyšetrenia duševného stavu
(1)
O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vyšetrenie duševného stavu podľa osobitného predpisu sudca rozhodne bezodkladne, spravidla do troch dní.
(2)
Po vydaní príkazu na vyšetrenie duševného stavu alebo po rozhodnutí o tom, že sa príkaz nevydá, sudca bezodkladne vráti spis orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh.
§ 32
Rozhodovanie o sťažnosti proti rozhodnutiu o zaistení majetku
(1)
Vo veciach, v ktorých sa rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora podľa osobitného predpisu,15) rozhoduje sudca pre prípravné konanie súdu, ktorý je príslušný na konanie v prvom stupni, a to spravidla do piatich pracovných dní od predloženia veci súdu.
(2)
Po rozhodnutí o sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora o zaistení majetku obvineného na zaistenie nároku poškodeného alebo na zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku súd bezodkladne vráti trestný spis prokurátorovi, ktorý mu ho so sťažnosťou predložil.
§ 32a
Rozhodovanie o osobitnom zaisťovacom úkone
Odôvodnený návrh na vydanie príkazu na osobitný zaisťovací úkon predkladá prokurátor súdu v potrebnom počte vyhotovení. O návrhu rozhodne sudca bezodkladne; prvopis rozhodnutia sa založí do protokolu na evidenciu utajovaných skutočností a rovnopisy sa odovzdajú žiadateľovi.
§ 33
Rozhodovanie súdu o predbežnom opatrení
Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane použijú aj pri rozhodovaní súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu.16)
Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky
§ 34
(1)
O informačno-technických prostriedkoch podľa osobitného predpisu17) rozhodujú sudcovia vecne príslušného súdu17a) určení predsedom tohto súdu. Predseda súdu určí potrebný počet sudcov tak, aby bola zabezpečená neodkladnosť vybavovania tejto súdnej agendy. Na určenie rozvrhu služieb a pracovnej pohotovosti sa primerane použijú ustanovenia § 27 a 28.
(2)
Mená a priezviská určených sudcov oznámia predsedovia vecne príslušných súdov prezidentovi Policajného zboru, generálnemu riaditeľovi Železničnej polície, generálnemu riaditeľovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, generálnemu riaditeľovi Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a riaditeľovi Slovenskej informačnej služby; predseda krajského súdu s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu17aa) aj riaditeľovi Vojenského obranného spravodajstva a riaditeľovi Vojenskej spravodajskej služby.
(3)
Žiadosť o súhlas na použitie informačno-technického prostriedku sa súdu predkladá písomne tak, aby na každý informačno-technický prostriedok, ktorý sa má použiť (napríklad vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, výpis z uskutočnenej telekomunikačnej prevádzky), bola podaná osobitná žiadosť vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení prijatia súdom sa jedna vráti žiadateľovi. Osobitná písomná žiadosť sa súdu predkladá aj v prípade predĺženia trvania informačno-technického prostriedku. Žiadosť okrem zákonom ustanovených náležitostí obsahuje aj údaj o tom, akým spôsobom sa má rozhodnutie súdu doručiť žiadateľovi a počet potrebných rovnopisov rozhodnutí.
(4)
Každá žiadosť uvedená v odseku 3 sa v príslušnom súdnom registri zapisuje pod osobitným číslom. V súdnom registri okrem všeobecných náležitostí sa osobitne uvedie, či ide o výpis z uskutočnenej telekomunikačnej prevádzky (v poznámke sa uvedie písmeno „B") alebo o žiadosť o predĺženie trvania informačno-technického prostriedku (v poznámke sa uvedie písmeno „P").
(5)
O každej žiadosti podľa odseku 3 rozhodne určený sudca rozhodnutím, ktoré obsahuje zákonom ustanovené náležitosti.
(6)
Sudca, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, skúma trvanie dôvodov ich použitia. V záujme toho môže v rozhodnutí určiť spôsob a lehoty, v ktorých je žiadateľ povinný podať informácie o stave veci. Ak sudca zistí, že dôvody použitia informačno-technických prostriedkov pominuli, bezodkladne rozhodne o skončení ich použitia.
(7)
Ak zistí žiadateľ, že dôvody použitia informačno-technického prostriedku pominuli, zabezpečí okamžité skončenie používania informačno-technických prostriedkov.
(8)
Žiadateľ písomne informuje súd, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, o dni vrátane presnej hodiny, kedy došlo k skutočnému ukončeniu používania informačno-technického prostriedku podľa odseku 6 alebo 7.
(9)
Zničenie nezákonne získaného záznamu alebo iného prostriedku, ak sa informačno-technický prostriedok použil v rozpore so zákonom, sa uskutoční v prítomnosti zákonného sudcu príslušného na vydanie súhlasu na používanie informačno-technických prostriedkov17b) a spravidla v sídle príslušného súdu.
Štvrtý oddiel
Zabezpečenie súdneho pojednávania
§ 35
Pojednávacia miestnosť
(1)
V budove súdu môže súdne pojednávanie okrem neverejného zasadnutia prebiehať len v pojednávacej miestnosti; úprava pojednávacej miestnosti je uvedená v prílohe č. 7.
(2)
Na viditeľnom mieste pri vchode do pojednávacej miestnosti sa upevní zoznam pojednávaných vecí podľa § 38 a poučenie pre osoby vstupujúce do pojednávacej miestnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Odlišná trvalá alebo prechodná úprava pojednávacej miestnosti, ako je uvedená v tejto vyhláške, je prípustná len so súhlasom predsedu príslušného súdu s prihliadnutím na bezpečnosť súdnych osôb a ďalších osôb prítomných na súdnom pojednávaní.
§ 36
Účasť verejnosti na súdnom pojednávaní
(1)
Ak je verejnosť vylúčená, oznámi súd toto rozhodnutie samosudcu alebo senátu zreteľne vyvesením na dverách pojednávacej miestnosti spolu so zákazom vstupu nepovolaným osobám.
(2)
Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o prejednanie niektorej veci väčší záujem, urobí predseda senátu v súčinnosti so správou súdu opatrenia na dôstojný priebeh súdneho pojednávania. Nariadi najmä prejednávanie veci do vhodnej pojednávacej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti súdu. Účasť verejnosti na súdnom pojednávaní je možná len v rozsahu kapacity pojednávacej miestnosti. Kapacita pojednávacích miestností je daná počtom miest na sedenie; údaj o tom je súčasťou poučenia podľa § 35 ods. 2.
(3)
Vylúčenie verejnosti sa nevzťahuje na príslušníkov polície zabezpečujúcich osobnú ochranu sudcu.
§ 37
Súdne pojednávanie mimo budovy súdu
Ak sa súdne pojednávanie uskutočňuje v iných priestoroch než v pojednávacej miestnosti v budove súdu, použijú sa na úpravu týchto priestorov primerane ustanovenia tejto vyhlášky tak, aby bola zachovaná dôstojnosť súdneho pojednávania.
§ 38
Zoznam pojednávaných vecí
Asistent príslušného súdneho oddelenia urobí opatrenie, aby zoznam všetkých vecí, v ktorých je nariadené súdne pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie alebo verejné vyhlásenie rozsudku na ten istý deň, bol vyvesený na dverách alebo vedľa dverí pojednávacej miestnosti. Vzor zoznamu pojednávaných vecí je uvedený v prílohe č. 6.
Piaty oddiel
Dôstojnosť súdneho pojednávania
§ 39
(1)
Sudcovia nosia na súdnom pojednávaní na občianskom odeve úradný odev.18) Úradný odev je potrebné udržiavať v náležitom stave. Je neprípustné mať úradný odev oblečený mimo budovy súdu s výnimkou podľa § 37.
(2)
Občiansky odev sudcov a ďalších zamestnancov súdu počas súdneho pojednávania má vždy zodpovedať dôstojnosti funkcie, ktorú zastávajú.
§ 40
(1)
Pred začatím súdneho pojednávania vyvolá asistent predo dvermi pojednávacej miestnosti nahlas a zrozumiteľne vec, v ktorej súd bude konať. Zároveň predbežne zistí, či sa dostavili osoby, ktoré boli na súdne pojednávanie predvolané, a vyzve ich na vstup do pojednávacej miestnosti. Vyvolanie vecí týmto spôsobom môže byť nahradené vhodným technickým zariadením; môže ho obsluhovať asistent, technický asistent, predseda senátu, prípadne niektorý z členov senátu. Pri vyvolaní veci prostredníctvom technického zariadenia je potrebné zrozumiteľne uviesť, ktorej pojednávacej miestnosti sa vyvolanie veci týka. Nie je prípustné, aby sa okrem predsedu senátu, členov senátu, technického asistenta a asistenta niekto ďalší zdržiaval v pojednávacej miestnosti pred vyvolaním veci.
(2)
Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje bez pokrývky hlavy; to sa nevzťahuje na príslušníkov ozbrojených zborov v službe a na ženy, ak je to v súlade s pravidlami spoločenského správania.
(3)
Pri použití pút, predvádzacích retiazok a ďalších donucovacích prostriedkov na predvedenie osôb postupujú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti sa predvedeným donucovacie prostriedky na pokyn predsedu senátu snímu, ponechajú, prípadne znovu použijú. Pri rozhodovaní o takom opatrení prihliada predseda senátu na informácie Zboru väzenskej a justičnej stráže a zváži najmä to, či podľa dostupných informácií o predvádzanom alebo vzhľadom na správanie sa predvádzaného v priebehu súdneho pojednávania je dôvodné podozrenie z pokusu o útek, napadnutia prítomných osôb alebo iného násilného konania.
§ 41
(1)
Pri príchode alebo odchode senátu alebo samosudcu osoby prítomné v pojednávacej miestnosti na výzvu asistenta alebo technického asistenta vstanú. Ak nie je k dispozícii poradná miestnosť, súdne osoby sú v úradnom odeve a na svojich miestach už pri vyvolaní veci.
(2)
Počas súdneho pojednávania sedia všetci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach. K senátu alebo samosudcovi sa hovorí postojačky, ak predseda senátu neurčí inak.
(3)
Klásť otázky a vyjadrovať sa možno len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu.
(4)
Slovné prejavy sudcov a ostatných osôb, ktorým bolo udelené slovo, majú byť hlasné a zrozumiteľné.
(5)
Obracať sa na sudcu, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu účastníka konania v priebehu konania vo veciach, ktoré s prejednávanou vecou nesúvisia, nie je prípustné.
(6)
Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sa zdržia všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojný a plynulý priebeh súdneho pojednávania, vrátane prejavovania súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom súdneho pojednávania, výpoveďami osôb a s vyhlásenými rozhodnutiami, ak k vysloveniu názoru neboli vyzvaní predsedom senátu.
(7)
Účastníkom a ich právnym zástupcom treba umožniť, aby sa v priebehu súdneho pojednávania v prípade potreby navzájom poradili o svojich stanoviskách a návrhoch. Na ten účel možno súdne pojednávanie na primeraný čas prerušiť.
(8)
V pojednávacej miestnosti sa nefajčí, nepožíva sa jedlo a nápoje a nepoužívajú sa mobilné telefóny.
§ 42
(1)
V pojednávacej miestnosti sa všetkým, s výnimkou osôb mladších ako 14 rokov, zásadne vyká; v odôvodnených prípadoch možno tykať maloletým starším ako 14 rokov.
(2)
Súdne osoby i ostatné prítomné osoby sa navzájom oslovujú „pán – pani – slečna“ s pripojením procesného postavenia, v ktorom oslovený vystupuje, alebo jeho akademického titulu. Iba osoby mladšie ako 14 rokov možno osloviť, ak sa to javí účelné, na prekonanie ich hanblivosti, len menom.
(3)
V prípade, že je nevyhnutné rozlíšiť osoby s rovnakým procesným postavením, možno oslovenie podľa predchádzajúceho odseku doplniť i priezviskom konkrétnej osoby.
§ 43
(1)
Pred vyhlásením rozhodnutia sa senát odoberie do poradnej miestnosti. Ak nie je k dispozícii poradná miestnosť, vyzve predseda senátu prítomných, aby pojednávaciu miestnosť opustili. Počas porady senátu prebiehajúcej v pojednávacej miestnosti možno vhodným technickým zariadením umiestneným pred vchodom do pojednávacej miestnosti alebo iným vhodným spôsobom upozorniť na to, že vstup do pojednávacej miestnosti je zakázaný z dôvodu porady senátu.
(2)
Pred návratom senátu z poradnej miestnosti zariadi asistent, aby účastníci súdneho pojednávania zaujali opäť svoje miesta v pojednávacej miestnosti. Ak sa porada koná priamo v pojednávacej miestnosti, vyzve asistent po skončení porady účastníkov na návrat do pojednávacej miestnosti, prípadne sa na výzvu použije vhodné technické zariadenie.
(3)
Obdobne ako senát postupuje aj samosudca.
§ 44
(1)
Pred vyhlásením rozsudku vyzve predseda senátu prítomných, aby povstali. Sám rozsudok vyhlasuje až do konca výrokovej časti v stoji, dôstojným spôsobom, plynulo, zrozumiteľne a nahlas.
(2)
Po vyhlásení výrokovej časti rozsudku vyzve predseda senátu prítomných, aby si sadli, a sám tiež v sede rozsudok odôvodní a dá potrebné poučenie.
(3)
Obdobne sa postupuje aj pri vyhlasovaní výroku a odôvodnenia uznesenia s tým rozdielom, že sa celé uznesenie vyhlasuje v sede.
(4)
Po úplnom vyčerpaní obsahu súdneho pojednávania vyhlási predseda senátu súdne pojednávanie za skončené a vyzve prítomných, aby opustili pojednávaciu miestnosť.
Šiesty oddiel
Niektoré ďalšie úkony súdu
§ 45
Hospodárnosť postupu
Predseda senátu dbá o to, aby účastníci konania a ostatné predvolávané osoby boli úkonmi súdu čo najmenej zaťažované.
§ 46
Všeobecné ustanovenia o predvolaní
(1)
Predseda senátu dbá u svedkov a znalcov o to, aby boli predvolávaní na dobu, keď pravdepodobne dôjde k ich výsluchu. U svedkov, ktorí majú vypovedať o tej istej okolnosti alebo tých istých okolnostiach dôležitých pre náležité zistenie skutkového stavu, dbá o to, aby boli predvolávaní na rovnakú hodinu, prípadne na rovnakú hodinu a minútu, a to z dôvodu zabezpečenia možnosti ich prípadnej konfrontácie.
(2)
Predvolanie na jednotlivé úkony súdu sa robí spravidla písomne. V naliehavých prípadoch, ak to umožňujú predpisy o konaní pred súdmi, aj telegraficky, telefonicky, telefaxom alebo iným vhodným spôsobom; ak bola osoba predvolaná týmto spôsobom, vykoná sa o tom záznam v súdnom spise.
(3)
V písomnom predvolaní sa označí vec, miesto, čas a predmet konania alebo iného úkonu súdu, ďalej sa uvedie, či sa má predvolaný ustanoviť ako účastník konania, svedok, znalec, tlmočník a podobne a ktoré písomnosti má priniesť so sebou. Predvolanie je potrebné doručiť s dostatočným časovým predstihom tak, aby bola zachovaná zákonná lehota na prípravu na súdne pojednávanie. Písomnosti určené manželom nie je možné zasielať v spoločnej obálke.
§ 47
Predvolávanie v osobitných prípadoch
(1)
Príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) a profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu18b) na území Slovenskej republiky, ak im nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, možno predvolať prostredníctvom príslušných veliteľov; ak nie je známy útvar, v ktorom príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonáva mimoriadnu službu, možno požiadať Vojenskú políciu o jeho predvolanie. Príslušníkov ozbrojených zborov možno predvolať prostredníctvom príslušných služobných orgánov.
(2)
Osoby vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe sa predvolávajú prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo ústavu na výkon väzby so žiadosťou o ich predvedenie. Ak je predvolaná osoba vo väzbe v inej veci, treba k žiadosti pripojiť písomný súhlas príslušného prokurátora alebo predsedu senátu s predvedením.
(3)
Osoby z výkonu ústavného ochranného liečenia, ochrannej výchovy a psychiatrických liečební sa predvolávajú prostredníctvom týchto ústavov, ktoré zabezpečia aj ich predvedenie. Ak to vyžaduje bezpečnosť zamestnancov týchto ústavov, urobia tieto ústavy vo výnimočných prípadoch opatrenia, aby bola pri predvedení osôb v ústavnej starostlivosti zaistená bezpečnosť zamestnancov ústavu.
(4)
Osoba umiestnená v azylovom zariadení18c) sa predvoláva prostredníctvom azylového zariadenia, ktoré zabezpečí jej účasť na súdnom pojednávaní. Osoba umiestnená v zariadení pre cudzincov18d) sa predvoláva prostredníctvom tohto zariadenia; jej účasť na súdnom pojednávaní zabezpečí príslušný útvar polície, ktorý prevádzkuje zariadenie pre cudzincov.
(5)
Ak súd predvoláva na ten istý deň viac osôb z niektorého zariadenia uvedeného v odsekoch 1 až 4, môže predvolanie zhrnúť do jednej písomnosti, na ktorej predvolané osoby svojím podpisom pri dátume, keď sa tak stalo, potvrdia, že boli predvolané; ak došlo k predvolaniu týmto spôsobom, urobí sa o tom záznam do jednotlivých súdnych spisov s poukazom na hromadné predvolanie, ktoré sa založí do jedného zo súdnych spisov; ak je to potrebné, do ostatných súdnych spisov možno založiť fotokópiu hromadného predvolania.
§ 48
Zasielanie písomností súdu v niektorých prípadoch
(1)
Písomnosti určené osobám, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo ktoré sú vo väzbe, doručujú sa prostredníctvom ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby, v ktorých sú umiestnené.
(2)
Písomnosti určené osobám vo výkone ústavného ochranného liečenia a osobám umiestneným v ústave zdravotníckej starostlivosti sa doručujú prostredníctvom správy príslušného zdravotníckeho zariadenia. Obdobne sa postupuje u chovancov domovov mládeže a iných kolektívnych zariadení pre mládež.
(3)
Písomnosti určené tým, ktorí požívajú diplomatické výsady a imunity, alebo tým, ktorí sú v ich bytoch alebo ktorým sa majú písomnosti doručiť v budovách alebo miestnostiach chránených diplomatickou imunitou, predložia sa ministerstvu na ďalší postup.
(4)
Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) a profesionálnym vojakom vykonávajúcim štátnu službu18b) na území Slovenskej republiky, ak im nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, možno doručiť prostredníctvom príslušných veliteľov. Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených zborov, ktorí nie sú ubytovaní v objektoch ozbrojených zborov, sa doručujú priamo; v ostatných prípadoch sa doručujú prostredníctvom ich veliteľov alebo náčelníkov.
(5)
Príslušnému orgánu obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, zasiela poverený zamestnanec súdu v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia správu o právoplatnom rozhodnutí súdu o tom, či tu manželstvo je, alebo nie je, o rozvedení manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, o priezvisku dieťaťa, ak sa rodičia o priezvisku dieťaťa nedohodli, ak nie je žiadny z rodičov známy, alebo ak matka zanechala dieťa po pôrode v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu,18e) o zmene priezviska dieťaťa, najmä pri osvojení alebo zrušení osvojenia, o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred súdom, o určení alebo zapretí otcovstva, o určení materstva, o vyhlásení za mŕtveho a o zrušení osvojenia podľa osobitného predpisu,19) obsahujúcu skutočnosti vyplývajúce zo súdneho spisu podstatné pre vykonanie zápisu v matrike podľa osobitného predpisu.19a) Na miesto správy možno v odôvodnených prípadoch v rovnakej lehote zaslať rovnopis rozhodnutia bez odôvodnenia opatrený doložkou právoplatnosti.
(6)
Príslušnej správe katastra sa zasielajú v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia rovnopisy rozhodnutí súdu o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné rozhodnutia o právach k nehnuteľnostiam podľa osobitného predpisu,19b) opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Rovnopis predbežného opatrenia, ktorým sa dočasne upravujú práva k nehnuteľnostiam, sa zašle príslušnej správe katastra ihneď po jeho vyhotovení.“.
(7)
Príslušnému daňovému úradu sa v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia zasielajú rovnopisy rozhodnutí súdu o vrátení súdneho poplatku alebo jeho časti opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.19c)
(8)
Poverený zamestnanec súdu zabezpečí postupom podľa osobitného predpisu19d) uloženie rovnopisu rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony opatreného doložkou právoplatnosti do Notárskeho centrálneho registra listín (ďalej len „register listín“), a to v lehote troch pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia. Po uložení rovnopisu rozhodnutia do registra listín sa predloží vyúčtovanie odmeny a náhrady hotových výdavkov notára učtárni súdu.
§ 49
Doručovanie, vykonávanie dôkazov a iných úkonov vo vzťahu k cudzine
Doručovanie, vykonávanie dôkazov a iných úkonov vo vzťahu k cudzine upravujú osobitné predpisy,20) príslušné medzinárodné zmluvy a právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 50
Postup pri výsluchu
(1)
Po overení totožnosti vyslúchanej osoby súd zistí jej osobné údaje, najmä dátum narodenia, zamestnanie, zamestnávateľa, bydlisko a vzťah k účastníkom konania. Ak je to potrebné, súd zistí aj rodné číslo vyslúchanej osoby, jej rodinné, majetkové a platové pomery, počet predchádzajúcich manželstiev, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, štátnu príslušnosť, ako aj iné údaje o tejto osobe potrebné na konanie.
(2)
O tom, že vyslúchaná osoba bola riadne poučená o svojich právach a povinnostiach, urobí súd záznam do zápisnice; stačí poukázať na príslušné ustanovenia predpisov o konaní pred súdmi a podľa potreby sa uvedie aj vyhlásenie tejto osoby o tom, že bola poučená.
(3)
Predseda senátu potvrdí na predvolaní čas, kedy sa skončil výsluch svedka.
§ 51
Pribranie tlmočníka a prekladateľa
(1)
Ak koná občan pred súdom v inom ako slovenskom jazyku, priberie súd tlmočníka. Tlmočenie môže zabezpečiť aj asistent; v iných ako trestnoprávnych veciach aj predseda senátu alebo niektorý člen senátu. Táto okolnosť sa poznamená v zápisnici.
(2)
Podľa ustanovení odseku 1 sa postupuje obdobne aj pri výsluchu osôb hluchých, nemých alebo hluchonemých, ak sa nedá s nimi dorozumieť iným spoľahlivým spôsobom.
(3)
Súd priberie prekladateľa na preklad dožiadania súdu adresovaného cudziemu justičnému orgánu a pripojených písomností určených na doručenie v cudzine, návrhu na uznanie a výkon rozsudku slovenského súdu v cudzine a jeho príloh, medzinárodného zatýkacieho rozkazu a ďalších súdnych písomností zasielaných do cudziny, iba ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie neurčujú, že preklad sa nevyžaduje. Preklad sa vhodným spôsobom pevne spojí so slovenským znením písomnosti v poradí slovenský text a za ním preklad. Každá písomnosť je spojená so svojím prekladom samostatne; spájanie rôznych písomností a ich prekladov do jedného celku nie je možné. Zasielanie prekladov do cudziny bez pripojeného pôvodného slovenského znenia písomnosti nie je prípustné.
(4)
Súd priberie prekladateľa aj na preklad dožiadania cudzieho justičného orgánu, ako aj iných písomností uvedených v odseku 3, ak medzinárodná zmluva alebo právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie neustanovujú inak.
(5)
Súd priberie prekladateľa aj na preklad listinných dôkazov predložených do súdneho spisu účastníkmi konania vyhotovených v inom ako štátnom jazyku s výnimkou českého jazyka.
Zápisnica v konaní pred súdom
§ 52
Zápisnica o súdnom pojednávaní
(1)
Zápisnica o súdnom pojednávaní okrem náležitostí ustanovených predpismi o konaní pred súdmi obsahuje všetky podstatné okolnosti a poučenia poskytnuté súdom. V zápisnici o súdnom pojednávaní sa uvedie presný čas začiatku a skončenia súdneho pojednávania; v zápisnici sa vyznačí aj doba, počas ktorej bolo súdne pojednávanie prerušené.
(2)
Predseda senátu diktuje zápisnicu o súdnom pojednávaní nahlas tak, aby prítomní diktované znenie počuli, ak predpisy o konaní pred súdmi nepripúšťajú iný postup. Predseda senátu môže vyslúchanému, najmä ak ide o znalca, dovoliť, aby svoju výpoveď do zápisnice nadiktoval. Táto skutočnosť sa v zápisnici poznamená.
(3)
Zápisnica o súdnom pojednávaní sa vyhotovuje použitím diktafónu, postupom podľa § 56, rýchlopisným záznamom alebo pomocou výpočtovej techniky. Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovila použitím diktafónu alebo rýchlopisným záznamom, bezodkladne po skončení súdneho pojednávania vyhotoví asistent prepis zápisnice pomocou výpočtovej techniky, ku ktorému pripojí doložku „Za správnosť vyhotovenia:“, v ktorej uvedie svoje meno, priezvisko a podpis. Ak predpisy o konaní pred súdom neurčujú inak, netreba záznam uchovávať; ak je zápisnica o pojednávaní vyhotovená použitím diktafónu alebo ak sa priebeh súdneho pojednávania zaznamenáva podľa § 56, možno upustiť od prítomnosti asistenta na pojednávaní s výnimkou hlavného pojednávania, verejného zasadnutia a neverejného zasadnutia.
(4)
Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovuje pomocou diktafónu alebo postupom podľa § 56, predseda senátu na úvod do mikrofónu nadiktuje údaje potrebné na vyplnenie záhlavia zápisnice a ak požiadali účastníci konania o vydanie kópie zápisnice o súdnom pojednávaní, aj počet požadovaných kópií. Nesprávnosti záznamu zistené v priebehu súdneho pojednávania opraví predseda senátu nadiktovaním správneho znenia, ktoré uvedie slovami „opravuje sa“; oprava vymazaním záznamu je neprípustná. Ak nadiktuje predseda senátu do záznamu vyhotovenie rozhodnutia, je potrebné, aby jeho text obsahoval všetky náležitosti ustanovené predpismi o konaní pred súdmi.
(5)
Spravidla sa zapíše alebo nadiktuje len podstatný obsah výpovedí a prednesov, ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak. Ak je to dôležité na posúdenie veci, zapíšu sa odpovede vyslúchaných osôb doslovne, prípadne sa v zápisnici uvedú jednotlivé otázky a odpovede k nim.
(6)
Zápisnica sa spisuje alebo diktuje v slovenskom jazyku. Ak záleží na doslovnom znení výpovede toho, kto nevypovedá v slovenskom jazyku, zapíše asistent alebo tlmočník jej príslušnú časť, ak je to možné, aj v jazyku, v ktorom vypočúvaný vypovedal.
(7)
Zápisnicu o súdnom pojednávaní podpisuje predseda senátu a asistent, ktorý ju spísal alebo vyhotovil jej prepis, ako aj iné osoby, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi.
§ 52a
Zápisnica o verejnom vyhlásení rozsudku
Ak súd vo veci rozhodol rozsudkom bez nariadenia pojednávania, o verejnom vyhlásení rozsudku sa spíše zápisnica. Na zápisnicu o verejnom vyhlásení rozsudku sa ustanovenia § 52 vzťahujú primerane.
§ 53
Zápisnica o inom úkone súdu
Na zápisnicu o inom úkone súdu, najmä o obhliadke, výsluchu a úkonoch probácie a mediácie, sa ustanovenia § 52 a 55 použijú primerane.
§ 54
Zápisnica o hlasovaní
(1)
O hlasovaní sa spíše zápisnica. Zápisnica o hlasovaní sa označí samostatným číslom listu, ktoré nasleduje za posledným listom zápisnice o súdnom pojednávaní; to neplatí, ak ide o zápisnicu o hlasovaní odvolacieho súdu. V zápisnici o hlasovaní sa okrem všeobecných náležitostí ustanovených predpismi o konaní pred súdmi uvedie
a)
deň hlasovania,
b)
postup pri jednotlivých hlasovaniach a ich výsledok,
c)
výrok rozhodnutia s uvedením, či ide o rozsudok alebo uznesenie a
d)
mienka odlišná od názoru väčšiny, a to v celom znení so stručným odôvodnením.
(2)
Zápisnicu o hlasovaní podpíšu všetci členovia senátu a asistent, ak je na porade prítomný. Zápisnica o hlasovaní sa zalepí do obálky, ktorá sa opatrí nápisom „Zápisnica o hlasovaní“, dátumom hlasovania, spisovou značkou veci, ktorej sa hlasovanie týka, a odtlačkom úradnej pečiatky. Ak táto vyhláška neustanovuje inak, obálka obsahujúca zápisnicu o hlasovaní sa opatrí číslom listu podľa odseku 1 a pripojí sa k zápisnici o súdnom pojednávaní.
(3)
Ak na porade o hlasovaní nemusí byť prítomný asistent, zápisnicu o hlasovaní spíše predseda senátu alebo ním poverený člen senátu. V zápisnici sa uvedie, kto ju spísal, a podpíšu ju všetci členovia senátu.
(4)
Obálku so zápisnicou o hlasovaní môže otvoriť len predseda senátu súdu vyššieho stupňa pri rozhodovaní o opravnom prostriedku a predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o mimoriadnom opravnom prostriedku, ako aj sudca poverený vyhotovením rozsudku; po nahliadnutí ju opäť zalepí, opatrí odtlačkom úradnej pečiatky, otvorenie obálky potvrdí svojím podpisom a uvedie dátum, kedy sa tak stalo.
(5)
Zápisnica o hlasovaní sa nespisuje, ak ide o jednoduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jednohlasne a ktorému predchádzala porada len v pojednávacej miestnosti bez prerušenia pojednávania; v zápisnici o súdnom pojednávaní sa v takom prípade poznamená, že uznesenie bolo vyhlásené bez prerušenia súdneho pojednávania.
§ 55
Vydávanie kópií a odpisov zápisnice
(1)
Ak účastník konania alebo strana v konaní požiada pred začatím alebo v priebehu súdneho pojednávania o kópiu zápisnice o súdnom pojednávaní, súd mu ju vydá bezodkladne po jej spracovaní technickými prostriedkami bezodplatne; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.21)
(2)
Ak účastník konania alebo strana v konaní požiada o kópiu zápisnice o súdnom pojednávaní po skončení súdneho pojednávania, súd mu ju vydá bezodkladne po uhradení vecných nákladov spojených s vyhotovením kópie zápisnice; § 195 ods. 6 sa použije primerane.
(3)
Vydávanie odpisov zápisnice je spoplatnené podľa osobitného predpisu.22)
§ 56
Zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania pomocou technických prostriedkov
(1)
Priebeh súdneho pojednávania možno zaznamenať pomocou technických zariadení a prostriedkov určených na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Takto vyhotovený záznam sa uchová na nosiči dát, ktorý sa po skončení súdneho pojednávania pripojí k súdnemu spisu, alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je nosič dát uložený.
(2)
Úkony spojené so zaznamenaním priebehu súdneho pojednávania podľa odseku 1 vykonáva technický asistent. Ak je to pre konanie potrebné, na písomný pokyn predsedu senátu sa vyhotoví doslovný prepis záznamu podľa odseku 1; úkony s tým spojené vykonáva asistent.
(3)
Ak sa na základe pokynu predsedu senátu vyhotovila na žiadosť niektorej zo strán kópia záznamu podľa odseku 1 alebo prepis záznamu podľa odseku 2, pri ich odovzdaní žiadateľovi sa vyhotoví protokol podľa vzoru č. 24 uvedeného v prílohe č. 4; jedno vyhotovenie protokolu sa založí do súdneho spisu.
§ 57
Používanie úradných pečiatok súdu a iných pečiatok
(1)
Na súde sa používajú tieto úradné pečiatky:
a)
veľká okrúhla pečiatka na vybavovanie súdnej agendy,
b)
malá okrúhla pečiatka na vybavovanie agendy správy súdu,
c)
obdĺžniková pečiatka,
d)
reliéfna pečiatka,
e)
osemhranná pečiatka,
f)
podacia pečiatka,
g)
pečiatka vyššieho overovania.
(2)
Pravidlá používania úradných pečiatok súdu uvedených v odseku 1 písm. a) až f) sú uvedené v prílohe č. 3 a pravidlá používania úradnej pečiatky uvedenej v odseku 1 písm. g) sú uvedené v prílohe č. 8 čl. I a II.
(3)
Okrem úradných pečiatok súdu podľa odseku 1 sa na súde môžu používať aj ďalšie pečiatky, ktorými sa vyznačujú niektoré skutočnosti podľa tejto vyhlášky alebo osobitných predpisov.
(4)
Úradná pečiatka notára sa na účely vydávania rozhodnutí v časti konania o dedičstve, ktorú vedie samostatne notár ako súdny komisár, považuje za úradnú pečiatku súdu.
Písomné vyhotovenie rozsudku
§ 58
(1)
Písomné vyhotovenie rozsudku sa píše pomocou výpočtovej techniky použitím šablóny s predtlačou štátneho znaku Slovenskej republiky a textu „Rozsudok“, „V mene Slovenskej republiky“. Prvý výtlačok rozsudku sa považuje za prvopis rozsudku, ostatné výtlačky sa považujú za rovnopisy rozsudku. Prvý výtlačok rozsudku sa označí na prvej strane slovom „prvopis“; na tento účel možno použiť aj pečiatku s týmto označením.
(2)
Písomné vyhotovenie rozsudku spísané iným spôsobom ako je uvedený v odseku 1, najmä rukou alebo bez použitia šablóny podľa odseku 1, považuje sa za koncept rozsudku a zakladá sa voľne do súdneho spisu, spravidla za prvopis rozsudku.
(3)
Rovnopisy rozsudku sa vyhotovujú v takom počte, aby mohli byť doručené všetkým osobám, ktorým sa podľa predpisov o konaní pred súdom doručujú. Ďalej sa vyhotoví aj potrebný počet rovnopisov na účely konania o opravných prostriedkoch a ak tak ustanovuje táto vyhláška, vyhotoví sa potrebný počet rovnopisov aj na účely úschovy súdneho spisu.
(4)
Rozsudky pozostávajúce z viacerých listov sa číslujú od druhej strany. Ak rozsudok pozostáva z niekoľkých listov alebo listín, všetky listy sa pevne spoja.
(5)
Ak súd vydá opravné uznesenie, oprava sa v opravovanom rozsudku vykoná spravidla tak, že opravné uznesenie sa pripojí do súdneho spisu a na prvopise rozsudku sa uvedie odkaz na číslo listu, pod ktorým je opravné uznesenie pripojené k súdnemu spisu.
§ 59
(1)
Rozsudky, spravidla väčšieho rozsahu, sa píšu jednoduchým riadkovaním na oboch stranách listu. Výrok rozsudku sa píše do samostatného riadku. Ak rozsudok obsahuje viacero výrokov, každý sa uvedie ako samostatný odsek a vynechá sa medzi nimi medzera vo výške jedného riadku; na rozlíšenie sa môžu jednotlivé výroky označiť rímskymi číslicami. Medzi jednotlivými odsekmi odôvodnenia sa vynecháva medzera vo výške jedného riadku.
(2)
Od ľavého okraja listu sa ponechá voľné miesto v šírke 2,5 cm, na pravej strane sa končia jednotlivé riadky 2,5 cm od okraja listu. Odseky sa začínajú 1,25 cm od miesta, kde sa inak začína riadok. Od horného okraja listu a od spodného okraja listu sa vynechá voľné miesto v šírke 2,5 cm. Na prednej strane sa začína text 3 cm pod označením „V mene Slovenskej republiky“.
(3)
Výrok rozsudku sa uvádza slovom „rozhodol:“ a odôvodnenie slovom „Odôvodnenie“, ktoré sa píšu v strede strany riedeným a hrubo zvýrazneným písmom. Poučenie o opravnom prostriedku sa uvádza slovom „Poučenie:“, ktoré sa píše na ľavej strane strany riedeným a hrubo zvýrazneným písmom.
(4)
Na prvej strane vpravo hore sa vyznačí číslo konania a identifikačné číslo spisu. Na ďalších stranách sa vpravo hore vyznačuje spisová značka; na druhej strane a ďalších stranách rozsudku sa uprostred hore vyznačí aj poradové číslo strany.
(5)
Označenia viacerých žalobcov alebo žalovaných v tej istej veci sa v záhlaví rozsudku rozlišujú spravidla arabskými číslicami.
(6)
Na konci rozsudku sa na pravej strane listu uvedie titul, meno a priezvisko predsedu senátu spolu s uvedením jeho funkcie tak, aby v strede tohto listu vedľa podpisu predsedu senátu bolo možné pripojiť odtlačok úradnej pečiatky. Podpis sa umiestni tak, aby nezasahoval do odtlačku úradnej pečiatky. Doložka podľa § 61 ods. 2 sa pripojí po ľavej strane listu pod podpisom predsedu senátu a pod odtlačkom úradnej pečiatky.
(7)
Pri písomnom vyhotovení prvopisu rozsudku alebo jeho rovnopisov sa venuje náležitá pozornosť gramatickej správnosti a úprave. Údaje v rozsahu miesto a dátum vyhlásenia rozsudku, podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa na samostatnej strane neuvádzajú.
§ 60
Pri písomnom vyhotovení iných rozhodnutí súdu sa ustanovenia § 58 a 59 použijú primerane.
§ 61
Podpisovanie rozhodnutí
(1)
Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, prvopis rozhodnutia súdu vlastnoručne podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník, ktorý rozhodnutie vydal. Prvopis rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu22a) podpisuje vlastnoručne notár. Ak podľa predpisov o konaní pred súdmi podpisuje prvopis iný člen senátu alebo iný poverený sudca, uvedie sa pred podpisom zastupujúceho skratka „v zast.“, prípadne „v z.“.
(2)
V rovnopise rozhodnutia súdu sa na konci po pravej strane pripojí meno, priezvisko a funkcia toho, kto podľa odseku 1 podpísal prvopis, spravidla vyznačený použitím výpočtovej techniky; ak má akademický titul alebo vedeckú hodnosť, pripojí sa aj toto označenie. Na konci po ľavej strane sa pripojí doložka „Za správnosť vyhotovenia:“ spolu s menom a priezviskom asistenta spravidla vyznačená použitím výpočtovej techniky. Doložku podpíše vlastnoručne asistent, ktorý rovnopis vyhotovil.
(3)
Ak o to účastník konania na účely vyššieho overenia požiada, sudca alebo súdny úradník, ktorý podpísal prvopis rozhodnutia vo veci samej podľa odseku 1, mu bez zbytočného odkladu vlastnoručne podpíše predložený rovnopis tohto rozhodnutia. Ak sudca alebo súdny úradník na súde nie je, podpíše predložený rovnopis zastupujúci sudca alebo zastupujúci súdny úradník určený rozvrhom práce a ak predložený rovnopis nemôže podpísať ani zastupujúci sudca alebo zastupujúci súdny úradník, podpíše ho predseda súdu; odsek 1 posledná veta platí rovnako.
§ 62
Vyznačovanie právoplatnosti
(1)
Len čo súdny tajomník zistí, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vyznačí na prvopise rozhodnutia zviazanom v súdnom spise deň, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a pripojí svoj podpis a dátum vyznačenia. Ak nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť len čiastočne, v zázname sa to presne vyjadrí. Podanie návrhu na doplnenie rozhodnutia nie je prekážkou na vyznačenie právoplatnosti. Právoplatnosť rozhodnutia sa vyznačí aj v príslušnom súdnom registri.
(2)
Právoplatnosť vyznačí na prvopise rozhodnutia súdu prvého stupňa a na prvopise rozhodnutia súdu druhého stupňa súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni; ak sa súdny spis nachádza na súde druhého stupňa, právoplatnosť sa na rozhodnutí súdu vyznačí na žiadosť účastníka konania na súde druhého stupňa.
§ 62a
Vyznačovanie vykonateľnosti
Obdobne ako v § 62 sa postupuje aj v prípade vyznačovania vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia; vykonateľnosť na predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu16) vyznačí vždy sudca, ktorý predbežné opatrenie nariadil, aj s vyznačením hodiny a minúty, kedy sa tak stalo.
§ 63
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
(1)
Súd na žiadosť vyznačí na predloženom rovnopise rozhodnutia alebo schváleného zmieru dátum, kedy rozhodnutie alebo zmier nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť. Vyznačeniu právoplatnosti ani vykonateľnosti nebráni, ak bol podaný návrh na opravu rozhodnutia alebo zmieru.
(2)
Právoplatnosť, prípadne vykonateľnosť sa vyznačuje pripojením doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, a to odtlačkom pečiatky na prvú stranu rovnopisu rozhodnutia alebo zmieru, spravidla do ľavého horného rohu. Doložku právoplatnosti a vykonateľnosti podpíše zamestnanec súdu, ktorý ju pripojil, a uvedie dátum, kedy sa tak stalo.
(3)
Ak doložka právoplatnosti a vykonateľnosti neobsahuje štátny znak Slovenskej republiky, pripojí sa k nej aj odtlačok úradnej pečiatky.
(4)
Ak je to potrebné, možno osobitne pripojiť doložku právoplatnosti a osobitne doložku vykonateľnosti; na tento účel možno použiť osobitné pečiatky.
§ 64
Vydávanie úradných potvrdení zo súdneho spisu
(1)
Na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, možno vydať úradné potvrdenie o skutočnostiach známych zo súdneho spisu, prípadne odpis alebo rovnopis niektorej písomnosti; ustanovenia osobitných predpisov22b) tým nie sú dotknuté. Vydávanie úradných potvrdení, rovnopisov a odpisov zo súdneho spisu je spoplatnené podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Zamestnanec súdu, ktorý vyhotovuje odpis alebo rovnopis písomnosti, spíše o vydaní úradného potvrdenia úradný záznam, ktorý založí do súdneho spisu.
§ 65
Overovanie odpisov a kópií
(1)
Overenie odpisov a kópií sa vykoná tak, že na odpis alebo kópiu sa pripojí doložka potvrdzujúca správnosť odpisu alebo kópie. Odpis alebo kópia písomnosti pozostávajúcej z väčšieho počtu listov sa v ľavom hornom rohu spojí a v tomto mieste sa pripojí odtlačok úradnej pečiatky; odtlačkom úradnej pečiatky sa spravidla v pravom dolnom rohu opatrí každá strana kópie písomnosti. Na poslednej strane kópie písomnosti sa vyznačí overovacia doložka v znení „Táto kópia súhlasí doslovne s originálom nachádzajúcim sa v súdnom spise tunajšieho súdu pod sp. zn.:“; k doložke sa pripojí odtlačok úradnej pečiatky, dátum a vlastnoručný podpis zamestnanca súdu, ktorý doložku vyznačil.
(2)
Úkon podľa odseku 1 je spoplatnený podľa osobitného predpisu.24)
§ 66
Vydávanie osvedčenia o európskom exekučnom titule a osvedčovanie rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných verejných listín
(1)
Úkony spojené s vydávaním, opravou a zrušením osvedčenia o európskom exekučnom titule vykonáva rozvrhom práce určený vyšší súdny úradník; postupuje pritom podľa tejto vyhlášky a osobitných predpisov.25)
(2)
Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva na žiadosť oprávnenej osoby, a to na vzorovom tlačive uvedenom v osobitnom predpise.26) Ak iba časť alebo časti rozhodnutia súdu spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,27) pre tieto časti sa vydáva čiastkové osvedčenie o európskom exekučnom titule. Žiadosť o opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa podáva na vzorovom tlačive podľa osobitného predpisu.28)
(3)
Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa odovzdá žiadateľovi a druhé sa založí do príslušného súdneho spisu. O vydaní osvedčenia sa vyhotoví záznam, ktorý sa pripojí k osvedčeniu o európskom exekučnom titule.
(4)
Žiadosť účastníka konania o vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule týkajúceho sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier, ako aj verejná listina predložená účastníkom konania a jeden rovnopis osvedčenia sa založia do obalu z mäkkého papiera. Na účely evidencie žiadostí podľa predchádzajúcej vety sa vedie na súde kniha osvedčení verejných listín podľa vzoru č. 10 uvedeného v prílohe č. 4.
(5)
Odseky 1 až 4 sa primerane použijú aj na osvedčovanie rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných verejných listín vyžadovaných podľa osobitných predpisov.29)
§ 67
Vyššie overenie listín
(1)
Krajský súd na žiadosť účastníka vykoná vyššie overenie verejných listín vydaných justičnými orgánmi alebo listín týmito orgánmi osvedčených, alebo pred nimi podpísaných, ak majú byť použité v cudzine a boli vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode tohto krajského súdu alebo správnosť týchto listín osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj prekladov vyhotovených prekladateľmi alebo posudkov vyhotovených znalcami.30)
(2)
Vyšším overením podľa odseku 1 sa rozumie overenie pravosti
a)
podpisov sudcov vrátane súdnych úradníkov a odtlačkov úradných pečiatok súdov,
b)
podpisov notárov a odtlačkov úradných pečiatok notárskych úradov,
c)
podpisov súdnych exekútorov a odtlačkov úradných pečiatok exekútorských úradov a
d)
podpisov a odtlačkov úradných pečiatok znalcov a prekladateľov.
(3)
Vyššie overenie je spoplatnené podľa osobitného predpisu.31) Poplatok sa platí kolkovými známkami, ktorých horná časť sa nalepí na overovanú listinu a znehodnotí sa odtlačkom úradnej pečiatky a spodná časť sa nalepí do knihy vyššieho overenia krajského súdu.
(4)
Krajský súd vedie vlastnú evidenciu vzorov
a)
podpisov sudcov okresných súdov a odtlačkov úradných pečiatok okresných súdov v jeho územnom obvode, ako aj podpisov a odtlačkov úradných pečiatok notárov, súdnych exekútorov so sídlom v územnom obvode tohto krajského súdu a
b)
podpisov a odtlačkov úradných pečiatok všetkých prekladateľov a znalcov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v Slovenskej republike. Vzory týchto podpisov a odtlačkov úradných pečiatok poskytne krajskému súdu ministerstvo.32)
(5)
Vyššie overenie vykonáva zamestnanec súdu poverený predsedom krajského súdu. Pred vykonaním vyššieho overenia zamestnanec súdu preskúma, či overenie pravosti podpisu a odtlačku úradnej pečiatky na listine patrí do pôsobnosti krajského súdu podľa odseku 1 a či predložená listina spĺňa náležitosti ustanovené osobitnými predpismi.33)
(6)
Ak nebránia vyššiemu overeniu predloženej listiny dôvody uvedené v odseku 5, zamestnanec porovná podpis a odtlačok úradnej pečiatky na predloženej listine so vzorom podpisu a odtlačku úradnej pečiatky podľa odseku 4 a v prípade súladu pripojí na listinu
a)
osvedčenie podľa prílohy č. 8 čl. I, ak sa má verejná listina použiť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou príslušnej medzinárodnej zmluvy,34) inak
b)
osvedčenie vyššieho overenia podľa prílohy č. 8 čl. II na účely konzulárnej superlegalizácie.
(7)
Každý vykonávaný úkon vyššieho overenia sa zapíše do knihy vyššieho overenia krajského súdu. Vzor knihy vyššieho overenia je uvedený v prílohe č. 8 čl. IV. Na knihu vyššieho overenia sa primerane použijú ustanovenia tejto vyhlášky o súdnom registri.
§ 67a
Párovanie platieb
Na krajských súdoch a okresných súdoch sa vykonáva párovanie platieb v aplikácii s výstupmi zo štátnej pokladnice každý pracovný deň, najneskôr do 9:00 h; úkony s tým spojené vykonáva učtáreň.
Siedmy oddiel
Dožiadanie, vyžadovanie súčinnosti a styk s cudzinou
§ 68
Dožiadanie
(1)
Dožiadanie iného súdu o vykonanie jednotlivých úkonov sa vykoná prípisom, v ktorom sa uvedú údaje zo súdneho spisu, ktorých znalosť je potrebná na riadne vykonanie úkonu, a to najmä vtedy, ak na vykonanie úkonov je dožiadaných niekoľko súdov. Ak je to potrebné, pripojí dožadujúci súd súdne spisy a poukáže na tie ich časti, kde sú potrebné údaje obsiahnuté. Postupné dožiadanie viacerých súdov v zaslanom súdnom spise je prípustné len vtedy, ak na riadne vykonanie dožiadaného úkonu je potrebná znalosť predchádzajúcich úkonov. V dožiadaní sa tiež uvedie, či a ktorý zástupca účastníka konania sa má o úkone dožiadaného súdu upovedomiť. Dožiadaný súd podľa povahy veci a podľa toho, čo pri vykonávaní úkonu vyšlo najavo, vykoná aj ďalšie nevyhnutné úkony v dožiadaní neuvedené, ak to môže prispieť k urýchlenému a správnemu rozhodnutiu vo veci. Dožiadaný súd dbá na to, aby sa úkon vykonal len v prípadoch, ak účastníci konania alebo ich zástupcovia boli včas upovedomení o čase a mieste úkonu, iba ak by dožadujúci súd uviedol, že úkon sa má vykonať bez účasti účastníkov alebo niektorého z nich.
(2)
Dožiadaniu sa vyhovie bezodkladne, najmä v prípadoch, ak je na dožadujúcom súde nariadené súdne pojednávanie.
(3)
Ak postupuje dožiadaný súd dožiadanie inému súdu, oznámi to dožadujúcemu súdu.
(4)
Trovy, ktoré vznikli dožiadanému súdu vykonávaním úkonov, dožadujúci súd dožiadanému súdu neuhrádza. Dožiadaný súd oznámi v správe o vybavení dožiadania dožadujúcemu súdu výšku trov, ktoré mu vznikli vykonaním dožiadania. Preddavky na vykonanie dôkazov zaplatené účastníkmi zúčtuje dožadujúci súd. O určení znalečného a svedočného rozhoduje bez zbytočného odkladu vždy dožadujúci súd, ktorý vyplatí znalečné alebo svedočné tomu, kto znalečné alebo svedočné v konaní návrhom uplatnil; to platí aj o odmene a náhradách pri tlmočníckom úkone a prekladateľskom úkone.
§ 69
Vyžadovanie súčinnosti
(1)
Súdy sú oprávnené vyžadovať od orgánov obcí, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov polície a od iných orgánov verejnej moci a právnických osôb, ako aj fyzických osôb oprávnených na podnikanie súčinnosť pri plnení svojich úloh, a to najmä oznamovanie skutočností, ktoré majú význam pre konanie a rozhodovanie.35)
(2)
Od orgánov obcí a orgánov miestnej štátnej správy možno vyžadovať najmä správy o správaní, majetkových a sociálnych pomeroch obvineného a účastníkov konania a o pomeroch mladistvého alebo maloletého, ktoré majú podklad vo vlastných poznatkoch týchto orgánov.
(3)
Od orgánov polície môžu súdy vyžadovať najmä správy o správaní obvineného a účastníkov konania, o správaní podmienečne odsúdeného a podmienečne prepusteného z výkonu trestu odňatia slobody v určenej skúšobnej dobe a o správaní odsúdeného na účely rozhodnutia o zahladení odsúdenia a o pobyte a zamestnaní osôb. Ak je to potrebné, orgány polície na žiadosť súdu vykonávajú pátranie po pobyte osoby.
(4)
Od zamestnávateľov môžu súdy vyžadovať správy o správaní ich zamestnancov v zamestnaní a o ich zárobkových pomeroch alebo aj o ďalších skutočnostiach, ak je to potrebné pre konanie a rozhodnutie.
Úkony súdu v oblasti právneho styku s cudzinou
§ 70
Informovanie o trestnom konaní cudzinca
(1)
O vzatí cudzinca do väzby súd bezodkladne informuje zastupiteľský orgán štátu, ktorého je cudzinec štátnym občanom. Ak súdu nie je známa skutočnosť, ktorý zastupiteľský orgán je na doručenie informácie príslušný, zašle informáciu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky so žiadosťou o jej sprostredkovanie príslušnému zastupiteľskému orgánu.
(2)
Informácia cudziemu zastupiteľskému orgánu obsahuje údaje o mene a priezvisku cudzinca, dátume a mieste jeho narodenia, štátnom občianstve, adrese trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, číslo identifikačného dokladu cudzinca, označenie trestného činu, z ktorého je obvinený, čas, odkedy bola obmedzená jeho osobná sloboda, a miesto výkonu väzby.
(3)
O skutočnostiach uvedených v odseku 2 súd informuje aj ministerstvo zaslaním kópie správy zastupiteľskému orgánu, ku ktorej pripojí aj kópiu rozhodnutia o väzbe.
(4)
V prípade podania obžaloby na cudzinca súd postupuje primerane podľa odsekov 1 až 3 s tým, že k informácii zasielanej ministerstvu pripojí odpis alebo kópiu obžaloby.
(5)
O právoplatnom ukončení trestného konania cudzinca súd informuje ministerstvo kópiou právoplatného rozsudku a vyplneným trestným listom pre medzinárodnú výmenu podľa vzoru č. 16 uvedeného v prílohe č. 4 opatreným odtlačkom úradnej pečiatky.
§ 70a
Informovanie o prevzatí a držaní v ústave zdravotnej starostlivosti
Obdobne ako v § 70 postupuje súd aj vtedy, ak rozhodne o prevzatí a držaní cudzinca v ústave zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.35a)
§ 70b
Podpisovanie písomností v styku s cudzinou
Písomnosti súdu, najmä dožiadania, určené pre súdy alebo iné orgány v cudzine vrátane ich rovnopisov podpisuje vlastnoručne predseda senátu, samosudca alebo vyšší súdny úradník.
§ 71
Zasielanie zatýkacích rozkazov
(1)
Súd, ktorý vydal medzinárodný zatýkací rozkaz podľa osobitného predpisu,36) ho zašle ministerstvu a príslušnému útvaru polície. Príslušnými útvarmi polície sú okresné riaditeľstvá Policajného zboru, krajské riaditeľstvá Policajného zboru, odbory kriminálnej polície a oddelenia pátrania a Národná ústredňa Interpol.
(2)
Ak súd nechal vyhotoviť preklad zatýkacieho rozkazu do cudzieho jazyka, príslušnému útvaru polície sa zašle aj kópia prekladu.
Ôsmy oddiel
Náhrada nevyhnutných výdavkov osobám zúčastneným na konaní
§ 72
(1)
K hotovým výdavkom účastníka patria účelne vynaložené náklady, najmä cestovné, stravné a preukázané výdavky na ubytovanie.
(2)
Stratu na zárobku účastníka, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, vypočíta súd z priemerného hrubého zárobku zisteného podľa osobitného predpisu.36a) Výšku priemerného hrubého hodinového zárobku preukazuje účastník potvrdením svojho zamestnávateľa, na ktorom sa súčasne uvedie, či účastník môže, vzhľadom na druh práce, ktorú vykonáva, nastúpiť do práce na zvyšok pracovného času. Účastník predloží potvrdenie zamestnávateľa v lehote, ktorú určí súd, inak nemá nárok na náhradu straty na zárobku.
(3)
Účastníkovi, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale je zárobkovo činný, patrí náhrada za stratu na zárobku vypočítaná zo základu dane z príjmov fyzických osôb,37) delená počtom pracovných hodín pripadajúcich na kalendárny rok, ktorý osobitný predpis38) pripúšťa ako najvyšší rozsah pracovného času zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Výšku základu dane z príjmov fyzických osôb preukazuje účastník platobným výmerom vydaným orgánom vykonávajúcim správu dane za posledné zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo dňu, v ktorom je nárok na náhradu uplatňovaný, ak bol vydaný; inak daňovým priznaním za posledné zdaňovacie obdobie. Ak nemožno výšku straty na zárobku spôsobom podľa predchádzajúcej vety preukázať, patrí účastníkovi náhrada za stratu na zárobku za hodinu v sume minimálnej hodinovej mzdy určenej podľa osobitného predpisu,39) najviac však osemnásobok tejto sumy za deň.
(4)
Ak potrebuje účastník postihnutý ťažkou telesnou chybou alebo chorobou alebo v iných závažných prípadoch sprievodcu, tvoria nevyhnutné výdavky sprievodcu a jeho ušlý zárobok súčasť trov konania účastníka.
§ 73
(1)
Nárok na cestovné má účastník, ktorý nemá trvalý alebo prechodný pobyt alebo nepracuje v mieste, kde sa konanie uskutočňuje, alebo je predvolaný z miesta, kde sa dočasne zdržuje.
(2)
Účastníkovi sa hradia skutočné, účelné a hospodárne vynaložené výdavky cestovného verejným hromadným dopravným prostriedkom. Ak použil účastník vlastné motorové vozidlo, hradí sa mu cestovné ako pri ceste hromadným dopravným prostriedkom okrem prípadov podľa § 74.
(3)
Nárok na cestovné má aj účastník konania, ktorý býva alebo pracuje v mieste, kde sa konanie uskutočňuje, ak použil miestny verejný hromadný dopravný prostriedok.
§ 74
Ak okolnosti prípadu vyžadujú, aby cesta bola vykonaná inak ako verejným hromadným dopravným prostriedkom, poskytne sa účastníkom pri ceste náhrada podľa osobitných predpisov.40) Podľa týchto predpisov sa poskytuje stravné a preukázané výdavky na ubytovanie.
§ 75
Na určenie výšky náhrady nevyhnutných výdavkov a náhrady straty na zárobku a na určenie nákladov zákonného zástupcu účastníka alebo jeho zástupcu, ktorý nie je advokátom, na určenie nákladov opatrovníka ustanoveného účastníkovi, na určenie nákladov nevyhnutného sprievodcu, ako aj na určenie výšky svedočného sa primerane použijú ustanovenia § 72 až 74.
TRETIA ČASŤ
VÝKON ROZHODNUTIA
PRVÁ HLAVA
VÝKON NIEKTORÝCH ROZHODNUTÍ V TRESTNOM KONANÍ
§ 76
Opatrenia na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody
(1)
Ak odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nenastúpi v určenej lehote na výkon trestu odňatia slobody alebo ak je obava, že ujde, prikáže súdny tajomník, aby bol odsúdený dodaný na výkon trestu do príslušného spádového ústavu na výkon väzby. Ak pobyt odsúdeného nie je známy, súd to na príkaze na dodanie na výkon trestu odňatia slobody výslovne uvedie s tým, že treba vypátrať pobyt odsúdeného. Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený trvalé bydlisko; ak trvalé bydlisko odsúdeného nie je známe, príkaz sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v obvode súdu.
(2)
Ak bol pobyt odsúdeného vypátraný inak ako orgánmi polície alebo ak sa odsúdený dobrovoľne prihlásil na výkon trestu, treba príkaz na dodanie na výkon trestu odvolať, a to u toho orgánu polície, ktorému bol zaslaný.
(3)
U odsúdeného, ktorý sa zdržuje v cudzine, sa pri nariadení výkonu trestu odňatia slobody postupuje podľa osobitného predpisu.
(4)
U mladistvého, ktorý je v ústavnej alebo ochrannej výchove, zašle súd nariadenie výkonu trestu odňatia slobody ústavu, v ktorom je mladistvý, s tým, aby bol na výkon trestu dodaný zamestnancom tohto ústavu. Ak to nemožno zabezpečiť, požiada súdny tajomník o predvedenie mladistvého na výkon trestu okresné riaditeľstvo Policajného zboru, v ktorého obvode je ústav.
(5)
Ak ide o výkon trestu odňatia slobody dlhší ako tri mesiace, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých najmenej dva mesiace pred predpokladaným dňom jeho skončenia oznámi výchovnému alebo liečebnému zariadeniu, z ktorého bol mladistvý dodaný na výkon trestu, výsledky prevýchovy mladistvého výkonom trestu z hľadiska prípadného prepustenia z ochrannej výchovy, podmienečného umiestnenia mimo výchovného zariadenia alebo zrušenia ústavnej výchovy.
(6)
Ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon trestu odňatia slobody vráti súdu jedno vyhotovenie nariadenia výkonu trestu odňatia slobody s potvrdením, že odsúdený nastúpil trest, alebo ihneď oznámi súdu, že trest v určenej lehote nastúpený nebol. Ak je odsúdený vo výkone iného trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody potvrdí prijatie nariadenia výkonu trestu a na jednom jeho vyhotovení uvedie pravdepodobný termín nástupu trestu a vráti ho bez zbytočného odkladu súdu.
(7)
O premiestnení odsúdeného do iného ústavu na výkon trestu odňatia slobody, o začatí ochranného liečenia, o jeho úteku a zadržaní, o jeho úmrtí, prerušení výkonu trestu, o podmienečnom prepustení, ako aj o tom, že odsúdený bol v dôsledku výkonu uloženého trestu, udelenia milosti, amnestie alebo z iného dôvodu prepustený na slobodu, podá ústav na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený naposledy bol, bezodkladne správu súdu, ktorý rozhodol v prvom stupni; ak ide o podmienečné prepustenie, podá správu aj súdu, ktorý o podmienečnom prepustení rozhodol.
§ 77
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
(1)
Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa vyžaduje v lehotách určených predsedom senátu najmenej raz ročne od právoplatnosti rozhodnutia odpis registra trestov a ďalšie potrebné podklady na posúdenie spôsobu života odsúdeného a dodržiavania uložených obmedzení. Ak bola odsúdenému uložená povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, u poškodeného zistí, či odsúdený prejavil v skúšobnej dobe snahu nahradiť škodu.
(2)
Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa po právoplatnosti rozhodnutia o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či bol nariadený výkon trestu, jeho výsledok bezodkladne oznámi Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky – registru trestov.
(3)
Ak súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby alebo do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby, ak sa proti odsúdenému vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe nerozhodol bez zavinenia odsúdeného o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil alebo či sa trest vykoná, predseda senátu urobí v trestnom spise záznam a poverený zamestnanec súdu prvého stupňa oznámi Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky – registru trestov, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil.
(4)
Ak bol povolený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky záujmového združenia občanov za nápravu odsúdeného alebo súd o výchovné spolupôsobenie takéto záujmové združenie občanov požiadal, oznámi v žiadosti o výchovné spolupôsobenie záujmovému združeniu občanov, aké obmedzenia podľa osobitného predpisu41) boli obvinenému uložené. Zároveň ho požiada, aby podľa obsahu týchto obmedzení zameralo svoje výchovné pôsobenie, sledovalo, či odsúdený obmedzenia dodržuje, a podalo súdu ihneď správu o ich prípadnom porušovaní. Rovnako požiada o oznámenie zmeny zamestnania alebo bydliska odsúdeného.
(5)
Súd postupuje rovnako aj vtedy, ak požiada záujmové združenie občanov o výchovné spolupôsobenie, aj keď podmienečný odklad výkonu trestu bol povolený bez jeho záruky.
§ 78
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
(1)
Obdobne ako v § 77 postupuje súd aj v prípadoch podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody.
(2)
Ak súd odsúdeného podmienečne prepustil z výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky dôveryhodnej osoby za dovŕšenie nápravy odsúdeného, súd postupuje obdobne ako v § 77 ods. 4.
§ 78a
Ustanovenia § 77 a 78 sa primerane použijú aj v prípadoch podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, ak bol nariadený probačný dohľad nad odsúdeným; úkony s tým spojené vykonáva príslušný probačný a mediačný úradník.
§ 78b
Výkon trestu prepadnutia majetku a prepadnutia veci
(1)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku alebo jeho časti, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia bez odôvodnenia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu,41a) v ktorého obvode sa tento majetok nachádza.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu orgánu uvedenému v odseku 1.
(3)
Obdobne ako v odsekoch 1 a 2 postupuje súd aj v prípade výkonu trestu prepadnutia veci.
§ 79
Výkon trestu povinnej práce
(1)
Probačný a mediačný úradník v rámci prejednania podmienok výkonu trestu povinnej práce s odsúdeným podľa osobitného predpisu,42) poučí odsúdeného, že vykonávaním prác v rámci výkonu trestu povinnej práce mu nevzniká pracovný pomer, ani obdobný pracovný vzťah a o tom, že trest povinnej práce je povinný vykonať osobne a vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu tak, aby odpracoval najmenej dvadsať hodín za kalendárny mesiac, o čom spracuje úradný záznam.
(2)
Probačný a mediačný úradník ponúka odsúdenému prácu, spravidla primeranú jeho vzdelaniu a schopnostiam, z evidencie ponúkaných prác vhodných na výkon trestu povinnej práce na základe prejaveného záujmu u právnických osôb podľa osobitného predpisu a zo zoznamu o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti, ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.
(3)
Probačný a mediačný úradník predloží úradný záznam podľa odseku 1 predsedovi senátu, ktorý posúdi vhodnosť navrhovanej práce a poskytovateľa práce pre odsúdeného a rozhodne o druhu a mieste výkonu trestu povinnej práce a nariadi jeho výkon.
(4)
Úkony spojené s prípravou uzatvorenia dohody o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce a súdom zabezpečuje probačný a mediačný úradník; dohodu o zabezpečení povinnej práce uzatvára s poskytovateľom práce predseda súdu.
(5)
Predseda senátu, ktorý rozhodne o odklade, prerušení alebo upustení od výkonu trestu povinnej práce alebo o premene trestu povinnej práce na trest odňatia slobody, oznámi tieto skutočnosti probačnému a mediačnému úradníkovi. Predseda senátu obdobne postupuje aj vtedy, ak dôvody na uvedený postup zaniknú.
§ 79a
Výkon trestu domáceho väzenia
(1)
Ak predseda senátu po nariadení trestu domáceho väzenia poverí kontrolou výkonu tohto trestu probačného a mediačného úradníka, probačný a mediačný úradník vykonáva úkony spojené s kontrolou výkonu trestu domáceho väzenia vrátane obmedzení a povinností vyplývajúcich z uloženého trestu.
(2)
Probačný a mediačný úradník oznámi predsedovi senátu zistené porušenie podmienok trestu domáceho väzenia, ako aj zistené porušenie obmedzení a povinností uložených odsúdenému.
(3)
Probačný a mediačný úradník pripraví pre predsedu senátu podklady na rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia.
§ 79b
Výkon peňažného trestu
(1)
Peňažný trest sa platí na účet súdu. Na tento účel sa vo výzve podľa osobitného predpisu42a) uvedie číslo účtu súdu a ďalšie platobné informácie, najmä názov banky, kód banky, špecifický symbol a variabilný symbol.
(2)
Ak sa peňažný trest alebo jeho časť vracia, súd ho vráti na účet oprávnenej osoby; to platí aj pre trovy trestného konania.
§ 80
Výkon ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)
Nariadenie výkonu ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti zašle súdny tajomník tomuto zariadeniu príslušnému podľa bydliska alebo pobytu osoby, ktorá sa má ochrannému liečeniu podrobiť, v dvoch vyhotoveniach spolu s jedným odpisom znaleckého posudku alebo odborného lekárskeho vyjadrenia a jedným rovnopisom rozhodnutia, ktorým bolo ochranné liečenie uložené. Po dohode so správou zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti určí súdny tajomník deň nástupu na ochranné liečenie. Súčasne upozorní správu zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, že k zmene ochranného liečenia z ústavného na ambulantné alebo k prepusteniu z ochranného liečenia podľa osobitného predpisu43) môže dôjsť len na základe právoplatného rozhodnutia okresného súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, a požiada, aby tomuto súdu bola bezodkladne podaná správa, ak nastanú dôvody pre niektoré z týchto opatrení. Ďalej požiada, aby zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámilo súdu, ktorý výkon ochranného liečenia nariadil, či osoba, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, nastúpila v určenej dobe jeho výkon.
(2)
Súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, aby jeho výkon nastúpila v príslušnom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v určenom termíne. Ak nie je táto osoba spôsobilá na právne úkony, urobí tak prostredníctvom jej zákonného zástupcu. Ak nie je osoba, ktorá sa má podrobiť ochrannému liečeniu, nebezpečná pre svoje okolie, môže jej poskytnúť potrebnú lehotu na obstaranie jej záležitostí.
(3)
Ak nenastúpi osoba, ktorej bolo uložené ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, výkon ochranného liečenia v určenom termíne alebo ak je nebezpečná pre svoje okolie, požiada súdny tajomník o jej dodanie do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa miesta bydliska alebo miesta pobytu osoby; na žiadosť o dodanie do výkonu ochranného liečenia sa primerane použije ustanovenie § 76 ods. 1 a 2.
§ 81
Výkon ambulantného ochranného liečenia
(1)
Nariadenie výkonu ambulantného ochranného liečenia zašle súdny tajomník zdravotníckemu zariadeniu príslušnému pre túto formu liečenia podľa bydliska alebo pobytu osoby, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, v dvoch vyhotoveniach spolu s jedným odpisom znaleckého posudku alebo odborného lekárskeho vyjadrenia a jedným rovnopisom rozhodnutia, ktorým bolo uložené. Po dohode so správou zdravotníckeho zariadenia určí súdny tajomník termín, do ktorého sa má výkon ochranného liečenia začať.
(2)
Súdny tajomník požiada správu zdravotníckeho zariadenia, aby okresnému súdu, v ktorého obvode je toto zariadenie, navrhlo zmenu formy liečby na formu ústavnú, ak sa liečená osoba odmieta podrobiť ochrannému liečeniu alebo ak sa ukáže ďalší pobyt liečenej osoby na slobode nebezpečný alebo ak sa dodatočne zistí, že vzhľadom na povahu choroby a liečebné možnosti nemožno očakávať splnenie účelu ochranného liečenia ambulantnou formou. Súd tiež zdravotnícke zariadenie upozorní, že k prepusteniu z ochranného liečenia podľa osobitného predpisu43) môže dôjsť len na základe právoplatného rozhodnutia okresného súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva. Ďalej požiada, aby zdravotnícke zariadenie oznámilo súdu, ktorý výkon ochranného liečenia nariadil, či osoba, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, do určenej doby sa prihlásila na jeho výkon.
(3)
Súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné ambulantné liečenie uložené, aby sa na jeho výkon prihlásila v príslušnom zdravotníckom zariadení najneskôr do určenej doby. Súčasne ju upozorní na následky, ak tak neurobí. Ak nie je táto osoba spôsobilá na právne úkony, urobí tak prostredníctvom jej zákonného zástupcu.
§ 82
Výkon ochranného liečenia vo výkone trestu odňatia slobody
(1)
Riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa ochranné liečenie vykonáva, oznámi okresnému súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, začatie výkonu ochranného liečenia a predpokladané ukončenie výkonu trestu odňatia slobody.
(2)
Okresný súd, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, rozhodne ešte pred ukončením výkonu trestu o pokračovaní v ochrannom liečení po ukončení výkonu trestu odňatia slobody, prepustení z ochranného liečenia alebo ukončení ochranného liečenia postupom podľa predpisu o konaní pred súdmi;43a) ak rozhodne o pokračovaní v ochrannom liečení, rozhodne aj o spôsobe jeho ďalšieho výkonu. Pred rozhodnutím postupuje tak, aby v prípade potreby oznámil včas zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti dodanie odsúdeného (odsek 3) a na tento účel si môže vyžiadať aj predbežné vyjadrenie psychiatrického oddelenia43b) prostredníctvom riaditeľa ústavu. Ústav na výkon trestu odňatia slobody postupuje pri podaní správy o priebehu a výsledku ochranného liečenia podľa osobitného predpisu.43c)
(3)
Ak sa má rozhodnúť podľa odseku 2 a je možné dodanie odsúdeného do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti na ďalší výkon ochranného liečenia, súd, ktorý má rozhodnúť, oznámi zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorého spádovej oblasti sa ústav na výkon trestu odňatia slobody nachádza, najmenej 30 dní pred ukončením výkonu trestu dodanie odsúdeného do tohto zariadenia tak, aby bol deň dodania zhodný s dňom ukončenia výkonu trestu; to neplatí, ak už rozhodol podľa odseku 2 o prepustení z ochranného liečenia, ukončení ochranného liečenia alebo o pokračovaní v ochrannom liečení ambulantným spôsobom jeho výkonu a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť pred uplynutím tejto lehoty. V oznámení súd uvedie, či ide o dodanie z dôvodu nebezpečnosti pobytu odsúdeného na slobode po rozhodnutí o pokračovaní v ústavnom ochrannom liečení, v ostatných prípadoch navrhne zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti dohodu o prijatí odsúdeného v termíne podľa prvej vety.
(4)
Ak dôjde k odovzdaniu odsúdeného na ďalší výkon liečenia na základe príkazu predsedu senátu vydaného podľa predpisu o konaní pred súdmi,43a) ústav na výkon trestu odňatia slobody nariadenie ochranného liečenia spolu s prílohami vrátane znaleckého posudku a správou o doterajšom priebehu a výsledkoch liečenia odovzdá príslušnému zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ak napriek vykonanému oznámeniu príkaz nebude vzhľadom na obsah rozhodnutia podľa odseku 2 vydaný alebo ak vydaný príkaz nebude na základe rozhodnutia nadriadeného súdu o sťažnosti proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa potrebné vykonať, oznámi to zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti pred prepustením odsúdeného po ukončení výkonu trestu súd, ktorý rozhodoval podľa odseku 2, alebo v prípade konania o sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu nadriadený súd. Ak k odovzdaniu odsúdeného napriek vydanému príkazu, ktorý je potrebné vykonať, nedôjde, ústav na výkon trestu odňatia slobody odsúdeného po ukončení výkonu trestu prepustí a ďalej sa postupuje podľa predpisu o konaní pred súdmi.43d)
(5)
Ak sa napriek nariadeniu súdu nezačalo s výkonom ústavného ochranného liečenia počas výkonu trestu odňatia slobody a bola prekročená lehota podľa osobitného predpisu,43e) ústav na výkon trestu odňatia slobody to bezodkladne oznámi súdu, ktorý výkon ochranného liečenia nariadil, a ďalej sa postupuje podľa predpisu o konaní pred súdmi.43f)
§ 83
Výkon ochrannej výchovy
(1)
Súd zašle výchovnému zariadeniu, v ktorom sa má začať výkon ochrannej výchovy, v dvoch vyhotoveniach nariadenie výkonu ochrannej výchovy a odpis rozhodnutia, ktorým bola ochranná výchova uložená, s vyznačenou doložkou o právoplatnosti. Výkon tohto rozhodnutia vykonáva súd za účasti príslušných orgánov štátnej správy. Výchovné zariadenie, v ktorom sa výkon ochrannej výchovy začal, potvrdí jej nástup na jednom rovnopise nariadenia ochrannej výchovy a vráti ho súdu.
(2)
Výchovné zariadenie, v ktorom sa ochranná výchova vykonáva, podáva súdu, ktorý ochrannú výchovu uložil, správu o podmienečnom umiestnení mimo výchovného zariadenia, o predĺžení ochrannej výchovy, o prepustení chovanca z ochrannej výchovy alebo o tom, že bol dodaný na výkon trestu odňatia slobody.
§ 83a
Výkon ochranného dohľadu
(1)
Súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného dohľadu, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, v obvode ktorého má odsúdený miesto pobytu.
(2)
Súd, ktorý obdrží hlásenie príslušného ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slobody, o nastávajúcom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, oznámi uvedenú skutočnosť súdu, ktorý bude vykonávať ochranný dohľad.
(3)
Súd, ktorý rozhodne o odložení alebo prerušení výkonu trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace a zároveň rozhodne, že sa má s výkonom ochranného dohľadu začať pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody alebo počas výkonu trestu odňatia slobody, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, ktorý ochranný dohľad vykonáva.
(4)
Ak súd preruší výkon ochranného dohľadu z dôvodu výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného liečenia uskutočňovaného v liečebnom ústave, oznámi to súdu, ktorý výkon ochranného dohľadu vykonáva. Rovnako postupuje súd aj vtedy, ak dôvody prerušenia ochranného dohľadu zaniknú.
(5)
Ak dôjde k upusteniu od výkonu ochranného dohľadu, súd, ktorý takéto rozhodnutie vydal, nariadi, aby sa od ochranného dohľadu upustilo a uvedené skutočnosti oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý výkon ochranného dohľadu kontroluje.
(6)
Po podaní návrhu prokurátora na prepustenie z ochranného dohľadu probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu a spolu s návrhom na prepustenie z výkonu ochranného dohľadu ju predloží predsedovi senátu na rozhodnutie.
(7)
Probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu vždy, ak dôjde k upusteniu, prepusteniu alebo zániku ochranného dohľadu, do 15 dní odo dňa, ktorý je rozhodujúci pre uvedený postup; jedno vyhotovenie správy založí do príslušného súdneho spisu.
§ 83b
Výkon detencie
Ak súd nariadil umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave, postupuje sa primerane podľa § 82 ods. 2.
§ 83c
Zhabanie veci
Ak súd uložil zhabanie veci, postupuje sa primerane podľa § 78b.
§ 83d
Mediácia v trestnoprávnych veciach
(1)
Probačný a mediačný úradník začína mediáciu v trestnoprávnych veciach z vlastného podnetu, podnetu poškodeného alebo obvineného, na základe podnetu orgánov činných v trestnom konaní, strán konania alebo z podnetu súdu podľa osobitného predpisu.
(2)
Na začiatku mediácie poučí probačný a mediačný úradník obvineného a poškodeného o podstate a podmienkach mediácie.
(3)
V odôvodnených prípadoch probačný a mediačný úradník pre potreby mediácie zisťuje majetkové pomery obvineného.
(4)
V rámci mediácie probačný a mediačný úradník vypracuje
a)
v prípravnom konaní dožiadanie na prokuratúru, v ktorom požiada o udelenie súhlasu na vykonanie mediácie, ak sa mediácia v prípravnom konaní začala na základe iného podnetu ako písomného pokynu prokurátora; o dožiadaní informuje policajta,
b)
vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok, pre ktorý je stíhaný,
c)
úradný záznam o výške a spôsobe zloženia peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely,
d)
úradný záznam o náhrade spôsobenej škody,
e)
návrh dohody o zmieri medzi obvineným a poškodeným alebo návrh dohody o náhrade škody a
f)
záverečnú správu o mediácii.
(5)
Po vypracovaní písomností podľa odseku 4 predloží probačný a mediačný úradník podklady týkajúce sa konania o zmieri podľa odsekov 2 až 4 na rozhodnutie v prípravnom konaní prokurátorovi a v konaní pred súdom predsedovi senátu.
(6)
O spôsobe ukončenia mediácie informuje probačný a mediačný úradník subjekt, od ktorého obdržal podnet na začatie mediácie.
§ 84
Udelenie milosti
(1)
Udelenie milosti bez zbytočného odkladu oznámi odsúdenému predseda okresného súdu, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva, a to podľa pokynov ministerstva. Predseda súdu spíše o oznámení zápisnicu v dvoch vyhotoveniach, ktorá okrem náležitostí podľa osobitného predpisu12) obsahuje poučenie o význame udelenej milosti, vyjadrenie odsúdeného k udeleniu milosti, označenie jeho bydliska po prepustení na slobodu, prípadne aj označenie jeho zamestnávateľa. Zápisnica sa zašle ministerstvu a jej rovnopis sa ponechá v spise, v ktorom predseda súdu oznámil odsúdenému udelenie milosti.
(2)
Ak odsúdený nevykonáva trest odňatia slobody alebo ak mu bol milosťou odpustený iný druh trestu, oznamuje udelenie milosti odsúdenému podľa odseku 1 predseda súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.
§ 85
Podmienečné udelenie milosti
(1)
Ak bol trest alebo jeho zvyšok odpustený milosťou pod určenými podmienkami, súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, sleduje plnenie podmienok.
(2)
Predseda súdu v polročných lehotách oznamuje ministerstvu plnenie určených podmienok. Pri porušení určených podmienok predseda súdu predloží o tom bezodkladne správu ministerstvu spolu so súdnym spisom.
(3)
Ak ministerstvo oznámi súdu rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky, že odsúdený v dôsledku porušenia určenej podmienky trest alebo jeho zvyšok vykoná, predseda senátu súdu, ktorý rozhodol v prvom stupni, nariadi jeho výkon a súčasne o tom upovedomí ministerstvo, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky – register trestov a príslušný ústav na výkon trestu odňatia slobody.
DRUHÁ HLAVA
VÝKON ROZHODNUTIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 86
O návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia rozhoduje a ďalej koná samosudca alebo v rozsahu poverenia vyšší súdny úradník.
§ 87
Upovedomenie účastníka o výkone
(1)
Ak o to oprávnený požiada, poverený zamestnanec súdu ho vyrozumie, kedy a kde bude úkon vykonaný. Ak oprávnený nepríde v určenom čase na miesto, kde má byť úkon vykonaný, vykoná sa úkon v jeho neprítomnosti.
(2)
Poverený zamestnanec súdu nesmie povinného vyrozumieť o úkone skôr, ako príde na miesto úkonu, alebo nesmie konať tak, aby sa o tom povinný vopred dozvedel.
§ 88
Opatrenie na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia
Pri výkone rozhodnutia sa urobia všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia; ak je to nevyhnutné, predovšetkým na ochranu riadneho a dôstojného priebehu, možno požiadať o súčinnosť najbližší útvar Policajného zboru.44) Osoby, ktoré hrubo rušia výkon rozhodnutia, možno vykázať z miesta jeho uskutočňovania.
§ 89
Zápisnica o úkone
(1)
O každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia sa vyhotoví zápisnica.
(2)
Zápisnica obsahuje najmä
a)
označenie súdu,
b)
miesto, čas a predmet konania,
c)
meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zúčastnil na úkone, meno a priezvisko prítomného účastníka a jeho zástupcu a mená a priezviská ďalších osôb, ktoré sa na úkone zúčastňujú,
d)
stručné, výstižné opísanie priebehu úkonu, predovšetkým podané návrhy,
e)
zistenie, že uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia bolo doručené povinnému,
f)
zistenie mena, priezviska a adresy manžela povinného.
(3)
Zápisnica sa vyhotoví pri skončení úkonu, a ak je to možné, ešte na mieste úkonu. Okrem osoby, ktorá zápisnicu spísala, podpíšu zápisnicu účastníci, ich zástupcovia, ďalej tí, ktorí potvrdzujú príjem peňažných prostriedkov v hotovosti alebo vecí, a osoby pribraté k úkonu; ďalej podpíšu zápisnicu tí, ktorých vyhlásenie je nevyhnutné uviesť v zápisnici.
(4)
Výnimočne možno vyhotoviť zápisnicu dodatočne podľa poznámok urobených pri úkone; zápisnicu potom podpíše osoba, ktorá zápisnicu spísala. Takto nemožno postupovať, ak má byť zápisnicou potvrdený príjem peňažných prostriedkov v hotovosti alebo vecí alebo ak má zápisnicu podpísať osoba pribratá k úkonu alebo ten, koho vyhlásenie treba uviesť v zápisnici.
(5)
Ak sa účastník alebo jeho zástupca vzdiali pred podpisom, zaznamená sa to v zápisnici; ak odmietne podpis, zaznamená sa to v zápisnici a vyznačia sa dôvody, ktoré uviedol.
§ 90
Výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy alebo z pracovnej odmeny osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe
(1)
Ak je nariaďovaný výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy alebo u osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe zrážkami z pracovnej odmeny, uvedie sa v uznesení tiež meno a priezvisko a dátum narodenia všetkých oprávnených a koľko pripadá na nich jednotlivo z vymáhanej sumy.
(2)
Ak je povinná osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, je nevyhnutné v uznesení uviesť tiež dátum jej narodenia.
Výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a sledovanie spôsobu výkonu funkcie opatrovníka osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzených v spôsobilosti na právne úkony a dohľad nad správou ich majetku
§ 91
(1)
Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení, ktoré uložil maloletému dieťaťu a hodnotí ich účinnosť; postupuje pritom podľa osobitného predpisu.45) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd vyzve orgán sociálnoprávnej ochrany detí, príslušné zariadenie, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené, obec a školu, aby mu predkladali správy o maloletom dieťati v lehotách, ktoré určí.
(2)
Ak súd nariadil nad maloletým dieťaťom ústavnú starostlivosť46) alebo mu uložil ochrannú výchovu, sústavne sleduje spôsob ich výkonu a najmenej dvakrát do roka hodnotí ich účinnosť. Na tento účel súd najmä vyžaduje od zariadenia, do ktorého bolo maloleté dieťa umiestnené, pravidelné správy o maloletom dieťati, prípadne sleduje spôsob ich výkonu návštevami sudcu v zariadení, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené.
§ 92
(1)
Ak bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, uloží súd pestúnovi, aby najmenej dvakrát do roka predkladal súdu správu o maloletom dieťati.
(2)
Správa o nakladaní s majetkom obsahuje najmä informácie o výnosoch, o investíciách, ako aj účel a výšku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom. Správa o maloletom dieťati obsahuje najmä informácie o jeho zdravotnom stave, jeho vzdelávaní a osobitných potrebách.
(3)
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, vyžiada si súd od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí správu o vykonávaní pestúnskej starostlivosti.
§ 93
Súd uloží opatrovníkovi, ktorý bol ustanovený osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony, povinnosť predkladať súdu najmenej dvakrát do roka správy o opatrovancovi a správy o nakladaní s jeho majetkom v lehotách, ktoré určí.47)
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE O DEDIČSTVE, KONANIE O ÚSCHOVÁCH, KONANIE O UMORENIE LISTÍN, INÁ ČINNOSŤ SÚDU A ČINNOSŤ NOTÁRA V KONANÍ O DEDIČSTVE
PRVÁ HLAVA
KONANIE O DEDIČSTVE
§ 94
(1)
Po začatí konania o dedičstve súd bez zbytočného odkladu vykoná šetrenie, pri ktorom zisťuje, či už skôr bolo v tej istej veci konanie o dedičstve a pod akou spisovou značkou. Ak zistí, že v tej istej veci už konanie o dedičstve bolo, pripojí súdny spis pôvodného konania.
(2)
Po vykonaní úkonu podľa odseku 1 súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo, a v prípadoch, keď sú splnené zákonné podmienky, vydal osvedčenie o dedičstve. Súd následne bez zbytočného odkladu postúpi spis súdnemu komisárovi.
§ 94a
(1)
Rozhodnutia, ktoré súdny komisár nemôže podľa osobitného predpisu47a) v konaní o dedičstve vydať, sú:
b)
rozhodnutia, ktoré podľa osobitného predpisu nemôže v dedičskom konaní vydať vyšší súdny úradík.47b)
(2)
Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára.
(3)
Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných podľa osobitného predpisu22a) vyznačí súdny komisár; postup podľa § 62 až 63 sa použije primerane.
§ 95
(1)
Súdny komisár vykoná šetrenie v Notárskom centrálnom registri závetov (ďalej len „register závetov“), pri ktorom zisťuje,
a)
či je v ňom evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov (ďalej len „závet“), a u ktorého notára a pod akou značkou je uložený,
b)
či je v ňom evidovaný závet nachádzajúci sa v úschove súdu a na ktorom súde je uložený.
(2)
O výsledku šetrenia podľa odseku 1 súdny komisár vykoná záznam v spise.
(3)
Ak je závet uložený u súdneho komisára, stav a obsah tohto závetu zistí súdny komisár, spíše o tom zápisnicu a pripojí k nej osvedčený odpis závetu alebo jeho osvedčenú kópiu.
(4)
Ak je závet uložený u iného notára alebo na súde, súdny komisár o zistenie stavu a obsahu závetu požiada. Súd alebo notár zistí stav a obsah tohto závetu. O zistení spíše zápisnicu, ku ktorej pripojí osvedčený odpis závetu alebo jeho osvedčenú kópiu. Osvedčenú kópiu notárskej zápisnice súd založí do zbierky vyhlásených závetov.
(5)
Originál závetu súdny komisár alebo notár uvedený v odseku 4 zašle súdu, ktorý ho uloží do zbierky vyhlásených závetov; ak bol závet zriadený vo forme notárskej zápisnice, založí súd do zbierky vyhlásených závetov jeho osvedčenú kópiu.
§ 96
(1)
Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet a nejde o prípad podľa § 95 ods. 3 a 4, súdny komisár zistí jeho stav a obsah postupom ustanoveným v § 95 ods. 3 a 4. V zápisnici tiež uvedie, kto závet odovzdal, prípadne okolnosti, za akých sa našiel. § 95 ods. 5 platí rovnako.
(2)
Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny, o ktorej povahe ako závete má pochybnosti, ak ten, kto ju predložil, vyhlási, že listina obsahuje závet poručiteľa.
§ 97
(1)
Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal niekoľko závetov, ktoré nie sú totožné, zistí sa stav a obsah všetkých závetov; ak sú závety totožné, spíše sa o ich stave a obsahu len jedna zápisnica, v ktorej sa uvedie ich počet.
(2)
Ak sa súdny komisár v priebehu konania o dedičstve dozvie, že poručiteľ pravdepodobne zanechal závet, vykoná vyšetrenie, aby zistil miesto uloženia závetu alebo osobu, u ktorej sa závet nachádza. Túto osobu vyzve, aby mu závet bezodkladne odovzdala.
§ 98
(1)
Po zistení stavu a obsahu závetu súd umožní nazrieť do originálu závetu účastníkom konania.
(2)
Originál závetu, ktorý nebol zriadený vo forme notárskej zápisnice u notára, môže súd po zistení jeho stavu a obsahu zapožičať súdu, ktorý koná o dedičstve, súdu, ktorý koná o sporných skutočnostiach dotýkajúcich sa závetu, súdu alebo prokurátorovi na účely trestného konania alebo súdnemu komisárovi. V takom prípade sa do zbierky vyhlásených závetov založí osvedčený odpis alebo osvedčená kópia závetu. V osvedčujúcej doložke sa uvedie, komu, k akej spisovej značke, kedy a pod akou spisovou značkou súdu bol originál závetu zapožičaný.
§ 99
(1)
Ak závet poručiteľa vyjde najavo až po skončení konania o dedičstve, súd zistí jeho stav a obsah a oboznámi s ním osoby, ktoré by podľa neho mohli uplatniť svoje právo na vydanie dedičstva.
(2)
Ak ide o listinu o odvolaní závetu, listinu o vydedení alebo listinu o odvolaní vydedenia, súd upovedomí osoby, ktorým by potvrdil nadobudnutie dedičstva, schválil dohodu o vyporiadaní dedičstva alebo dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov, ak by tieto listiny vyšli najavo v konaní o dedičstve.
§ 100
(1)
V rámci neodkladného opatrenia môže súdny komisár požiadať toho, kto má u seba veci nepochybne patriace poručiteľovi, kľúč od bytu poručiteľa, od iných miestností, priestorov alebo technické osvedčenie vozidla či inú listinu umožňujúcu používanie predmetov z dedičstva, aby uvedenú vec zložil do úschovy u súdneho komisára.
(2)
Ak sa neodkladné opatrenie dotýka dôležitých záujmov účastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, alebo ak bola žiadosť podľa odseku 1 bezvýsledná, o neodkladnom opatrení rozhodne súd uznesením, ktoré doručí všetkým, ktorých sa dotýka.
§ 101
Neodkladné opatrenie zabezpečením motorového vozidla a iných vecí, ktoré možno používať len na základe úradného osvedčenia, vykoná sa uložením príslušných úradných dokladov, prípadne kľúčov do úschovy u súdneho komisára. Tak sa postupuje len v prípade, ak sa predmet môže ponechať na mieste, kde je to dovolené a kde je to vhodné vzhľadom na povahu predmetu, inak sa predmet umiestni u vhodného uschovávateľa.
§ 102
(1)
Neodkladné opatrenie zapečatením bytu alebo iných priestorov poručiteľa vykoná súdny komisár tak, aby bolo možné zistiť, či došlo k neoprávnenému vniknutiu do týchto priestorov.
(2)
Zapečatenie možno vykonať len vtedy, ak bol poručiteľ jediným užívateľom týchto priestorov alebo ak tomu nebráni iná závažná okolnosť. Prekážka, ktorá bráni zapečateniu, uvedie sa v zápisnici o úkone.
(3)
O vykonaní tohto neodkladného opatrenia spíše súdny komisár zápisnicu a podľa okolností upovedomí tiež vlastníka, prípadne správcu objektu.
§ 103
(1)
Neodkladné opatrenie súpisom na mieste vykoná súdny komisár v prítomnosti účastníkov. Ak účastníci nie sú prítomní alebo známi, tento úkon možno vykonať len vtedy, ak bude pri súpise prítomná nezúčastnená osoba ako svedok.
(2)
O súpise sa spíše zápisnica, v ktorej sa opíšu veci, ktoré sú v byte poručiteľa alebo na inom mieste. Cennejšie veci sa opíšu presne, aby sa vylúčila možnosť ich zámeny. Ak niektorý účastník tvrdí, že určitá vec, ktorá je v byte poručiteľa alebo na inom mieste, do súpisu nepatrí, táto vec sa v súpise uvedie s poznámkou, kto a aké nároky si na vec robí. Do súpisu vecí sa nezapisujú veci potrebné na pohreb poručiteľa a bezcenné veci.
(3)
Ak sa súpis koná v priestoroch, ktoré boli predtým zapečatené, v zápisnici sa uvedie, v akom stave sa zapečatenie nachádza a či sa nezistili stopy neoprávneného vniknutia. V závere zápisnice sa uvedie, či sa po skončení úkonu vstupy do priestorov znova zapečatili.
(4)
Ak sú viditeľné stopy po násilnom vniknutí do priestorov uvedených v odseku 3, súpis sa nevykoná a súdny komisár to oznámi orgánom Policajného zboru.
(5)
Ak je objekt v stave, ktorý by osoby zúčastnené na úkone ohrozoval na živote, zdraví alebo majetku, súpis sa odloží. Súdny komisár to bezodkladne oznámi príslušným orgánom, právnickým osobám alebo fyzickým osobám s požiadavkou na uskutočnenie opatrení, ktorými by sa odstránilo uvedené ohrozenie osôb vstupujúcich do objektu na účel vykonania úkonu.
§ 104
Pri vykonávaní neodkladných opatrení podľa § 100 až 103 možno v odôvodnených prípadoch požiadať o súčinnosť orgán verejnej moci.
§ 105
(1)
Ak má byť vykonaný zákaz výplaty z vkladu na vkladnej knižke, bežnom účte alebo inom podobnom účte, súdny komisár oznámi banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá vedie účet, že s účtom sa nesmie nakladať bez súhlasu súdu; v oznámení treba uviesť identifikačné údaje účtu.
(2)
Obdobne sa postupuje, ak sa má vykonať zákaz úhrady pohľadávky poručiteľa u iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
§ 106
Neodkladné opatrenie zverením vecí osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti vykoná súdny komisár len vtedy, ak s tým osoba, ktorej majú byť veci zverené, súhlasí. O tomto úkone sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje opis zverených vecí a poučenie o zodpovednosti za škodu na zverených veciach a o povinnosti vydať veci po skončení konania dedičovi alebo určenej osobe.
§ 107
Hnuteľné veci, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, súdny komisár po predchádzajúcom súhlase súdu predá za cenu, ktorú je možné bezodkladne dosiahnuť.
§ 108
(1)
Ak sú predmetom konania o dedičstve vlastnícke alebo iné vecné práva k nehnuteľnostiam, súdny komisár si vyžiada od príslušnej správy katastra podklady z katastrálneho operátu týkajúce sa týchto majetkových práv.
(2)
Podklady z katastrálneho operátu vyhotovuje správa katastra bezplatne.48)
§ 109
(1)
Pri zisťovaní zostatku vkladu na vkladnej knižke, bežnom alebo inom účte treba presne označiť banku alebo pobočku zahraničnej banky, v ktorej sa vedie účet, a uviesť pri vkladných knižkách na meno, bežných alebo iných účtoch meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu vkladateľa alebo majiteľa účtu, prípadne ďalšie potrebné údaje.
(2)
Rovnako sa postupuje pri zisťovaní zostatkov vkladov pri iných formách sporenia.
§ 110
Stav dlhov zaťažujúcich dedičstvo sa zistí dopytom u známych veriteľov. Platí to najmä o dlhoch na nehnuteľnosti zabezpečených záložným právom alebo obmedzením prevodu nehnuteľnosti. Ak súd vydá uznesenie podľa osobitného predpisu,49) zahrnú sa do súpisu aktív a pasív aj ďalšie dlhy, ktoré veritelia v určenej lehote prihlásili.
§ 111
V konaní o dedičstve, ak ešte súdny komisár nebol poverený vykonávaním úkonov alebo ak súdny komisár už tieto úkony nevykonáva (ďalej len „doba súdneho vybavovania“), úkony podľa § 97, 98 a § 102 až 110 robí súd. Súd robí v tejto dobe aj úkony podľa § 100 a 101, môže však prikázať, aby sa neodkladné opatrenia v nich upravené uskutočnili uložením do úschovy na súde.
§ 112
(1)
Súdny komisár predkladá súdu návrhy súdnych uznesení s potrebným počtom rovnopisov.
(2)
K návrhu uznesenia súdu, ktorým sa konanie končí, súdny komisár pripojí návrhy realizačných poukazov a iných opatrení, ktoré je potrebné urobiť po právoplatnosti tohto uznesenia.
§ 113
(1)
V uznesení súdu vydanom v konaní o dedičstve, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných práv k nehnuteľnostiam, uvedú sa okrem všeobecných náležitostí aj údaje potrebné na zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.50)
(2)
Právoplatné uznesenie podľa odseku 1 sa doručí príslušnej správe katastra na vykonanie zápisu; rovnako sa doručuje uznesenie súdu, ktorým došlo k oprave alebo doplneniu pôvodného uznesenia týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
(3)
Ak dôjde v dôsledku dovolania k zrušeniu uznesenia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam, súd zašle vyhotovenie rozsudku príslušnej správe katastra na obnovenie zápisu v katastri nehnuteľností na stav pred vydaním zrušeného uznesenia a jedno vyhotovenie rozsudku aj príslušnému daňovému úradu. Obdobne sa postupuje aj v prípade povolenia obnovy konania.
§ 114
(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo prejednanie dedičstva skončené, súd zruší zákaz výplaty pohľadávok alebo vydania vecí patriacich do dedičstva. Urobí tak oznámením, ktoré sa doručí všetkým, ktorých sa to týka. Rovnako postupuje, ak sa v priebehu konania o dedičstve zistí, že uvedené pohľadávky alebo veci nie sú predmetom dedičstva.
(2)
Ak má byť zrušené zabezpečenie dedičstva, ktoré sa dotýka okrem účastníkov aj tretích osôb, súd o tom vydá uznesenie, ktoré doručí všetkým, ktorých sa to týka. V uznesení uvedie, ktorým dňom sa zabezpečenie zrušuje, a to tak, aby odo dňa doručenia uznesenia po deň skončenia neodkladného opatrenia uplynula lehota najmenej jeden mesiac.
§ 115
Ak do dedičstva patril vklad na vkladnej knižke na meno alebo na bežnom účte, prípadne inom účte, súd oznámi banke alebo pobočke zahraničnej banky, kto vklad z vkladnej knižky alebo zostatok na účte nadobudol. Ak ide o vklad na vkladnej knižke na doručiteľa, z ktorej výplata je viazaná heslom, ktoré nie je účastníkovi známe, súd oznámi banke alebo pobočke zahraničnej banky, komu má vklad pri predložení vkladnej knižky alebo v prípade jej umorenia vyplatiť.
§ 116
(1)
Pri vydávaní úschov súvisiacich s konaním o dedičstve sa postupuje podľa § 118 až 120.
(2)
Ak má súd alebo súdny komisár v úschove veci, vkladné knižky alebo listiny, vydá ich súd oprávnenému účastníkovi. Ak je takých účastníkov viac, vydá súd veci tomu, kto ich má podľa dohody účastníkov prevziať.
§ 117
Ak v dôsledku smrti poručiteľa prechádzajú práva na ďalšie osoby inak ako dedením,51) súd na požiadanie príslušných orgánov alebo právnických osôb oznámi mená a adresy osôb, ktorých sa to týka, ak sú obsiahnuté v súdnom spise o konaní o dedičstve.
DRUHÁ HLAVA
KONANIE O ÚSCHOVÁCH, KONANIE O UMORENIE LISTÍN A INÁ ČINNOSŤ SÚDU
Prvý oddiel
Konanie o úschovách
§ 118
(1)
Súd prijme predmet do úschovy52) na základe rozhodnutia, ktorým povolil úschovu na súde.
(2)
Do úschovy nemožno prijať listiny, ktorých obsah súd nemôže posúdiť alebo odporuje zákonu, veci podliehajúce skaze a veci, ktoré pre ich povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v trezore súdu ani v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a nepodarilo sa pre ne nájsť iného vhodného uschovávateľa.
§ 119
(1)
Prijaté peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné veci, ktorých povaha to pripúšťa, uložia sa v trezore súdu.
(2)
Hnuteľné veci a peňažné prostriedky uložené v trezore súdu sa najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdajú do úschovy v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Od tohto postupu možno upustiť, ak ide o úschovu vkladných knižiek so zostatkami, ktoré v jednej veci nepresahujú v súčte 10 000 Sk, iných cenných papierov znejúcich na hodnotu nepresahujúcu v súčte 10 000 Sk, drobných hnuteľných vecí nepatrnej ceny a peňažnej sumy, ktorá v jednej veci nepresahuje hodnotu 3 000 Sk. Celková peňažná suma v hotovosti, výška vkladu na vkladných knižkách alebo vkladových listoch alebo hodnota cenných papierov uložených na súde nesmie presiahnuť 10 000 Sk.
(3)
Hnuteľné veci a peňažné prostriedky v hotovosti z trezoru súdu sa ukladajú v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe poukazu súdu, na ktorom je odtlačok úradnej pečiatky súdu a podpis sudcu.
(4)
Tomu, kto skladá peňažné prostriedky v hotovosti do úschovy, vyhotoví súd poukaz na vloženie peňažných prostriedkov na účet súdu v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(5)
Poukazy, ktorými sa nariaďuje vydanie hnuteľných vecí alebo výplata peňažných prostriedkov vložených na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, podpisuje sudca, ktorý vec vybavuje, a predseda súdu, ktorý pripojí na poukaz odtlačok osemhrannej pečiatky na doložku „Na vykonanie“. Súd súčasne banku alebo pobočku zahraničnej banky vyzve, aby mu vyúčtovala náklady spojené s úschovou.
§ 120
(1)
Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdu ani na úschovu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, uložia sa u uschovávateľa. Súd vyhľadá vhodného uschovávateľa, najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(2)
Pri skončení úschovy súd poukazom uloží uschovávateľovi, aby predmet úschovy vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve, aby vyúčtoval náklady spojené s úschovou.
§ 120a
(1)
Ak predmet úschovy pripadá štátu, súd zašle bezodkladne po pripadnutí predmetu úschovy štátu rovnopis uznesenia52a) príslušnému orgánu miestnej štátnej správy52b) spolu s výzvou na prevzatie predmetu úschovy.
(2)
Pri vydaní predmetu úschovy, ktorý pripadol štátu, do správy orgánu miestnej štátnej správy podľa odseku 1, sa postupuje primerane podľa § 119 ods. 5.
Druhý oddiel
Konanie o umorenie listín
§ 121
Uznesenie53) sa doručí navrhovateľovi s upozornením na postup podľa osobitného predpisu,54) osobe podľa listiny povinnej a iným osobám, o ktorých sa súd dozvie, že majú k veci nejaký vzťah alebo že by mohli vec objasniť.
Tretí oddiel
Iná činnosť súdu
§ 122
(1)
Na úschovy v rámci inej činnosti súdu sa primerane použijú ustanovenia § 118 až 120.
(2)
Súd za života závetcu vydá závet zo svojej úschovy iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preukáže osobitným plnomocenstvom oprávňujúcim prevziať závet z úschovy súdu, na ktorom je podpis závetcu úradne osvedčený. O vydaní závetu spíše súd zápisnicu a jej rovnopis zašle závetcovi do vlastných rúk, ak závet osobne neprevzal. Plnomocenstvo súd založí do súdneho spisu.
TRETIA HLAVA
ČINNOSŤ NOTÁROV V KONANÍ O DEDIČSTVE
Prvý oddiel
Úschovy u súdneho komisára
§ 123
(1)
Súdny komisár prijíma do úschovy v súvislosti s vykonávaním úkonov v konaní o dedičstve
a)
peňažné prostriedky s tým, že ich uloží do svojho trezoru,
b)
vkladné knižky, iné cenné papiere, cennosti a iné hnuteľné veci s tým, že ich uloží do svojho trezoru, ak to veľkosť veci dovoľuje,
c)
ostatné hnuteľné veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore s tým, že ich uloží u vhodného uschovávateľa.
(2)
Na príjem vecí uvedených v odseku 1 do úschovy sa použijú ustanovenia § 118 ods. 2 a § 119 ods. 1 a 2.
§ 124
(1)
Peňažné prostriedky v hotovosti a hnuteľné veci z trezoru súdneho komisára sa zložia v banke alebo pobočke zahraničnej banky na základe poukazu súdneho komisára, na ktorom je odtlačok úradnej pečiatky notára a podpis súdneho komisára. Súdny komisár súčasne upozorní banku alebo pobočku zahraničnej banky, že poukaz na vydanie týchto vecí alebo na výplatu týchto peňažných prostriedkov vydá súd.
(2)
Pri výplate peňažných prostriedkov v hotovosti a pri vydávaní hnuteľných vecí zložených súdnym komisárom v banke alebo pobočke zahraničnej banky postupuje súd primerane podľa § 119 ods. 5.
(3)
Peňažné prostriedky v hotovosti a veci uložené v trezore súdneho komisára vydá súdny komisár; v čase konania a po jeho skončení ich vydá na základe poukazu súdu, na ktorom je odtlačok úradnej pečiatky súdu a podpis sudcu.
§ 125
(1)
Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdneho komisára ani na úschovu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, uloží súdny komisár u uschovávateľa. Súdny komisár vyhľadá vhodného uschovávateľa najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(2)
V čase konania alebo po jeho skončení súd nariadi uschovávateľovi, aby predmet úschovy zložený súdnym komisárom vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve na vyúčtovanie nákladov spojených s úschovou.
Druhý oddiel
Spoločné ustanovenia
§ 126
Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zruší notársky úrad v obvode niektorého okresného súdu, oznámi to prezídium notárskej komory najneskôr do 20 dní od tohto rozhodnutia predsedovi príslušného okresného súdu.
§ 127
(1)
Súdny komisár môže písomne poveriť notárskeho kandidáta, notárskeho koncipienta alebo ďalšieho zamestnanca, ktorí sú u neho v pracovnom pomere, vykonávaním jednotlivých úkonov v konaní o dedičstve, najmä pri predbežnom vyšetrení a pri zisťovaní stavu a obsahu závetu.
(2)
Ak dal súdny komisár svojmu notárskemu kandidátovi poverenie na vykonanie všetkých úkonov podľa osobitného predpisu,55) notársky kandidát môže za súdneho komisára vykonať všetky úkony v konaní o dedičstve vrátane vydania osvedčenia o dedičstve.
§ 128
Súdni komisári a jeho zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sudcovia.56)
PIATA ČASŤ
KANCELÁRSKY PORIADOK
PRVÁ HLAVA
SÚDNE SPISY, ICH EVIDENCIA A ÚSCHOVA
Prvý oddiel
Prijímanie podaní
§ 129
Prijaté podania, ktorými sa dáva podnet na začatie konania, podateľňa eviduje pomocou aplikácie. Podateľňa je určená na prijímanie podaní každý pracovný deň v úradných hodinách určených rozvrhom práce.
§ 130
Prijímanie písomných podaní
(1)
Písomné podanie adresované súdu prijíma osobne zamestnanec podateľne. Zamestnanec podateľne nesmie prijatie písomného podania odmietnuť; nesmie tiež podanie ani jeho prílohy už prijaté vydať, a to ani jeho podávateľovi. Písomnosti adresované inému subjektu než súdu podateľňa neprevezme.
(2)
Zamestnanci súdu podateľni bezodkladne odovzdajú písomné podania určené súdu, ktoré boli doručené na ich adresu.
(3)
Veci, ktoré sa zapisujú do súdnych registrov Tp a Ntt sa neprijímajú prostredníctvom podateľne, ale sa priamo odovzdávajú sudcovi, ktorý má nariadenú pohotovosť, alebo zamestnancovi súdu určenému rozvrhom práce, ktorý je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. Rovnako sa postupuje aj pri prijímaní návrhov na vydanie predbežného opatrenia16), ak je podateľňa súdu mimo prevádzky. Podrobnosti o postupe pri prijímaní a evidencii týchto podaní ustanoví predseda súdu v rozvrhu práce.
(4)
Písomné podania obsahujúce utajované skutočnosti prijíma sudca alebo zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.
§ 131
Prijímanie podaní urobených ústne do zápisnice
(1)
Podania urobené ústne do zápisnice spisuje v rozvrhu práce určený súdny úradník. Ak je týmto podaním návrh na začatie konania alebo žaloba, odovzdá sa zápisnica o tomto podaní bezodkladne po jej spísaní podateľni na ďalší postup podľa § 129.
(2)
Ak bolo trestné oznámenie urobené ústne do zápisnice na súde, zápisnica sa bezodkladne zašle príslušnej prokuratúre.
§ 132
Prijímanie podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom
Pri prijímaní podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom sa postupuje podľa osobitných predpisov.57) Takto prijaté podania sa odovzdávajú podateľni na ďalší postup podľa § 129.
§ 132a
Prijímanie podaní urobených elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu
(1)
Podanie, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, sa ihneď po prijatí odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129. Ak má byť podľa predpisov o konaní pred súdmi takéto podanie doplnené v zákonom ustanovenej lehote a nedôjde k jeho doplneniu, na podanie sa ďalej neprihliada a táto skutočnosť sa vyznačí v aplikácii.
(2)
Elektronické adresy, na ktorých prijímajú okresné súdy a krajské súdy podania podľa odseku 1, sa uverejňujú na internetovej stránke ministerstva. Tieto elektronické adresy okresné súdy a krajské súdy uvádzajú na písomnostiach doručovaných účastníkom konania a ich zástupcom. S predchádzajúcim súhlasom sudcu možno uvádzať na písomnostiach doručovaných účastníkom konania aj elektronickú adresu sudcu; to platí aj na uvádzanie elektronickej adresy súdneho úradníka.
§ 133
Prijímanie podaní urobených telegraficky, telefaxom a ďalekopisom
Pri prijímaní podania urobeného telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom sa postupuje podľa § 129. Ak predpisy o konaní pred súdmi vyžadujú potvrdenie takýchto podaní písomne alebo ústne do zápisnice alebo ich doplnenie písomne alebo ústne do zápisnice, prípadne predložením originálu v určenej lehote, je potrebné ich takto potvrdiť alebo doplniť. Ak nedôjde k ich potvrdeniu alebo doplneniu v určenej lehote, na tieto podania sa ďalej neprihliada a táto skutočnosť sa vyznačí v aplikácii.
§ 134
Prinášanie poštových zásielok
(1)
Poštové zásielky prináša aspoň raz denne predsedom súdu písomne splnomocnený zamestnanec súdu. Je oprávnený prevziať od pošty všetky druhy zásielok, na ktorých prijatie ho predseda súdu písomne splnomocnil. Pri preberaní zásielok na pošte preberajúci zamestnanec skontroluje zásielky podľa úradného dodacieho lístka a zistí či zásielky nie sú poškodené. Poškodenú zásielku preberie len po spísaní zápisnice o jej poškodení, priamo na pošte; kópia zápisnice sa priloží k tejto zásielke. Ak skutočný počet zásielok nezodpovedá počtu zásielok uvedených v úradnom dodacom lístku, splnomocnený zamestnanec súdu zistené rozdiely ihneď odstráni.
(2)
Prijatie zásielky nemožno odmietnuť z dôvodu, že nie je celkom alebo sčasti vyplatená; poštovné v tomto prípade platí súd a uvedená suma tvorí trovy konania, ktoré platí štát; ich náhradu si uplatní voči odosielateľovi zásielky.
§ 135
Otváranie zásielok
(1)
Zamestnanec podateľne nesmie otvoriť poštové zásielky
a)
označené ako utajované skutočnosti,
b)
adresované súdu do rúk predsedu, podpredsedu súdu alebo riaditeľa správy súdu,
c)
adresované na meno konkrétneho sudcu alebo zamestnanca súdu,
d)
na ktorých je uvedené, že sa nesmú otvárať a
e)
o ktorých tak rozhodol predseda súdu alebo riaditeľ správy súdu.
(2)
Podacia pečiatka sa v prípadoch uvedených v odseku 1 odtlačí na obálke; ak sa otvorila taká poštová zásielka v podateľni omylom, urobí o tom zamestnanec podateľne, ktorý ju otvoril, záznam na obálke „Otvorené omylom“, pripojí dátum, kedy sa tak stalo, svoj podpis a predloží takú poštovú zásielku oprávnenej osobe.
(3)
Osoba, ktorej je zásielka podľa odseku 1 určená alebo ňou určený zamestnanec súdu, sa po otvorení zásielky na došlej písomnosti podpíše s poznámkou „Otvoril dňa:...“ a zariadi, aby sa na nej dodatočne odtlačila podacia pečiatka.
§ 136
Podacia pečiatka
(1)
Podacia pečiatka obsahuje označenie súdu, dátum, hodinu a minútu, kedy podanie došlo, či bolo doručené osobne, alebo poštou, údaje o počte rovnopisov a príloh a zaplatení súdneho poplatku. Hodina a minúta prijatia podania sa na podacej pečiatke vyznačí, len ak je to pre konanie potrebné. Ak tvorí prílohu súdny spis alebo niekoľko súdnych spisov, vyznačia sa také prílohy slovom „Spis“, „Dva spisy“ atď. Na podaní sa poznámkou vyznačia aj iné predmety, ktoré došli a odovzdávajú sa s podaním príslušnému súdnemu oddeleniu. Zamestnanec podateľne opatrí došlé podania a vrátené nedoručené zásielky podacou pečiatkou súdu. Nalepené kolky, po vykonaní kontroly ich celistvosti a nepoškodenosti, znehodnotí zamestnanec podateľne úradnou pečiatkou súdu tak, aby pečiatka bola čiastočne odtlačená aj na papierovom podklade, na ktorom sú nalepené kolky. Ak sú kolky poškodené, vykoná o tom úradný záznam. Ak zásielka došla v značne poškodenom obale, pripojí sa vedľa podacej pečiatky poznámka „Došlo poškodené“.
(2)
Podacou pečiatkou sa pečiatkujú všetky rovnopisy podania. Prílohy sa podacou pečiatkou nepečiatkujú. Podacia pečiatka sa, ak je to možné, odtlačí na prázdne miesto v hornej časti podania.
(3)
Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník, iné úradné publikácie a periodickú alebo neperiodickú tlač odovzdá zamestnanec podateľne bez odtlačku podacej pečiatky knihovníkovi, ak neurčí predseda súdu v rozvrhu práce iný postup.
(4)
Na podania urobené ústne do zápisnice a písomné podania predložené súdu na súdnom pojednávaní sa podacia pečiatka neodtláča.
(5)
Telefaxové podania doručené súdu mimo úradných hodín sa opatria odtlačkom podacej pečiatky v deň ich prevzatia podateľňou; pre ďalšie súdne konanie je rozhodujúci dátum ich skutočného doručenia súdu.
§ 137
Rozdeľovanie pošty
(1)
Došlé písomnosti roztriedi zamestnanec podateľne a odovzdá ich jednotlivým súdnym oddeleniam alebo iným organizačným útvarom súdu, ktorým podľa rozvrhu práce patria. Podania obsahujúce kolky odovzdá zamestnanec podateľne proti podpisu zamestnanca príslušného organizačného útvaru súdu. Naliehavé podania58) odovzdá zamestnanec podateľne príslušnému súdnemu oddeleniu ihneď. Ak podanie odovzdá nesprávne určenému súdnemu oddeleniu, nápravu zabezpečí toto súdne oddelenie. Ak nemožno zistiť, ktorému súdnemu oddeleniu alebo inému organizačnému útvaru súdu vec patrí, vyžiada si zamestnanec podateľne pokyn od dozorného úradníka alebo iného povereného zamestnanca súdu.
(2)
K podaniam došlým poštou pripojí zamestnanec podateľne obálku. Ak dôjde v jednej obálke viac podaní, pripojí sa obálka k tomu z nich, v ktorom je na posúdenie, či sa lehota zachovala, alebo z iných závažných dôvodov potrebné uviesť presný dátum, kedy sa podanie odovzdalo na poštu; k ostatným podaniam sa pripojí fotokópia obálky s poznámkou, kde sa nachádza originál obálky. Ak obálka nie je potrebná na dôkaz, kedy sa podanie podalo na poštu, alebo na dôkaz o výške zaplateného poštovného, príslušný zamestnanec súdneho oddelenia obálku zo súdneho spisu vyradí. Na podaniach odovzdaných osobne poznamená zamestnanec podateľne pri odtlačku podacej pečiatky „Podané osobne“ a pripojí svoj podpis.
§ 138
Príjem peňažných prostriedkov v hotovosti, cenných papierov a hnuteľných vecí
(1)
Písomné podania, ktoré obsahujú peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné veci, označí zamestnanec podateľne vedľa podacej pečiatky údajom o druhu a výške hodnoty, prípadne stručným opisom hnuteľných vecí a svojím podpisom.
(2)
Peňažné prostriedky v hotovosti odovzdá osobne na potvrdenie pokladni, ktorá zariadi ich uloženie na príslušný bankový účet súdu; potvrdenku o tom nalepí zamestnanec podateľne na podanie. Došlé poštové poukážky alebo šeky na prevzatie peňažných prostriedkov v hotovosti súdom odovzdá zamestnanec podateľne učtárni, ktorá zariadi prevod peňažných prostriedkov na príslušný účet súdu. O týchto poštových poukážkách alebo šekoch vedie zamestnanec podateľne jednoduchý prehľad, z ktorého vyplýva, kedy poštová poukážka alebo šek došli, od koho, v akej veci, výška sumy a potvrdenie o prevzatí poštovej poukážky alebo šeku.
(3)
Peňažné prostriedky v hotovosti na účel úhrady súdnych pohľadávok od účastníkov konania prijíma na súde pokladňa. Tieto platby pokladňa odovzdáva denne na bankový účet súdu. Podávateľovi, ktorý chce zložiť peňažnú sumu na iný účel, vydá pokladňa poštovú poukážku vyplnenú údajmi o účele platby, spisovou značkou a identifikačným číslom súdneho spisu a vyzve ho, aby peňažné prostriedky zložil na bankový účet súdu.
(4)
Nalepené kolky zamestnanec podateľne znehodnotí; pritom postupuje podľa § 136 ods. 1. Nenalepené kolky nalepí na podanie a znehodnotí ich, a to aj vtedy, ak sa podanie má postúpiť inému súdu alebo inému orgánu verejnej moci.
(5)
Prijaté zmenky odovzdáva zamestnanec podateľne osobne proti podpisu poverenému zamestnancovi príslušného súdneho oddelenia, ktorý ich zaeviduje v knihe došlých zmeniek podľa vzoru č. 5 uvedeného v prílohe č. 4. Ak podávateľ zmenku predložil osobne, poverený zamestnanec súdu o tom spíše úradný záznam podľa vzoru č. 6 uvedeného v prílohe č. 4; záznam sa vypracuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane podávateľ a druhé sa založí do súdneho spisu. Ak bola zmenka doručená poštou, úradný záznam podľa predchádzajúcej vety možno nahradiť potvrdením o prevzatí zmenky, ktorý podávateľovi odovzdá súd pri prvom úkone voči nemu. Pri úschove zmenky a manipulácii so zmenkou sa postupuje podľa § 179 ods. 3 až 5.
(6)
Hnuteľné veci odovzdá zamestnanec podateľne na zaevidovanie zamestnancovi súdu, ktorý je poverený vedením knihy úschov podľa vzoru č. 4 uvedeného v prílohe č. 4.
(7)
Prijaté poštové poukážky s vyznačením variabilného symbolu a čísla účtu justičnej pokladnice zamestnanec podateľne odovzdá účtovníkovi justičnej pokladnice, ktorý zariadi prevod peňažných prostriedkov na príslušný účet justičnej pokladnice.
(8)
Zamestnanci súdu s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 1 až 7 a oprávnení súdneho vykonávateľa a súdneho tajomníka v agende justičnej pokladnice nesmú prijať žiadne peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere ani iné hnuteľné veci.
§ 139
Potvrdenie o prijatí podania
(1)
Podávateľovi žaloby alebo návrhu na začatie konania zamestnanec podateľne vydá potvrdenie o prijatí podania, ktoré obsahuje
a)
označenie súdu a účastníkov konania,
b)
predmet konania,
c)
označenie sudcu, senátu alebo súdneho úradníka, ktorému bola vec pridelená na konanie a rozhodnutie,
d)
spisovú značku pridelenú aplikáciou,
e)
údaj o počte rovnopisov a príloh podania,
f)
dátum a čas prijatia podania (hodina a minúta, ak je to potrebné aj menšia časová jednotka),
g)
údaj o zaplatení súdneho poplatku kolkovými známkami,
h)
podpis zamestnanca podateľne, ktorý písomné podanie prijal.
(2)
Ak bolo súdu doručené podanie podľa odseku 1 poštou, potvrdenie o prijatí podania sa podávateľovi odovzdá pri prvom úkone súdu voči nemu.
Druhý oddiel
Doručovanie súdnych písomností
§ 140
Doručovanie na súdnom pojednávaní a pri inom úkone súdu
Ak sa doručuje písomnosť počas súdneho pojednávania alebo pri inom úkone súdu, uvedie sa v zápisnici zo súdneho pojednávania alebo v zápisnici, ktorá sa spísala pri tomto úkone, že sa doručenie vykonalo. Ak ide o doručenie rozhodnutia, potvrdí sa jeho prijatie na prvopise založenom v súdnom spise alebo záznamom v súdnom spise. Ak prevezme adresát písomnosť na súde, potvrdí sa prijatie v súdnom spise.
§ 140a
Doručovanie uložením v súdnom spise alebo na súde
(1)
Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi písomnosť doručuje uložením v súdnom spise alebo uložením na súde, súd o tom vyhotoví písomný úradný záznam, ktorý spolu s takto doručovanou písomnosťou založí do súdneho spisu; úradný záznam obsahuje najmä deň uloženia písomnosti.
(2)
Na žiadosť osoby, ktorej sa doručuje písomnosť podľa odseku 1, jej súd vydá túto písomnosť bezodplatne.
§ 141
Doručovanie na úradnej tabuli súdu
(1)
Ak osobitný predpis59) ustanovuje, že rozhodnutie súdu má byť vyvesené na úradnej tabuli súdu alebo ak má súd vyhláškou zverejniť určené údaje na úradnej tabuli súdu, vyvesí sa na úradnej tabuli toto rozhodnutie alebo vyhláška a vyznačí sa v nich, kedy sa tak stalo. Ak uplynie lehota, počas ktorej malo byť rozhodnutie súdu alebo vyhláška vyvesená, zvesia sa z úradnej tabule, vyznačí sa na nich, kedy sa zvesili a odovzdajú sa na založenie do príslušného súdneho spisu.
(2)
Úkony spojené s postupom podľa odseku 1 vykonáva poverený zamestnanec príslušného súdneho oddelenia.
§ 142
Doručovanie súdnym doručovateľom
(1)
Doručenie písomnosti súdu súdnym doručovateľom sa vykoná na pokyn predsedu súdu, riaditeľa správy súdu, predsedu senátu alebo súdneho úradníka. Súdny doručovateľ vykonáva všetky doručenia bez prieťahov a podľa pokynov osoby na doručenie písomnosti súdu súdnym doručovateľom.
(2)
Všetky písomnosti, ktoré má doručiť súdny doručovateľ, sa zapisujú do doručovacej knihy.
(3)
Zápisy do doručovacej knihy treba vykonať v deň skutočného odovzdania písomnosti súdnemu doručovateľovi. Zápisy tvoria každý deň osobitne uzavretú skupinu označenú dátumom a oddelenú čiarou od zápisov z predchádzajúceho dňa.
§ 143
(1)
Poverený zamestnanec súdneho oddelenia riadne vybavené písomnosti určené na doručenie zabalí alebo zalepí, zoradí podľa vytlačeného doručovacieho hárku a odovzdá ich roztriedené podľa spôsobu doručenia zamestnancovi súdu, ktorý vykonáva doručovaciu službu; pritom treba dbať na to, aby sa viacero zásielok určených tomu istému adresátovi, ak sa nemajú doručiť na doručenku, zaslalo v jednom obale. Rovnako postupujú aj zamestnanci ostatných organizačných útvarov súdu.
(2)
Zamestnanec súdu, ktorý vykonáva doručovaciu službu, zabezpečí hromadné odnesenie zásielok na poštu alebo ich odovzdanie súdnemu doručovateľovi; v naliehavých prípadoch možno písomnosti odniesť na poštu aj jednotlivo.
(3)
Zamestnanec súdu uvedený v odseku 2 si dá od zamestnanca pošty potvrdiť prevzatie doporučených zásielok na poštovom podacom hárku, a to pečiatkou a podpisom v deň skutočného odovzdania písomností na pošte; taktiež vedie výkaz o počte odoslaných zásielok, ktorý je potrebný na preverenie správnosti výšky poštovného.
§ 144
Doručenky
(1)
Ak je potrebné v súvislosti s konaním pred súdom preukázať, že sa doručenie písomnosti vykonalo, písomnosti súdu sa zasielajú s doručenkou, ktorá sa pripojí k doručovanej písomnosti. Pri zakladaní doručeniek do súdneho spisu sa postupuje podľa § 181.
(2)
Na doručenke sa uvedie
a)
odosielateľ,
b)
číslo konania,
c)
označenie doručovanej písomnosti vrátane čísla listu, napríklad „Rozsudok čl. 45“, „Uznesenie čl. 12“ alebo „Obžaloba čl. 120“ a
d)
adresát.
§ 145
(1)
Vrátené doručenky a nedoručené zásielky sa ešte v ten istý deň, keď došli, odovzdajú príslušnému súdnemu oddeleniu alebo inému organizačnému útvaru súdu, ktorý ich založí do príslušných súdnych spisov. Deň doručenia, ako aj vrátenie nedoručiteľných zásielok sa na poštovom podacom hárku nevyznačuje.
(2)
Doručenky od doporučených zásielok, ktoré nedošli včas späť, vyžiada poverený zamestnanec súdneho oddelenia od dodacej pošty. Reklamáciu, ktorá sa týka nedodania doporučenej poštovej zásielky alebo nedodania potvrdenej doručenky, je potrebné podať po predložení podacieho lístka (hárku) a vyplnení povinných údajov na predpísanom tlačive pošty na ktorejkoľvek pošte. Reklamáciu je potrebné podať v lehote šiestich mesiacov od podania zásielky.
(3)
Iné podania ako reklamácie o chybách v poskytovaní poštových služieb s uvedením stručného skutkového stavu a s odôvodnením možno zasielať príslušnej pošte, prípadne poštovému podniku a Poštovému regulačnému úradu podľa osobitného predpisu.60)
§ 146
Doručovanie niektorých rozhodnutí súdu
(1)
Rozhodnutie súdu druhého stupňa v trestnom konaní doručuje súd prvého stupňa. To platí aj o doručovaní rozhodnutia súdu druhého stupňa v občianskom súdnom konaní, ak výnimočne z dôvodov urýchlenia právoplatného skončenia veci nedoručí rozhodnutie súd druhého stupňa sám. Doručovanie rozhodnutia o zaistení osôb alebo majetku zabezpečuje súd, ktorý rozhodnutie vydal.
(2)
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní doručí orgán alebo súd, ktorému bolo prikázané, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol; inak doručí rozhodnutie dovolacieho súdu vždy súd prvého stupňa okrem rozhodnutia o vzatí obvineného do väzby alebo rozhodnutia o odložení alebo prerušení výkonu rozhodnutia, proti ktorému bolo podané dovolanie.
(3)
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sporoch o vecnú alebo miestnu príslušnosť a rozhodnutie krajského súdu v sporoch o miestnu príslušnosť doručuje súd, ktorý bol rozhodnutím určený ako vecne alebo miestne príslušný; rozhodnutie o prikázaní veci doručuje súd, ktorému bola vec týmto rozhodnutím prikázaná.
(4)
Doručenia, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť iných súdov alebo orgánov verejnej moci (ďalej len „dožiadajúci orgán“), vykonávajú sa rovnako ako doručenia vlastných písomností. Doručenky od doručených písomností sa zašlú dožiadajúcemu orgánu. Ak nebolo možné uskutočniť doručenie, doručenka s nedoručiteľnou písomnosťou sa zašle dožiadajúcemu orgánu a na doručenke sa uvedie, prečo sa doručenie nevykonalo. Vrátenie sa uvedie v doručovacej knihe s uvedením dňa, kedy sa tak stalo.
§ 147
Dožiadania súdov alebo úradov z iných štátov o doručenie vybavuje zamestnanec súdu určený rozvrhom práce; postupuje podľa § 49.
Tretí oddiel
Súdne registre a ostatné evidenčné pomôcky
§ 148
Všeobecné ustanovenia
(1)
Súdny register je zoznam všetkých vecí patriacich podľa rozvrhu práce príslušnému sudcovi, senátu alebo súdnemu úradníkovi.
(2)
Súdny register má charakter evidenčnej pomôcky, je určený pre vnútornú potrebu súdov a nie je verejne prístupný; ustanovenie osobitného predpisu61) tým nie je dotknuté.
(3)
Súdny register podáva prehľad o stave každej zapísanej veci v ktoromkoľvek štádiu konania a je podkladom na vypracovanie štatistického výkazu o činnosti súdu.
(4)
V súdnom registri sa uvádza najmä spisová značka, predmet konania, označenie účastníkov konania, dátum podania návrhu, označenie aktuálneho držiteľa súdneho spisu, výška súdneho poplatku a dátum každého úkonu v súdnom spise. V súdnom registri možno uvádzať aj iné údaje viažuce sa na súdny spis. Vo veciach, v ktorých krajský súd rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu okresného súdu, v súdnom registri sa uvádza aj údaj, ktorý okresný súd súdny spis predložil, spisová značka tohto súdneho spisu, označenie účastníka konania alebo strany v konaní, ktorá podala opravný prostriedok a v poznámkovom stĺpci skratka súdneho registra súdu prvého stupňa, v ktorom je zapísaná vec, v ktorej bol podaný opravný prostriedok.
(5)
Súdy vedú súdne registre ustanovené touto vyhláškou.
§ 149
Forma vedenia súdnych registrov
(1)
Súdne registre sa vedú v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie.
(2)
Ak nie je v aplikácii pre niektoré súdne registre predpísaná elektronická forma ich vedenia, vedú sa tieto súdne registre ručne podľa § 154 až 162.
(3)
Bez ohľadu na to, či sa vedie súdny register v elektronickej podobe, alebo ručne, každé podanie, ktorým sa dáva podnet na začatie konania alebo na inú činnosť súdu, sa zaeviduje prostredníctvom aplikácie; to neplatí pre podania, ktoré sa zapisujú do súdnych registrov uvedených v § 130 ods. 3 a pre podania týkajúce sa vyššieho overovania listín podľa § 67.
§ 150
Zakladanie súdnych registrov
(1)
Register sa zakladá v podateľni súdu zaznamenaním údajov v aplikácii; ak sa súdny register vedie ručne, zakladá sa v príslušnom súdnom oddelení. Každé podanie, ktorým sa dáva podnet na začatie konania alebo inú činnosť súdu, sa zapisuje do súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia.
(2)
Súdny register JP sa zakladá zapísaním pohľadávky v elektronickej forme, ktorá sa prevádza do tohto súdneho registra z príslušných súdov.
§ 151
Zapisovanie do súdnych registrov
(1)
Po zapísaní veci do príslušného súdneho registra v aplikácii, asistent skontroluje správnosť zapísaných údajov, vykoná lustráciu predchádzajúcich zápisov a v prípade potreby opraví nesprávne zapísané údaje alebo doplní chýbajúce údaje.
(2)
Do súdnych registrov sa zapisujú aj návrhy na začatie konania
a)
adresované inému súdu,
b)
vo veciach, o ktorých je príslušný rozhodovať iný súd,
c)
ktoré sú nejasné, neúplné alebo nezrozumiteľné.
(3)
Ak ide o návrh na začatie konania podľa odseku 2, zapíše sa do súdneho registra, do ktorého by sa inak zapísal, ak by nemal nedostatky uvedené v odseku 2 písm. a) až c). Návrhy na začatie konania podľa odseku 2 písm. a) a b) sa prípisom postúpia príslušnému súdu. V prípade nejasných, neúplných a nezrozumiteľných návrhov na začatie konania sa postupuje podľa osobitného predpisu.62)
(4)
Asistent zodpovedá za vedenie súdneho registra a správnosť a úplnosť údajov súdneho spisu až do jeho uloženia do registratúrneho strediska.
(5)
Asistent zodpovedá za správnosť údajov zapísaných do aplikácie. Údaje sa zapíšu podľa aktuálneho stavu konania do jednotlivých formulárových okien aplikácie. Rozhodnutia súdu zapísané do registra aplikácie sa musia zhodovať s údajmi súdom vyhláseného rozhodnutia.
§ 152
(1)
Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra senátu alebo samosudcu, v ktorého súdnom oddelení bol súdny spis, v ktorom bola vec vylúčená a zapisuje sa v súdnom registri trestnoprávnych vecí pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci.
(2)
Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v iných než trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra toho senátu alebo samosudcu, ktorý rozhodol o jej vylúčení; to neplatí, ak vylúčená vec predstavuje agendu, ktorej vybavovaním je podľa rozvrhu práce poverený iný senát alebo samosudca. V takom prípade sa vec prideľuje náhodným výberom. Vylúčená vec sa vedie pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci.
(3)
Ak odvolací súd nerozhodne inak, vec zrušená na základe odvolania sa zapisuje do súdneho registra tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod pôvodnou spisovou značkou. Ak dovolací súd nerozhodne inak, po zrušení veci na základe mimoriadneho opravného prostriedku sa vec zapíše do súdneho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod novou spisovou značkou a súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí na spisovom obale a v súdnom registri, kde sa vyznačí aj výsledok konania o mimoriadnom opravnom prostriedku.
(4)
Veci vybavené inak v odvolacom senáte a znovu predložené na rozhodnutie o odvolaní sa zapíšu do súdneho registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec inak vybavil pod novou spisovou značkou.
(5)
O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje senát alebo sudca určený náhodným výberom. Ak samosudca alebo senát po pridelení veci zistí prekážku v konaní,63) vec sa pridelí náhodným výberom s vylúčením samosudcu alebo senátu súdu z prideľovania, ktorý vo veci rozhodoval pred povolením obnovy konania. Ak sa obnova konania povolí, vec sa vedie v súdnom registri pod pôvodnou spisovou značkou a v konaní rozhoduje senát alebo samosudca, ktorý rozhodol vo veci pred konaním o povolení obnovy konania.
(6)
Ak bola vo veci vyslovená miestna alebo vecná nepríslušnosť a nadriadený súd vyslovil na návrh súdu, ktorému bola vec postúpená, že na konanie nie je vecne alebo miestne príslušný, vec bude zapísaná do súdneho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vyslovil nepríslušnosť pod novou spisovou značkou.
(7)
Ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu predsedu súdu do správne určeného súdneho registra s novou spisovou značkou najneskôr do 30 dní odo dňa zapísania veci do pôvodného súdneho registra. Ak nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety k prevodu veci do správne určeného súdneho registra, vec dokončí senát alebo samosudca podľa pôvodného pridelenia.
(8)
Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 7 pôvodnému sudcovi, pretože prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo mu veci nemôžu byť prideľované z iných dôvodov, pridelia sa náhodným výberom. Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 7 pôvodnému senátu, pretože senát v pôvodnom zložení neexistuje, pridelia sa senátu, v ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného senátu. Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemožno prideliť senátu, v ktorom je zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom.
§ 153
Úschova súdnych registrov
(1)
Súdny register vedený v elektronickej forme sa na archívne účely vytlačí po ročnej uzávierke súdneho registra podľa odseku 2 a uchová sa v tlačenej forme aj v elektronickej forme.
(2)
Len čo sa v elektronicky vedenom súdnom registri zapíše posledná vec v roku, vytlačí sa jeho písomná forma, ktorá sa opatrí uzávierkou podľa § 161 umiestnenou trvalým spôsobom za posledný zápis v súdnom registri. Uzávierku opatrí asistent poverený vedením súdneho registra odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným podpisom. Vytlačený a uzavretý súdny register sa odovzdá do príručnej registratúry. Zoznam neskončených vecí v každom elektronicky vedenom registri k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka nahrádza registrový prevod.
Osobitné ustanovenia o ručnom vedení súdnych registrov
§ 154
(1)
Pri ručnom vedení súdnych registrov sa tieto zakladajú každý rok znova.
(2)
Súdne registre sa vedú v súdnom oddelení, do ktorého bola vec pridelená aplikáciou v súlade s rozvrhom práce. Ak vybavuje určitú agendu niekoľko súdnych oddelení, vedie sa pre každé oddelenie samostatný súdny register.
§ 155
Pri zakladaní súdneho registra na začiatku roka sa očíslujú všetky jeho strany, opatrí sa na prvej strane odtlačkom úradnej pečiatky súdu, značkou súdneho registra, číslom príslušného súdneho oddelenia, ročníkom a údajom o počte listov, z ktorých pozostáva. Toto označenie sa po zviazaní súdneho registra uvedie aj na štítku, prípadne na chrbte zväzku. V súdnych registroch sa nesmú vytrhávať strany ani vymieňať listy.
§ 156
(1)
Každé podanie došlé súdu sa zapíše do príslušného súdneho registra pod spisovou značkou, ktorá bola pridelená aplikáciou alebo sudcom, prípadne asistentom, ak ide o podania zapisované do registrov podľa § 130 ods. 3. Ak táto vyhláška neustanovuje inak, spisová značka sa zachová pre uvedenú vec až do jej skončenia.
(2)
Do súdneho registra sa zapisuje písacím strojom, perom alebo guľôčkovým perom; pre niektoré zhodne opakujúce sa zápisy možno použiť pečiatku. Len poznámky o pohybe súdneho spisu sa vyznačia v poznámkovom stĺpci obyčajnou ceruzkou tak, aby sa mohli odstrániť, len čo stratia význam. Ak to ustanovujú osobitné predpisy, vykonajú sa zápisy do súdneho registra červeným atramentom.
§ 157
(1)
Úvodné podanie sa zapíše do príslušného súdneho registra v ten deň, keď dôjde do súdneho oddelenia. Do stĺpca „Došlo“ sa vždy zapíše dátum uvedený na podacej pečiatke. Ak sa konanie začalo bez návrhu, uvedie sa dátum vydania rozhodnutia, ktorým bolo konanie začaté.
(2)
Ďalšie zápisy treba vykonať bez prieťahov a bez osobitného príkazu, len čo súdny spis dôjde súdnemu oddeleniu. Je neprípustné odkladať zápisy a vykonávať ich naraz až po skončení veci.
(3)
V dátumoch sa vždy uvádza deň, mesiac a rok s dvoma poslednými číslicami letopočtu; menšia časová jednotka sa uvádza v odôvodnených prípadoch, najmä ak je to potrebné vzhľadom na lehotu na rozhodnutie ustanovenú zákonom.
§ 158
Ak vec bola zapísaná do súdneho registra omylom, prečiarkne sa poradové číslo červeno a v poznámkovom stĺpci sa uvedie „Omylom zapísané“ a vykonané opatrenie s označením súdneho oddelenia, ktorému bola odovzdaná. Za omylom zapísanú sa považuje aj vec odovzdaná inému oddeleniu toho istého súdu. Počet mylne odovzdaných vecí sa vyznačí v súdnom registri za posledným zápisom koncom roka. Na štatistické účely sa také veci nevykazujú. Prečiarknutá spisová značka sa v danom súdnom registri viac neprideľuje.
§ 159
Skončenie veci sa vyznačí v súdnom registri pri poradovom čísle odčiarkovacím znamienkom „L“. Na tento účel možno použiť pečiatku.
§ 160
(1)
Čísla vecí zapísaných v súdnom registri, ktoré sú neskončené v posledný deň v roku, sa uvedú na prvej strane nového ročníka súdneho registra (ďalej len „registrový prevod“). Poradové čísla vecí, kde už súd prvého stupňa rozhodol, sa v prevode prečiarknu.
(2)
Ak sa skončí vec, ktorá nebola vybavená v predchádzajúcich rokoch, prečiarkne sa číslo tejto veci v registrovom prevode na prvej strane bežného súdneho registra a výsledok sa vyznačí v pôvodnom súdnom registri s uvedením dňa, mesiaca a roka vybavenia.
(3)
Veci neskončené na začiatku tretieho roka po tom, čo sa zapísali, prenesú sa do nového súdneho registra pred vecami, ktoré v tomto roku dôjdu ako nové. Predseda súdu môže z dôvodu vhodnosti nariadiť, aby sa takto postupovalo až na začiatku piateho roka. V zápise sa však zachová pôvodná spisová značka. Na pôvodnom zápise sa prenos poznamená a poradové číslo sa odčiarkne. Veci prenesené celým zápisom sa zahŕňajú do registrového prevodu podľa odseku 1. Ak nie je vec skončená ani v nasledujúcich troch rokoch, prevádza sa potom znova celým zápisom. To treba vyznačiť aj v pôvodnom zápise veci.
§ 161
Len čo sa v súdnom registri odčiarkne posledná vec v roku, opatrí sa súdny register uzávierkou „Ročník ... uzavretý dňa ...“, ktorá sa vyznačí trvalým spôsobom za posledný zápis v súdnom registri; tento záznam čitateľne podpíše asistent poverený vedením súdneho registra a opatrí odtlačkom úradnej pečiatky súdu.
§ 162
(1)
V priebehu roka zostanú súdne registre nezviazané a uložené v zložkách z tvrdého obalu.
(2)
Najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa súdny register viedol, dá sa súdny register zviazať.
(3)
V súdnom oddelení zostanú súdne registre uložené potrebný čas, spravidla do odčiarknutia poslednej veci. Potom sa odovzdajú do príručnej registratúry.
§ 163
Súdne registre okresného súdu
(1)
Na evidenciu súdnych spisov sa na okresnom súde vedú tieto druhy súdnych registrov pre veci
a)
trestnoprávne T, Nt, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt,
b)
občianskoprávne C, Cd, Ccud,
c)
obchodnoprávne Cb, Zm, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm,
d)
konkurzné a reštrukturalizačné K, R, NcKR,
e)
opatrovnícke a starostlivosti o maloletých P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud,
f)
správne S, Scud,
g)
dedičské D, Dd, Dcud,
h)
výkonu rozhodnutia Em, Ed, Ecud,
i)
exekučné Er, Erd, Ercud,
j)
platobných rozkazov Ro, Rob,
k)
úschov Ú,
l)
umorovania listín UL a
m)
justičnej pokladnice JP.
(2)
Na registrových súdoch2) sa okrem súdnych registrov podľa odseku 1 vedú aj súdne registre vo veciach registrácie v obchodnom registri Re, Nre, Exre, Nsre, Pok a Vym.
(3)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov okresného súdu podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 1 časti II a registrových súdov v prílohe č. 2 časti II.
§ 164
Súdne registre krajského súdu
(1)
Evidencia súdnych spisov krajského súdu sa vedie v súdnych registroch pre prvostupňovú agendu a pre odvolaciu agendu. Súdne registre na krajskom súde podľa prvej vety sa vedú pre agendu občianskoprávnu, správnu, obchodnoprávnu a trestnoprávnu a pre Krajský súd v Bratislave register justičnej pokladnice.
(2)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v prvostupňovej agende vedú pre veci
a)
občianskoprávne registre C, Cd, Cudz,
b)
obchodnoprávne registre Cbi, K, V, NcKV, NcCb, Cbnl,
c)
správne registre S, Sd, Sn, Sp, Saz, Scud,
d)
trestnoprávne registre T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Td,
e)
justičnej pokladnice register JP.
(3)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v druhostupňovej agende vedú pre veci
a)
občianskoprávne, registre Co, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC,
b)
obchodnoprávne Cob, CoZm, CoKR, Ncb,
c)
správne So, NcS,
d)
trestnoprávne To, Tpo, Tos, Nto, Ntro.
(4)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov krajského súdu podľa odsekov 2 a 3, sú uvedené v prílohe č. 1 časti III.
§ 165
Súdne registre Špeciálneho súdu
(1)
Na evidenciu súdnych spisov na Špeciálnom súde sa vedú pre agendu v trestnoprávnych veciach súdne registre T, Tp, Nt a Ntt.
(2)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov Špeciálneho súdu podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 1 časti IV.
§ 167
Ostatné evidenčné pomôcky
(1)
Ostatnými evidenčnými pomôckami sú najmä
a)
kalendár,
b)
zoznam odoslaných súdnych spisov podľa vzoru č. 13 uvedeného v prílohe č. 4,
c)
úhrnný dodací lístok doporučených zásielok,
d)
poštový podací lístok,
e)
doručovacia kniha súdneho doručovateľa podľa vzoru č. 9 uvedeného v prílohe č. 4,
f)
zoznam súdnych spisov odovzdaných do registratúrneho strediska,
g)
menoslov k súdnym registrom,
h)
zoznam väzieb podľa vzoru č. 11 uvedeného v prílohe č. 4,
i)
zoznam podmienečne odsúdených, odsúdených k peňažným trestom a trestom zákazu činnosti,
j)
register Kp k súdnemu registru K na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4,
k)
kniha vyžiadaných písomných znaleckých posudkov,
l)
kniha vyžiadaných tlmočníckych úkonov.
(2)
Na evidenčné pomôcky uvedené v odseku 1 sa ustanovenie § 148 ods. 2 vzťahuje rovnako.
(3)
Ak to povaha evidenčných pomôcok uvedených v odseku 1 pripúšťa, môžu sa viesť aj v elektronickej forme.
Štvrtý oddiel
Tvorba a obeh súdneho spisu
§ 168
Súdny spis
(1)
Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec, najmä podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia, tvoria súdny spis.
(2)
Súdny spis sa zakladá v podateľni súdu po prijatí podania, ktorým sa dáva podnet na začatie konania zaznamenaním tohto podania v aplikácii a vytlačením spisového obalu, do ktorého podateľňa založí podanie a potvrdenie o prijatí podania; ak ide o podania podľa § 130 ods. 3, súdny spis založí asistent príslušného súdneho oddelenia.
(3)
Asistent, ktorý prevzal z podateľne súdny spis, skontroluje správnosť údajov zapísaných na spisovom obale v podateľni súdu a v prípade zistenia chýb opraví nesprávne zapísané údaje na spisovom obale.
§ 169
Spisový obal a jeho náležitosti
(1)
Každý súdny spis sa zakladá do spisového obalu a je počas celého jeho vybavovania uložený v spisovom obale. Poškodený spisový obal sa nahradí novým a ponechá sa ako súčasť súdneho spisu.
(2)
Na spisovom obale sa vyznačuje
a)
označenie súdu,
b)
označenie súdneho oddelenia,
c)
spisová značka,
d)
identifikačné číslo súdneho spisu,
e)
titul, meno a priezvisko sudcu, prípadne súdneho úradníka alebo označenie senátu, ktorému bola vec náhodným spôsobom pridelená,
f)
predmet konania,
g)
ak ide o zberný spis súdu druhého stupňa aj označenie súdu prvého stupňa, proti rozhodnutiu ktorého opravný prostriedok smeruje vrátane spisovej značky súdu prvého stupňa,
h)
údaj o trovách konania,
i)
údaj týkajúci sa vedenia súdnej štatistiky,
j)
údaj týkajúci sa úschovy súdneho spisu v registratúrnom stredisku.
(3)
Okrem údajov podľa odseku 2 sa na obale súdneho spisu vyznačujú aj ďalšie údaje, ak je to pre konanie potrebné, najmä odtlačok pečiatky „Predbežné opatrenie“, ak bolo vydané predbežné opatrenie, odtlačok pečiatky „Väzba“, ak ide o väzobné veci, poznámka „Obchodné tajomstvo“, ak je predmetom konania obchodné tajomstvo, ako aj existencia údajov v súdnom spise, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.64)
(4)
Vzhľad spisového obalu a rozloženie údajov podľa odseku 1 na spisovom obale sú dané aplikáciou. Súdy prispôsobia spisový obal v súlade s touto vyhláškou aj vtedy, ak sa vec z technických dôvodov, organizačných dôvodov alebo z iných dovolených dôvodov, pridelí inak ako v podateľni prostredníctvom aplikácie.
(5)
Údaje vyznačované na spisovom obale sa zapisujú na spisový obal priebežne pri ich vzniku tak, aby boli presné a aktuálne.
(6)
Ak je to z dôvodu rozsiahlosti spisového materiálu potrebné, súdny spis sa uloží do jedného alebo viacerých zväzkov z tvrdých dosiek, ktoré sa očíslujú rímskymi číslicami. Na každom balíku sa ďalej uvedie spisová značka súdneho spisu, označenie účastníkov konania, prípadne strán v konaní, predmet konania a ak je to potrebné aj ďalšie údaje dôležité na identifikáciu súdneho spisu.
(7)
Za dodržanie podmienok ustanovených v odseku 4 je zodpovedný predseda príslušného súdu. Za riadne administratívne zaznamenávanie príslušných údajov podľa odseku 5 je zodpovedný ten zamestnanec súdu, na ktorého úrovni aktuálne vzniká údaj, ktorý má byť uvedený na spisovom obale.
§ 170
Spisová značka
(1)
Každý súdny spis dostane spisovú značku. Spisová značka sa skladá z označenia a z poradového čísla súdneho registra, do ktorého je vec zapísaná, a označenia príslušného kalendárneho roka, napríklad 2Ro/180/2004, 4C/51/2005; spisová značka súdneho spisu vo veciach zapisovaných do registra JP sa skladá z kódu súdu, druhu pohľadávky, poradového čísla, súdneho registra JP a posledných dvoch čísel letopočtu.
(2)
V trestnoprávnych veciach zaslaných súdu prokurátorom po podaní obžaloby sa spisová značka vyznačuje na spisovom obale nad spisovou značkou prokuratúry.
(3)
Spisová značka, ktorú vec dostane na súde druhého stupňa, napíše sa na spisový obal súdneho spisu súdu prvého stupňa len obyčajnou ceruzou. Spisová značka, ktorú vec dostane na súde druhého stupňa, trvale sa vyznačí na predkladacej správe.
(4)
Spisová značka, ktorú vec dostane na dožiadanom súde, vyznačí sa trvale na prípise, kde je uvedené dožiadanie. Na spisovom obale sa vyznačí len obyčajnou ceruzou a po vrátení súdneho spisu sa táto značka zo spisového obalu odstráni.
(5)
Zmena spisovej značky sa môže vykonať, len ak tak ustanovuje táto vyhláška.
§ 171
Identifikačné číslo súdneho spisu
Každej novej veci, s výnimkou vecí zapisovaných do súdneho registra JP, sa okrem spisovej značky prideľuje identifikačné číslo súdneho spisu. Identifikačné číslo súdneho spisu slúži na identifikáciu súdneho spisu počas jeho obehu na súdoch Slovenskej republiky. Identifikačné číslo súdneho spisu je nemenné.
§ 172
Číslovanie listov súdneho spisu
(1)
Čísluje sa každý list súdneho spisu od čísla 1 vzostupne až do skončenia veci.
(2)
Jednotlivé písomnosti sa opatria pri zaradení do súdneho spisu spisovou značkou a číslom listu, a to v pravom hornom rohu; spisovou značkou sa písomnosť opatrí, len ak už táto nie je v písomnosti vyznačená. Takto sa označí aj vrátená a nedoručená zásielka okrem prípadu, keď je takáto zásielka dokladom o doručení64a) (§ 181). Rovnopisy podaní, doručenky a tie prílohy, ktoré po skončení veci treba účastníkom vrátiť, sa nečíslujú. V konaní o preskúmanie rozhodnutí iných orgánov sa spisovou značkou a číslom listu označí jedno vyhotovenie preskúmavaného rozhodnutia; po skončení konania sa toto rozhodnutie nevracia.
(3)
V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach, ktoré zasiela prokuratúra súdu, sa pokračuje v číslovaní listov bez prerušenia.
(4)
V odvolacom konaní sa pokračuje nadväzne v číslovaní písomností v súdnom spise súdu prvého stupňa. Rovnako sa postupuje vo veciach, v ktorých sa povolila obnova konania a tam, kde sa v konaní pokračuje po zrušení pôvodného rozhodnutia na základe sťažnosti pre porušenie zákona, dovolania alebo po zrušení rozhodnutia súdu nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(5)
V súdnom spise vo veciach zapisovaných do súdneho registra D, ktorý vrátil okresnému súdu súdny komisár, sa pokračuje na súde v číslovaní listov bez prerušenia.
(6)
Obálka so zápisnicou o hlasovaní sa označí samostatným číslom listu podľa § 54 ods. 2; to neplatí, ak ide o obálku o hlasovaní odvolacieho súdu.
(7)
Číslovanie listov súdneho súpisu podľa predchádzajúcich odsekov vykonáva asistent príslušného súdneho oddelenia.
§ 173
Číslo konania
(1)
Spisová značka a k nej pripojené číslo listu písomnosti alebo vyhotoveného rozhodnutia tvorí číslo konania, napríklad 2T/185/2004-14, 4Cb/91/2004-132. Ak písomnosť alebo rozhodnutie obsahuje viacej čísiel listov, uvedie sa v čísle konania len prvé číslo listu.
(2)
Číslom konania prvopisu rozhodnutia sa označia všetky jeho rovnopisy. Číslom konania sa ďalej označia všetky písomnosti, ktoré sa majú vybaviť, ako aj obálky a doručenky.
§ 174
Obsah súdneho spisu
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, súdny spis od jeho založenia obsahuje
a)
zoznam trov konania,
b)
zoznam pripojených spisov,
c)
spisový prehľad,
d)
každé podanie, na základe ktorého možno začať konanie pred súdom,
e)
potvrdenie o prijatí podania a
f)
prílohovú obálku.
(2)
Zoznamy podľa odseku 1 písm. a) a b) sú súčasťou predtlače vnútornej strany spisového obalu podľa vzoru č. 19 uvedeného v prílohe č. 4 a neoznačujú sa číslom listu.
(3)
Spisový prehľad sa zakladá do súdneho spisu, len ak tak ustanovuje táto vyhláška. Spisový prehľad sa neoznačuje číslom listu a do súdneho spisu sa vkladá pred list číslo 1.
(4)
Usporiadanie súdneho spisu podľa predchádzajúcich odsekov od začatia konania až do jeho skončenia zabezpečuje asistent príslušného súdneho oddelenia.
§ 175
Zoznam trov konania
Do zoznamu trov konania sa v priebehu súdneho konania zapisujú údaje o zaplatení súdneho poplatku, zaplatené preddavky na trovy dôkazov, vyčíslené trovy navrhovateľa, trovy odporcu, vyčíslené trovy, ktoré vznikli štátu, a iné súvisiace údaje.
§ 176
Zoznam pripojených spisov
Do zoznamu pripojených spisov sa zapisujú údaje o dátume pripojenia iného spisu k súdnemu spisu, číslo, pod ktorým sa vedie pripojený spis, a dátum vylúčenia pripojeného spisu.
§ 177
Spisový prehľad
(1)
Spisový prehľad slúži na stručnú informáciu o obsahu súdneho spisu a zapisujú sa doň všetky písomnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu. Do spisového prehľadu sa zapisuje najmä názov a označenie písomnosti a číslo listu písomnosti podľa poradia v súdnom spise.
(2)
V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach sa vždy vedie spisový prehľad; založí ho už policajt. V trestnoprávnej veci vylúčenej na samostatné konanie založí spisový prehľad súd. Vylúčené časti pôvodného súdneho spisu sa vyznačia poznámkou v stĺpci spisového prehľadu pôvodného súdneho spisu.
(3)
V iných než trestnoprávnych veciach možno založiť v záujme rýchlej orientácie spisový prehľad do súdnych spisov, pri ktorých možno predpokladať, že budú obsiahlejšie, alebo spravidla po tom, čo súdny spis dosiahne 50 listov.
§ 178
Podanie
(1)
Ak táto vyhláška neustanovuje inak, ako list číslo 1 sa v súdnom spise označí každé podanie, ktoré je návrhom na začatie konania, podnetom na začatie konania, ktoré možno začať aj bez návrhu, rozhodnutie o začatí konania z úradnej moci, z obsahu ktorého vyplýva predmet konania, o ktorom sa vedie súdny spis vrátane jeho príloh.
(2)
Všetky ďalšie podania, ktoré boli doručené súdu, s výnimkou podaní doručených súdu na súdnom pojednávaní, založia sa do súdneho spisu prostredníctvom podateľne a opatria sa odtlačkom podacej pečiatky v poradí, v akom boli doručené súdu.
(3)
Podaním v agende justičnej pokladnice je prevod správy súdnej pohľadávky z príslušného súdu, na ktorom pohľadávka vznikla.
§ 179
Potvrdenie o prijatí podania
(1)
Potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho spisu zakladá za podanie uvedené v § 178 a označí sa nasledujúcim číslom listu.
(2)
Ak ide o veci zapisované do súdnych registrov JP, Ntt a Tp, potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho spisu nezakladá.
Prílohová obálka
§ 180
(1)
Do prílohovej obálky sa zakladajú prílohy podaní predložené účastníkmi konania, ktoré sa po skončení konania vracajú. Týmito prílohami sa rozumejú originály alebo úradne overené kópie listinných dôkazov, najmä sobášny list, rodný list.
(2)
Fotokópie príloh sa do prílohovej obálky nezakladajú. Zaradia sa do súdneho spisu, označia sa číslom listu a účastníkom konania sa nevracajú.
(3)
Ak je príloha podľa odseku 1 predložená spolu s podaním podľa § 178, prílohová obálka sa založí do súdneho spisu za potvrdenie o prijatí podania a označí sa nasledujúcim číslom listu. Ak je príloha podľa odseku 1 predložená dodatočne v priebehu konania, založí sa prílohová obálka ako ďalšie pokračovanie súdneho spisu a označí sa nasledujúcim číslom listu. V súdnom spise môže byť založená len jedna prílohová obálka.
(4)
Prílohová obálka má formát podľa potreby. Na prílohovej obálke sa uvedie spisová značka veci, ako aj údaje o tom, aké listiny obsahuje, kto a kedy ich súdu predložil.
(5)
Prílohy, ktoré sa svojou povahou nehodia na vloženie do prílohovej obálky, uschovajú sa osobitne, spravidla v uzamykateľnej skrini a na prílohovej obálke sa urobí poznámka o tom, kde sú uložené.
(6)
Po právoplatnom skončení veci sa prílohy podľa odseku 1 vrátia osobám, ktoré ich predložili. Vrátenie príloh potvrdí príjemca svojím podpisom a dátumom priamo na prílohovej obálke, ak neboli vrátené poštou. Ak sa prílohy vracajú poštou, zasielajú sa vždy doporučene.
(7)
Ak si prílohy podľa odseku 1 účastník napriek predchádzajúcej výzve neprevezme osobne alebo ak sa zásielky vrátia ako nedoručené, založia sa tieto prílohy do prílohovej obálky, o čom sa vykoná záznam v súdnom spise.
§ 180a
(1)
Predložená zmenka sa do prílohovej obálky nezakladá; fotokópia zmenky sa založí do súdneho spisu ako ďalšie číslo listu. Originál predloženej zmenky sa vloží do samostatnej obálky, na ktorú sa pripojí odtlačok úradnej pečiatky súdu, vyznačí sa spisová značka veci, dátum prijatia zmenky a pripojí sa podpis zamestnanca súdu. Obálka sa uschováva v trezore súdu. V odôvodnených prípadoch možno originál zmenky uschovať u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá v tomto odbore vykonáva podnikateľskú činnosť, o čom sa v súdnom spise urobí záznam. Miesto uloženia zmenky alebo jeho zmena sa vyznačí aj v knihe došlých zmeniek.
(2)
Ak je originál zmenky potrebný na konanie, o vybratí zmenky z trezoru súdu sa spíše úradný záznam podľa vzoru č. 7 prílohy č. 4. Vybratie zmenky sa taktiež vyznačí na obálke, v ktorej je uložená, a to odtlačkom úradnej pečiatky súdu, dátumom, keď sa tak stalo, a podpisom zamestnanca súdu. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak je zmenka potrebná na vykonanie iného úkonu, napríklad indosácie zmenky.
(3)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, zmenka sa vracia vždy osobne, o čom sa v dvoch vyhotoveniach spíše úradný záznam podľa vzoru č. 8 prílohy č. 4; jedno vyhotovenie sa odovzdá osobe, ktorá si zmenku prevzala, a druhé vyhotovenie sa založí do súdneho spisu. Poštou možno zmenku vrátiť len na písomnú žiadosť a na zodpovednosť osoby, ktorá zmenku predložila; zmenka sa v tomto prípade zasiela vždy doporučene.
(4)
Ak si osoba, ktorá zmenku predložila, napriek predchádzajúcej výzve zmenku neprevezme alebo ak táto osoba bola zrušená bez právneho nástupcu, zmenka sa uschová v trezore súdu, o čom sa vykoná záznam v súdnom spise.
§ 181
Zakladanie dokladov o doručovaní a doručení súdnych zásielok
Doklady o doručovaní a o doručení súdnych zásielok sa do súdneho spisu zakladajú tak, že sa pevne spoja s písomnosťou, ktorá je predmetom doručovania, prípadne s jej posledným listom. Tento spôsob sa nepoužije, ak formát dokladu o doručovaní a doručení umožňuje samostatné založenie do súdneho spisu alebo ak sa písomnosť doručuje viacerým adresátom a pripojenie dokladov o doručovaní a o doručení nie je možné založiť podľa predchádzajúcej vety, keď sa doklady o doručovaní a o doručení pevne spoja so samostatným hárkom alebo s hárkami kancelárskeho papiera. Do súdneho spisu sa potom zakladajú za listinu, ktorá bola predmetom doručovania.
§ 182
Viazanie súdneho spisu
(1)
Písomnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu, sú už v priebehu vybavovania súdneho spisu vzájomne pevne zviazané tak, aby spôsob viazania neumožňoval dodatočné vynímanie listiny zo súdneho spisu, jej odstránenie alebo nahradenie.
(2)
Viazanie súdneho spisu možno zabezpečiť viazaním špagátom, rýchloviazačom alebo iným vhodným spôsobom.
(3)
Viazanie súdneho spisu zakladá a vedie asistent príslušného súdneho oddelenia.
§ 183
Kontrolná pečiatka
(1)
Všetky vyhotovenia rozhodnutí, ktorých rovnopisy sa musia vyhotoviť, a všetky písomné úpravy sudcu a súdneho úradníka asistentovi príslušného súdneho oddelenia, ktoré sa musia v určitej lehote vykonať, opatrí asistent odtlačkom kontrolnej pečiatky, v ktorom sa vyznačí deň, kedy písomnosť došla do súdneho oddelenia a kedy sa vypravila; kontrolná pečiatka sa umiestni pod úpravu sudcu alebo súdneho úradníka.
(2)
Kontrolnú pečiatku vyplní dátumom a podpisom asistent, ktorý písomnosť vypravil, pričom vyznačí aj spôsob vypravenia a počet zásielok s doručenkou.
(3)
Kontrolná pečiatka sa nepoužije, ak sa úprava sudcu alebo súdneho úradníka asistentovi urobí v elektronickej forme.
§ 184
Súdny spis o vylúčenej veci
(1)
Základom súdneho spisu o vylúčenej veci je rovnopis rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie. Do súdneho spisu o vylúčenej veci sa ďalej vloží fotokópia obžaloby alebo návrhu na začatie konania, prípadne fotokópie tých častí pôvodného súdneho spisu, ktoré sú v ňom naďalej potrebné a ktoré sú podľa uváženia predsedu senátu, ktorý o vylúčení rozhodol, nevyhnutné na rozhodnutie o vylúčenej veci. Vylúčenie veci sa vyznačí v súdnom registri. Na spisovom obale vylúčenej veci sa uvedie spisová značka veci, z ktorej bola vec vylúčená, poznámkou „Vylúčené z ...“.
(2)
Na kópie písomností pre súdne spisy o vylúčenej veci sa pripojí doložka potvrdzujúca ich správnosť; § 65 sa použije primerane.
§ 185
Vzájomné návrhy
Ak je z podania zrejmé, že ide o vzájomný návrh odporcu vo veci, v ktorej už bolo začaté konanie, pripojí sa také podanie ku súdnemu spisu o tejto veci; do súdneho registra sa nezapisuje. Ak však odporca podá proti navrhovateľovi samostatný návrh, kde sa uplatňuje pohľadávka proti navrhovateľovi, zapíše sa do súdneho registra ako nová vec a po spojení so súvisiacim súdnym spisom sa táto súvislosť vyznačí v súdnom registri pri oboch zápisoch.
§ 186
Spojenie vecí
(1)
Ak dôjde v priebehu konania ku spojeniu vecí, založí sa o tom do súdnych spisov, ktoré boli s pôvodným súdnym spisom spojené, rovnopis uznesenia súdu o spojení vecí. Pri spojení vecí sa súdny spis zaradí na koniec súdneho spisu, ku ktorému je pripojený. Spojenie súdnych spisov sa vyznačí v súdnom registri v poznámkovom stĺpci pri všetkých spojených súdnych spisoch, ako aj na spisovom obale spájaných súdnych spisov poznámkou „Spojené s ...“.
(2)
Ak sa spojenie vecí v priebehu konania zruší, založí sa o tom do jednotlivých súdnych spisov rovnopis uznesenia a súdne spisy sa vedú ďalej samostatne; § 184 platí rovnako. Ak nedôjde k zrušeniu spojenia vecí, po právoplatnom skončení konania sa spojené súdne spisy nerozdeľujú.
§ 187
Súdne spisy v konaní o obnove konania
Súdny spis pôvodného konania, ktorého obnova sa navrhuje, pripojí sa k návrhu na obnovu konania ako príloha, vloží sa do obalu z mäkkého papiera a obal sa označí ďalším číslom listu, ktoré nasleduje po očíslovaní návrhu na obnovu a trvale pripojených príloh. Na obale a v súdnom registri sa vyznačí spisová značka pripojeného súdneho spisu. Ak bol návrh na obnovu konania právoplatne zamietnutý, do pôvodného súdneho spisu sa založí rovnopis konečného právoplatného rozhodnutia o obnove, súdny spis základného konania sa zo súdneho spisu o obnove vylúči a uloží sa v príručnej registratúre pod pôvodnou spisovou značkou; vylúčenie spisu s uvedením dňa vylúčenia sa vyznačí na obale. Ak sa návrhu na obnovu konania právoplatne vyhovelo, založí sa súdny spis z konania o povolení obnovy konania vrátane rovnopisu konečného rozhodnutia o obnove konania do spisu základného konania ako nasledujúce číslo listu. V základnom konaní sa potom pokračuje pod pôvodnou spisovou značkou.
§ 188
Súdne spisy opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých
(1)
Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia vždy po prijatí nového návrhu vo veciach zapisovaných do súdneho registra P vykoná lustráciu v súdnom registri.
(2)
Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde už je vedený právoplatne ukončený súdny spis o maloletom dieťati a súdu sa doručí nový návrh na začatie konania týkajúci sa toho istého maloletého dieťaťa, predchádzajúci právoplatne ukončený súdny spis sa natrvalo pripojí k novému návrhu a zapíše sa do zoznamu pripojených spisov.
(3)
Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde je vedený súdny spis o maloletom dieťati, ktorý nie je právoplatne ukončený, a súdu sa doručí nový návrh na začatie konania týkajúci sa toho istého maloletého a zároveň nový návrh sa pridelí na konanie a rozhodovanie inému sudcovi, súdny tajomník uvedený v odseku 1 o tom bezodkladne upovedomí sudcov konajúcich vo veciach toho istého maloletého. Ak dôjde k spojeniu vecí,65) postupuje sa podľa § 186. Ak k spojeniu vecí nedôjde, bezodkladne po právoplatnom ukončení jednej z nich sa súdny spis v tejto veci pripojí spôsobom podľa odseku 2 k veci, ktorá nie je právoplatne ukončená.
(4)
Na konci súdneho spisu vo veciach toho istého maloletého sa založí obal z mäkkého papiera, kam sa ukladajú všetky právoplatné rozhodnutia vrátane právoplatných rozhodnutí z pripojených súdnych spisov.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú aj vo veciach pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony zapisovaných do súdneho registra Ps.
(6)
Do súdnych spisov opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých sa zakladá prehľad o osobných a majetkových pomeroch účastníkov konania.
§ 189
Súdne spisy v konkurzných, vyrovnacích a reštrukturalizačných veciach
(1)
Neoddeliteľnou súčasťou súdneho spisu v konkurzných, vyrovnacích a reštrukturalizačných veciach sú prihlášky.
(2)
Každá prihláška sa založí do obalu z mäkkého papiera, na ktorom sa uvedie číslo prihlášky a číslo konania. Jednotlivé listy prihlášky sa očíslujú; prihlášky sa zviažu. Takto upravené prihlášky sa vložia do jedného obalu alebo podľa potreby do viacerých obalov z tvrdých dosiek, na ktorých sa uvedie spisová značka a čísla prihlášok, ktoré tento obal obsahuje.
(3)
Na potreby konkurzného, vyrovnacieho alebo reštrukturalizačného konania sa vyhotoví stručný prehľad všetkých prihlášok; prehľad sa zakladá do základného spisu.
§ 190
Súdne spisy v agende obchodného registra
(1)
Pre každú zapísanú osobu66) sa zakladá jeden spoločný spisový obal, do ktorého sa natrvalo zakladajú jednotlivé súdne spisy týkajúce sa tejto zapísanej osoby (ďalej len „registrový spis“).
(2)
Na obale registrového spisu sa vyznačí najmä
a)
označenie registrového súdu,
b)
obchodné meno zapísanej osoby, prípadne meno a priezvisko zapísanej osoby, ak sa líši od obchodného mena,
c)
označenie oddielu a číslo vložky,
d)
ak dôjde k výmazu zapísanej osoby, na obale registrového spisu sa tiež vyznačí poznámka o vymazaní zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Súčasťou registrového spisu je aj obal z mäkkého papiera, kam sa ukladajú listiny určené na uloženie do zbierky listín.
§ 190a
Súdne spisy vo veciach dožiadania
Po vybavení dožiadania sa celý súdny spis vo veci dožiadania zašle dožadujúcemu súdu, kde sa natrvalo založí na koniec základného súdneho spisu a zapíše sa do zoznamu pripojených súdnych spisov.
§ 191
Predkladanie súdnych spisov súdu druhého stupňa
(1)
K súdnym spisom, ktoré sa predkladajú súdu druhého stupňa na rozhodnutie o opravnom prostriedku, pripojí sa v dvoch vyhotoveniach predkladacia správa, ktorú podpíše súdny úradník. Okrem vyhotovenia napadnutého rozhodnutia obsiahnutého v súdnom spise je potrebné priložiť aj jeden jeho rovnopis do súdneho spisu súdu druhého stupňa; vo väzobných veciach v dvoch vyhotoveniach.
(2)
Ak lehota na podanie riadneho opravného prostriedku už všetkým oprávneným osobám uplynula a orgán, proti ktorého rozhodnutiu opravný prostriedok smeruje, sám mu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie predseda senátu súdu prvého stupňa nadriadenému súdu. Ak je to potrebné, doručí odpis alebo rovnopis opravného prostriedku prokurátorovi a osobe, ktorá by mohla byť rozhodnutím o opravnom prostriedku priamo dotknutá, s výnimkou sťažnosti prokurátora proti nevzatiu obvineného do väzby v trestnom konaní.
(3)
Ak sa súdu druhého stupňa predkladá väzobná vec, vyznačí sa to na predkladacej správe; na tento účel možno použiť odtlačok pečiatky „Väzba“ červenej farby.
(4)
S prihliadnutím na okolnosti prípadu a na rozsah súdneho spisu vo veciach podľa osobitného predpisu67) súd prvého stupňa predloží odvolaciemu súdu súdny spis len v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o odvolaní; kópiu spisového prehľadu predloží vždy. Ak to odvolací súd považuje za potrebné, súd prvého stupňa mu na požiadanie predloží celý súdny spis alebo jeho vyžiadanú časť.
§ 192
Zberné spisy súdu druhého stupňa
(1)
Na súde druhého stupňa sa v súvislosti s rozhodovaním o opravných prostriedkoch vo veciach zapísaných do súdnych registrov súdu druhého stupňa, návrhoch na odňatie a prikázanie veci alebo o námietkach zaujatosti zakladá pre každú z týchto vecí zberný spis.
(2)
Zberný spis sa skladá z predkladacej správy, potvrdenia o prijatí podania, rovnopisu napadnutého rozhodnutia, rovnopisu rozhodnutia súdu druhého stupňa a zo zápisnice o hlasovaní súdu druhého stupňa. Do zberného spisu sa môže založiť aj koncept rozhodnutia súdu druhého stupňa.
(3)
Opatrenia súdu druhého stupňa, najmä nariadenie verejného alebo neverejného zasadnutia, predvolanie svedkov, vybavujú sa vždy v rámci súdneho spisu súdu prvého stupňa; prvopis rozhodnutia súdu druhého stupňa sa zakladá vždy do súdneho spisu súdu prvého stupňa.
§ 192a
Súdne spisy pri postúpení veci inému orgánu verejnej moci
(1)
Ak súd zastaví konanie pre nedostatok právomoci a vec postúpi inému orgánu verejnej moci na ďalšie konanie, pred odoslaním súdneho spisu príslušnému orgánu verejnej moci založí asistent náhradný spisový obal, ktorý obsahuje kópiu návrhu na začatie konania, rovnopis rozhodnutia súdu, ktorým bolo konanie zastavené a vec postúpená, vrátane doručeniek a obálku so zápisnicou o hlasovaní, ak rozhodnutiu predchádzalo hlasovanie. Súdny spis sa príslušnému orgánu verejnej moci, ktorému bola vec postúpená, zasiela vždy doporučene; doručenky sa založia do náhradného spisového obalu.
(2)
Postup podľa odseku 1 sa použije primerane aj v prípade vrátenia alebo postúpenia veci inému orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu.12)
§ 193
Vyznačovanie niektorých rozhodnutí
(1)
Ak sa rozhodnutím súdu zahladilo odsúdenie alebo bola povolená obnova konania, vyznačí sa táto skutočnosť na prvej strane vyhotoveného rozsudku, ktorého sa zahladenie odsúdenia alebo obnova konania týka, a tiež na spisovom obale. Vyznačenie urobí súd, ktorý rozhodol o zahladení odsúdenia alebo povolil obnovu konania.
(2)
Ak bolo rozhodnutím o sťažnosti pre porušenie zákona pôvodné rozhodnutie súdu zrušené alebo zmenené alebo ak bola odsúdenému udelená milosť, alebo ak sa na neho vzťahuje amnestia, vyznačí sa táto skutočnosť na prvej strane vyhotoveného rozhodnutia a na spisovom obale s vyznačením príslušného čísla listu. Rovnako sa postupuje, ak bolo rozhodnutie zrušené dovolacím súdom alebo Ústavným súdom Slovenskej republiky. Vyznačenie urobí súd, ktorého rozhodnutie je ním dotknuté; ak však ide o rozhodnutie súdu už neexistujúceho, urobí vyznačenie súd, ktorý má súdne spisy v úschove.
Manipulácia so súdnym spisom
§ 194
Evidencia súdnych spisov v prípade povolenia práce v domácom prostredí
(1)
Ak má sudca povolenú prácu v domácom prostredí, súdne spisy odnášané z budovy súdu na účel štúdia alebo vyhotovenia rozhodnutia zapíše do zoznamu odnášaných súdnych spisov, kde uvedie najmä spisovú značku odnášaných súdnych spisov, dátum ich odnesenia a dátum ich prinesenia späť do budovy súdu.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 vedie príslušné súdne oddelenie.
§ 195
Nazeranie do súdneho spisu
(1)
Nazerať do súdneho spisu možno na súde v informačnom centre súdu, v odôvodnených prípadoch aj v príslušnom súdnom oddelení, ale vždy pod dohľadom povereného zamestnanca súdu. Nazerať do súdneho spisu možno len v pracovných dňoch a v presne určenom čase. Údaje o tom, kde a kedy možno nazrieť do súdneho spisu, uvedú sa na informačnej tabuli súdu. Podrobnosti o nazeraní do súdneho spisu určí predseda súdu.
(2)
Vo výnimočných prípadoch možno so súhlasom predsedu senátu umožniť nazretie do súdneho spisu vždy v prítomnosti povereného zamestnanca súdu aj mimo budovy súdu, najmä v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody. Do súdneho spisu možno nazrieť aj na dožiadanom súde; odsek 1 platí rovnako.
(3)
Predseda senátu, ktorý vybavuje súdny spis, urobí ešte pred nazretím do súdneho spisu potrebné opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana utajovaných skutočností, údajov chránených podľa osobitných predpisov a oprávnených záujmov účastníkov konania.
(4)
Ak o nazretie do súdneho spisu žiada súčasne viacero oprávnených osôb, ich poradie sa určí tak, že do súdneho spisu najprv nazrú osoby, ktoré nepotrebujú podľa predpisov o konaní pred súdom súhlas predsedu senátu na nazretie do súdneho spisu, a potom osoby, ktoré tento súhlas potrebujú; ak ide o viacero osôb, ktoré súhlas nepotrebujú alebo ktoré súhlas potrebujú, ich poradie určí poverený zamestnanec súdu uvedený v odseku 1.
(5)
Ak má sudca pri sebe súdne spisy, do ktorých žiada oprávnená osoba nazrieť, v čase povolenej práce v domácom prostredí, alebo ak nie je možné získať súhlas predsedu senátu s nazretím do súdneho spisu, alebo ak súdny spis nie je k dispozícii z iných vážnych dôvodov, dohodne poverený zamestnanec informačného centra súdu s oprávnenou osobou a so sudcom náhradný termín vrátane hodiny, keď bude možné do súdneho spisu nazrieť, a vykoná úkony potrebné na zadováženie a prípravu súdneho spisu na dohodnutý termín.
(6)
O nazretí do súdneho spisu vyhotoví poverený zamestnanec súdu uvedený v odseku 1 úradný záznam podľa vzoru č. 1 uvedeného v prílohe č. 4. Ak sa zo súdneho spisu vyhotovujú fotokópie, vyhotoví zamestnanec uvedený v odseku 1 úradný záznam podľa vzoru č. 2 uvedeného v prílohe č. 4. Ak sa vyžaduje na nazretie do súdneho spisu, vyhotovovanie výpisov, odpisov alebo fotokópií súhlas predsedu senátu,68) v úradnom zázname o nazretí do súdneho spisu a v zázname o vyhotovení fotokópií zo súdneho spisu sa uvedie aj titul, meno a priezvisko sudcu, ktorý nazretie do súdneho spisu povolil.
(7)
Poverený zamestnanec, ktorý je pri nazeraní do súdneho spisu prítomný, zodpovedá za neporušenie obsahu súdneho spisu.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane použijú aj na nazeranie do súdnych spisov uložených v registratúrnom stredisku.
§ 196
Zasielanie súdneho spisu na nazretie
Na odôvodnenú žiadosť oprávnenej osoby možno so súhlasom predsedu senátu, prípadne predsedu súdu zaslať súdny spis alebo jeho časť, alebo časti aj inému súdu, aby oprávnená osoba mohla do nich nazrieť. Úkon je spoplatnený podľa osobitného predpisu.69)
§ 197
Požičiavanie súdneho spisu
(1)
Súdny spis sa požičiava na písomnú žiadosť. Súdny spis možno požičať najmä inému súdu, ministerstvu, prokurátorovi, orgánom polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, znalcovi alebo inému orgánu verejnej moci. Pri požičiavaní súdneho spisu je nevyhnutné urobiť potrebné opatrenia v záujme ochrany utajovaných skutočnosti a údajov chránených podľa osobitných predpisov.
(2)
Súdny spis iného súdu možno požičať len vtedy, ak tvorí prílohu súčasne požičaného vlastného súdneho spisu; požičanie sa oznámi súdu, o ktorého súdny spis ide.
(3)
Požičať súdny spis v právoplatne neskončených veciach možno len so súhlasom predsedu senátu; v ostatných prípadoch súhlas nie je potrebný. Požičaný súdny spis sa zasiela poštou vždy doporučene.
(4)
Ak nemožno súdny spis v právoplatne neskončenej veci z objektívnych dôvodov požičať, na odôvodnenú žiadosť subjektu uvedeného v odseku 1 vyhotoví súd, o ktorého súdny spis ide, kópiu celého súdneho spisu alebo jeho časti, ktorú požičia namiesto originálu súdneho spisu; odsek 7 platí rovnako. Na vyhotovovanie kópie celého súdneho spisu alebo jeho časti sa § 65 ods. 1 použije primerane; náklady spojené s vyhotovovaním kópií znáša súd, ktorý ich vyhotovuje.
(5)
Žiadosť o požičanie súdneho spisu a prípis, ktorý je adresovaný orgánu, ktorému sa súdny spis odosiela, spolu s doručenkou o prevzatí súdneho spisu sa založí v náhradnom spisovom obale súdneho spisu, ktorý po vrátení súdneho spisu tvorí súčasť súdneho spisu.
(6)
Pred požičaním súdneho spisu alebo jeho predložením vyššiemu súdu preskúma poverený zamestnanec súdneho oddelenia, či súdny spis je riadne usporiadaný a či sú v trestných veciach vykonané všetky neodkladné úkony vykonávacieho konania.
(7)
Požičané súdne spisy sa zapisujú do zoznamu odoslaných súdnych spisov, ktorý vedie poverený zamestnanec súdneho oddelenia. Vrátenie súdneho spisu urguje tento zamestnanec podľa potreby, spravidla po troch mesiacoch.
§ 198
Rekonštrukcia súdneho spisu
(1)
Rekonštrukcia súdneho spisu sa vykoná na návrh alebo aj bez návrhu, ak sa súdny spis celkom alebo čiastočne zničil alebo stratil. Rekonštrukciu vykonáva súd, ktorý vo veci konal v prvom stupni; rekonštrukciu súdneho spisu uvedeného v § 192 vykonáva súd druhého stupňa. Stratu alebo zničenie súdneho spisu predseda súdu prešetrí; o výsledku prešetrenia sa spíše zápisnica.
(2)
Súd70) vykoná rekonštrukciu súdneho spisu podľa záznamov v súdnych registroch, vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie dátum každého súdneho pojednávania, dátum rozhodnutia vo veci, údaje o opravnom prostriedku a o spôsobe jeho vybavenia. Zároveň vyhotoví overené odpisy svojho rozhodnutia a iných písomností, dokladov od iného súdu, štátneho orgánu alebo inej inštitúcie. Na overené odpisy rovnopisov uvedie doložku, že odpis nahrádza zničenú alebo stratenú listinu.
(3)
Z dôvodu vykonávanej rekonštrukcie súdneho spisu súd môže požiadať tretie osoby, účastníkov konania alebo ich zástupcov, aby predložili rovnopisy podaní, rovnopisy alebo odpisy rozhodnutí a iné písomnosti, ktoré im súd po vyhotovení odpisu vráti.
(4)
Ak nemožno získať potrebné údaje na rekonštrukciu súdneho spisu postupom podľa odsekov 2 a 3, súd vykoná prešetrenie na účel osvedčenia konania, vypočuje účastníkov konania, zabezpečí vyjadrenia svedkov, znalcov, prípadne vykoná iné osvedčenia. Výsledok prešetrení zapíše do zápisnice o rekonštrukcii.
(5)
Zápisnica o rekonštrukcii je záznam, ktorý nahrádza listiny, najmä rôzne podania, zápisnice o súdnom pojednávaní a prílohy. Rovnopis zápisnice o rekonštrukcii sa doručí známym účastníkom. Ak účastníci vznesú námietky proti zneniu zápisnice, súd ich k zápisnici pripojí.
(6)
Údaj o tom, že bola vykonaná rekonštrukcia súdneho spisu, vyznačí sa červenou farbou na obale rekonštruovaného súdneho spisu a v súdnom registri poznámkou REKONŠTRUKCIA; na tento účel možno použiť odtlačok pečiatky.
(7)
Ak sa v priebehu rekonštrukcie súdny spis nájde, súd rekonštrukciu zastaví. Ak sa po skončení rekonštrukcie súdny spis nájde, zápisnica o rekonštrukcii sa založí do nájdeného súdneho spisu.
Úschova súdnych spisov
§ 199
Všeobecné ustanovenia
(1)
Na účely úschovy súdnych spisov sa ukončeným spisom s výnimkou podľa odseku 2 rozumie súdny spis v právoplatne skončenej veci, v ktorom už nie je potrebné žiadne ďalšie opatrenie a v ktorom sa vykonala poplatková a spisová kontrola.
(2)
Súdny spis vecí starostlivosti o maloletých podľa § 188 sa považuje za ukončený dňom, keď maloletý dosiahol plnoletosť. Súdny spis opatrovníckych vecí podľa § 188 ods. 5 sa považuje za ukončený dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vrátení spôsobilosti na právne úkony alebo dňom úmrtia osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Registrový spis podľa § 190 sa považuje za ukončený dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o výmaze zapísanej osoby z obchodného registra.
§ 200
Registratúrny plán
Registratúrny plán je pomôcka určená na účelné a systematické ukladanie súdnych spisov, evidenčných pomôcok a iných písomností súdu. Člení registratúru súdu do vecných skupín a určuje súdnym spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia; registratúrny plán sa uvádza v prílohe č. 10.
§ 201
Znak hodnoty
(1)
Znakom hodnoty „A“ sa označuje súdny spis, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu. Súdny spis označený znakom hodnoty „A“ je určený na odovzdanie do trvalej archívnej starostlivosti príslušného archívu.
(2)
Súdne spisy so znakom hodnoty „A“ určuje registratúrny plán. V ostatných prípadoch možno súdny spis označiť znakom hodnoty „A“, len ak vzhľadom na kritériá hodnotenia záznamu podľa osobitného predpisu71) má súdny spis trvalú dokumentárnu hodnotu.
(3)
Znak hodnoty „A“ je záväzný spravidla pre ukončené spisy, ktorých pôvodcom je súd. Výnimku tvoria významné záznamy cudzieho pôvodu výrazne sa týkajúce činnosti súdu.
§ 202
Lehota uloženia
(1)
Lehota uloženia je počet rokov, počas ktorých súd potrebuje ukončený spis na svoju činnosť. Určuje, po koľkých rokoch od ukončenia sa súdny spis stane predmetom vyraďovacieho konania. Vyjadruje ju arabská číslica. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol súdny spis ukončený. Do jej uplynutia ostane ukončený spis uložený v registratúrnom stredisku v pôvodnom registratúrnom usporiadaní.
(2)
Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nie je možné skrátiť.
§ 203
Úschova neukončeného spisu
(1)
Pokiaľ súdne spisy nie sú ukončené, uschovávajú sa v príslušnom súdnom oddelení, a to oddelene podľa jednotlivých druhov agendy; súdne spisy sa usporiadajú spravidla podľa spisových značiek tak, aby sa zabezpečila ich riadna evidencia a dosiahnuteľnosť. Súdne spisy, v ktorých sú určené napríklad súdne pojednávania, výsluchy alebo v ktorých plynú lehoty, ukladajú sa zvlášť roztriedené podľa dátumov, keď budú súdne spisy potrebné.
(2)
Na účel úschovy nevybavených súdnych spisov sa môže v budove súdu vyčleniť vhodná miestnosť alebo miestnosti na účely príručnej registratúry. V príručnej registratúre môžu byť uložené súdne spisy len jedného súdneho oddelenia a prístup k nim majú len zamestnanci toho súdneho oddelenia.
§ 204
Poplatková a spisová kontrola
(1)
Ak sa súdne konanie skončilo vydaním právoplatného rozhodnutia a v súdnom spise nie je potrebné vykonať už žiadne ďalšie opatrenie, vykoná sa v ňom poplatková a spisová kontrola. Pri tejto kontrole sa zisťuje, či sa z kontrolovaného súdneho spisu vylúčili a vrátili pripojené súdne spisy, či sa vydali účastníkom doklady a iné prílohy, či sa upravilo a vyplatilo svedočné, znalečné a tlmočné, odmena notára, či sa vrátili preddavky alebo ich zvyšky, či boli zaplatené trovy konania, ktoré vznikli štátu, prípadne či bola predpísaná náhrada trov konania vrátane súdnych poplatkov. Vo veciach obchodného registra sa poplatková kontrola vykoná po každom právoplatne vybavenom podaní o jednotlivom návrhu a jej výsledok sa vyznačí na vnútornú stranu spisového obalu s uvedením spisovej značky.
(2)
Poplatkovú kontrolu a spisovú kontrolu vykonáva poverený súdny tajomník. Likvidáciu znalečného a tlmočného vykonáva poverený vyšší súdny úradník.
(3)
Vykonanie poplatkovej a spisovej kontroly sa vyznačí na každom spisovom obale doložkou „Poplatkovo a spisovo preverené dňa...“. Doložku podpíše súdny tajomník, ktorý vykonal poplatkovú kontrolu a spisovú kontrolu. Bez tejto doložky sa nesmie súdny spis uložiť do registratúrneho strediska.
Úschova ukončeného spisu
§ 205
Ak je to pre činnosť súdu potrebné, ukončené spisy sa spravidla počas dvoch rokov uschovávajú v príručnej registratúre.
§ 206
(1)
Po ukončení súdneho spisu (§ 199) asistent príslušného súdneho oddelenia vyznačí na spisovom obale ukončených spisov registratúrny znak, lehotu uloženia, znak hodnoty, konečný rok úschovy a dátum odovzdania súdneho spisu do registratúrneho strediska.
(2)
Ukončené spisy vecí starostlivosti o maloletých týkajúce sa toho istého maloletého sa odovzdávajú do registratúrneho strediska ako celok. Pre vyznačenie údajov podľa odseku 1 je rozhodujúci posledný právoplatne skončený súdny spis.
(3)
Odsek 2 platí rovnako aj pre ukončené spisy opatrovníckych vecí a registrové spisy.
(4)
Ak registratúrny plán určuje pre úschovu rozhodnutia dlhšiu lehotu uloženia ako pre samotný súdny spis, asistent príslušného súdneho oddelenia vyberie z každého takéhoto odovzdávaného súdneho spisu rovnopis rozhodnutia a odovzdá ich spolu s týmito spismi do registratúrneho strediska.
(5)
Odovzdanie ukončených spisov do registratúrneho strediska sa vyznačí v poznámkovom stĺpci príslušného súdneho registra; ak sa konanie vo veci obnoví alebo súdny spis sa dostane iným spôsobom znova do obehu, vyznačí sa to v poznámkovom stĺpci súdneho registra.
§ 207
Evidencia ukončených spisov odovzdaných do registratúrneho strediska
(1)
Ukončené spisy odovzdávané do registratúrneho strediska sa po vykonaní úkonov podľa § 205 zapíšu do zoznamu súdnych spisov odovzdaných do registratúrneho strediska podľa vzoru č. 20 uvedeného v prílohe č. 4.
(2)
Do zoznamu podľa odseku 1 sa ukončené spisy zapisujú chronologicky podľa súdneho registra; zoznam podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa odovzdá spolu s ukončenými spismi registratúrnemu stredisku a druhé sa uschová v príslušnom súdnom oddelení.
§ 208
Usporiadanie registratúrneho strediska
(1)
V registratúrnom stredisku sa súdne spisy uschovávajú oddelene podľa druhov agendy a podľa ročníkov. Súdne spisy sa ukladajú v číselnom poradí podľa súdnych registrov; priestory (regály, police), v ktorých sú uložené, sa označia príslušnými nadpismi. Rovnopisy rozhodnutí podľa § 205 ods. 4 sa ukladajú do obalu z tvrdých dosiek, ktorý sa uloží k príslušným súdnym spisom; do obalu sa vždy uložia len rovnopisy rozhodnutí s totožným konečným rokom úschovy.
(2)
Uloženie súdnych spisov v registratúrnom stredisku sa zaznamená na lokačnom pláne, ktorý sa umiestni spravidla pri vstupe do registratúrneho strediska tak, aby bolo zabezpečené rýchle vyhľadanie súdnych spisov.
(3)
O uložených súdnych spisoch vedie registratúrne stredisko zoznam uložených súdnych spisov. V tomto zozname sa vedú uložené súdne spisy oddelene podľa druhov agendy a podľa ročníkov. Podkladom na vykonávanie zápisov podľa predchádzajúcej vety sú zoznamy podľa § 206. Pri každom zapísanom súdnom spise sa uvedie konečný rok úschovy.
(4)
Na účely vyraďovacieho konania správca registratúrneho strediska spracuje zoznam súdnych spisov podľa konečného roku úschovy, do ktorého sa zapíšu súdne spisy s totožným konečným rokom úschovy.
§ 209
Sprístupňovanie súdnych spisov z registratúrneho strediska
(1)
Z registratúrneho strediska sa môžu vydať súdne spisy len za súčinnosti zamestnanca registratúrneho strediska a len na základe písomnej žiadanky podľa vzoru č. 21 uvedeného v prílohe č. 4 podpísanej povereným zamestnancom súdneho oddelenia.
(2)
Písomná žiadanka podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie sa založí do súdneho spisu a druhé vyhotovenie sa ukladá na miesto vydaného súdneho spisu. O vydaných súdnych spisoch vedie zamestnanec registratúrneho strediska prehľadný zoznam.
(3)
Zamestnanec registratúrneho strediska kontroluje zoznam podľa odseku 2 aspoň raz za pol roka a vyžiada si z jednotlivých súdnych oddelení súdne spisy vydané pred časom dlhším ako pol roka; na príslušnej žiadanke uloženej v registratúrnom stredisku vyznačí, kedy sa súdny spis vyžiadal zo súdneho oddelenia späť.
(4)
Vrátenie súdneho spisu sa vyznačí v zozname podľa odseku 2; na žiadanke o vydanie súdneho spisu uloženej v registratúrnom stredisku sa vyznačí potvrdenie o vrátení súdneho spisu.
(5)
Ak sa požaduje vydanie súdneho spisu preto, že sa má pokračovať v konaní pod novou spisovou značkou, na žiadanke, ktorá sa zakladá v registratúrnom stredisku, vyznačí sa tiež nová spisová značka.
§ 210
Vyraďovanie súdnych spisov, evidenčných pomôcok a iných písomností súdu uložených v registratúrnom stredisku sa uskutočňuje podľa pravidiel vyraďovacieho konania uvedených v prílohe č. 11.
§ 211
Ustanovenia § 199 až 210 sa na úschovu súdnych registrov a iných evidenčných pomôcok použijú primerane.
§ 212
Spoločné ustanovenia k postupu asistenta pri vedení súdneho spisu
(1)
Asistent v práci so súdnym spisom postupuje samostatne; pri pochybnostiach si vyžiada pokyn od súdneho úradníka alebo predsedu senátu. Ak je súdny spis administratívne pripravený tak, že v ňom možno určiť termín súdneho pojednávania, predloží súdny spis zamestnancovi súdu uvedenému v § 5 ods. 1; ďalšie úkony v súdnom spise vykonáva na základe pokynov tohto zamestnanca, prípadne toho, komu bola vec pridelená na konanie a rozhodnutie.
(2)
Asistent po skončení konania vykonáva úkony potrebné na odovzdanie súdneho spisu do registratúrneho strediska.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE REGISTROVÝCH SÚDOV PRI VYBAVOVANÍ AGENDY OBCHODNÉHO REGISTRA
§ 213
Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri vybavovaní agendy obchodného registra sa použijú ustanovenia prvej hlavy piatej časti.
§ 214
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tejto vyhlášky
a)
systémom sa rozumujú programové a technické prostriedky schválené ministerstvom určené na vedenie agendy obchodného registra,
b)
návrhom na zápis sa rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra,
c)
zapisovaním údajov sa rozumie postup, pri ktorom sa na základe návrhu na zápis do systému zapisujú alebo sa zo systému vymazávajú údaje obsiahnuté v návrhu na zápis,
d)
vykonaním zápisu sa rozumie úkon vyššieho súdneho úradníka alebo sudcu, ktorým po ukončení postupu podľa písmena c) v systéme nezvratným spôsobom potvrdí zápis alebo výmaz navrhovaných údajov; uvedený úkon sa v systéme vykoná použitím funkcie „Uzavretie registrácie“,
e)
dňom vykonania zápisu sa rozumie deň, keď vyšší súdny úradník alebo sudca vykonal úkon podľa písmena d),
f)
dňom, ku ktorému sa zápis vykonáva, rozumie sa deň, od ktorého sa začína platnosť zapísaných údajov v systéme alebo ku ktorému sa končí platnosť vymazaných údajov v systéme; deň, ku ktorému sa zápis vykonáva, vyplýva z návrhu na zápis; ak tento deň nevyplýva z návrhu na zápis, je týmto dňom deň nasledujúci po dni vykonania zápisu,
g)
preverovaním návrhu na zápis sa rozumie postup, pri ktorom sa skúma splnenie podmienok na vykonanie zápisu podľa osobitného predpisu,72)
h)
manuálnym spracovaním návrhu na zápis sa rozumejú úkony súvisiace so zapisovaním navrhovaných údajov do systému a vymazávaním navrhovaných údajov zo systému,
i)
skupinou asistentov sa rozumie skupina zamestnancov súdu určených na manuálne spracovanie návrhu na zápis,
j)
výpisom z obchodného registra sa rozumie výpis vydávaný podľa osobitného predpisu;73) vydanie tohto výpisu nie je podmienené zaplatením súdneho poplatku podľa osobitného predpisu,74)
k)
stavom návrhu sa rozumie údaj o štádiu spracovania, v ktorom sa návrh na zápis v systéme nachádza; podrobný opis jednotlivých stavov, ktorými môže návrh na zápis v priebehu svojho spracovania prechádzať vrátane predpokladov a obmedzení prechodu medzi jednotlivými stavmi návrhu, určuje príručka k programovému vybaveniu systému,
l)
formulárom sa rozumie tlačivo vydané v listinnej podobe alebo zverejnené na internetovej stránke ministerstva podľa vzoru publikovaného v osobitnom predpise.
§ 215
Postup pri zaevidovaní návrhu v podateľni
Zamestnanec podateľne registrového súdu zaeviduje v aplikácii každý návrh na zápis údajov, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov, ktorý bol doručený registrovému súdu.
Postup pri zaevidovaní návrhu na zápis v podateľni
§ 216
(1)
Zamestnanec podateľne zaeviduje návrh na zápis vyplnením príslušného formulára určeného na zápis údajov o návrhu na zápis do aplikácie.
(2)
Zamestnanec podateľne vyplní údaje tvoriace špecifikáciu návrhu na zápis a do samostatných na to určených polí súčasne vyplní
a)
údaje o dátume podania návrhu na zápis v poradí deň, mesiac a rok a o presnom čase podania návrhu na zápis v daný deň v poradí hodina, minúta prípadne aj nižšia časová jednotka tak, aby sa vylúčilo, že v jeden časový okamih dôjde viac ako jeden návrh na zápis,
b)
obchodné meno, ktoré navrhovateľ navrhuje zapísať, ak ide o návrh na prvozápis alebo návrh na zmenu zapísaných údajov, na základe ktorého sa navrhuje zmena obchodného mena.
(3)
Aplikácia návrhu na zápis automaticky priradí číslo a pridelí ho na preverovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi.
(4)
Po pridelení návrhu na zápis na preverovanie zamestnanec podateľne zabezpečí bezodkladné odovzdanie celého spisového materiálu týkajúceho sa návrhu na zápis súdnemu tajomníkovi príslušného súdneho oddelenia, ktorý listiny tvoriace návrh na zápis chronologicky zapíše do spisového prehľadu, založí do registrovej vložky príslušnej zapísanej osoby a celý spisový materiál bez zbytočného odkladu predloží na preverovanie príslušnému vyššiemu súdnemu úradníkovi.
§ 217
Postup pri zaevidovaní návrhu na zápis mimo podateľne
(1)
Ak podateľňa registrového súdu je nefunkčná alebo ak zlyhal prenos údajov z aplikácie do systému, zapíšu sa údaje o návrhu na zápis priamo do systému pomocou funkcie „Zápis návrhu mimo podateľne“.
(2)
Zamestnanec s prístupovým právom na zápis návrhu mimo podateľne vyplní údaje o návrhu na zápis takým spôsobom, aby boli údaje o návrhu na zápis do systému zapísané tak, ako keby boli zapísané v aplikácii.
Postup vyššieho súdneho úradníka
§ 218
Všeobecné ustanovenia
(1)
Vyšší súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis pridelený na preverovanie v lehote piatich pracovných dní odo dňa podania návrhu na zápis, vykoná zápis navrhovaných údajov alebo vykonanie zápisu odmietne. Túto lehotu možno predĺžiť len opatrením predsedu registrového súdu spôsobom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.75)
(2)
Vyšší súdny úradník návrh na zápis preveruje v rozsahu vymedzenom podľa osobitného predpisu.72) Pri preverovaní splnenia podmienky podľa osobitného predpisu76) vyšší súdny úradník postupuje podľa § 219.
(3)
Ak vyšší súdny úradník po preverení návrhu na zápis a jeho príloh dospeje k záveru, že návrh na zápis spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) na návrhu na zápis vyznačí stav „Na registráciu“. Vyznačením uvedeného stavu na návrhu na zápis vyšší súdny úradník predurčí návrh na zápis na postup vedúci na vykonanie zápisu. Po vyznačení uvedeného stavu systém umožní začatie zapisovania údajov obsiahnutých v návrhu na zápis do systému.
(4)
Na účel zabezpečenia dodržania lehoty podľa odseku 1 je vyšší súdny úradník oprávnený využiť postup podľa § 220 a 221. Využitie niektorého z uvedených postupov vyššieho súdneho úradníka nezbavuje zodpovednosti za dodržanie lehoty podľa odseku 1 ani zodpovednosti za správnosť a úplnosť údajov zapísaných do systému.
(5)
Ak vyšší súdny úradník nerozhodne o postupe podľa § 221, pridelí v systéme návrh na manuálne spracovanie sám sebe a zapisuje údaje obsiahnuté v návrhu na zápis do systému osobne.
§ 219
Lustrácia obchodného mena
(1)
Ak ide o návrh na prvozápis alebo o návrh na zmenu obchodného mena zapísanej osoby, vyšší súdny úradník preverí, či obchodné meno, ktoré sa navrhuje zapísať, nie je totožné s už zapísaným obchodným menom, a to bez ohľadu na právnu formu. Na tento účel vyšší súdny úradník využije funkciu „Lustrácia obchodného mena“.
(2)
Ak sa navrhované obchodné meno zhoduje s obchodným menom zapísaným do obchodného registra, vyšší súdny úradník môže odmietnuť vykonanie zápisu z dôvodu podľa osobitného predpisu.76)
§ 220
Pridelenie návrhu na manuálne spracovanie skupine asistentov
(1)
Vyšší súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis pridelený na preverovanie a ktorý rozhodol o tom, že sa údaje obsiahnuté v návrhu na zápis zapíšu do systému, môže návrh na zápis prideliť na manuálne spracovanie niektorej zo skupín asistentov, ktoré sú zavedené v systéme. Na tento účel vyšší súdny úradník použije funkciu „Pridelenie návrhu na manuálne spracovanie“.
(2)
Zloženie jednotlivých skupín asistentov, ktoré sa zavedie do systému, určí v súlade s rozvrhom práce daného registrového súdu zamestnanec vybavený príslušným prístupovým právom. Rovnakým spôsobom sa vykoná aj zmena v zložení skupiny asistentov.
(3)
Ak vyšší súdny úradník rozhodne o pridelení návrhu na manuálne spracovanie niektorej zo skupín asistentov, systém zo zadanej skupiny vyberie konkrétneho asistenta a pridelí mu návrh na zápis na manuálne spracovanie. Systém zobrazí vyššiemu súdnemu úradníkovi asistenta, ktorému pridelil návrh na zápis na manuálne spracovanie. Vyšší súdny úradník následne odovzdá spisový materiál týkajúci sa prideleného návrhu na zápis kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra, ktorá ho bez zbytočného odkladu predloží na manuálne spracovanie vybranému asistentovi.
(4)
Asistent pri manuálnom spracovaní návrhu na zápis nemôže
a)
vykonať zápis navrhovaných údajov,
b)
odmietnuť vykonanie zápisu.
(5)
Po ukončení manuálneho spracovania návrhu asistent rozpracovaný návrh na zápis uzavrie pomocou funkcie „Uzavretie rozpracovania“ a bez zbytočného odkladu prostredníctvom kancelárie styku s verejnosťou obchodného registra vráti vyššiemu súdnemu úradníkovi spisový materiál týkajúci sa tohto návrhu na zápis.
§ 221
Zlučovanie návrhov na zápis
(1)
Vyšší súdny úradník môže zlúčiť návrh na zápis, ktorý mu bol pridelený na preverovanie, s iným návrhom na zápis, ktorý mu bol pridelený na preverovanie, ak sa týka tej istej zapísanej osoby a ak na jeho základe nedošlo k vykonaniu zápisu.
(2)
Zlučovať možno len návrh ako celok s iným návrhom ako celkom. Zlučovaný návrh sa zlúčením stane súčasťou návrhu na zápis, s ktorým sa zlúčil, a v systéme sa bude ďalej spracúvať pod jeho číslom. Návrhy na zápis, ktoré boli zlúčené, nemožno pri ďalšom spracovaní oddeliť.
(3)
Na základe zlúčených návrhov na zápis sa vykoná jeden zápis do obchodného registra.
(4)
Lehota na vykonanie zápisu na základe zlúčených návrhov77) plynie odo dňa podania toho zo zlúčených návrhov na zápis, ktorý bol na registrový súd podaný najskôr.
§ 222
Vykonanie zápisu
(1)
Ak návrh na zápis spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník po skončení zapisovania údajov obsiahnutých v návrhu na zápis do systému a po kontrole zapísaných údajov vykoná zápis. Na tento účel vyšší súdny úradník použije funkciu „Uzavretie registrácie“. Po potvrdení tejto funkcie systém neumožní meniť údaje o návrhu na zápis zaznamenané v systéme ani údaje, ktoré boli na základe návrhu na zápis zapísané do systému alebo zo systému vymazané.
(2)
Ak je návrh na zápis pridelený na manuálne spracovanie asistentovi, vyšší súdny úradník pred vykonaním zápisu vykoná kontrolu správnosti údajov zapísaných do systému asistentom. Na tento účel môže vyšší súdny úradník podporne použiť funkciu „Kontrola zapísaných údajov“. Ak vyšší súdny úradník zistí, že zapísané údaje sú neúplné alebo že údaje z návrhu na zápis sú zapísané do systému chybne, môže návrh na zápis vrátiť na dopracovanie asistentovi alebo chyby opraviť sám. Ak vyšší súdny úradník rozhodne o vrátení návrhu na zápis na dopracovanie asistentovi, použije funkciu „Vrátenie na dopracovanie“.
(3)
Vyšší súdny úradník v systéme vyplní údaj o dni, ku ktorému sa zápis vykonáva, ak tento údaj vyplýva z návrhu na zápis. Ak tento údaj vyšší súdny úradník nevyplní, vygeneruje ho systém automaticky takým spôsobom, že dňom, ku ktorému sa zápis vykonáva, je deň nasledujúci po dni vykonania zápisu.
(4)
Po vykonaní zápisu vyšší súdny úradník vytlačí dve kópie potvrdenia o vykonaní zápisu, ktoré vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227.
(5)
Vyšší súdny úradník súčasne aktivuje funkcie systému, ktoré umožnia kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra ku dňu podľa odseku 3 vytlačiť výpis z obchodného registra.
§ 223
Odmietnutie vykonania zápisu
(1)
Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník odmietne vykonanie zápisu navrhovaných údajov. Na tento účel vyšší súdny úradník použije funkciu „Odmietnutie vykonania zápisu“.
(2)
Odmietnuť vykonanie zápisu možno len vo vzťahu k návrhu na zápis ako celku. Čiastočné vykonanie zápisu a čiastočné odmietnutie vykonania zápisu vo vzťahu k jednému návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(3)
Ak došlo na základe návrhu na zápis podľa odseku 1 k zápisu údajov do systému, vyšší súdny úradník dosiaľ zapísané údaje zo systému vymaže. Na tento účel vyšší súdny úradník použije funkciu „Výmaz údajov rozpracovanej registrácie“. Takto vymazané údaje sa v systéme nebudú uchovávať.
(4)
Vyšší súdny úradník v systéme povinne vyplní pole vyhradené pre odôvodnenie odmietnutia vykonania zápisu. V odôvodnení odmietnutia vykonania zápisu vyšší súdny úradník uvedie všetky dôvody, ktoré na základe ním vykonaného preskúmania návrhu na zápis a príloh umožňujú odmietnutie vykonania zápisu.
(5)
Po odmietnutí vykonania zápisu vyšší súdny úradník vytlačí dve kópie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ktoré vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227.
Postup vyššieho súdneho úradníka po podaní námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu
§ 224
(1)
Ak navrhovateľ v lehote pätnástich dní od vydania alebo doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu podal námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu vyšším súdnym úradníkom, podateľňa vec pridelí do oddelenia vyššieho súdneho úradníka, ktorý odmietol vykonať zápis, a vec zapíše do súdneho registra Nre.
(2)
Vyšší súdny úradník preskúma námietky v lehote piatich pracovných dní odo dňa ich podania. V prípade, ak boli súčasne s podaním námietok splnené všetky podmienky na vykonanie zápisu podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník vykoná zápis. V opačnom prípade vec vráti podateľni s pokynom „predlož sudcovi na rozhodnutie o námietkach“ a s krátkym odôvodnením opätovného odmietnutia vykonania zápisu, ktoré má formu úradného záznamu do súdneho spisu.
Postup sudcu po podaní námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu
§ 225
(1)
Ak vyšší súdny úradník odmietne vykonať zápis podľa § 224 ods. 2, podateľňa vec zapíše do súdneho registra Nsre a bez zbytočného odkladu pridelí na rozhodnutie sudcovi.
(2)
Po pridelení veci kancelária styku s verejnosťou obchodného registra bez zbytočného odkladu predloží celý spisový materiál týkajúci sa pridelenej veci sudcovi na rozhodnutie o námietkach.
(3)
Sudca skúma odôvodnenosť odmietnutia vykonania zápisu vyšším súdnym úradníkom len z hľadiska splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.72) Pri preskúmaní návrhu na zápis na základe námietok sudca nie je viazaný dôvodmi odmietnutia vykonania zápisu, ktoré vyšší súdny úradník uviedol v odôvodnení oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ani dôvodmi uvedenými v úradnom zázname vyhotovenom podľa § 224 ods. 2 poslednej vety.
(4)
Po preskúmaní námietok sudca v lehote desiatich pracovných dní od ich podania na registrový súd vykoná zápis, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.72) V tomto prípade sudca v závislosti od okolností prípadu môže vykonávať zápis na základe doplneného alebo opraveného návrhu na zápis alebo na základe pôvodného návrhu na zápis.
(5)
Na postup sudcu podľa odseku 4 sa primerane použijú tie ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré upravujú postup vyššieho súdneho úradníka vedúci k vykonaniu zápisu.
(6)
Ak nie sú splnené podmienky na postup podľa odseku 4, sudca uznesením rozhodne o zamietnutí námietok.
(7)
Na postup sudcu podľa odseku 6 sa uplatnia ustanovenia osobitného predpisu.78)
§ 226
Ak nedošlo k skutočnostiam podľa § 224 ods. 1, registrový spis sa založí ad acta.
§ 227
Tlač výpisov z obchodného registra
(1)
Tlač výpisov z obchodného registra zabezpečuje kancelária styku s verejnosťou obchodného registra.
(2)
Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra vytlačí dve kópie výpisu z obchodného registra v deň, ku ktorému sa zápis vykonal, a opatrí ich odtlačkom úradnej pečiatky.
(3)
Postup pri vydávaní alebo doručovaní výpisu navrhovateľovi je upravený v § 228.
§ 228
Vydávanie a doručovanie písomností
(1)
Vydávanie a doručovanie potvrdení o vykonaní zápisu, výpisov z obchodného registra, oznámení o odmietnutí vykonania zápisu (ďalej len „doklad“) navrhovateľovi zabezpečuje kancelária styku s verejnosťou obchodného registra.
(2)
Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že si príde doklad prevziať na registrový súd osobne, kancelária styku s verejnosťou obchodného registra pripraví doklad na odovzdanie navrhovateľovi a umožní mu jeho prevzatie. Prevzatie dokladu navrhovateľ potvrdí svojím podpisom na jednom vyhotovení príslušného dokladu a v knihe vydaných výpisov z obchodného registra podľa vzoru č. 14 uvedeného v prílohe č. 4. Toto vyhotovenie sa následne založí do súdneho spisu. Druhé vyhotovenie dokladu sa vydá navrhovateľovi.
(3)
Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že žiada o doručenie dokladov poštou, alebo ak si navrhovateľ na registrovom súde nevyzdvihne doklady, ktoré boli pripravené na osobné odovzdanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, zabezpečí kancelária styku s verejnosťou obchodného registra doručenie dokladov poštou na adresu navrhovateľa uvedenú v tlačive návrhu na zápis.
(4)
Ak sa doklad nedoručuje poštou, dňom doručenia písomnosti je deň, keď si navrhovateľ doklad prevzal na registrovom súde a jej prevzatie potvrdil svojím podpisom podľa odseku 2.
§ 228a
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra
(1)
Postup podľa § 227 a 228 sa primerane použije aj v prípade vybavovania elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra; výpisy sa v tomto prípade zasielajú poštou na žiadateľom určenú adresu.
(2)
Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie viacerých výpisov z obchodného registra, zasielajú sa požadované výpisy žiadateľovi spoločne.
§ 229
Nahliadanie do obchodného registra
Do obchodného registra možno nahliadať a vyhotovovať z neho odpisy a výpisy v úradných hodinách pod dozorom povereného zamestnanca súdu. Miestnosti na to určené musia byť zreteľne označené a uvedené na informačnej tabuli súdu.
§ 230
Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť
(1)
V Obchodnom vestníku sa zverejňuje obsah výpisu z obchodného registra, s výnimkou rodného čísla fyzických osôb ako údaja zapisovaného do obchodného registra, a oznámenie o uložení listín do zbierky listín.
(2)
Expedícia externých súborov obsahujúcich údaje podľa odseku 1, ktoré sú určené na zverejnenie v Obchodnom vestníku, sa zabezpečuje denne.
(3)
Po zápise navrhovaných údajov do obchodného registra registrový súd zabezpečí poskytnutie údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra prostredníctvom dátovej pumpy subjektom podľa osobitného predpisu,79) a to za podmienok tam uvedených. Vyhotovovanie a doručovanie osobitného oznámenia o skutočnostiach zapísaných do obchodného registra týmto subjektom sa nevyžaduje.
§ 231
Postup registrového súdu pri výmaze
(1)
Podateľňa po zápise právoplatného rozhodnutia registrového súdu do súdneho registra Vym pridelí vec vyššiemu súdnemu úradníkovi. Vyšší súdny úradník na základe tohto právoplatného rozhodnutia vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.
(2)
Potvrdenie o vykonaní výmazu podľa odseku 1 a výpis z obchodného registra po výmaze spoločnosti sa v tomto prípade nevydávajú.
§ 232
Postup registrového súdu v konaní vo veciach obchodného registra
(1)
Podateľňa po zaevidovaní návrhu alebo podnetu na zosúladenie zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom v súdnom registri Exre vec pridelí sudcovi na konanie vo veciach obchodného registra.
(2)
Okrem prípadov, v ktorých je obsahom podnetu podľa odseku 1 oprava chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností, registrový súd vydá uznesenie o začatí konania, doručí ho zapísanej osobe a v konaní postupuje podľa osobitného predpisu.80)
(3)
Po vydaní uznesenia o vykonaní zápisu podľa osobitného predpisu81) sa na ďalší postup sudcu primerane uplatní § 220.
§ 233
Postup registrového súdu pri ukladaní pokút
(1)
Ak vyšší súdny úradník zistí, že došlo k skutočnosti odôvodňujúcej začatie konania podľa osobitného predpisu,82) urobí v súdnom spise úradný záznam o tejto skutočnosti a po právoplatnosti rozhodnutia v súdnom registri Re alebo Nre postúpi do podateľne podnet na začatie konania o uložení pokuty.
(2)
Podateľňa podnet zapíše do súdneho registra Pok a pridelí sudcovi, ktorý o poriadkovej pokute rozhodne sám alebo na rozhodnutie poverí vyššieho súdneho úradníka.
(3)
V prípade, že skutočnosť odôvodňujúcu začatie konania podľa osobitného predpisu82) zistí v konaní sudca, postupuje podľa odseku 1.
Zbierka listín
§ 234
Členenie zbierky listín
(1)
Zbierka listín sa skladá z registra zbierky listín, spisov zbierky listín a knihy zbierky listín.
(2)
Register zbierky listín, spisy zbierky listín a knihu zbierky listín vedie kancelária zbierky listín.
§ 235
Register zbierky listín
(1)
Register zbierky listín je evidenčnou pomôckou, v ktorej sa vedie evidencia všetkých listín zapísaných osôb, ktoré sú uložené v zbierke listín.
(2)
Register zbierky listín sa člení na rovnaké oddiely ako registrová kniha obchodného registra. Oddiely registra zbierky listín majú tieto označenia:
a)
Pš – štátne podniky,
b)
Sa – akciové spoločnosti,
c)
Sro – spoločnosti s ručením obmedzeným,
d)
Sr – verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti,
e)
Dr – družstvá,
f)
Po – organizačné zložky podniku
1.
organizačné zložky zahraničnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
2.
organizačné zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
3.
právnické osoby zriadené zákonom, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, ak sa nezapisujú do iného oddielu,
4.
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vykonávajúce podnikateľskú činnosť,
g)
Firm – fyzické osoby.
(3)
Register zbierky listín sa vedie aj v elektronickej forme a obsahuje tieto náležitosti:
a)
označenie oddielu a spisovej značky zapísanej osoby, ktorej sa listiny týkajú,
b)
obchodné meno zapísanej osoby, IČO zapísanej osoby, pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
c)
chronologický zoznam listín o zapísanej osobe, ktoré sú uložené v zbierke listín; listiny sa zapisujú podľa ich názvu, napríklad spoločenská zmluva, úplné znenie spoločenskej zmluvy, s uvedením dátumu vyhotovenia listiny,
d)
dátum doručenia listiny registrovému súdu, dátum jej uloženia do zbierky listín,
e)
poznámka.
(4)
V registri zbierky listín sa evidujú všetky listiny uložené do zbierky listín podľa osobitného predpisu.83)
(5)
Register zbierky listín je pokračujúcim registrom, do ktorého sa zapisuje evidencia listín po celý čas trvania zapísanej osoby. Tento register sa neukladá pre každý rok znova.
(6)
Na účely tejto vyhlášky možno na vedenie zbierky listín používať skratky uvedené v zozname skratiek, ktorý je uvedený v prílohe č. 9.
§ 236
Vedenie registra zbierky listín
(1)
Pri vedení registra zbierky listín pomocou výpočtovej techniky musí byť zabezpečená ochrana všetkých údajov uložených v pamäti počítača. Túto ochranu musí obsahovať program, v ktorom sa register zbierky listín vedie.
(2)
Údaje z registra zbierky listín sa pravidelne zálohujú, a to denne prostredníctvom zálohovania dát.
§ 237
Spisy zbierky listín
(1)
Na účely ukladania listín do zbierky listín sa pre každú zapísanú osobu založí spis zbierky listín.
(2)
Do spisu zbierky listín ukladá kancelária zbierky listín všetky listiny zapísanej osoby, ktoré boli doručené registrovému súdu na uloženie do zbierky listín. Tieto listiny sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra alebo bez návrhu.
(3)
Na vonkajšej strane spisového obalu sa uvedie spisová značka, obchodné meno, pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska, a IČO zapísanej osoby a jej organizačných zložiek.
(4)
Spisová značka spisu zbierky listín sa skladá zo spisovej značky, pod ktorým je zapísaná osoba zapísaná v obchodnom registri. Na konci sa k spisovej značke pridáva spojovník a písmená „Zbl“, napríklad Sro 1258/B-Zbl.
(5)
Na prednej vnútornej strane spisu sa uvedie spisový prehľad, ktorý obsahuje zoznam listín uložených v spise.
(6)
Každú stranu listiny pri jej ukladaní do spisu kancelária zbierky listín označí číslom, a to postupne od čísla „1“. Listiny sa do spisu ukladajú vzostupne, tak ako boli doručené registrovému súdu.
(7)
Po výmaze subjektu z obchodného registra platí pre archivovanie spisu zbierky listín rovnaká lehota ako pre spis v agende obchodného registra. Po uplynutí tejto lehoty sa celý registrový spis zbierky listín spolu s registrovým spisom odovzdá do registratúrneho strediska.
(8)
Ak dôjde k zmene príslušnosti registrového súdu, spis zbierky listín sa spolu s registrovým spisom odstúpi príslušnému registrovému súdu.
§ 238
Prijímanie podaní pre zbierku listín
(1)
Listiny určené pre zbierku listín opatrené podacou pečiatkou predloží podateľňa kancelárii zbierky listín na uloženie do spisu.
(2)
Ak boli registrovému súdu doručené listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra, predloží podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu po ich prijatí podľa odseku 2 jeden rovnopis týchto listín kancelárii zbierky listín na uloženie do spisu.
(3)
Ak boli listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín spolu s návrhom na zápis do obchodného registra, doručené registrovému súdu len v jednom vyhotovení, predloží ich podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu spolu s návrhom sudcovi, ktorému bol podľa rozvrhu práce návrh pridelený. Podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu v takomto prípade priloží k prijatému podaniu úradný záznam o tom, že listinné prílohy boli k návrhu doložené len v jednom vyhotovení. O tejto skutočnosti rovnako vyrozumie aj kanceláriu zbierky listín.
§ 239
Kniha zbierky listín
(1)
Kniha zbierky listín predstavuje evidenciu o kópiách listín vydaných zo zbierky listín a o nahliadnutí do zbierky listín.
(2)
Kniha zbierky listín je vedená v písomnej forme pevne zviazaného registra a obsahuje tieto údaje:
a)
poradové číslo,
b)
údaje o žiadateľovi – obchodné meno alebo priezvisko, sídlo alebo bydlisko a IČO alebo číslo občianskeho preukazu žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo zapísanej osoby a ak ide o fyzickú osobu, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska, ktorého sa vyžiadaná listina týka,
d)
názov listiny a počet vydaných kópií,
e)
kolónku obsahujúcu
1.
nalepenú kolkovú známku alebo
2.
úradný záznam o uhradení súdneho poplatku na účet súdu alebo v hotovosti,
f)
podpis žiadateľa,
g)
poznámku.
(3)
Ako vzor knihy zbierky listín sa použije vzor č. 15 uvedený v prílohe č. 4.
(4)
Kniha zbierky listín sa ukladá a vedie pre každý rok samostatne.
§ 240
Vydávanie kópií zo zbierky listín
(1)
Po splnení poplatkovej povinnosti84) vydá kancelária zbierky listín žiadateľovi kópiu z listín uložených v zbierke listín.
(2)
Ak určitá listina v zbierke listín nie je, na požiadanie a po splnení poplatkovej povinnosti vydá o tom kancelária zbierky listín žiadateľovi potvrdenie.
(3)
Vydávanie kópie zo zbierky listín vykonáva na túto činnosť poverený zamestnanec registrového súdu.
(4)
Kópiu zo zbierky listín vydá kancelária zbierky listín žiadateľovi spravidla na počkanie a v určených úradných hodinách. Ak vzhľadom na počet požadovaných kópií z technických alebo iných vážnych dôvodov nemožno vyhotoviť žiadateľovi ním požadované kópie na počkanie, určí mu kancelária zbierky listín lehotu, po ktorej uplynutí si môže kópie prevziať. Táto lehota nemôže byť dlhšia ako jeden týždeň.
(5)
Registrový súd zabezpečí, aby kancelária zbierky listín poskytovala verejnosti kópie zo zbierky listín a umožnila nahliadanie do zbierky listín aspoň štyri pracovné dni v týždni. Údaje o úradných hodinách musia byť zverejnené na informačnej tabuli registrového súdu, pred vstupom do kancelárie zbierky listín a prípadne aj na inom vhodnom mieste.
(6)
Kancelária zbierky listín opatrí
a)
prvú stranu kópie zo zbierky listín v pravom hornom rohu odtlačkom pečiatky „KÓPIA“, označením oddielu, spisovej značky zbierky listín a poradovým číslom podľa knihy zbierky listín,
b)
poslednú stranu kópie zo zbierky listín pečiatkou registrového súdu, dátumom vydania kópie, počtom strán kópie podľa žurnalizácie, vyznačením výšky zaplateného súdneho poplatku za vyhotovenie kópie v kolkoch alebo v hotovosti do pokladne súdu alebo na účet súdu a podpisom zamestnanca, ktorý kópiu vydal.
§ 240a
Postup pri vybavovaní elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín a potvrdenia
(1)
Pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín kancelária zbierky listín vyznačí v systéme na účely určenia súdneho poplatku počet strán, z ktorých pozostáva požadovaná listina.
(2)
Po splnení poplatkovej povinnosti vyhotoví kancelária zbierky listín kópiu požadovanej listiny, a to postupom podľa § 240. Listina sa zasiela poštou na žiadateľom určenú adresu.
(3)
Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie kópie viacerých listín uložených v zbierke listín, zasielajú sa požadované kópie žiadateľovi spoločne.
(4)
Postup podľa odsekov 2 a 3 sa primerane použije aj pri vybavovaní žiadosti o vydanie listinnej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín.
§ 241
Nazeranie do zbierky listín
(1)
Nazerať do listín uložených v zbierke možno výlučne len v kancelárii zbierky listín a za prítomnosti na to oprávneného zamestnanca registrového súdu.
(2)
Predseda registrového súdu môže vyčleniť na nazeranie do zbierky listín aj iný vhodný priestor ako kanceláriu zbierky listín.
TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ AGENDY PROBÁCIE A MEDIÁCIE
§ 241a
Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri vybavovaní agendy probácie a mediácie sa použijú ustanovenia prvej hlavy piatej časti.
§ 241b
Podanie v agende probácie a mediácie
(1)
Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína probácia alebo mediácia, sa rozumie
a)
písomný pokyn predsedu senátu,
b)
písomný pokyn prokurátora v prípravnom konaní,
c)
podnet policajta v prípravnom konaní,
d)
podnet poškodeného a obvineného a
e)
iný podnet.
(2)
Podaním podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie aj rovnopis právoplatného rozhodnutia súdu, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu.
§ 241c
Postup pri zaevidovaní podania v podateľni a pridelenie veci probačnému a mediačnému úradníkovi
(1)
Prijaté podanie podľa § 241b sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.
(2)
Podania podľa § 241b sa prideľujú náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom príslušného súdu v súlade s rozvrhom práce.
§ 241d
Súdne registre Pr a M
Súdne registre Pr a M vedie súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia, do ktorého sú zaradení probační a mediační úradníci.
Súdny spis v agende probácie a mediácie
§ 241e
Súdnym spisom v agende probácie a mediácie je
a)
spis vo veciach probácie (ďalej len „probačný spis“) a
b)
spis vo veciach mediácie (ďalej len „mediačný spis“).
§ 241f
(1)
Základom probačného spisu je podanie, na základe ktorého sa probácia vykonáva. Probačný spis ďalej obsahuje najmä
a)
spisový prehľad,
b)
potvrdenie o prijatí podania,
c)
zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci výkonu probácie,
d)
prehľad o účasti odsúdeného alebo obvineného na probácii,
e)
správu o povesti odsúdeného alebo obvineného,
f)
záverečnú správu z probácie.
(2)
Základom mediačného spisu je podanie, na základe ktorého sa mediácia vykonáva. Mediačný spis ďalej obsahuje najmä
a)
spisový prehľad,
b)
potvrdenie o prijatí podania,
c)
rovnopisy rozhodnutí súdu alebo prokurátora vrátane písomného súhlasu predsedu senátu alebo prokurátora, ak sú potrebné,
d)
zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci mediácie,
e)
vyhlásenie obvineného o spáchaní skutku,
f)
dohodu o náhrade škody alebo doklad o náhrade škody,
g)
dohodu o zmieri,
h)
doklad o zložení finančných prostriedkov na všeobecne prospešné účely,
i)
záverečnú správu z mediácie,
j)
rovnopis uznesenia súdu o skončení veci zmierom alebo podmienečným zastavením trestného stíhania alebo rovnopis rozhodnutia prokurátora o skončení veci zmierom alebo podmienečným zastavením trestného stíhania, ak bol súdu doručený.
§ 241g
Ak je súčasťou dožiadania vo veciach probácie rovnopis podania podľa § 241b, písomný pokyn na vykonanie úkonov probácie na dožiadanom súde sa nevyžaduje.
§ 241h
Na účely úschovy súdnych spisov sa probačný spis a mediačný spis považuje za ukončený
a)
doručením rovnopisu záverečnej správy z probácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením tohto rovnopisu do súdneho spisu v trestnoprávnej veci alebo
b)
doručením rovnopisu záverečnej správy z mediácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením tohto rovnopisu do súdneho spisu v trestnoprávnej veci alebo rozhodnutia o neudelení súhlasu na vykonanie mediácie.
ŠTVRTÁ HLAVA
AGENDA SPRÁVY SÚDU
§ 242
Ak nie je ďalej ustanovené inak, na vybavovania agendy správy súdu sa primerane použijú ustanovenia prvej hlavy piatej časti.
Prvý oddiel
Evidenčné pomôcky pre agendu správy súdov
§ 243
(1)
Pre vybavovanie agendy správy súdu sa vedú a používajú tieto evidenčné pomôcky:
a)
správny register podľa vzoru č. 22 uvedeného v prílohe č. 4,
b)
ak to vyžaduje rozsah agendy, zoznam hesiel podľa vzoru č. 23 uvedeného v prílohe č. 4 a
c)
menný zoznam.
(2)
Heslá v zozname hesiel môžu súdy podľa potreby priebežne meniť alebo dopĺňať, prípadne uvedené heslá aj ďalej členiť.
(3)
Pri vybavovaní agendy správy súdu sa môžu používať aj iné evidenčné pomôcky.
(4)
Na evidenčné pomôcky podľa odsekov 1 a 2 sa ustanovenie § 167 ods. 2 a 3 vzťahuje rovnako.
Správny register
§ 244
(1)
V správnom registri sa evidujú všetky písomnosti, ktoré sa týkajú agendy správy súdu došlé na súd, ako aj zasielané súdom. V správnom registri sa spravidla založí samostatný oddiel, v ktorom sa evidujú sťažnosti a podnety; tento oddiel sa označí nadpisom „Sťažnosti a podnety“. Správny register sa môže podľa potreby ďalej členiť aj na iné oddiely.
(2)
Na označenie správneho registra sa používa skratka „Spr“. Ak sa vedie správny register v elektronickej forme, môže si ho súd podľa potreby upraviť pri zachovaní jeho náležitostí ustanovených touto vyhláškou, prípadne ho môže doplniť aj o ďalšie náležitosti.
(3)
Správny register vedie kancelária predsedu súdu. Správny register sa môže vnútorne členiť na oddiel týkajúci sa kancelárie predsedu súdu a oddiel týkajúci sa kancelárie riaditeľa správy súdu.
§ 245
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, zapíše poverený zamestnanec došlé písomnosti do správneho registra, a to bežne za sebou. Každá písomnosť sa zapíše vždy pod poradovým číslom, a to aj vtedy, ak sa týka veci, ktorá už je v správnom registri zapísaná.
(2)
Číslo konania písomnosti sa skladá z označenia, bežného čísla správneho registra a z posledných dvoch číslic letopočtu, napríklad Spr 113/04. Číslo konania s vyznačí v pravom hornom rohu písomnosti a uvedie sa na všetkých jej prílohách.
Druhý oddiel
Spisy agendy správy súdu
§ 246
(1)
Súbor písomnosti agendy správy súdu týkajúcich sa tej istej veci tvorí spis agendy správy súdu.
(2)
Spisy agendy správy súdu, najmä ak pozostávajú z väčšieho množstva písomností, sa zakladajú do spisových obalov podľa vzoru č. 17 uvedeného v prílohe č. 4. Ďalšie došlé a odoslané písomnosti týkajúce sa tej istej veci sa do spisového obalu zakladajú chronologicky.
(3)
Na vonkajšej strane spisového obalu sa vyznačí označenie veci a číslo spisu. Číslom spisu je číslo konania prvej písomnosti založenej do spisu agendy správy. Na vnútornej strane spisového obalu sa jednotlivé vložené písomnosti vedú v evidencii s uvedením roka, keď písomnosť došla alebo vznikla, ďalších čísel, pod ktorými sa vec zapísala v správnom registri, a čísla listu.
(4)
Spisy agendy správy súdu sa ukladajú usporiadané podľa čísla konania; prípadne sa použije pre jednotlivé druhy agend poradovník, ktorý obsahuje rok, keď vec bola doručená, číslo konania a číslo poradia spisu, ktoré sa na spise vyznačí vpravo hore.
§ 247
Spojené vecné spisy
(1)
Spojený vecný spis sa tvorí podľa čísla konania prvej došlej písomnosti. Toto číslo je vedúcim číslom spisu a vedie sa pod ním celý spis až do jeho úplného skončenia; pri tvorbe spojených vecných spisov sa postupuje podľa zoznamu hesiel.
(2)
Ak sa zasiela ktorejkoľvek organizácii v rezorte justície nejaká písomnosť, ktorá sa má založiť do spojeného vecného spisu, vyznačí sa vždy na prvej strane takejto písomnosti pod adresou príslušné heslo. V jednej písomnosti nemožno spájať veci, ktoré podľa svojho obsahu patria do rôznych spojených vecných spisov.
(3)
Na vonkajšej strane spisového obalu sa vyznačí heslo, prípadne bližšie označenie veci, a vedúce číslo spisu. Na vnútornej strane spisového obalu sa jednotlivé vložené písomnosti vedú v evidencii uvedením dátumu, keď písomnosť došla alebo vznikla, ďalej čísla, pod ktorým sa vec zapísala v správnom registri, a čísla listu.
(4)
Spojený vecný spis sa vedie podľa potreby aj niekoľko rokov, ak sa jeho objem nezväčší tak, že treba založiť nový spis. Ak sa zakladá nový spis, uvedie sa na spisovom obale nového spisu jeho nové vedúce číslo. Na spisovom obale sa v zátvorke uvedie vedúce číslo predchádzajúceho spisu. Pôvodné vedúce číslo sa vyznačí v zátvorke aj v poznámkovom stĺpci správneho denníka, a to pri čísle prvej písomnosti založenej do nového spisu.
(5)
Spojené vecné spisy sa ukladajú v kancelárii predsedu súdu a v kancelárii riaditeľa správy súdu usporiadané podľa hesiel.
Osobné spisy
§ 248
(1)
Osobný spis sa zakladá podľa priezviska a mena zamestnanca súdu.
(2)
Osobný spis je na vonkajšej strane spisového obalu označený nadpisom „Osobný spis“, priezviskom a menom zamestnanca súdu a spisovým číslom, ktorým je číslo konania prvej písomnosti založenej v osobnom spise; pod týmto číslom sa osobný spis vedie až do jeho úplného skončenia.
(3)
Osobné spisy sú uložené v príslušnom organizačnom útvare súdu alebo u zamestnanca súdu povereného vybavovaním personálnej agendy súdu.
(4)
Osobné spisy súd vedie riadne po celý čas trvania služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.
§ 249
(1)
Obsahom osobného spisu sú všetky listiny, doklady, zmluvy a ostatné dokumenty potrebné na riadne určenie nárokov, práv a povinností zamestnanca súdu súvisiacich so vznikom, s trvaním, so zmenami a skončením služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.
(2)
Jednotlivé úkony vykonávané v rámci služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu sú v osobnom spise presne usporiadané vrátane potrebných vysvetľujúcich záznamov a odkazov na úkony súvisiace tak, aby vývoj realizácie jednotlivých nárokov, práv a povinností zo služobných pomerov, pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov boli z osobného spisu jednoznačne zrejmé a jasné.
§ 250
Zberné spisy
(1)
Z písomností rovnakého obsahu, ktoré sa týkajú tej istej veci a majú sa spoločne vybaviť, najmä hromadných výkazov a správ, sa utvárajú zberné spisy. Do správneho registra sa v takom prípade zapíše len prvá vo veci doručená písomnosť a všetky ďalšie sa k nej len pripoja.
(2)
Zberné spisy sa vkladajú do obalu z mäkkého papiera a ukladajú sa podľa čísel, ak nie sú súčasťou spisu agendy správy súdu. Na prednej strane obalu sa uvedie číslo konania prvej písomnosti, ktoré došla k tejto veci.
§ 251
Podanie menšej dôležitosti
(1)
Písomnosti, z ktorých nemožno založiť spis agendy správy súdu, osobný spis ani zberný spis, sa vkladajú do obalu z mäkkého papiera podľa čísel správneho registra a vkladajú sa do spoločného vecného súpisu pod heslo „Rôzne“.
(2)
Podanie menšej dôležitosti, najmä celkom jednoduché a nepodstatné oznámenia, tlačivá a formuláre, s výnimkou formulárov prísne zúčtovateľných, sa nezapisujú ani do správneho registra.
(3)
Okruh písomností do správneho registra nezapisovaných určí predseda súdu podľa osobitných podmienok príslušného organizačného útvaru súdu. Nezapisované písomnosti sa len pripoja k predchádzajúcim spisom a ak takéto spisy nie sú, ukladajú sa v osobitnom obale v časovom poradí a po uplynutí bežného roka sa zničia.
§ 252
Úschova spisov agendy správy súdu
(1)
Neskončené spisy agendy správy súdu sa uschovávajú spravidla v uzamykateľnej skrini.
(2)
Na uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie platia osobitné predpisy.85)
§ 253
Spôsob podpisovania písomností, rozpočtových, štatistických výkazov a dokladov účtovnej a peňažnej povahy, najmä šekov, nariadení na vyplatenie súm a ostatných peňažných dokladov a overení, upravujú osobitné predpisy.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 254
Používanie tlačív a formulárov
(1)
Na účely dodržiavania jednotnej formy úradných výstupov zo súdov a jednotnej formy listín o podstatných úkonoch, ktoré súdy vykonávajú počas konania a sú súčasťou súdneho spisu, súdy používajú tlačivá uvedené v katalógu tlačív pre súdy, ktorý vydáva ministerstvo.
(2)
Okrem tlačív podľa odseku 1 súdy používajú aj formuláre, ktoré sú definované v aplikácii.
(3)
Ak súdy pri používaní tlačív a formulárov podľa odsekov 1 a 2 zistia, že tieto tlačivá a formuláre neobsahujú všetky potrebné náležitosti, nie sú v súlade s platným právom alebo majú inú chybu, oznámia to ministerstvu.
(4)
Aktualizáciu formulárov v aplikácii a tlačív v katalógu tlačív vykonáva ministerstvo v spolupráci so súdmi na základe legislatívnych zmien a podnetov súdov podľa odseku 3 priebežne, aspoň dvakrát ročne.
(5)
Aktuálne vzory tlačív podľa odseku 1 a vzory formulárov podľa odseku 2 ministerstvo uverejní na svojej internetovej stránke.
§ 255
Programové prostriedky pre spracovanie súdnej agendy
(1)
Ak táto vyhláška ukladá súdom používať pri spracovaní súdnej agendy, najmä na prijímanie podaní došlých na súd, vedenie súdnych registrov a zverejňovanie súdnych rozhodnutí elektronickú formu prostredníctvom programových prostriedkov schválených ministerstvom, postupujú súdy pri používaní týchto programových prostriedkov podľa tejto vyhlášky a podľa aktuálnej metodickej príručky a používateľskej príručky k týmto programovým prostriedkom, ktorú schválilo ministerstvo.
(2)
Obchodný register vrátane registra zbierky listín vedú registrové súdy prostredníctvom programového vybavenia, ktoré schválilo ministerstvo podľa tejto vyhlášky a podľa aktuálnej metodickej príručky a používateľskej príručky k systému vydanej ministerstvom. Príslušný registrový súd v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje pri používaní tohto programového vybavenia ochranu všetkých údajov zapísaných do systému.
§ 256
Evidencia informačného centra súdu
Na účely evidencie žiadostí o vydanie rovnopisu alebo odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti zo súdneho spisu, vydanie úradného potvrdenia zo súdneho spisu a overenie vydaných kópií písomností zo súdneho spisu vedie informačné centrum súdu evidenčnú knihu informačného centra podľa vzoru č. 3 uvedeného v prílohe č. 4.
§ 257
Predaj kolkových známok
Predseda súdu môže, spravidla po dohode s poštou, zriadiť predaj kolkových známok v budove súdu. Predaj kolkov nemožno spájať s činnosťou podateľne.
§ 258
Ochrana utajovaných skutočností
Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov;86) pri vybavovaní súdnej agendy týkajúcej sa utajovaných skutočností sa postupuje podľa týchto predpisov.
§ 259
Zmenu spisovej značky v súvislosti so zánikom súdu a prechodom výkonu súdnictva zo zanikajúceho súdu na iný súd alebo inej organizačnej zmeny v rámci sústavy súdov upraví ministerstvo vnútornými predpismi.
§ 259a
Zapisovateľom podľa osobitného predpisu12) sa na účely tejto vyhlášky rozumejú zamestnanci súdu uvedení v § 15 ods. 1 a 2.
DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 260
(1)
Ak sa touto vyhláškou zavedie nový súdny register na určitý druh súdnej agendy, súdy sú začnú používať elektronickú formu vedenia tohto súdneho registra do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti takejto zmeny, ak táto vyhláška neustanovuje inak.
(2)
Súdny register vedený v elektronickej podobe nahrádza v plnom rozsahu doterajšie súdne registre a evidenčné pomôcky k nim; ich vedenie sa po schválení a zavedení elektronického registra nevyžaduje.
§ 261
Vydávanie osvedčení o európskom exekučnom titule podľa § 66 ods. 1 až 4 sa vzťahuje len na rozhodnutia súdu, súdne zmiery a verejné listiny, ktoré boli vydané, vyhotovené alebo zaregistrované po 21. októbri 2005. Vydávanie osvedčení podľa § 66 ods. 5 sa vzťahuje na rozsudky súdu, súdne zmiery a vykonateľné verejné listiny vydané, vyhotovené alebo zaregistrované po 1. máji 2004.
§ 262
(1)
Používanie registratúrnych znakov, znakov hodnoty a lehôt uloženia ustanovených touto vyhláškou sa vzťahuje aj na súdne spisy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, ak sa do registratúrneho strediska odovzdávajú po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.
(2)
Odsek 1 sa rovnako vzťahuje aj na súdne registre, ostatné evidenčné pomôcky, ako aj iné registratúrne záznamy súdu.
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2006
§ 262a
Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 31. decembra 2006, sa v registratúrnom stredisku uschovajú podľa doterajších predpisov. Od postupu podľa predchádzajúcej vety možno upustiť, ak súd prispôsobí usporiadanie registratúrneho strediska ustanoveniam § 206 až 208 účinným od 1. januára 2007; pri úschove súdnych spisov v týchto veciach sa potom postupuje podľa ustanovení § 26 až 208 účinných od 1. januára 2007.
§ 262b
Súdy začnú postupovať podľa § 241c od 1. januára 2007. Do 1. januára 2007 sa podania v agende probácie a mediácie prideľujú mimo elektronickej podateľne v súlade s rozvrhom práce tak, aby bola zabezpečená rovnomerná zaťaženosť probačných a mediačných úradníkov.
§ 262c
Súdy začnú používať spisové obaly s predtlačou podľa § 174 ods. 2 od 1. januára 2007.
§ 263
Odvolania vo veciach zapísaných do 1. januára 2006 na okresnom súde do súdneho registra Em sa na krajskom súde zapisujú od účinnosti tejto vyhlášky do súdneho registra CoE.
TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 264
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 163/1995 Z. z.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 389/1992 Zb. o rokovacom poriadku pre vojenské obvodové súdy a vyššie vojenské súdy,
3.
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. mája 1994 č. 4595/1994-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov krajských súdov a okresných súdov, justičných čakateľov a o nariaďovaní pracovnej pohotovosti zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov (oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 123/1994 Z. z.).
§ 265
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
v z. Lucia Žitňanská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
I
PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV
OKRESNÝ SÚD
T C Cb K P S D E Er Ro Rob U Ul JP
T C Cb K P S D Em Er Ro Rob U Ul JP
Nt Cd Zm R PPOm Scud Dd Ed Erd
Pp Ccud CbPv NcKR Ps Dcud Ecud Ercud
Td Cbcud Po
Tp CbR Pu
Tcud Cbd Pd
Pr CbBu Pcud
M CbHs
Ntt Cbi
CbZm
KRAJSKÝ SÚD
prvostupňová agenda
Civilná Správna Obchodná Konkurz Iná obchodná Trestná Justičná
pokladnica
C S Cbi K NcCb T JP
Cd Sd V Cbnl Ntok
Cudz Sn NcKV Ntol
Sp Ntod
SaZ Ntc
Scud Ntt
Td
odvolacia agenda
Civilná Správna Obchodná Trestná
Co So Cob To
CoD NcS CoZm Tpo
CoP CoKR Tos
CoE Ncb Nto
CoPom Ntro
NcC
ŠPECIÁLNY SÚD
Trestná agenda
T
Tp
Nt
Ntt
II
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU
A.
Súdny register trestných vecí
1.
Do súdneho registra „T“ sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.
2.
Do súdneho registra „Tv“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.
3.
Súdny register „Nt“ obsahuje
a)
osobitné oddiely pre vec zahladenia odsúdenia,
b)
návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad,
c)
návrh na povolenie obnovy konania.
Do všeobecného súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na prerušenie výkonu trestu,
b)
návrh na upustenie od výkonu trestu,
c)
návrh súvisiaci s ochranným opatrením,
d)
návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,
e)
návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov.
4.
Do súdneho registra „Pp“ sa zapisuje
a)
návrh na podmienečné prepustenie podané prokurátorom alebo riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa vykonáva trest,
b)
návrh na podmienečné prepustenie podané záujmovými združeniami občanov,
c)
prípad, keď súd rozhoduje o podmienečnom prepustení z vlastného podnetu,
d)
žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie,
e)
podnet na podmienečné prepustenie podané osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na to oprávnené.
Súdny register „Pp“ vedie každý okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva trest odňatia slobody.
5.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.
6.
Do súdneho registra „Tp“ – register trestných vecí prípravného konania, sa zapisuje najmä
a)
návrh na ustanovenie obhajcu,
b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,
c)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,
d)
návrh na vzatie obvineného do väzby,
e)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,
f)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku,
g)
návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku.
7.
Do súdneho registra „Tcud“ sa zapisuje
a)
konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu,
b)
konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci,
c)
povolenie úkonov právnej pomoci,
d)
žiadosť cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doručenie písomnosti, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu.
8.
Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú
a)
písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie probácie vrátane rovnopisov právoplatných rozhodnutí súdu vydaných podľa Trestného poriadku, z ktorých vyplýva povinnosť vykonať probáciu, a to najmä rozhodnutia o
1.
nahradení väzby zárukou za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,
2.
nahradení väzby sľubom za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,
3.
nahradení väzby probačným dohľadom,
4.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
5.
ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti so súčasným nariadením probačného dohľadu,
6.
uložení trestu povinnej práce,
7.
uložení trestu domáceho väzenia,
8.
podmienečnom upustení od potrestania mladistvého so súčasným nariadením probačného dohľadu,
9.
podmienečnom upustení od výkonu ochrannej výchovy mladistvého s nariadením probačného dohľadu,
10.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s dodatočným uložením probačného dohľadu,
11.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s probačným dohľadom,
12.
nahradení peňažného trestu všeobecne prospešnou činnosťou v rámci probačného dohľadu podľa § 114 ods. 3 Trestného zákona,
13.
výchovných povinnostiach a obmedzeniach,
14.
uložení trestu zákazu činnosti,
15.
uložení ochranného dohľadu,
16.
podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody so súčasným nariadením probačného dohľadu,
b)
písomné pokyny prokurátora na vykonanie probácie v prípravnom konaní,
c)
iné podnety na vykonanie probácie a
d)
dožiadania z iných súdov vo veciach probácie.
9.
Do súdneho registra „M“ sa zapisujú
a)
písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie mediácie,
b)
písomné pokyny prokurátora na vykonanie mediácie v prípravnom konaní,
c)
podnety poškodeného a obvineného,
d)
podnety policajta na vykonanie mediácie,
e)
iné podnety na vykonanie mediácie.
10.
Do súdneho registra „Ntt“ sa zapisujú veci podľa § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich rozhoduje okresný súd.
B.
Súdny register občianskoprávnych vecí
1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje
a)
návrh na začatie konania v občianskoprávnych veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,
b)
návrh vyvolaný konaním o prejednanie dedičstva,
c)
návrh v rozkaznom konaní v občianskoprávnych veciach, ak sa proti platobnému rozkazu podal včas odpor alebo námietka alebo ak sa platobný rozkaz nevydal; do tohto súdneho registra sa nezapisuje vec po vydaní platobného rozkazu, v ktorej je podané odvolanie proti výroku o náhrade trov konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene, ani vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť,
d)
návrh na rozvod manželstva a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,
e)
návrh na určenie alebo zapretie otcovstva,
f)
návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov,
g)
návrh matky na úhradu nákladov spojených s ťarchavosťou, pôrodom, zakúpením výbavičky i po narodení dieťaťa,
h)
návrh na určenie, zmenu alebo zrušenie vyživovacej povinnosti voči plnoletým osobám,
i)
návrh v pracovnom a obdobnom spore podľa osobitných predpisov,
j)
návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,
k)
návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka, spory z autorského práva a spory z práv príbuzných autorskému právu,
l)
spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,
m)
spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru,
n)
návrh na vydanie rozkazu na plnenie a návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho registra Cb,
o)
návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku; ak je návrh na vydanie predbežného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na vydanie predbežného opatrenia vo veci,
p)
iný spor občianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom,
q)
návrh na začatie konania o povolenie obnovy konania,
r)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
s)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2.
Do súdneho registra „Cd“ – tuzemské dožiadanie v občianskoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov v občianskoprávnych veciach, napríklad žiadosť o výsluch účastníka, svedka, sudcu, žiadosť o vykonanie iného dôkazu než výsluchu, napríklad vykonanie krvnej skúšky, zabezpečenie listinného dôkazu, žiadosť o doručenie písomnosti.
3.
Do súdneho registra „Ccud“ – dožiadania cudzích orgánov v občianskych veciach a iné úkony vo vzťahu k súdu, sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v občianskych veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.
C.
Súdny register obchodných vecí
1.
Do súdneho registra „Cb“ sa zapisuje
a)
návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v obchodných veciach,
b)
návrh v skrátenom rozkaznom konaní v obchodnoprávnych veciach, ak bol proti vydanému platobnému rozkazu včas podaný odpor alebo ak platobný rozkaz súd nevydal; do tohto registra sa nezapisuje vec po vydaní platobného rozkazu, v ktorej je podané odvolanie proti výroku o náhrade trov konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene alebo neoprávnenou osobou, ani vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť,
c)
návrh na začatie konania, z ktorého je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje podľa písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vzťahu, ktorý vznikol pri zabezpečení záväzku z tejto zmluvy,
d)
návrh na začatie konania, ak je jeho predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, a iné návrhy, ak je ich predmetom vzťah z Obchodného zákonníka,
e)
návrh na začatie konania o povolenie obnovy konania v obchodných veciach,
f)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
g)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2.
Do súdneho registra „Zm“ sa zapisujú návrhy na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, návrh vo veciach podľa § 175 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a zmenkové protesty.
V súdnom registri „Zm“ sa vyznačuje skončenie veci
a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti vydaného zmenkového alebo šekového platobného rozkazu,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí námietok,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku vydaného v súdnom registri CbZm, ktorým bolo vyslovené, že zmenkový alebo šekový platobný rozkaz sa ponecháva v platnosti,
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku vydaného v súdnom registri CbZm, ktorým bolo vyslovené, že zmenkový alebo šekový platobný rozkaz sa v celom rozsahu alebo v časti zrušuje,
e)
prevedením veci do súdneho registra „CbZm“ z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu.
3.
Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú návrhy, ktorých predmetom sú vzťahy vyplývajúce z práv priemyselného vlastníctva upravených osobitnými predpismi, napríklad zákonom č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z., § 44 a nasl. Obchodného zákonníka, zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.
Do súdneho registra „Cbcud“ – dožiadania cudzích orgánov v obchodných veciach a iné úkony vo vzťahu k súdu, sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.
5.
Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu podľa § 200e Občianskeho súdneho poriadku.
6.
Do súdneho registra „Cbd“ – tuzemské dožiadania v obchodnoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemského súdu v obchodnej veci.
7.
Do súdneho registra „CbBu“ sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva z burzových obchodov a ich sprostredkovania.
8.
Do súdneho registra „CbHs“ sa zapisujú veci, ktorých predmetom je ochrana práv z hospodárskej súťaže.
9.
Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.
10.
Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zmenkového alebo šekového zákona, ak nie sú splnené podmienky na zápis do súdneho registra „Zm“, najmä návrhy
a)
o neplatnosť zmenky,
b)
o vydanie zmenky,
c)
o určenie, že zmenkový dlžník nie je zaviazaný zo zmenky,
d)
na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, ak sa proti nemu podali včasné a odôvodnené námietky.
D.
Súdny register konkurzov a reštrukturalizácií
1.
Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.
Do súdneho registra „R“ sa zapisujú návrhy na povolenie reštrukturalizácie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Do súdneho registra „NcKR“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov podľa prvého a druhého bodu vzťahujúce sa na konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.
Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4.
E.
Súdny register opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých
1.
Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na úpravu práv a povinností voči maloletému dieťaťu,
b)
úprava práv a povinností maloletého dieťaťa,
c)
zvýšenie alebo zníženie výživného,
d)
úprava styku,
e)
náhradná osobná starostlivosť,
f)
pestúnska starostlivosť,
g)
ústavná starostlivosť,
h)
výchovné opatrenia,
i)
osvojenie, predosvojiteľská starostlivosť, konanie o osvojiteľnosti,
j)
ustanovenie opatrovníka vrátane kolízneho a majetkového opatrovníka maloletému alebo nesvojprávnemu,
k)
schválenie právneho úkonu maloletého alebo nesvojprávneho vrátane návrhu na povolenie uzavrieť manželstvo,
l)
vyhlásenie za mŕtveho.
2.
Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje vec podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku; ak je návrh na vydanie predbežného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom pre vydanie predbežného opatrenia vo veci.
3.
Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje návrh na pozbavenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony.
4.
Do súdneho registra „Po“ sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.
5.
Do súdneho registra „Pu“ sa zapisuje vec konania o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti.
6.
Do súdneho registra „Pd“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.
7.
Do súdneho registra „Pcud“ – dožiadania cudzích orgánov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých a iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.
F.
Súdny register vecí správneho súdnictva
1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisuje
a)
žaloba proti právoplatným rozhodnutiam a postupom správnych orgánov (orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a záujmovej samosprávy, ďalších právnických osôb, ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov,
b)
návrh, ktorým sú opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov,
c)
návrh proti nečinnosti orgánu verejnej správy na vyslovenie povinnosti orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť,
d)
návrh na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím,
e)
konanie vo volebných veciach.
2.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisuje dožiadanie cudzích orgánov vo veciach správneho konania.
G.
Súdny register dedičských vecí
1.
Do súdneho registra „D“ sa zapisuje
a)
oznámenie matriky o úmrtí občana (úmrtný list),
b)
právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
návrh na prejednanie novoobjaveného majetku podľa § 175x ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak má základné náležitosti, a to doklad o úmrtí občana a doklad o novoobjavenom majetku,
d)
podnet na prejednanie novoobjaveného majetku podľa § 175x ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ak ho podáva najmä súd, notár, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, ak je pripojený doklad o úmrtí občana a doklad o novoobjavenom majetku,
e)
návrh na obnovu právoplatne skončeného konania o dedičstve podľa § 231 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku,
f)
návrh alebo podnet, ktorý smeruje k prejednaniu novoobjaveného majetku, ale neobsahuje základné náležitosti návrhu, napríklad dátum úmrtia poručiteľa, doklad o smrti poručiteľa, doklad o novoobjavenom majetku,
g)
ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom.
2.
Do súdneho registra „Dd“ sa zapisuje dožiadanie, ktoré sa týka dedičského konania.
3.
Do súdneho registra „Dcud“ – dožiadania do cudziny od cudzích orgánov v dedičských veciach a iné úkony vo vzťahu k súdu, sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v dedičských veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.
H.
Súdny register vecí výkonu rozhodnutia
1.
Do súdneho registra „Em“ sa zapisuje návrh na súdny výkon rozhodnutia vo veciach výchovy maloletého dieťaťa.
2.
Do súdneho registra „Ed“ sa zapisujú dožiadania vo veciach podľa prvého bodu.
3.
Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje dožiadanie cudzích orgánov vo veciach podľa prvého bodu.
I.
Súdny register exekučných vecí
1.
Do súdneho registra „Er“ sa zapisuje
a)
žiadosť exekútorov o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie,
b)
návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania pred vydaním poverenia z dôvodu nezloženia preddavku na odmenu exekútora a na náhradu hotových výdavkov,
c)
návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania, ak návrh nebol opravený alebo doplnený alebo ak nebol priložený exekučný titul.
2.
Do súdneho registra „Erd“ sa zapisuje dožiadanie v exekučných veciach.
3.
Do súdneho registra „Ercud“ sa zapisuje dožiadanie cudzích orgánov v exekučných veciach.
J.
Súdny register vecí v skrátenom konaní
Občianskoprávne skrátené konanie
Do súdneho registra „Ro“ sa zapisuje návrh na začatie konania občianskoprávnej povahy, ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy alebo právo na zaplatenie peňažnej sumy, ktorá sa opiera o výpis z kníh tuzemského peňažného ústavu, ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených navrhovateľom za predpokladu, že vydanie platobného rozkazu navrhuje navrhovateľ.
Obchodné skrátené konanie
1.
Do súdneho registra „Rob“ sa zapisuje návrh na začatie konania v obchodných veciach, ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy alebo právo na zaplatenie peňažnej sumy, ktorá sa opiera o výpis z kníh tuzemského peňažného ústavu, ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených navrhovateľom za predpokladu, že vydanie platobného rozkazu navrhuje navrhovateľ.
2.
V súdnych registroch „Ro“ a „Rob“ sa vyznačuje skončenie veci
a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti vydaného platobného rozkazu,
b)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zrušení platobného rozkazu a o zastavení konania,
d)
z iného dôvodu upraveného zákonom.
3.
V súdnych registroch „Ro“ a „Rob“ sa vyznačuje skončenie veci a jej prevod do súdneho registra „C“, „Cb“ v prípade
a)
podania odporu,
b)
zrušenia platobného rozkazu pre jeho nedoručenie do vlastných rúk odporcovi,
c)
ak sa platobný rozkaz nevydal, pretože neboli splnené zákonné podmienky.
K.
Súdny register vecí súdnych úschov
Do súdneho registra „U“ sa zapisuje
a)
návrh na prijatie peňažných prostriedkov v hotovosti do úschovy,
b)
návrh na prijatie cenných papierov do úschovy,
c)
návrh na prijatie hnuteľných vecí hodiacich sa na úschovu,
d)
úschova z inej činnosti súdu podľa § 325 Občianskeho súdneho poriadku.
L.
Súdny register vecí umorenia listín
Do súdneho registra „UL“ sa zapisuje návrh na umorenie listín.
M.
Súdny register justičnej pokladnice
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
trovy trestného konania,
b)
správne náklady (svedočné, tlmočné, znalečné),
c)
právne služby,
d)
civilné a správne súdne poplatky,
e)
obchodné súdne poplatky,
f)
notárske poplatky (dobiehajúce),
g)
pokuty – bez peňažných trestov,
h)
zálohy v súdnom konaní,
i)
ostatné (napríklad škody).
III
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU
SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY
A.
Súdny register občianskoprávnych vecí
1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje každá vec, v ktorej rozhoduje podľa § 9 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku krajský súd ako súd prvého stupňa.
2.
Do súdneho registra „Cd“ – dožiadania v občianskoprávnych a obchodných veciach, sa zapisuje žiadosť o vykonanie dôkazu na základe požiadavky iného súdu alebo dožiadania o právnu pomoc z cudziny; do tohto registra sa zapisujú aj žiadosti účastníkov o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.
3.
Do súdneho registra „Cudz“ sa zapisuje žiadosť účastníka o uznávanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
B.
Súdny register vecí správneho súdnictva
1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisujú senátne veci týkajúce sa preskúmania rozhodnutí orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a záujmovej samosprávy, ďalších právnických osôb, ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ako aj rozhodovania o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
2.
Do súdneho registra „Sd“ sa zapisujú samosudcovské veci týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia.
3.
Do súdneho registra „Sn“ sa zapisujú veci týkajúce sa sporov medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym úradným postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia a spory o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrí, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení.
4.
Do súdneho registra „Sp“ sa zapisujú samosudcovské veci, okrem vecí zapisovaných do súdneho registra „Sd“, týkajúce sa správneho súdnictva vrátane návrhov podľa § 250w Občianskeho súdneho poriadku.
5.
Do súdneho registra „SaZ“ sa zapisujú veci s azylovou problematikou.
6.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisujú veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva v rámci prvostupňovej agendy.
C.
Súdny register obchodných vecí
Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a vyrovnaním alebo súvisiacich s konkurzom a vyrovnaním.
D.
Súdny register konkurzov a vyrovnaní
1.
Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
2.
Do súdneho registra „V“ sa zapisujú návrhy na vyrovnanie podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
3.
Do súdneho registra „NcKV“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov podľa odsekov 1 a 2 vzťahujúce sa na konkurzné a vyrovnacie konanie.
4.
Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4.
E.
Iné súdne registre v obchodných veciach
1.
Do súdneho registra „NcCb“ sa zapisujú všetky obchodné veci, v ktorých od 1. januára 2005 nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu.
2.
Do súdneho registra „Cbnl“ sa zapisujú návrhy týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby a právnych vzťahov s tým spojených podľa § 64 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
F.
Súdny register trestných vecí
1.
Do súdneho registra „T“ sa zapíše každá senátna trestná vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu.
2.
Do súdneho registra „T“ sa zapíše pod novou spisovou značkou aj vec,
a)
ktorá bola vylúčená z inej senátnej trestnej veci na samostatné konanie,
b)
ktorá bola vrátená na nové prejednanie po zrušení rozhodnutia na základe sťažnosti pre porušenie zákona,
c)
v ktorej po vrátení veci súdom do prípravného konania prokurátor znovu podal obžalobu.
Súvislosť s pôvodným zápisom sa vyznačí v poznámkovom stĺpci.
3.
Do súdneho registra „Ntok“ sa zapíše každý návrh na povolenie obnovy konania v senátnych trestných veciach vedených v registri „T“.
4.
Do súdneho registra „Ntol“ sa zapíše každý návrh na uloženie ochrannej liečby (všetky druhy).
5.
Do súdneho registra „Ntod“ sa zapíše každý návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu podľa zákona č. 448/2002 Z. z. o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
6.
Do súdneho registra „Ntc“ sa zapisujú návrhy prokurátora na vzatie osoby do predbežnej väzby, vydávacej väzby a rozhodnutia o prípustnosti vydania do cudziny, návrhy na uznanie cudzieho rozhodnutia a návrhy na rozhodnutie o vykonaní Európskeho zatýkacieho rozkazu. Tento register sa vedie mechanicky mimo elektronickej podateľne.
7.
Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo elektronickej podateľne, zapisujú sa návrhy a podania, ktoré obsahujú rôzny stupeň utajenia, podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
8.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisujú žiadosti o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.
G.
Súdny register justičnej pokladnice
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
trovy trestného konania,
b)
správne náklady (svedočné, tlmočné, znalečné),
c)
právne služby,
d)
civilné a správne súdne poplatky,
e)
obchodné súdne poplatky,
f)
notárske poplatky (dobiehajúce),
g)
pokuty – bez peňažných trestov,
h)
zálohy v súdnom konaní,
i)
ostatné (napríklad škody).
SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY
A.
Súdny register občianskoprávnych vecí
1.
Do súdneho registra „Co“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „C“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a podľa druhu agendy sa nezapisujú do súdnych registrov „CoD“, „CoP“ a „CoE“.
2.
Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „D“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve podľa tretej časti piatej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „U“ a „UL“, ak v nich bolo podané odvolanie.
3.
Do súdneho registra „CoP“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „P“, „Ps“, „Pu“ a možno ich charakterizovať ako veci opatrovnícke a veci starostlivosti o maloletých, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
4.
Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „E“, „Em“, „Er“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
5.
Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú predbežných opatrení vydaných okresným súdom podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.
6.
Do súdneho registra „NcC“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 16 Občianskeho súdneho poriadku v občianskoprávnej agende všeobecne, teda bez špecializácie na veci dedičské, exekučné a veci starostlivosti o maloletých.
B.
Súdny register vecí správneho súdnictva
1.
Do súdneho registra „So“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „S“, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.
2.
Do súdneho registra „NcS“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti vo veciach podľa prvého bodu.
C.
Súdny register obchodných vecí
1.
Do súdneho registra „Cob“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „Cb“, „CbPv“, „CbCud“ „CbR“, „Nre“, „Exre“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.
2.
Do súdneho registra „CoZm“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „Zm“ a „CbZm“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.
3.
Do súdneho registra „CoKR“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „K“, „R“, „NcKR“ a „Cbi“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.
4.
Do súdneho registra „Ncb“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 16 Občianskeho súdneho poriadku v obchodnej agende všeobecne.
D.
Súdny register trestných vecí
1.
Do súdneho registra „To“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „T“, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu
a)
o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
o zastavení trestného stíhania,
c)
o zmieri,
d)
o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,
e)
o postúpení veci príslušnému súdu,
f)
o postúpení veci inému.
2.
Do súdneho registra „Tov“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Tv“, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu najmä o
a)
podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
zastavení trestného stíhania,
c)
zmieri,
d)
vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,
e)
postúpení veci príslušnému súdu,
f)
postúpení veci inému.
3.
Do súdneho registra „Tpo“ sa zapisujú veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o vzatí do väzby v prípravnom konaní, a ostatné veci, v ktorých je podľa trestného poriadku prípustný opravný prostriedok proti rozhodnutiam okresného súdu v prípravnom konaní.
4.
Do osobitného oddielu registra podľa druhého bodu sa môžu zapisovať veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o nevzatí do väzby v prípravnom konaní. Tieto veci vybavuje senát odvolacieho súdu určený rozvrhom práce pre služby v čase, keď je súdom prvého stupňa určený termín prejednania sťažnosti. Súdny register sa vedie mimo aplikácie.
5.
Do súdneho registra „Tos“ sa zapisujú veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnostiach podaných po podaní obžaloby, a veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnosti proti uzneseniu senátu odvolacieho súdu, ktorým bola uložená poriadková pokuta, a o sťažnosti proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do väzby.
6.
Do súdneho registra „Nto“ sa zapisujú veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa príslušnosti a o námietkach zaujatosti.
7.
Do súdneho registra „Ntro“ sa zapisujú sťažnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Trestného poriadku podané na okresnom súde, o ktorých rozhoduje krajský súd.
IV
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV ŠPECIÁLNEHO SÚDU
1.
Do súdneho registra „T“ sa zapisuje
a)
každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá obžalobu,
b)
každá vec, ktorá bude postúpená Špeciálnemu súdu z dôvodu príslušnosti podľa Trestného poriadku.
2.
Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa § 24 ods. 3 a 4 Trestného poriadku, najmä
a)
návrh na vzatie obvineného do väzby,
b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,
c)
návrh na predĺženie lehoty trvania väzby,
d)
žiadosti o prepustenie z väzby,
e)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,
f)
návrh na ustanovenie a zrušenie obhajcu,
g)
návrh na vyšetrenie duševného stavu,
h)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,
i)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku.
3.
Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na povolenie obnovy konania,
b)
návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu,
c)
návrh na uloženie ostatných ochranných opatrení, napríklad ochranného liečenia, ochrannej výchovy.
4.
Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo aplikácie, zapisuje sa každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa Trestného poriadku, ktorá je pôvodcom určená ako utajovaná skutočnosť podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
I
PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA
Obchodný
register
Re
Nre
Exre
Nsre
Pok
Vym
II
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA
1.
Do súdneho registra „Re“ sa zapisuje návrh na
a)
zápis údajov do obchodného registra,
b)
zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra,
c)
výmaz zapísaných údajov z obchodného registra.
2.
Do súdneho registra „Nre“ sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.
3.
Do súdneho registra „Exre“ sa zapisuje
a)
návrh na začatie konania o zosúladení stavu zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom,
b)
podnet na začatie konania o zosúladení stavu zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom.
4.
Do súdneho registra „Nsre“ sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra „Nre“, ktorým vyšší súdny úradník v rámci postupu podľa § 200b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku nevyhovel.
5.
Do súdneho registra „Pok“ sa zapisuje podnet, ktorý podateľni postúpil vyšší súdny úradník alebo sudca, ak pri postupe podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa § 200a a 200b Občianskeho súdneho poriadku zistili skutočnosti odôvodňujúce postup podľa § 11 zákona č. 530/2003 Z. z.
6.
Do súdneho registra „Vym“ sa zapisujú právoplatné rozhodnutia súdov
a)
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b)
o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
c)
o zrušení spoločnosti bez likvidácie, ak spoločnosť nemá žiaden majetok, na základe ktorých súd vykonáva výmaz spoločnosti z obchodného registra.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PEČIATOK NA SÚDE
Čl. I
Veľká okrúhla pečiatka
1.
Veľká okrúhla pečiatka má priemer 36 mm, v strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie súdu. Každá veľká okrúhla pečiatka je očíslovaná; číslo úradnej pečiatky sa uvedie v jej texte.
2.
Vzor veľkej okrúhlej pečiatky
Obrázok 01
3.
Odtlačkom veľkej okrúhlej pečiatky súd opatrí prvopisy a rovnopisy vyhotovení súdnych rozhodnutí, listiny o poverení výchovou a zastupovaním maloletého, o ustanovení opatrovníka, úradné potvrdenie, doložku o právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí, nariadenie výkonu trestu a ochranných opatrení, príkaz na zatknutie a odvolanie tohto príkazu, príkaz na prijatie do väzby a príkaz na prepustenie z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, povolenie na návštevu obvineného vo väzbe, žiadosť o vypátranie pobytu osôb a odvolanie tejto žiadosti, výzva na nastúpenie výkonu trestu odňatia slobody, výzva na nastúpenie ochranného liečenia, opatrenie o ustanovení obhajcu, ako aj všetky písomnosti určené pre súdy alebo iné orgány v cudzine. V iných prípadoch sa môže veľká okrúhla pečiatka súdu používať, len ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný právny predpis.
4.
Ak sa listina opatrí odtlačkom veľkej okrúhlej pečiatky, odtlačok sa spravidla umiestni dva až tri riadky pod textovým stĺpcom v strede papiera; listina sa podpisuje vpravo od odtlačku okrúhlej pečiatky; je neprípustné, aby podpis zasahoval do odtlačku pečiatky. Veľká okrúhla pečiatka sa odtláča spravidla modrou farbou.
Čl. II
Malá okrúhla pečiatka
1.
Malá okrúhla pečiatka má priemer 22 mm, v strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie súdu. Každá malá okrúhla pečiatka je očíslovaná; číslo úradnej pečiatky sa uvedie v jej texte.
2.
Vzor malej okrúhlej pečiatky
Obrázok 02
3.
Odtlačkom malej okrúhlej pečiatky súd opatrí najmä všetky úradné poverenia, overenia a rozhodnutia, listiny určené do cudziny, rozhodnutia o vyradení nepotrebného a nepoužiteľného majetku v správe štátu, splnomocnenia na zastupovanie v súdnom konaní alebo v konaní pred správnymi orgánmi, výkazy štatisticko-operatívnej evidencie, návrh plánu a rozpočtu, zmluvy, dispozície v súvislosti s bežnými účtami v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, registračné doklady v investičnej výstavbe.
4.
Čl. I ods. 4 platí primerane.
Čl. III
Podlhovastá pečiatka
1.
Podlhovastá pečiatka súdu má spravidla rozmery 52 mm na šírku a 20 mm na výšku. Text podlhovastej pečiatky pozostáva z označenia súdu a jeho sídla (ulica, číslo ulice, poštové smerové číslo a mesto). Každá podlhovastá pečiatka je očíslovaná; číslo podlhovastej pečiatky sa uvedie v dolnej časti pod označením súdu.
2.
Vzor podlhovastej pečiatky súdu
Obrázok 03
3.
V prípadoch, v ktorých nie je predpísané používanie úradných pečiatok podľa čl. I a II, a v bežnom administratívnom styku sa používa podlhovastá pečiatka súdu.
4.
Čl. I ods. 4 platí primerane.
Čl. IV
Reliéfna pečiatka
1.
Reliéfna pečiatka má okrúhly tvar s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie súdu. Každá reliéfna pečiatka je očíslovaná; číslo sa uvedie v dolnej časti pod štátnym znakom.
2.
Reliéfna pečiatka sa používa najmä na rozhodnutia týkajúce sa ústavnej zdravotnej starostlivosti, na príkaz na prepustenie z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, ako aj vtedy, ak tak rozhodne predseda súdu.
3.
Pri používaní reliéfnej pečiatky sa farba spravidla nepoužíva.
Čl. V
Osemhranná pečiatka
1.
Osemhranná pečiatka má priemer 32 mm, v strede je umiestnený kruh s priemerom 28 mm, kde je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a po obvode tohto kruhu okolo štátneho znaku označenie súdu.
2.
Vzor osemhrannej pečiatky
Obrázok 04
3.
Odtlačkom osemhrannej pečiatky sa opatria rovnopisy poukazov, ktorými sa nariaďuje vydanie peňažných prostriedkov alebo iných hodnôt. V iných prípadoch sa osemhranná pečiatka používa, len ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo ak tak rozhodne predseda súdu.
4.
Čl. I ods. 4 platí primerane.
Čl. VI
Podacia pečiatka
1.
Podacia pečiatka má rozmery 54 mm na šírku a 32 mm na výšku. Podacia pečiatka obsahuje náležitosti podľa § 136 ods. 1.
2.
Vzor podacej pečiatky
3.
Odtlačkom podacej pečiatky sa opatria všetky podania došlé súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak.
4.
Odtlačok podacej pečiatky sa umiestňuje podľa § 136 ods. 2. Podacia pečiatka sa odtláča spravidla modrou farbou.
Čl. VII
Evidencia pečiatok súdu
1.
Evidencia úradných pečiatok súdu sa vedie formou evidenčného listu, ktorý dáva prehľad o tom, ktorý sudca alebo zamestnanec súdu aktuálne disponuje úradnou pečiatkou súdu. Evidenčné listy vedie poverený zamestnanec súdu.
2.
Evidenčný list podľa odseku 1 je evidenčnou pomôckou a zakladá sa pre každého sudcu a zamestnanca súdu, ktorý pri svojej činnosti používa úradnú pečiatku. Vzor evidenčného listu je uvedený v čl. X.
3.
Sudca alebo zamestnanec súdu potvrdí prevzatie úradnej pečiatky svojím vlastnoručným podpisom vedľa odtlačku tejto pečiatky na evidenčnom liste s uvedením dátumu prevzatia; na evidenčnom liste sa tiež vyznačí deň vrátenia úradnej pečiatky s vlastnoručným podpisom sudcu alebo zamestnanca súdu na potvrdenie jej vrátenia.
4.
Sudca alebo zamestnanec súdu svojím vlastnoručným podpisom a prevzatím úradnej pečiatky preberá zodpovednosť za používanie tejto pečiatky.
5.
Sudca alebo zamestnanec súdu, ktorý prevzal úradnú pečiatku súdu pri skončení služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri zmene funkcie alebo pracoviska v rámci súdu, odovzdá zverenú úradnú pečiatku a na evidenčnom liste svojím podpisom odobrí jej odovzdanie.
Čl. VIII
Úschova pečiatok súdu
1.
Úradné pečiatky súdu sa uschovávajú tak, aby k nim nemali prístup nepovolané osoby a aby sa zabránilo ich strate, odcudzeniu, zničeniu, poškodeniu, zneužitiu alebo falšovaniu. Po skončení pracovného času sa tieto pečiatky uložia v uzamykateľnej skrini.
2.
Úradné pečiatky súdu, ktoré sa nepoužívajú alebo ktoré neboli pridelené konkrétnemu sudcovi alebo zamestnancovi súdu, sa uschovávajú v trezore súdu.
3.
Každý sudca a zamestnanec súdu, ktorý pri svojej činnosti používa okrúhlu úradnú pečiatku, je povinný chrániť ju pred stratou, odcudzením, zničením, poškodením, zneužitím a falšovaním najmä v uzamykateľnej skrini alebo v iných vhodných priestoroch, ktoré je možné uzamknúť. Stratu, odcudzenie, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo falšovanie okrúhlej úradnej pečiatky je sudca alebo zamestnanec súdu povinný bezodkladne po zistení nahlásiť predsedovi súdu a príslušnému policajnému orgánu.
Čl. IX
Likvidácia úradných pečiatok súdu
1.
Na účely likvidácie úradných pečiatok súdu sa vytvorí spravidla trojčlenná komisia. Z poškodenej, opotrebovanej pečiatky alebo z pečiatky, ktorá sa má vyradiť z používania, sa na čistý hárok papiera vyhotoví jej odtlačok. Z úradnej pečiatky sa následne odstráni guma a tá sa prestrihne na tri časti.
2.
O úradných pečiatkach zlikvidovaných podľa prvého bodu sa vyhotoví záznam o likvidácii úradnej pečiatky.
3.
Úradný záznam, odtlačok úradnej pečiatky na čistom hárku papiera spolu s odstránenou gumou z úradnej pečiatky sa odovzdajú poverenému zamestnancovi súdu, ktorý zabezpečí v spolupráci so správou súdu zničenie zlikvidovaných úradných pečiatok.
Čl. X
EVIDENČNÝ LIST
Príloha č. 4 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
VZORY EVIDENČNÝCH POMÔCOK
VZOR č. 1
ÚRADNÝ ZÁZNAM O NAZRETÍ DO SÚDNEHO SPISU
VZOR č. 2
ÚRADNÝ ZÁZNAM O VYHOTOVENÍ FOTOKÓPIÍ ZO SÚDNEHO SPISU
VZOR č. 3
EVIDENČNÁ KNIHA INFORMAČNÉHO CENTRA
VZOR č. 4
KNIHA ÚSCHOV
VZOR č. 5
KNIHA DOŠLÝCH ZMENIEK
VZOR č. 6
ÚRADNÝ ZÁZNAM O PREVZATÍ ZMENKY SÚDOM
VZOR č. 7
ÚRADNÝ ZÁZNAM
VZOR č. 8
ÚRADNÝ ZÁZNAM O VRÁTENÍ ZMENKY
VZOR č. 9
DORUČOVACIA KNIHA SÚDNEHO DORUČOVATEĽA
VZOR č. 10
KNIHA OSVEDČENÍ VEREJNÝCH LISTÍN
VZOR č. 11
ZOZNAMY VÄZIEBZOZNAMY VÄZIEB
VZOR č. 12
SÚDNY REGISTER Ntt
VZOR č. 13
ZOZNAM ODOSLANÝCH SÚDNYCH SPISOV
VZOR č. 14
KNIHA VYDANÝCH VÝPISOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Vzor č. 15
KNIHA ZBIERKY LISTÍN
VZOR č. 16
TRESTNÝ LIST PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU
VZOR č. 17
SPISOVÝ OBAL SPISU AGENDY SPRÁV SÚDU
VZOR č. 18
REGISTER „Kp"
VZOR č. 19
ZOZNAM TROV KONANIA A ZOZNAM PRIPOJENÝCH SPISOV
(PREDTLAČ)
VZOR č. 20
ZOZNAM SÚDNYCH SPISOV ODOVZDÁVANÝCH DO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA
VZOR č. 21
ŽIADANKA O VYDANIE SÚDNEHO SPISU Z REGISTRATÚRNEHO STREDISKA
VZOR č. 22
SPRÁVNY REGISTER
VZOR č. 23
ZOZNAM HESIEL
VZOR č. 24
PROTOKOL
o vyhotovení a odovzdaní kópie zvukového záznamu a prepisu záznamu z pojednávania
Príloha č. 5 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
VZOR
Poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti
Príloha č. 6 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
VZOR č. 1
Zoznam pojednávaných vecí v trestnom konaní
VZOR č. 2
Zoznam pojednávaných vecí v občianskom súdnom konaní
Príloha č. 7 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
ÚPRAVA POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI
I
Ako pojednávacie miestnosti určí predseda súdu spravidla najpriestrannejšie miestnosti v budove súdu. Pojednávacia miestnosť má byť umiestnená tak, aby okná boli po strane miestnosti. Mala by s ňou súvisieť aj poradná miestnosť. Tieto miestnosti sa na dverách označia zvonku označeniami „Pojednávacia miestnosť“ a „Poradná miestnosť“.
Na prednej stene pojednávacej miestnosti je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Iná výzdoba nie je prípustná.
Pojednávacia miestnosť môže byť vybavená hodinami, telefónom s úpravou, ktorá neumožňuje spájať hovory do pojednávacej miestnosti, technickým zariadením určeným na zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania, technickým zariadením na vyvolanie veci a technickým zariadením určeným na privolanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak je to potrebné na ochranu života a zdravia, poriadku v pojednávacej miestnosti alebo na účely zabezpečenia dôstojnosti a plynulosti súdneho pojednávania. Na oknách môžu byť záclony, prípadne rolety. Steny pojednávacej miestnosti môžu byť obložené dreveným obkladom. Maľba v pojednávacej miestnosti je svetlá a bez rušivého vzoru. Pojednávacia miestnosť vrátane podlahy sa udržiava v čistote.
Nábytok a drevené obloženie v pojednávacej miestnosti majú byť v rovnakom štýle a v rovnakej farbe, spravidla v tmavších odtieňoch. Iný nábytok okrem určeného vybavenia v nej nesmie byť. Inú úpravu pojednávacej miestnosti môže povoliť len predseda príslušného súdu.
Pojednávacia miestnosť musí byť riadne uprataná, vetraná a osvetlená.
II
Stôl, za ktorým zasadá senát alebo samosudca (ďalej len „súdny stôl“), je umiestnený pred stenou na pódiu asi 20 až 35 cm vysokom tak, aby sa jeho okraj kryl s okrajom pódia. Vedľa súdneho stola je na pódiu umiestnený stôl asistenta, pokiaľ súdny stôl nemá aj miesto pre asistenta. Súdny stôl rovnako ako stôl asistenta je na prednej strane a na bočných stranách plne zakrytý výplňou vo farbách stola alebo tmavým závesom.
Vo veciach prejednávaných senátom sedí predseda senátu vždy uprostred.
Asistent spravidla sedí vedľa senátu alebo samosudcu tak, aby mal zabezpečený dostatok svetla a voľnosť pohybu pre úkony spojené s predvolávaním do pojednávacej miestnosti. Nie je prípustné, aby asistent sedel medzi členmi senátu.
Počas súdneho pojednávania môžu byť na súdnom stole iba súdne spisy, pracovné pomôcky a predmety súvisiace s prejednávanou vecou.
Počas súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach je pred pódiom, na pravej strane pri pohľade od súdneho stola umiestnený stôl pre prokurátora, na ľavej strane stôl pre obhajcu.
Vedľa prokurátora sedí zástupca záujmového združenia, zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež, poškodený a jeho splnomocnenec. Pokiaľ nie je dostatok miesta pri stole prokurátora, vyhradí sa týmto osobám samostatný stôl vedľa stola prokurátora. Ak počet poškodených prevyšuje počet takto vymedzených miest, vyhradí im predseda senátu ďalšie miesta podľa priestorových možností pojednávacej miestnosti.
Obvinený sedí vedľa svojho obhajcu. Ak je obvinený vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, jeden z príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže sedí po jeho pravej strane, druhý buď po jeho ľavej strane, alebo za ním.
Pri súdnom pojednávaní v trestných veciach s väčším počtom obvinených sedia obvinení na lavici; poradie obvinených od súdneho stola sa riadi poradím ich mien uvedených v obžalobe.
S prihliadnutím na priestorové možnosti pojednávacej miestnosti a charakter prejednávanej trestnej veci môže predseda senátu stanoviť v jednotlivých prípadoch odlišný zasadací poriadok. Pritom prihliadne aj na stanovisko prítomných príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom dbá najmä na bezpečnosť všetkých osôb prítomných v pojednávacej miestnosti.
III
Počas súdneho pojednávania v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach sú rovnako ako počas súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach pred pódiom pripravené stoly so stoličkami pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov, a to vpravo pre navrhovateľa (žalobcu) a vľavo pre odporcu (žalovaného) pri pohľade od súdneho stola.
Ak sa na súdnom pojednávaní v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach zúčastňuje prokurátor alebo zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež, sedia za súdnym stolom na opačnej strane ako asistent. Ak také umiestnenie prokurátora alebo orgánu starostlivosti o mládež nie je možné, pripraví sa pre tieto osoby samostatný stôl vedľa stola navrhovateľa s potrebným počtom stoličiek.
IV
Ak nie je na súde zriadená šatňa, je potrebné vešiaky na odevy umiestniť pri zadnej stene, prípadne na zadnú stenu pojednávacej miestnosti, alebo na bočnú stenu pri vchode do pojednávacej miestnosti.
V
V pojednávacej miestnosti je potrebné vyhradiť priestor pre verejnosť s primeraným počtom miest na sedenie. Priestor pre verejnosť sa zriaďuje v dostatočnej vzdialenosti od súdneho stola, stola prokurátora a stola obhajcu alebo účastníkov konania a ich právnych zástupcov.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
VYŠŠIE OVEROVANIE LISTÍN
Čl. I
VZOR
Apostila
Čl. II
VZOR
Osvedčenie na účely konzulárnej superlegalizácie
Čl. III
Postup pri vyššom overovaní
Osvedčenie podľa § 67 ods. 6 písm. a) a b) môže mať formu nálepky alebo pečiatky, ktorá sa pevne pripojí alebo umiestni na listinu pod podpis a odtlačok pečiatky, ktorých pravosť sa overuje. Osvedčenie zamestnanec vyplní podľa predtlače, podpíše ho vlastnou rukou a potvrdí odtlačkom malej úradnej pečiatky súdu v modrej farbe tak, aby čiastočne prekrývala osvedčenie. Ak v dôsledku nedostatku miesta na overovanej listine nemožno osvedčenie umiestniť priamo na ňu, zamestnanec súdu k verejnej listine pripojí pomocou trikolóry vo farbách štátnej zástavy osobitný hárok papiera, kam osvedčenie umiestni. V mieste pripojenia umiestni odtlačok malej úradnej pečiatky súdu, aby bolo zrejmé, že pripojenie vykonal súd.
Čl. IV
VZOR
Kniha vyššieho overenia
Príloha č. 9 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
ZOZNAM SKRATIEK
NZ Notárska zápisnica
SZ Spoločenská zmluva
ZL Zakladateľská listina
ZZ Zakladateľská zmluva
ÚZ Účtovná závierka
VS Výročná správa
ZP Znalecký posudok
VZ Valné zhromaždenie
P Predstavenstvo
DR Dozorná rada
ČS Členská schôdza
St Stanovy
PL Prezenčná listina
PV Podpisový vzor
Príloha č. 10 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
REGISTRATÚRNY PLÁN
Prehľad členenia registratúrneho plánu: Používané skratky:
A – Riadenie a organizačná činnosť súdu RZ – registratúrny znak
B – Ekonomická agenda ZH – znak hodnoty
C – Personálna agenda LU – lehota uloženia
D – Občianskoprávna agenda
E – Trestnoprávna agenda
F – Obchodnoprávna agenda
G – Správne súdnictvo
H – Justičná pokladnica
I – Obchodný register
RZ NÁZOV VECNEJ SKUPINY ZH LU
A, B, C SPRÁVA SÚDU
A Riadenie a organizačná činnosť
AA Agenda kancelárie predsedu súdu
01 Správny register A
02 Register sťažností a podnetov A
03 Menoslov k správnemu registru A
04 Spisy správnej agendy 5
05 Spisy sťažností a podnetov 5
06 Lehotníky k správnemu registru a kalendáre 3
07 Rozvrh práce vrátane dodatkov A 10
08 Agenda disciplinárnych komisií 5
09 Riadiace akty (organizačný poriadok, pokyny, opatrenia, usmernenia a pod.) A 10
10 Vyraďovanie registratúrnych záznamov (návrhy a zoznamy) A 10
AB Agenda obrany a ochrany utajovaných skutočností
01 Organizácia civilnej ochrany obyvateľstva 3
02 Agenda hospodárskej mobilizácie 3
03 Administratívne pomôcky na evidenciu utajovaných skutočností A 10
04 Preverovanie osôb určených pre styk s utajovanými skutočnosťami a s tým súvisiaca agenda 5
05 Správy o stave utajovaných skutočností na súde A 10
06 Bezpečnostná dokumentácia ochrany utajovaných skutočností A 5
07 Agenda Zboru väzenskej a justičnej stráže 5
08 Súdny register Ntt 75
09 Súdne spisy súdneho registra Ntt 10
AC Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
01 Agenda úrazov a výkazy 5
– smrteľné úrazy A 10
02 Bezpečnostné opatrenia – dokumentácia 5
03 Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.) 5
04 Školenia BOZP (programy) a protokoly o osvedčení o vykonanej skúške zo znalosti pravidiel BOZP 5
AD Požiarna ochrana
01 Požiarna ochrana – dokumentácia 5
02 Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.) 5
03 Evidencia hasičskej techniky 5
04 Evidencia hasičských hliadok 5
B Ekonomická agenda
BA Mzdová agenda
01 Rozpis počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov
Výkazy
– ročné A 5
– mesačné, štvrťročné, polročné 5
02 Výplatné listiny 5
03 Mzdové listy 20
04 Daňové preplatky a nedoplatky, odvody, odvolania, platobné príkazy, pokyny, predpisy, zľavy, úľavy, výnimky, zmeny daňového vyhlásenia, daňové priznania (riadne, dodatočné alebo opravné) 10
05 Spisy o odmenách zamestnancov 5
06 Dávky nemocenského poistenia 5
07 Agenda sociálneho fondu 5
BB Financovanie a účtovníctvo
01 Bankové a účtovné doklady 10
02 Faktúry 10
03 Knihy faktúr 10
04 Pokladničné knihy 5
05 Štátne štatistické výkazy
– ročné A 5
– mesačné, štvrťročné, polročné 5
06 Štatistické prehľady 10
07 Rozpočet
– ročný A5
– mesačný, štvrťročný, polročný 5
08 Rozpočtové opatrenia a regulácie 5
09 Rozbory hospodárenia
– ročné A 5
– krátkodobé 5
10 Služobné cesty 5
11 Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu
(ekonomická kontrola) 5
12 Evidencia pohľadávok neuhradených v lehote 5
BC Správa majetku
01 Verejné obstarávanie 10
02 Nájomné zmluvy 5
03 Prevod nehnuteľného majetku A 5
04 Dokumentácia nehnuteľností
(projekty, plány, pozemky a pod.) A 10
05 Zmluvné vzťahy s užívateľmi nehnuteľností (zmluvy, rozmiestnenie užívateľov, úhrady za vykurovanie, elektrinu, plyn, vodné a stočné, výpožičky) 5
06 Doklady o opravách 5
07 Inventarizácie
(plán, komisie, zápisnice, vyraďovanie a likvidácia) A 5
08 Autoprevádzka
– prevádzky a opravy motorových vozidiel 5
– pohonné látky 3
09 Škodová komisia 5
C Personálna agenda
CA
01 Kolektívne zmluvy A 5
02 Výkazy o stave zamestnancov
– mesačné, štvrťročné, polročné 5
– ročné A 5
03 Výkazy o pracovnej neschopnosti 5
04 Osobné spisy 70
05 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 5
06 Služobné a iné preukazy, osvedčenia
(po skončení pracovného pomeru) 5
07 Vymenovanie sudcov 10
08 Výchova a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 5
09 Rekreácie 5
10 Prísediaci 10
11 Dohody o hmotnej zodpovednosti 5
12 Zdravotné poistenie, dôchodky, poistenie v nezamestnanosti 5
13 Závodné stravovanie 5
14 Dochádzka 5
15 Výberové konania sudcov 5
16 Výberové konania zamestnancov 5
17 Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru 5
CB
Knižnica
01 Evidencia knižničného fondu (základná a pomocná) A 5
D, E, F, G, H VÝKON SÚDNICTVA
01 Súdne registre a menoslovy A 75
02 Kalendáre a lehotníky 1
03 Štatistické listy a výkazy 5
04 Zoznamy odoslaných súdnych spisov (ZO knihy) 3
05 Overovacie knihy 30
06 Výkony sudcov 5
08 Dožiadania iných súdov (súdne registre dožiadaní – tuzemských a cudzozemských) 10
09 Evidenčná kniha informačného centra súdu 10
10 Kniha úschov 10
11 Kniha došlých zmeniek 10
12 Doručovacia kniha súdneho doručovateľa 10
13 Kniha osvedčení verejných listín 10
14 Kniha vyššieho overenia 10
15 Ostatné evidenčné pomôcky 10
D Občianskoprávna agenda
DA Občianskoprávne veci
C (okresný súd)
C (krajský súd – prvostupňová agenda)
Co, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC (krajský súd – odvolacia agenda)
01 Veci súdneho registra C
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Zberné spisy súdu druhého stupňa 20
DB Opatrovnícke veci a veci starostlivosti o maloletých
P, PPOm, Ps, Po, Pu
01 Veci súdneho registra P
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Predbežné opatrenia podľa § 75a OSP (PPOm) 10
03 Pozbavenie (obmedzenie) a vrátenie spôsobilosti na právne úkony (Ps)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
04 Povolenie uzavrieť manželstvo (do 31. decembra 2006 súdny register Ps, po 1. januári 2007 súdny register P) 20
05 Vyhlásenie o uznaní otcovstva (Po)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
06 Veci súdneho registra Pu
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
DC Výkon rozhodnutia
E, Em
01 Výkon rozhodnutia vo veciach výchovy maloletých detí
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Súdne spisy vo veciach výkonu rozhodnutia v iných veciach 10
DD Dedičské veci
D
01 Veci súdneho registra D 75

DE Exekučné veci
Er
01 Veci súdneho registra Er 20
DF Skrátené konanie v občianskoprávnych veciach
Ro
01 Platobné rozkazy 10
DG Súdne úschovy a umorenie listín
U, UL
01 Veci súdneho registra U 10
02 Veci súdneho registra UL 75
E Trestnoprávna agenda
EA T, Nt, Pp, Tp, Pr, M, Ntt (okresný súd)
T, Ntr, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, (krajský súd – prvostupňová agenda)
To, Tpo, Tos, Nto, Ntro (krajský súd – odvolacia agenda)
01 Trestné spisy – výnimočné tresty A 30
02 Trestné spisy
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
03 Veci súdneho registra Nt
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
04 Veci súdneho registra Pp 10
05 Rehabilitácie (bývalý súdny register Rt)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
06 Veci prípravného konania (Tp) 10
07 Spisy probácie a mediácie 10
08 Zberné spisy súdu druhého stupňa (vrátane bývalého súdneho registra Rto) 10
09 Veci súdneho registra Ntt 10
10 Veci súdneho registra Ntr (prvostupňová aj odvolacia agenda) 10
F Obchodnoprávna agenda
FA Cb, Zm, CbPv, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm (okresný súd)
Cbi, NcCb, Cbnl (krajský súd – prvostupňová agenda)
Cob, CoZm, CoKR, Ncb (krajský súd – odvolacia agenda)
01 Veci súdu prvého stupňa
(Cb, CbPv, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm NcCb, Cbnl vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v prvom stupni do 31. decembra 2004)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Zmenkové a šekové rozkazy (Zm) 10
03 Rozhodnutia súdu o námietkach zo zmeniek a šekov
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
04 Zberné spisy súdu druhého stupňa
(vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v druhom stupni do 31. decembra 2004)
10
FB Konkurzné, vyrovnacie a reštrukturalizačné veci
K, R, NcKR (okresný súd)
K, V, NcKV (krajský súd)
01 Veci súdnych registrov K, R a NcKR (okresný súd) 20
02 Veci súdnych registrov K, V, NcKV (krajský súd) 20
03 Evidenčná pomôcka Kp 5
FC Skrátené konanie v obchodnoprávnych veciach
Rob
01 Platobné rozkazy 10
G Správne súdnictvo
GA S (okresný súd)
S, Sd, Sn, Sp, SaZ, Scud (krajský súd – prvostupňová agenda)
So, NcS (krajský súd – odvolacia agenda)
01 Veci súdu prvého stupňa
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Zberné spisy súdu druhého stupňa 10
H Justičná pokladnica
HA JP (okresný súd a krajský súd)
01 Súdne spisy JP (agenda pohľadávok po vybavení – zaplatené) 5
02 Výkon rozhodnutia
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
03 Trvalý odpis a trvalé upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok 10
I Obchodný register
IA Re, Nre, Exre, Nsre, Pok, Vym (registrový súd)
01 Registrové spisy 75
02 Spisy zbierky listín 75
03 Kniha výpisov z obchodného registra 10
04 Kniha zbierky listín 10.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
PRAVIDLÁ VYRAĎOVACIEHO KONANIA
Čl. I
(1)
Predmetom vyraďovacieho konania sú všetky ukončené spisy a evidenčné pomôcky k nim, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť súdu a ktorým uplynuli ich lehoty uloženia.
(2)
Vyraďovanie ukončených spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, že súdny spis
a)
má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení je určený do trvalej starostlivosti príslušného archívu, alebo
b)
nemá trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení je určený na zničenie.
Čl. II
Postup pri vyraďovaní súdnych spisov
(1)
Súd predkladá návrhy na vyradenie a vyraďuje ukončené spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s príslušným archívom; tieto lehoty nesmú byť kratšie ako päť rokov. Ak nedôjde k dohode, lehotu určí príslušný archív.
(2)
Správca registratúrneho strediska dbá na to, aby súd zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie súdnych spisov v súlade s touto vyhláškou a osobitnými predpismi.
(3)
Vyraďovanie súdnych spisov, ktorým uplynuli predpísané lehoty uloženia, sa pripravuje v registratúrnom stredisku.
(4)
Vyraďovanie súdnych spisov sa uskutočňuje v súlade s registratúrnym plánom platným v čase vzniku súdneho spisu.
(5)
Správca registratúrneho strediska zabezpečí vyhotovenie zoznamu ukončených spisov určených na vyradenie z registratúrneho strediska, a to osobitne pre vecné skupiny súdnych spisov so znakom hodnoty „A“ (vzor č. 1) a osobitne pre vecné skupiny súdnych spisov bez znaku hodnoty „A“ (vzor č. 2) s uvedením množstva vyradených súdnych spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách (balíky, spisové dosky a pod.).
Čl. III
Návrh na vyradenie súdnych spisov
(1)
Správca registratúry pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie súdnych spisov (ďalej len „návrh“) (vzor č. 3) a predloží ho na schválenie riaditeľovi správy súdu. Návrh schválený riaditeľom správy súdu sa zaeviduje v správnom registri. Jedno vyhotovenie spolu s prílohami sa odovzdá príslušnému archívu; druhé vyhotovenie si ponechá registratúrne stredisko.
(2)
Súdne spisy uvedené v návrhu zostanú uložené v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej prehliadke mohli byť predložené zamestnancovi príslušného archívu. Čísla položiek súdnych spisov označených znakom hodnoty „A“ a spisov bez znaku hodnoty „A“ sa vyznačia na príslušnej ukladacej jednotke.
(3)
Príslušný archív posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie. Neúplný alebo nepresný návrh vráti súdu na doplnenie alebo na prepracovanie. Vykoná odbornú archívnu prehliadku, posúdi dokumentárnu hodnotu súdnych spisov a vydá rozhodnutie, v ktorom určí, ktoré súdne spisy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené do trvalej archívnej starostlivosti a ktoré súdne spisy nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené na zničenie.
(4)
Zničenie súdnych spisov sa uskutočňuje na náklady súdu.
Čl. IV
Preberanie súdnych spisov posúdených ako archívne dokumenty
(1)
Vyradenie súdnych spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska.
(2)
Súd zabezpečí všestrannú ochranu súdnych spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty, dovtedy, kým ich príslušný archív prevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto súdne spisy sa ukladajú v registratúrnom stredisku oddelene od ostatných súdnych spisov uložených v registratúrnom stredisku.
(3)
Príslušný archív preberá do trvalej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené časti uložené v označených archívnych škatuliach v dohodnutej lehote. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený preberací protokol. Vyhotovuje ho príslušný archív na základe odovzdávajúceho zoznamu súdnych spisov so znakom hodnoty „A“ (vzor č. 4).
(4)
Súdne registre a ostatné evidenčné pomôcky sa odovzdajú do príslušného archívu až po vyradení v nich zaevidovaných súdnych spisov.
(5)
Odovzdanie archívnych dokumentov do príslušného archívu sa uskutočňuje na náklady súdu.
VZOR č. 1
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
VZOR č. 2
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
VZOR č. 3
NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
VZOR č. 4
ZOZNAM ODOVZDÁVANÝCH ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV
1)
§ 13 ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 8 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 54 až 61 zákona č. 757/2004 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu.
4)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 757/2004 Z. z.
9)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
10)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku v znení zákona č. 59/2009 Z. z.
16)
17)
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17aa)
§ 4a ods. 1 písm. a) zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom.
18a)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18b)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18c)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18d)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18e)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 119 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 o matrikách v znení neskorších predpisov.
19b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
19c)
§ 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
19d)
§ 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 357/2003 Z. z.
20)
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
Trestný poriadok.
22a)
§ 38 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 143, 30.4.2004), ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky a § 352b Občianskeho súdneho poriadku.
26)
Prílohy č. 1 až 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.
27)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.
28)
Príloha č. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.
29)
Napríklad čl. 54, 57 ods. 4, 58 a Prílohy V. a VI. nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 (Ú. v. ES L 1, 12 16.1.2001) o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych veciach a obchodných veciach, čl. 39, 41, 42 ods. 1 a Prílohy I. až IV nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 (Ú. v. EÚ, L 1, 338, 23.12.2003) o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1347/2001 a čl. 33 a Prílohy IV. a V. nariadenia Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 (Ú. v. ES L 19, 160, 30.6.2000) o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov.
30)
§ 62 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).
36)
§ 490 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 134 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
37)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
41a)
Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 94 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 62 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).
43b)
§ 80 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.
47)
§ 180 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 36/2005 Z. z.
§ 193 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 501/2001 Z. z.
47a)
47b)
49)
§ 175m Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb.
53)
§ 185m ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb.
54)
§ 185r ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb.
55)
57)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 679/2004 Z. z. a vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.
58)
Napríklad § 75a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
59)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
60)
§ 11 ods. 2 písm. b) a § 37 ods. 2 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
62)
§ 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
64)
Napríklad § 89 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 199/2004 Z. z., § 55 a nasl. zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
64a)
66)
§ 27 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
67)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
68)
§ 44 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 428/2004 Z. z.
71)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 251/2005 Z. z.
72)
§ 6 a 7 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
76)
§ 7 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
78)
§ 200b Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
80)
§ 120 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
81)
§ 200a ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
82)
§ 11 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
83)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
85)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
86)
Zákon č. 215/2004 Z. z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.