544/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

544
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. novembra 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona a zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené v žiadosti,
b)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona a zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené v žiadosti a
c)
vzor na postúpenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona,
d)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona,
e)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona.
§ 2
(1)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.1)
(3)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore, ktorú podáva tuzemská oprávnená osoba, sa postupuje príslušnému orgánu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.2) K žiadosti sa pripoja doklady, ktoré vyžaduje príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie na posúdenie skutočností uvedených v žiadosti.
(4)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
§ 3
(1)
Dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona je v prípade
a)
príjmu zo závislej činnosti potvrdenie od zamestnávateľa,
b)
dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti potvrdenie Sociálnej poisťovne,
c)
dávky dôchodkového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,
d)
dávky z povinného zahraničného poistenia obdobného druhu ako sociálneho poistenia potvrdenie banky, Sociálnej poisťovne alebo iného príslušného orgánu, ktorý dávku priznal,
e)
príjmu zo starobného dôchodkového sporenia doplnkového dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového sporenia potvrdenie životnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo inej inštitúcie, kde žiadateľ sporil,
f)
dávky úrazového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,
g)
dávky garančného poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,
h)
dávky a príspevkov v hmotnej núdzi právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a potvrdenie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,
i)
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenie od zamestnávateľa,
j)
peňažného príspevku za opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
k)
výživného právoplatný rozsudok súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak, prípadne rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné výživné,
l)
neplatenia výživného povinnou osobou čestné vyhlásenie žiadateľa,
m)
príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie,
n)
príjmov z účasti v obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadatela a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o vyplatenom podiele na zisku, prípadne vyrovnacom podiele alebo podiele na likvidačnom zostatku,
o)
príjmov z funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadateľa a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o vyplatenej odmene za výkon funkcie štatutárneho orgánu,
p)
iných príjmov čestné vyhlásenie žiadateľa,
r)
vlastníctva nehnuteľností, umeleckých diel a predmetov, hnuteľných vecí vyššej hodnoty napríklad výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, znalecký posudok alebo čestné vyhlásenie žiadateľa,
s)
pohľadávok z cenných papierov, vkladov a úspor napríklad zmluva alebo čestné vyhlásenie žiadateľa.
(2)
Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona sú obdobné doklady ako doklady uvedené v odseku 1 vydané príslušnými orgánmi iného členského štátu Európskej únie.
(3)
Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona a v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona, sú obdobné doklady ako doklady uvedené v odseku 1.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
v z. Lucia Žitňanská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci
Príloha č. 2 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V AZYLOVEJ VECI
Príloha č. 3 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V KONANÍ O ADMINISTRATÍVNOM VYHOSTENÍ
1)
Rozhodnutie Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri takýchto sporoch (Ú. v. EÚa L 365, 10. 12. 2004).
2)
Rozhodnutie Komisie 2005/630/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice Rady 2003/8/ES (Ú. v. EÚ L 225, 31. 8. 2005).