550/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

550
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos zo 16. novembra 2005 č. 6/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Výnosom sa poskytujú dotácie na podporu akcií a opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke 6/2005 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.