556/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
ROZHODNUTIE
Poštového regulačného úradu
z 25. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí
Poštový regulačný úrad podľa § 18 ods. 4 a § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok I
Rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 521/2004 Z. z. a rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 686/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Príloha k doterajšiemu rozhodnutiu sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.
Článok II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Karol Achimský v. r.
Príloha k rozhodnutiu č. 556/2005 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN VNÚTROŠTÁTNEHO POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU
Položka Názov služby Maximálna
cena v Sk
PP. Poštový platobný styk
PP.4 Poštový peňažný poukaz E [články 21 a 83 Poštových podmienok
(ďalej len „PP")]*
PP.4.1 Poštový peňažný poukaz E - podaný na elektronickom médiu
PP.4.1.2 do sumy 1 000 Sk 23,00
PP.4.1.3 5 000 Sk 27,00
PP.4.1.4 10 000 Sk 33,00
PP.4.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 12,00
PP.4.2 Poštový peňažný poukaz E - podaný na zozname
PP.4.2.2 do sumy 1 000 Sk 26,00
PP.4.2.3 5 000 Sk 30,00
PP.4.2.4 10 000 Sk 34,00
PP.4.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 12,00
PP.5 Poštový peňažný poukaz U (články 21 a 84 PP)*
PP.5.1 Poštový peňažný poukaz U
PP.5.1.2 do sumy 1 000 Sk 7,00
PP.5.1.3 5 000 Sk 12,00
PP.5.1.4 10 000 Sk 18,00
PP.5.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 12,00
PP.6 Sadzba za spracovanie prijatej platby a odovzdanie údajov poštového
peňažného poukazu U majiteľovi účtu, resp. banke (články 21 a 84
PP)**
PP.6.1 2. triedy
PP.6.1.1 vybraných údajov v papierovej forme 4,40
PP.6.1.2 vybraných údajov v elektronickej forme 4,20
PP.6.1.3 vybraných údajov v papierovej aj elektronickej forme 4,50
PP.6.1.4 kompletných údajov v papierovej forme 4,70
PP.6.1.5 kompletných údajov v elektronickej forme 4,50
PP.6.1.6 kompletných údajov v papierovej aj elektronickej forme 4,80
PP.6.2 1. triedy
PP.6.2.1 vybraných údajov v papierovej forme 8,50
PP.6.2.2 vybraných údajov v elektronickej forme 8,10
PP.6.2.3 vybraných údajov v papierovej aj elektronickej forme 8,90
PP.6.2.4 kompletných údajov v papierovej forme 9,10
PP.6.2.5 kompletných údajov v elektronickej forme 8,70
PP.6.2.6 kompletných údajov v papierovej aj elektronickej forme 9,50
PP.7 Poštový peňažný poukaz H (článok 21 PP)*
PP.7.1 Poštový peňažný poukaz H - 1. trieda
PP.7.1.1 do sumy 1 000 Sk 63,00
PP.7.1.2 5 000 Sk 73,00
PP.7.1.3 10 000 Sk 85,00
PP.7.1.4 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 24,00
PP.7.2 Poštový peňažný poukaz H - 2. trieda
PP.7.2.2 do sumy 1 000 Sk 18,00
PP.7.2.3 5 000 Sk 28,00
PP.7.2.4 10 000 Sk 40,00
PP.7.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 24,00
PP.S. Služby k poštovému platobnému styku
PP.S.2 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu H „Do vlastných
rúk" (článok 21 PP)
2,00
PP.S.3 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu E 2,00
„Do vlastných rúk" alebo „Vyplaťte dňa" (článok 83 PP)
PP.S.4 Príplatok za zaručenú lehotu dodania poštového peňažného pouka-
zu E (článok 83 PP)
1,00
PP.S.5 Doručenka k poštovému peňažnému poukazu H (článok 26 PP) 8,00

Poznámky:
* Poštový peňažný poukaz E je určený na dodanie poukázaných peňazí adresátovi v hotovosti. Poukazované sumy
sa platia bezhotovostne.
Poštový peňažný poukaz U je určený na pripísanie peňažnej sumy na účet v banke. Poukazované sumy sa platia
v hotovosti.
Poštový peňažný poukaz H je určený na výplatu peňažnej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hoto-
vosti.
** Sadzba za spracovanie prijatej platby a odovzdanie údajov poštového peňažného poukazu U majiteľovi úč-
tu, resp. banke, ktorú hradí adresát - majiteľ účtu, resp. banka. Majiteľ účtu bol oboznámený so spôsobom
úhrady podľa PP a súhlasí s ním.