564/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

564
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
produktmi produkty živočíšneho pôvodu uvedené v osobitných predpisoch2) vrátane živočíšnych vedľajších produktov3) a rastlinných produktov uvedených v § 17,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 , ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).“.
3.
V § 7 ods. 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 18 nahrádza odkazom 1a.
4.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovo „predpisu25)“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo v prípade prevádzkarní, ktoré sú v súlade s osobitným predpisom26) uvedené v dočasnom zozname počas prechodného obdobia, z prevádzkarní, ktoré boli podrobené národnej inšpekcii alebo inšpekcii vykonávanej Európskymi spoločenstvami,“.
5.
V § 12 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 11 až 14.
6.
V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
7.
§ 21 sa vypúšťa.
8.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „pričom Európska komisia tieto informácie oznámi všetkým hraničným inšpekčným staniciam,“.
9.
V § 22 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 16 ods. 2 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 16“.
10.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a Európska komisia na základe tejto informácie vykoná všetky nevyhnutné šetrenia, aby identifikovala dôvody a pôvod zistených porušení“.
11.
§ 26 znie:
㤠26
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.“.
12.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 534/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 97/78/EHS z 18. decembra 1997 stanovujúca princípy vplývajúce na organizáciu veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).
2. Rozhodnutie Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych postupov pri dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a smernica 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS (92/439/EHS) (Ú. v. ES L 243, 25. 8. 1992) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.