567/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

567
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „v horských oblastiach“ vkladá čiarka a slová „práva a povinnosti prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu“.
2.
Za § 2 sa vkladajú § 2a až 2d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2a
Záchranná činnosť
(1)
Záchranná činnosť na účely tohto zákona je vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni a jej preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia.
(2)
Záchrannú činnosť podľa tohto zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou a zdravotnou spôsobilosťou.
§ 2b
Zriadenie a postavenie Národnej asociácie horských vodcov
(1)
Zriaďuje sa Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia”) so sídlom v Starom Smokovci.
(2)
Asociácia je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Asociácia je právnická osoba.
(4)
Orgánmi asociácie sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie. Snem asociácie je najvyšším orgánom asociácie, ktorý tvoria členovia asociácie. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie. Štatutárnym orgánom asociácie je predseda, ktorý tiež zastupuje asociáciu navonok. Predsedu a predsedníctvo volí snem. Predseda koná v mene asociácie. Podrobnosti o činnosti asociácie, práva a povinnosti členov asociácie ustanovujú predpisy asociácie, ktoré schvaľuje snem asociácie.
§ 2c
Pôsobnosť asociácie
Asociácia najmä
a)
zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b)
vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť,
c)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,
d)
podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú vodcovskú činnosť,
e)
oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,
f)
poskytuje informačné a poradenské služby,
g)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej činnosti,
h)
spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.
§ 2d
Horská vodcovská činnosť
(1)
Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás
a)
na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b)
na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.
(2)
Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej konfederácii.
(3)
Odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilosť získaná podľa tohto zákona, ak žiadateľ doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce dokladom podľa tohto zákona a ich preklad do štátneho jazyka vyhotovený tlmočníkom podľa osobitného predpisu.
(4)
Ak sa porovnaním dokladov predložených podľa odseku 3 preukáže rozdiel v odbornej spôsobilosti vyžadovanej podľa tohto zákona a odbornej spôsobilosti, ktorú má osoba, umožní sa osobe získať odbornú spôsobilosť alebo jej časť podľa tohto zákona. O neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii vydá asociácia rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na súd.
(5)
Osvedčenie vydané alebo uznané asociáciou má platnosť tri roky od jeho vydania.“.
3.
V § 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).
4.
V § 3 písmeno e) znie:
„e)
Stredné Beskydy,“.
5.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby.“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „svojich zamestnancov“.
7.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
rozhoduje podľa osobitného zákona6a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
9.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Horská služba
a)
spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach,
b)
vykonáva školenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na základe dohody s horskou službou,
c)
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na základe dohody s horskou službou,
d)
podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť.“.
10.
V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
11.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo „používať“ vkladajú slová „pri záchrannej činnosti“.
12.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu
(1)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je povinný
a)
vydať a na viditeľnom mieste umiestniť pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, ktoré je povinný každý dodržiavať,
b)
označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,
c)
zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označenej lyžiarskej trate počas prevádzkového času zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu,
d)
zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a podľa potreby prepravu zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť.
(2)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati.
(3)
Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu je povinný pri záchrannej činnosti umožniť bezplatne prednostnú prepravu osôb podľa § 5 ods. 1 a zamestnancov iných záchranných služieb a zachraňovaných osôb na zariadení určenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umožňujú prevádzkové podmienky, a to aj mimo prevádzkového času.
(4)
Vzor pravidiel správania sa na lyžiarskej trati a podrobnosti o označovaní lyžiarskej trate ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
13.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a od prevádzkovateľa lyžiarskej trate alebo prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu“.
14.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „pravidlá správania sa na lyžiarskej trati,“.
15.
V § 11 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová: „, okrem nákladov, ktoré sa uhrádzajú z povinného zdravotného poistenia, ak porušila povinnosti podľa písmen a) až d)“.
16.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné na riadny výkon záchrannej činnosti.
(2)
Odborná spôsobilosť sa získava špecializovanou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred odbornou komisiou, ktorej členov vymenúva riaditeľ horskej služby.
(3)
Žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá horská služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.
(4)
Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu žiadateľa a druh záchrannej činnosti, na ktorú odbornú spôsobilosť žiada. Žiadateľ k žiadosti priloží doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 9 a doklad o skončení kurzu prvej pomoci organizovanom Organizáciou medzinárodného Červeného kríža.
(5)
Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky môže podať aj právnická osoba za osoby, ktoré sú k nej v pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom vzťahu.
(6)
Žiadateľ o vykonanie skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní špecializovanej prípravy.
(7)
Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 24 mesiacov zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať horskej službe osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.
(8)
Špecializovaná príprava a školenie osoby, ktorá nie je zamestnancom horskej služby, sa vykonáva za úhradu nákladov.
(9)
Zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného zákona.10)
(10)
Druhy záchranných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
17.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Dozor
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva obvodný úrad.“.
18.
V § 13 ods. 1 sa slová „§ 9 a § 11 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a § 12 ods. 7“.
19.
V § 14 ods. 1 sa slová „§ 7, 8 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a 3, § 9 a 10“.
20.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť vydaný do 31. decembra 2005 sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti vydané podľa tohto zákona.
(2)
Odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť do 31. decembra 2005, je povinná zúčastniť sa školenia a absolvovať preskúšanie podľa tohto zákona prvýkrát do 31. decembra 2007, inak stratí odbornú spôsobilosť.
(3)
Ustanovujúci snem asociácie zvolá výkonný orgán Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky založenej podľa osobitného zákona tak, aby sa uskutočnil najneskôr do 30. apríla 2006. Prvé zasadnutie snemu do zvolenia orgánov asociácie vedie predseda Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.
(4)
Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydaného do 31. decembra 2005 končí 31. decembra 2006.“.
Čl. II
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Horská záchranná služba.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky,“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. a zákona č. 555/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 - Viazané živnosti, v skupine č. 214 - Ostatné, v položke č. 24 v prvom stĺpci sa na konci pripájajú slová „okrem horskej vodcovskej činnosti“.
2.
V prílohe č. 2 - Viazané živnosti, v skupine č. 214 - Ostatné, sa za položku č. 24 vkladá položka č. 24a, ktorá znie:
„24a.
Horská vodcovská činnosť
- vedenie návštevníkov v horách pri
nehorolezeckých túrach, horole-
zeckých túrach a lyžiarskych vy-
sokohorských túrach
Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti horského vodcu
vydané Národnou asociáciou
horských vodcov
§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002
Z. z. o Horskej záchrannej službe
v znení neskorších predpisov
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I 15. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.