568/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

568
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa v predvetí slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „katastrofa“ sa vkladajú slová „alebo teroristický útok“.
3.
V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.“.
4.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Doterajšie odseky 9 až 20 sa označujú ako odseky 7 až 18.
5.
V § 3 odsek 18 znie:
„(18)
Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov právnických osôb alebo zamestnancov fyzických osôb – podnikateľov nachádza s ich vedomím na nehnuteľnostiach, ktoré užívajú tieto právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia.“.
6.
V § 3b ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 8 a 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.“.
7.
§ 3b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav.1a) Ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav, postupuje sa podľa osobitného zákona.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz 1b.
9.
V § 5 ods. 1 sa slová „a rozpočtových kapitol krajských úradov“ nahrádzajú slovami „, ak tento zákon neustanovuje inak“.
10.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
11.
V § 5 ods. 2 sa slová „ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podnikajú (ďalej len „podnikateľ")“ nahrádzajú slovami „fyzické osoby – podnikatelia“.
12.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
V § 9 sa vypúšťa odsek 4.
14.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Civilnú ochranu riadi ministerstvo vnútra.
(2)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice si pôsobnosti na úseku civilnej ochrany a spolupráce s mestskými časťami upravia v štatúte mesta.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.“.
15.
Nadpis tretej hlavy znie:
„PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV A OBCÍ NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY“.
16.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky,“.
17.
V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti obvodných úradov a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany obcami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami,“.
18.
V § 13 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
riadi záchranné práce, ak ich rozsah presahuje územný obvod obvodného úradu; prednosta krajského úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy prednostom obvodných úradov, vedúcim iných štátnych orgánov a starostom obcí vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,“.
19.
V § 13 ods. 1 písm. h) a odseku 2 sa slová „jedného okresu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu“.
20.
V § 13 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečuje jeho precvičenie“.
21.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
koordinuje a kontroluje hospodárenie obvodných úradov s materiálom civilnej ochrany,
n)
analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác.“.
22.
V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode,“.
23.
V § 14 ods. 1 písm. h) a i), § 15 ods. 1 písm. b) až d), § 16 ods. 4, 7, 8, 11 až 13, v nadpise § 31, § 31 ods. 1, 2, 5 a 6 sa slovo „podnikateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „fyzická osoba – podnikateľ“ v príslušnom tvare.
24.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prednosta obvodného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,“.
25.
V § 14 ods. 1 písm. k) sa za slová „civilnej ochrany“ vkladá čiarka a slová „zabezpečuje vybavenie jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom civilnej ochrany“ a vypúšťajú sa slová „a zabezpečuje vybavenie obyvateľstva okresu prostriedkami individuálnej ochrany“.
26.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:
„m)
rozhoduje16a) o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na žiadosť poskytuje jednorazovú peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa tohto zákona, ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia,
n)
určuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom rozsah dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem podnikateľov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,16aa)
o)
analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
„16aa)
§ 18 ods. 1 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
27.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Obvodný úrad riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod obvodného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie krajskému úradu. O vyhlásení mimoriadnej situácie obvodný úrad neodkladne informuje štátne orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky.“.
28.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok, sú povinní
a)
pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť,
b)
poskytovať obvodným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať,
c)
spolupracovať s krajskými úradmi, obvodnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva,
d)
vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú,
e)
zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti a prostriedky varovania,
f)
plánovať a pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom informovať obec, na ktorej území pôsobia,
g)
zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou môžu ohroziť život alebo zdravie,
h)
skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej ochrany a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre potreby územia a prostriedkov individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
i)
poskytnúť pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
j)
precvičiť aspoň raz za tri roky plán ochrany podľa odseku 3.“.
29.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia uvedení v odseku 1 okrem právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí dokumentáciu vypracúvajú podľa osobitných predpisov,18a) vypracúvajú plán ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v rozsahu určenom obvodným úradom, vytvárajú vo svojej pôsobnosti jednotky a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia a podľa rozhodnutia16a) obvodného úradu a zabezpečujú ich akcieschopnosť a prevádzkyschopnosť; pri vzniku mimoriadnej udalosti vyhlasujú režim života a neodkladne o tom informujú obvodný úrad a obec, na ktorej území pôsobia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Napríklad § 10 ods. 1 písm. p) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 ods. 1 zákona č. 261/2002 Z. z., § 6 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 77/2005 Z. z.“.
30.
V § 16 ods. 6 a 8 sa slová „vodohospodárske dielo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vodná stavba“ v príslušnom tvare.
31.
V § 16 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vlastnia alebo prevádzkujú energetické, tepelné, vodárenské, kanalizačné siete alebo sústavy, sú povinní na výzvu krajského úradu, obvodného úradu alebo obce bezodplatne poskytnúť informácie na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva a na výzvu krajského úradu, obvodného úradu alebo obce sa podieľať na vypracúvaní a plnení plánov ochrany obyvateľstva.“.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.
32.
V § 16 ods. 12 sa slová „písm. e), g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. e), h) a i)“.
33.
V § 16 ods. 14 sa slová „podľa odseku 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. g)“.
34.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany vrátane špeciálnych prostriedkov,“.
35.
V § 18 ods. 2 sa slovo „podnikateľov“ nahrádza slovami „fyzických osôb – podnikateľov, samosprávnych krajov“.
36.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ ,ak je to na zistenie a odstránenie jej následkov nevyhnutné,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo technické prostriedky informačného systému civilnej ochrany“.
37.
V § 19 ods. 2 sa za slová „civilnej ochrany“ vkladajú slová „alebo technické prostriedky informačného systému civilnej ochrany“ a za slovo „vykonania“ vkladajú slová „údržby a“.
38.
V § 28 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo „pracovnoprávnych“ nahrádza slovom „osobitných“.
39.
V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Obvodný úrad môže uložiť pokutu do 200 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý zneužije alebo použije zariadenia alebo prostriedky informačného systému civilnej ochrany na iné účely alebo iným spôsobom než ustanovuje tento zákon.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
40.
V § 31 ods. 3 sa slová „v § 16 ods. 1 písm. b), c), d) a h)“ nahrádzajú slovami „v § 16 ods. 1 písm. b), c), d) a i)“.
41.
V § 31 ods. 5 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
42.
V § 31 ods. 7 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
43.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zneužije alebo poškodí zariadenia alebo prostriedky informačného systému civilnej ochrany.“.
44.
V § 36 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok,“.
45.
Slová „lokalizačné a likvidačné“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťajú.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 117/1998 Z. z., zákonom č. 252/2001 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.