569/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

569
ZÁKON
z 8. novembra 2005
o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje alternatívnu službu v čase vojny a vojnového stavu,1) spôsob odopretia výkonu mimoriadnej služby,2) dokumentáciu registrovaných občanov3) a vojakov v zálohe4) povinných vykonať alternatívnu službu, povolávanie registrovaných občanov a vojakov v zálohe povinných vykonať alternatívnu službu a výkon alternatívnej služby.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a)
alternatívna služba je iná služba namiesto mimoriadnej služby,2) ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe (ďalej len „evidovaný občan“) povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby2) z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním5) (ďalej len „vyhlásenie“),
b)
zamestnávateľ je zamestnávateľská organizácia štátu, verejnoprávna inštitúcia, zamestnávateľská organizácia územnej samosprávy, organizácia registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti6) a zamestnávateľská organizácia, ktorá plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu alebo civilnej ochrany obyvateľstva7) v čase vojny a vojnového stavu.
§ 3
Zásada rovnakého zaobchádzania
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým evidovaným občanom povolaným na výkon alternatívnej služby. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov rodinného stavu, politického zmýšľania, náboženského vyznania, viery, rasového pôvodu, národnostného pôvodu, etnického pôvodu alebo majetku uvedené v osobitnom predpise.8)
§ 4
Odopretie výkonu mimoriadnej služby
(1)
Občan môže v stave bezpečnosti9) odoprieť výkon mimoriadnej služby2) vyhlásením
a)
v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo
b)
v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie10a) sa neprihliada.
(3)
Vyhlásenie občana obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého a prechodného pobytu,
e)
povolanie,
f)
dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby.2)
(4)
Vyhlásenie podáva občan na príslušnú územnú vojenskú správu podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „územná vojenská správa“) písomným podaním alebo môže vyhlásenie podpísať priamo pred zamestnancom územnej vojenskej správy.
(5)
Evidovaný občan môže až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu (ďalej len „povolávací rozkaz“) vziať späť vyhlásenie písomným podaním na územnú vojenskú správu alebo podpísať vyhlásenie o späťvzatí priamo pred zamestnancom územnej vojenskej správy.
(6)
Podanie o späťvzatí vyhlásenia obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) a dôvod späťvzatia vyhlásenia.
(7)
Po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada.
(8)
Ak územná vojenská správa rozhodne o nezaradení občana, ktorý podal vyhlásenie do dokumentácie evidovaných občanov, občan môže proti rozhodnutiu podať odvolanie na územnú vojenskú správu.
(9)
Vyhlásenie podľa odseku 1 nemôže podať profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka11) a vojak v zálohe počas zaradenia do aktívnych záloh.12)
§ 5
Dokumentácia evidovaných občanov
(1)
Dokumentáciu evidovaných občanov vedie územná vojenská správa.
(2)
Dokumentácia podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a akademický titul,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
e)
údaj o rodinnom stave,
f)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu manželky, manžela alebo blízkych osôb,12a)
g)
pohlavie a údaje o zdravotnom stave,
h)
záznamy o výkone trestu a o trvaní väzby,
i)
údaje o ukončenom vzdelaní,
j)
údaje o telesnej výške a telesnej hmotnosti,
k)
údaje o podaní vyhlásenia a späťvzatí vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby a záznamy o výkone alternatívnej služby,
l)
údaje o oprávneniach na osobitné činnosti,
m)
záznamy o oslobodení od výkonu alternatívnej služby,
n)
výsledky odvodu a prieskumu zdravotnej spôsobilosti,
o)
údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi,
p)
štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občana, ktorý cestuje do zahraničia na viac ako 90 dní,
q)
štátnu príslušnosť, štát a adresu pobytu, kde sa občan zdržiava, ak ide o občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
r)
údaje o služobnom pomere, ak ide o občana, ktorý bol v služobnom pomere v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a Hasičskom a záchrannom zbore.
(3)
Územná vojenská správa môže požiadať evidovaného občana o doplnenie údajov v dokumentácii uvedenej v odseku 2.
(4)
Súhlas evidovaného občana na spracovanie jeho osobných údajov súvisiacich s výkonom alternatívnej služby vedených v dokumentácii územnej vojenskej správy a zamestnávateľa sa nevyžaduje.13)
(5)
Na vyradenie evidovaného občana z dokumentácie územnej vojenskej správy sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.14)
(6)
Ak občan podá vyhlásenie podľa § 4 ods. 1, územná vojenská správa mu vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho zaradení do dokumentácie.
(7)
Ak evidovaný občan vezme späť vyhlásenie, územná vojenská správa vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho vyradení z dokumentácie evidovaných občanov.
§ 6
Povolávanie na výkon alternatívnej služby
(1)
Ak prezident Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu nariadi povolať evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby, územná vojenská správa ich povolá na jej výkon.
(2)
Územná vojenská správa15) povolá registrovaného občana na výkon alternatívnej služby najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného územnou vojenskou správou podľa osobitného predpisu16) o spôsobilosti vykonávať alternatívnu službu.
(3)
Územná vojenská správa povolá vojaka v zálohe, ktorý podal vyhlásenie na výkon alternatívnej služby najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení vojaka v zálohe do dokumentácie evidovaných občanov.
(4)
Evidovaného občana, ktorý podal vyhlásenie a bol zaradený do dokumentácie občanov, územná vojenská správa povolá na výkon alternatívnej služby k zamestnávateľovi, ktorý plní úlohy v oblasti
a)
zabezpečenia obrany štátu, poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach,17) ak je ohrozený život a zdravie fyzických osôb a majetok právnických osôb alebo fyzických osôb,
b)
poskytovania zdravotnej starostlivosti,
c)
poskytovania sociálnej pomoci,
d)
civilnej ochrany obyvateľstva,
e)
opatrení hospodárskej mobilizácie,
f)
poskytovania služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(5)
Kňazov, diakonov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, absolventov bohosloveckých fakúlt a na ich úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií územná vojenská správa povolá na výkon alternatívnej služby do organizácií registrovaných cirkví a náboženských spoločností v oblasti ich pôsobenia18) alebo k zamestnávateľovi podľa odseku 4.
(6)
Žiadosť o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby predkladá zamestnávateľ podľa odsekov 4 a 5 územnej vojenskej správe v stave bezpečnosti alebo v období krízovej situácie.
(7)
Evidovaného občana na výkon alternatívnej služby povoláva územná vojenská správa povolávacím rozkazom. Povolávací rozkaz sa doručí do vlastných rúk prostredníctvom pošty, obce alebo územnej vojenskej správy.
(8)
Evidovaný občan je povinný dostaviť sa k zamestnávateľovi na miesto a v čase určenom v povolávacom rozkaze.
(9)
Evidovaný občan je povinný územnej vojenskej správe bezodkladne oznámiť dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na výkon alternatívnej služby; dôvody je povinný preukázať originálom dokladu alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Dôvody, ktoré bránia evidovanému občanovi dostaviť sa na výkon alternatívnej služby, sú
a)
dočasná pracovná neschopnosť, pri ktorej zdravotný stav a liečebný režim podľa písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára neumožňuje evidovanému občanovi dostaviť sa na výkon alternatívnej služby,
b)
okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci,
c)
následky mimoriadnej udalosti, ktoré postihli evidovaného občana alebo podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,
d)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
(10)
Evidovaný občan, na ktorého oslobodenie od výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahuje osobitný predpis18a) a ktorému bol doručený povolávací rozkaz na výkon alternatívnej služby, oznámi jeho doručenie svojmu zamestnávateľovi; zamestnávateľ oznámi oslobodenie občana od výkonu alternatívnej služby územnej vojenskej správe prostredníctvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a povolávací rozkaz na výkon alternatívnej služby, ktorý evidovaný občan prevzal, zašle zamestnávateľ ministerstvu.
(11)
Evidovanému občanovi, ktorý nemohol nastúpiť na výkon alternatívnej služby z dôvodov podľa odseku 9, územná vojenská správa rozhodnutím odloží nástup na výkon alternatívnej služby a povolá ho na výkon alternatívnej služby v inom termíne. Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy o odložení nástupu na výkon alternatívnej služby sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.
(12)
Ak evidovaný občan odoprel prevziať povolávací rozkaz, považuje sa povolávací rozkaz za doručený dňom, keď prevzatie odoprel. O tejto skutočnosti musí byť evidovaný občan poučený.
(13)
Ak doručenie povolávacieho rozkazu nebolo úspešné, územná vojenská správa môže požiadať príslušný útvar Policajného zboru o predvedenie občana k zamestnávateľovi určenému v povolávacom rozkaze.
(14)
Na evidovaného občana podľa odseku 10 sa odsek 13 nevzťahuje.
(15)
Povolávací rozkaz oprávňuje evidovaného občana na bezplatnú prepravu mestskou dopravou, miestnou hromadnou dopravou, verejnou pravidelnou autobusovou dopravou19) a verejnou dopravou na dráhe20) z miesta trvalého pobytu na miesto určené v povolávacom rozkaze a späť.
(16)
Proti povolávaciemu rozkazu sa nemožno odvolať; povolávací rozkaz nemožno preskúmať súdom.
(17)
Vzor povolávacieho rozkazu a všeobecné pokyny sú uvedené v prílohe tohto zákona.
§ 7
Preradenie a oslobodenie od výkonu alternatívnej služby
(1)
Územná vojenská správa môže na žiadosť evidovaného občana zo zdravotných, rodinných alebo sociálnych dôvodov preradiť evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi; na preradenie evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi sa primerane použije ustanovenie § 6 ods. 9.
(2)
Územná vojenská správa môže na žiadosť zamestnávateľa preradiť evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.
(3)
Ak územná vojenská správa zistí, že zamestnávateľ závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, rozhodne o preradení občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.
(4)
Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy podľa odsekov 1 až 3 sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.
(5)
Na oslobodenie od povinnosti výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia o oslobodení od výkonu mimoriadnej služby2) podľa zákona o brannej povinnosti.21)
§ 8
Výkon alternatívnej služby
(1)
Výkon alternatívnej služby sa začína prezentáciou evidovaného občana v deň jeho skutočného nástupu k určenému zamestnávateľovi. Pri nástupe je evidovaný občan povinný preukázať svoju totožnosť.22)
(2)
Prezentáciou podľa odseku 1 sa rozumie overenie totožnosti evidovaného občana, odobratie povolávacieho rozkazu a oznámenie o jeho zaradení do pracovnej činnosti.
(3)
Zamestnávateľ určený v povolávacom rozkaze je povinný prijať evidovaného občana na výkon alternatívnej služby a oznámiť územnej vojenskej správe jeho nástup na výkon alternatívnej služby.
(4)
Zamestnávateľ poskytuje evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu
a)
bezplatné ubytovanie na základe jeho žiadosti,
b)
bezplatné stravovanie tri razy denne alebo peňažnú náhradu za neodobratú stravu najmenej v hodnote stravovacej normy vojaka mimoriadnej služby23) a náhradu za neodobratú stravu v dňoch práceneschopnosti a za dni pracovného voľna alebo prekážok v práci,24)
c)
bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné pracovné prostriedky v súlade s osobitným predpisom,25)
d)
odmenu za vykonávanú prácu v sume platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov,26)
e)
náhradu cestovného podľa predložených dokladov za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu alternatívnej služby a späť alebo z miesta ubytovania do miesta výkonu alternatívnej služby a späť, v cene cestovného lístka mestskou a miestnou hromadnou dopravou, verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na dráhe, ak túto prepravu nezabezpečuje vlastnými prostriedkami.
(5)
Ak evidovaný občan odmietne bezplatné ubytovanie alebo prepravu do miesta výkonu alternatívnej služby a späť zamestnávateľom, nárok na náhradu za také ubytovanie alebo prepravu nemá.
(6)
Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje evidovanému občanovi náležitosti podľa odseku 4, patrí peňažná náhrada. Peňažnú náhradu poskytuje územná vojenská správa. Peňažná náhrada je splatná do šiestich mesiacov odo dňa uzavretia mieru alebo skončenia vojnového stavu.
(7)
Za závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana vo výkone alternatívnej služby sa považuje najmä
a)
nenastúpenie na výkon pracovnej činnosti,
b)
odmietnutie výkonu pracovnej činnosti,
c)
požívanie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok27) alebo iných návykových látok počas pracovnej činnosti.
(8)
Za čas, v ktorom evidovaný občan závažným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby, nemá nárok na odmenu a peňažné náležitosti, ktoré by mu inak podľa tohto zákona patrili.
(9)
Zamestnávateľ na účely plnenia povinností podľa tohto zákona vedie evidenciu súvisiacu s výkonom alternatívnej služby a evidenciu dochádzky evidovaného občana vykonávajúceho alternatívnu službu, ktorá je súčasťou evidencie dochádzky jeho ostatných zamestnancov.
(10)
Na základe žiadosti zamestnávateľa územná vojenská správa poskytne zamestnávateľovi o evidovanom občanovi základné údaje súvisiace s výkonom alternatívnej služby na vedenie evidencií podľa odseku 9. Základnými údajmi sú meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu.
(11)
Zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť územnej vojenskej správe zmeny týkajúce sa jeho sídla, právnej formy, názvu a pracoviska a závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana, ktoré nastali počas výkonu alternatívnej služby.
§ 9
Doba výkonu práce
(1)
Na výkon pracovnej činnosti evidovaného občana sa primerane vzťahuje Zákonník práce28) s výnimkou ustanovení
a)
o maximálnej dĺžke pracovného času,
b)
o vzniku nároku na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernej časti,
c)
o dovolenke za odpracované dni,
d)
o dodatkovej dovolenke,
e)
o základnej výmere dovolenky,
f)
o odmeňovaní.
(2)
Na vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok a na základnú výmeru dovolenky evidovaného občana sa primerane vzťahuje zákon o brannej povinnosti.28a)
(3)
Zamestnávateľ môže nariadiť evidovanému občanovi pracovnú pohotovosť, pričom dbá na zachovanie trvania nepretržitého odpočinku.29)
(4)
Evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu možno nariadiť prácu v dňoch pracovného pokoja.30)
§ 10
Povinnosti evidovaného občana pri výkone alternatívnej služby.
(1)
Evidovaný občan je povinný plniť úlohy vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby.
(2)
Evidovaný občan po nastúpení na výkon alternatívnej služby je povinný vykonávať pracovnú činnosť primerane svojej telesnej zdatnosti a svojmu zdravotnému stavu. Evidovaný občan vykonávajúci alternatívnu službu je dočasne prideleným zamestnancom k určenému zamestnávateľovi; je povinný plniť pracovné úlohy a pokyny, ktoré mu vydá zamestnávateľ.
(3)
Na povinnosti evidovaného občana vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.31)
§ 11
Prepustenie z výkonu alternatívnej služby
(1)
Z výkonu alternatívnej služby možno evidovaných občanov prepustiť jednotlivo alebo hromadne, najneskôr do 30 dní po zániku dôvodu povolania na jej výkon, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Z výkonu alternatívnej služby možno v čase vojny a vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky prepustiť evidovaných občanov a súčasne na jej výkon povolať ďalších evidovaných občanov, ak si to dĺžka vojny alebo vojnového stavu vyžaduje.
(3)
Z výkonu alternatívnej služby možno prepustiť evidovaného občana aj na základe rozhodnutia územnej vojenskej správy, ak
a)
sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým vykonať alternatívnu službu,
b)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody,
c)
sa stane jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou a tohto rodinného príslušníka nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci,
d)
ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,
e)
bola u evidovanej občianky zistená ťarchavosť,
f)
nie je voľné pracovné miesto na vykonávanie pracovnej činnosti podľa § 10 ods. 2 a nemožno ho preradiť na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi podľa § 7 ods. 1 až 3.
(4)
Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy o prepustení z výkonu alternatívnej služby podľa odseku 3 sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.
§ 12
Kontrolná činnosť
(1)
ministerstvo, a územné vojenské správy32) kontrolujú v čase vojny a vojnového stavu plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona u zamestnávateľov na miestach výkonu alternatívnej služby; tým nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitných predpisov.33)
(2)
Ministerstvo, a územné vojenské správy sú oprávnené v čase vojny a vojnového stavu vstupovať do objektov a zariadení zamestnávateľa, v ktorých sa vykonáva alternatívna služba, požadovať od zamestnávateľa predloženie potrebných dokladov a informácií o výkone alternatívnej služby, požadovať odstránenie zistených nedostatkov, predloženie správy o prijatých opatreniach a kontrolovať ich plnenie.
§ 13
Priestupky
(1)
Priestupku sa pri výkone alternatívnej služby dopustí evidovaný občan, ktorý úmyselne uvedie neúplný alebo nesprávny údaj, zničí, poškodí alebo zneužije povolávací rozkaz alebo poruší pracovnú povinnosť konaním uvedeným v § 8 ods. 7.
(2)
Na konanie a prerokovanie priestupkov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušná územná vojenská správa, ktorá môže v blokovom konaní ukladať pokuty za priestupky podľa tohto zákona.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť občanovi pokutu do 331 eur a pri opakovanom priestupku až do 1 659 eur.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Výnos z pokút uložených za priestupky je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,34) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 14
Správne delikty
(1)
Územná vojenská správa môže uložiť pokutu zamestnávateľovi, ktorý
a)
neoznámi zmeny týkajúce sa jeho sídla, právnej formy, názvu a pracoviska, ktoré nastali počas výkonu alternatívnej služby,
b)
závažne poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 3 319 eur a pri opakovanom porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona až do výšky 16 596 eur.
(3)
Na konanie a prerokovanie správnych deliktov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušná územná vojenská správa, ktorá môže v blokovom konaní ukladať pokuty za správne delikty podľa tohto zákona.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti územná vojenská správa dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(5)
Pri určení pokuty územná vojenská správa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(6)
Výnos z pokút uložených za správne delikty je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,35) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zodpovednosť evidovaného občana vykonávajúceho alternatívnu službu za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú evidovanému občanovi pri výkone alternatívnej služby sa spravuje Zákonníkom práce.36)
(3)
Evidovaným občanom, ktorí vykonávajú alternatívnu službu, sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa osobitného predpisu.37)
(4)
Ministerstvo koordinuje činnosť územných vojenských správ32) pri organizovaní a zabezpečovaní výkonu alternatívnej služby.
§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)
Odopretie výkonu povinnej vojenskej služby podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za odopretie výkonu mimoriadnej služby2) podľa tohto zákona.
(2)
Občanov, ktorí vykonávajú inú službu namiesto povinnej vojenskej služby, prepustí územná vojenská správa z výkonu inej služby nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(3)
Občanov, ktorí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona odopreli výkon povinnej vojenskej služby podľa doterajších právnych predpisov a nevykonali inú službu namiesto povinnej vojenskej služby a jej výkon im nebol odpustený, sú povinní vykonať alternatívnu službu podľa tohto zákona.
(4)
Občanov, ktorým bol výkon inej služby namiesto povinnej vojenskej služby prerušený, územná vojenská správa vyradí z vojenskej evidencie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(5)
Občanom, ktorí vykonali inú službu namiesto povinnej vojenskej služby podľa doterajších predpisov alebo vykonali jej časť, sa zostatok nevykonanej inej služby odpúšťa; týchto občanov územná vojenská správa vyradí z vojenskej evidencie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(6)
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „civilná služba“, rozumie sa tým „alternatívna služba v čase vojny a vojnového stavu“.
(7)
Nároky, ktoré vznikli z výkonu civilnej služby pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a právne úkony urobené pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predchádzajúcich právnych predpisov; platí to aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2000 Z. z. a zákona č. 216/2003 Z. z.
§ 18
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 569/2005 Z. z.
1)
Čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
2)
§ 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
7)
§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
§ 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
8)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
10)
§ 7 zákona č. 570/2005 Z. z.
11)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 14 zákona č. 570/2005 Z. z.
13)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
15)
§ 15 a 16 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
§ 11 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.).
18a)
§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 6 ods. 3, § 7 ods. 3 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2, 3 a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
21)
§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.
22)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 175 a 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
§ 136 a 137 a § 141 a 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov.
26)
§ 139 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
27)
§ 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 15f ods. 1 a 3 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
29)
§ 92, 93 a § 96 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 94 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
31)
§ 81 a § 148 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
33)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
34)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
36)
§ 177 až 219 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.