569/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

569
ZÁKON
z 8. novembra 2005
o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje alternatívnu službu v čase vojny a vojnového stavu,1) spôsob odopretia výkonu mimoriadnej služby,2) evidenciu registrovaných občanov3) a vojakov v zálohe4) povinných vykonať alternatívnu službu (ďalej len „evidencia občanov“), povolávanie registrovaných občanov a vojakov v zálohe povinných vykonať alternatívnu službu a výkon alternatívnej služby.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a)
alternatívna služba je iná služba namiesto mimoriadnej služby,2) ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe (ďalej len „evidovaný občan“) povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby2) z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním5) (ďalej len „vyhlásenie“),
b)
zamestnávateľ je zamestnávateľská organizácia štátu, verejnoprávna inštitúcia, zamestnávateľská organizácia územnej samosprávy, organizácia registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti6) a zamestnávateľská organizácia, ktorá plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu alebo civilnej ochrany obyvateľstva7) v čase vojny a vojnového stavu.
§ 3
Zásada rovnakého zaobchádzania
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým evidovaným občanom povolaným na výkon alternatívnej služby. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov rodinného stavu, politického zmýšľania, náboženského vyznania, viery, rasového pôvodu, národnostného pôvodu, etnického pôvodu alebo majetku uvedené v osobitnom predpise.8)
§ 4
Odopretie výkonu mimoriadnej služby
(1)
Evidovaný občan môže v stave bezpečnosti9) odoprieť výkon mimoriadnej služby2) vyhlásením
a)
v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo
b)
v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v čase vojny a vojnového stavu sa neprihliada.
(3)
Vyhlásenie evidovaného občana obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého a prechodného pobytu,
e)
povolanie,
f)
dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby.2)
(4)
Vyhlásenie podáva evidovaný občan na príslušnú územnú vojenskú správu podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „územná vojenská správa“).
(5)
Evidovaný občan môže až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu (ďalej len „povolávací rozkaz“) vziať späť vyhlásenie písomným podaním na územnú vojenskú správu alebo podpísať vyhlásenie o späťvzatí priamo pred zamestnancom územnej vojenskej správy.
(6)
Podanie o späťvzatí vyhlásenia obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) a dôvod späťvzatia vyhlásenia.
(7)
Po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada.
(8)
Ak územná vojenská správa rozhodne o nezaradení evidovaného občana, ktorý podal vyhlásenie do dokumentácie evidovaných občanov, evidovaný občan môže proti rozhodnutiu podať odvolanie na územnú vojenskú správu.
(9)
Vyhlásenie podľa odseku 1 nemôže podať profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka11) a vojak v zálohe počas zaradenia do aktívnych záloh.12)
§ 5
Dokumentácia evidovaných občanov
(1)
Dokumentáciu evidovaných občanov vedie územná vojenská správa.
(2)
Dokumentácia podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu miesta trvalého a prechodného pobytu, údaj o štátnom občianstve, údaje o zdravotnom stave, vzdelaní, záznam o výkone trestu, záznam o výkone väzby a záznam o priebehu vojenskej služby alebo inej služby namiesto povinnej vojenskej služby.
(3)
Územná vojenská správa môže požiadať evidovaného občana o doplnenie údajov v dokumentácii uvedenej v odseku 2.
(4)
Súhlas evidovaného občana na spracovanie jeho osobných údajov súvisiacich s výkonom alternatívnej služby vedených v dokumentácii územnej vojenskej správy a zamestnávateľa sa nevyžaduje.13)
(5)
Na vyradenie evidovaného občana z dokumentácie územnej vojenskej správy sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.14)
(6)
Ak evidovaný občan podá vyhlásenie podľa § 4 ods. 1, územná vojenská správa mu vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho zaradení do dokumentácie.
(7)
Ak evidovaný občan vezme späť vyhlásenie, územná vojenská správa mu vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho zaradení do dokumentácie evidovaných občanov povinných vykonať mimoriadnu službu.2)
§ 6
Povolávanie na výkon alternatívnej služby
(1)
Ak prezident Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu nariadi povolať evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby, územná vojenská správa ich povolá na jej výkon.
(2)
Územná vojenská správa15) povolá registrovaného občana na výkon alternatívnej služby najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného územnou vojenskou správou podľa osobitného predpisu16) o spôsobilosti vykonávať alternatívnu službu.
(3)
Územná vojenská správa povolá vojaka v zálohe, ktorý podal vyhlásenie na výkon alternatívnej služby najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení vojaka v zálohe do dokumentácie evidovaných občanov.
(4)
Evidovaného občana, ktorý podal vyhlásenie a bol zaradený do dokumentácie občanov, územná vojenská správa povolá na výkon alternatívnej služby k zamestnávateľovi, ktorý plní úlohy v oblasti
a)
poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach,17) ak je ohrozený život a zdravie fyzických osôb a majetok právnických osôb alebo fyzických osôb,
b)
poskytovania zdravotnej starostlivosti,
c)
poskytovania sociálnej pomoci,
d)
civilnej ochrany obyvateľstva,
e)
opatrení hospodárskej mobilizácie,
f)
poskytovania služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(5)
Kňazov, diakonov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, absolventov bohosloveckých fakúlt a na ich úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií územná vojenská správa povolá na výkon alternatívnej služby do organizácií registrovaných cirkví a náboženských spoločností v oblasti ich pôsobenia18) alebo k zamestnávateľovi podľa odseku 4.
(6)
Žiadosť o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby predkladá zamestnávateľ podľa odsekov 4 a 5 územnej vojenskej správe v stave bezpečnosti alebo v čase vojny a vojnového stavu.
(7)
Evidovaného občana na výkon alternatívnej služby povoláva územná vojenská správa povolávacím rozkazom. Povolávací rozkaz sa doručí do vlastných rúk prostredníctvom pošty, obce alebo územnej vojenskej správy.
(8)
Evidovaný občan je povinný dostaviť sa k zamestnávateľovi na miesto a v čase určenom v povolávacom rozkaze.
(9)
Evidovaný občan je povinný územnej vojenskej správe bezodkladne oznámiť dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na výkon alternatívnej služby; dôvody je povinný preukázať originálom dokladu alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Dôvody, ktoré bránia evidovanému občanovi dostaviť sa na výkon alternatívnej služby, sú
a)
dočasná pracovná neschopnosť, pri ktorej zdravotný stav a liečebný režim podľa písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára neumožňuje evidovanému občanovi dostaviť sa na výkon alternatívnej služby,
b)
okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci,
c)
následky mimoriadnej udalosti, ktoré postihli evidovaného občana alebo podstatne ovplyvnia život jeho rodiny.
(10)
Evidovanému občanovi, ktorý nemohol nastúpiť na výkon alternatívnej služby z dôvodov podľa odseku 9, územná vojenská správa rozhodnutím odloží nástup na výkon alternatívnej služby a povolá ho na výkon alternatívnej služby v inom termíne.
(11)
Ak evidovaný občan odoprel prevziať povolávací rozkaz, považuje sa povolávací rozkaz za doručený dňom, keď prevzatie odoprel. O tejto skutočnosti musí byť evidovaný občan poučený.
(12)
Ak doručenie povolávacieho rozkazu nebolo úspešné, územná vojenská správa môže požiadať príslušný útvar Policajného zboru o predvedenie občana k zamestnávateľovi určenému v povolávacom rozkaze.
(13)
Povolávací rozkaz oprávňuje evidovaného občana na bezplatnú prepravu mestskou dopravou, miestnou hromadnou dopravou, verejnou pravidelnou autobusovou dopravou19) a verejnou dopravou na dráhe20) z miesta trvalého pobytu na miesto určené v povolávacom rozkaze a späť.
(14)
Proti povolávaciemu rozkazu sa nemožno odvolať; povolávací rozkaz nemožno preskúmať súdom.
(15)
Vzor povolávacieho rozkazu a všeobecné pokyny sú uvedené v prílohe tohto zákona.
§ 7
Odklad, prerušenie, preradenie a oslobodenie od výkonu alternatívnej služby
(1)
Územná vojenská správa môže na žiadosť evidovaného občana zo zdravotných, rodinných, študijných alebo sociálnych dôvodov povoliť odklad nástupu na výkon alternatívnej služby, prerušiť jej výkon alebo evidovaného občana preradiť na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi; na odklad, prerušenie a preradenie evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi sa primerane použije ustanovenie § 6 ods. 9.
(2)
Územná vojenská správa povolí evidovanému občanovi odklad nástupu na výkon alternatívnej služby alebo jej výkon preruší na čas trvania väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
(3)
Územná vojenská správa môže na žiadosť zamestnávateľa výkon alternatívnej služby evidovanému občanovi prerušiť alebo ho preradiť na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.
(4)
Ak územná vojenská správa zistí, že zamestnávateľ závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, rozhodne o prerušení výkonu alternatívnej služby alebo o preradení občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.
(5)
Ak sa evidovaný občan zo zdravotných dôvodov stal počas výkonu alternatívnej služby dočasne neschopným na jej výkon, môže územná vojenská správa na návrh ošetrujúceho lekára výkon alternatívnej služby prerušiť.
(6)
Na oslobodenie od povinnosti výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia o oslobodení od výkonu mimoriadnej služby2) podľa osobitného predpisu.21)
§ 8
Výkon alternatívnej služby
(1)
Výkon alternatívnej služby sa začína prezentáciou evidovaného občana v deň jeho skutočného nástupu k určenému zamestnávateľovi. Pri nástupe je evidovaný občan povinný preukázať svoju totožnosť.22)
(2)
Prezentáciou podľa odseku 1 sa rozumie overenie totožnosti evidovaného občana, odobratie povolávacieho rozkazu a oznámenie o jeho zaradení do pracovnej činnosti.
(3)
Zamestnávateľ určený v povolávacom rozkaze je povinný prijať evidovaného občana na výkon alternatívnej služby a oznámiť územnej vojenskej správe jeho nástup na výkon alternatívnej služby.
(4)
Zamestnávateľ poskytuje evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu
a)
bezplatné ubytovanie na základe jeho žiadosti,
b)
bezplatné stravovanie tri razy denne alebo peňažnú náhradu za neodobratú stravu najmenej v hodnote stravovacej normy vojaka mimoriadnej služby23) a náhradu za neodobratú stravu v dňoch práceneschopnosti a za dni pracovného voľna alebo prekážok v práci,24)
c)
bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné pracovné prostriedky v súlade s osobitným predpisom,25)
d)
odmenu za vykonávanú pracovnú činnosť podľa osobitného predpisu26) (ďalej len „odmena“) vo výške porovnateľnej s odmenou zamestnancov vykonávajúcich rovnakú prácu,
e)
náhradu cestovného podľa predložených dokladov za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu alternatívnej služby a späť alebo z miesta ubytovania do miesta výkonu alternatívnej služby a späť, podľa tarify Slovenskej autobusovej dopravy alebo Železníc Slovenskej republiky, ak túto prepravu nezabezpečuje vlastnými prostriedkami.
(5)
Ak evidovaný občan odmietne bezplatné ubytovanie alebo prepravu do miesta výkonu alternatívnej služby a späť zamestnávateľom, nárok na náhradu za také ubytovanie alebo prepravu nemá.
(6)
Náklady zamestnávateľa súvisiace s výkonom alternatívnej služby uhrádza územná vojenská správa.
(7)
Za závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana vo výkone alternatívnej služby sa považuje najmä
a)
nenastúpenie na výkon pracovnej činnosti,
b)
odmietnutie výkonu pracovnej činnosti,
c)
požívanie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok27) alebo iných návykových látok počas pracovnej činnosti.
(8)
Za čas, v ktorom evidovaný občan závažným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby, nemá nárok na odmenu a peňažné náležitosti, ktoré by mu inak podľa tohto zákona patrili.
(9)
Zamestnávateľ na účely plnenia povinností podľa tohto zákona vedie evidenciu súvisiacu s výkonom alternatívnej služby a evidenciu dochádzky evidovaného občana vykonávajúceho alternatívnu službu, ktorá je súčasťou evidencie dochádzky jeho ostatných zamestnancov.
(10)
Na základe žiadosti zamestnávateľa územná vojenská správa poskytne zamestnávateľovi o evidovanom občanovi základné údaje súvisiace s výkonom alternatívnej služby na vedenie evidencií podľa odseku 9. Základnými údajmi sú meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu.
§ 9
Doba výkonu práce
(1)
Na výkon pracovnej činnosti evidovaného občana sa primerane vzťahuje Zákonník práce28) s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a o dovolenke.
(2)
Zamestnávateľ môže nariadiť evidovanému občanovi pracovnú pohotovosť, pričom dbá na zachovanie trvania nepretržitého odpočinku.29)
(3)
Evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu možno nariadiť prácu v dňoch pracovného pokoja.30)
§ 10
Povinnosti evidovaného občana pri výkone alternatívnej služby.
(1)
Evidovaný občan je povinný plniť úlohy vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby.
(2)
Evidovaný občan po nastúpení na výkon alternatívnej služby je povinný vykonávať fyzické práce primerane svojej telesnej zdatnosti a svojmu zdravotnému stavu. Evidovaný občan vykonávajúci alternatívnu službu je dočasne prideleným zamestnancom k určenému zamestnávateľovi; je povinný plniť pracovné úlohy a pokyny, ktoré mu vydá zamestnávateľ.
(3)
Na povinnosti evidovaného občana vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.31)
§ 11
Prepustenie z výkonu alternatívnej služby
(1)
Z výkonu alternatívnej služby možno evidovaných občanov prepustiť jednotlivo alebo hromadne, najneskôr do 30 dní po zániku dôvodu povolania na jej výkon, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Z výkonu alternatívnej služby možno v čase vojny a vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky prepustiť evidovaných občanov a súčasne na jej výkon povolať ďalších evidovaných občanov, ak si to dĺžka vojny alebo vojnového stavu vyžaduje.
(3)
Evidovanému občanovi, ktorý vykonáva alternatívnu službu v roku, v ktorom mu zaniká branná povinnosť, sa výkon alternatívnej služby predlžuje až do termínu prepustenia z výkonu alternatívnej služby.
(4)
Z výkonu alternatívnej služby sa na základe rozhodnutia územnej vojenskej správy predčasne prepustí evidovaný občan, ak
a)
je zo zdravotných dôvodov nespôsobilý vykonávať alternatívnu službu,
b)
bol vzatý do väzby,
c)
má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody,
d)
ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,
e)
sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci.
§ 12
Kontrolná činnosť
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Vyššia vojenská správa a územné vojenské správy32) kontrolujú v čase vojny a vojnového stavu plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona u zamestnávateľov na miestach výkonu alternatívnej služby; tým nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitných predpisov.33)
(2)
Ministerstvo, Vyššia vojenská správa a územné vojenské správy sú oprávnené v čase vojny a vojnového stavu vstupovať do objektov a zariadení zamestnávateľa, v ktorých sa vykonáva alternatívna služba, požadovať od zamestnávateľa predloženie potrebných dokladov a informácií o výkone alternatívnej služby, požadovať odstránenie zistených nedostatkov, predloženie správy o prijatých opatreniach a kontrolovať ich plnenie.
§ 13
Priestupky
(1)
Priestupku sa pri výkone alternatívnej služby dopustí evidovaný občan, ktorý úmyselne uvedie neúplný alebo nesprávny údaj, zničí, poškodí alebo zneužije povolávací rozkaz alebo poruší pracovnú povinnosť konaním uvedeným v § 8 ods. 7.
(2)
Na konanie a prerokovanie priestupkov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušná územná vojenská správa, ktorá môže v blokovom konaní ukladať pokuty za priestupky podľa tohto zákona.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť občanovi pokutu do 10 000 Sk a pri opakovanom priestupku až do 50 000 Sk.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Výnos z pokút uložených za priestupky je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,34) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 14
Správne delikty
(1)
Územná vojenská správa môže uložiť pokutu zamestnávateľovi, ktorý
a)
neoznámi zmeny týkajúce sa jeho sídla, právnej formy, názvu a pracoviska, ktoré nastali počas výkonu alternatívnej služby,
b)
závažne poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 100 000 Sk a pri opakovanom porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona až do výšky 500 000 Sk.
(3)
Na konanie a prerokovanie správnych deliktov v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušná územná vojenská správa, ktorá môže v blokovom konaní ukladať pokuty za správne delikty podľa tohto zákona.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti územná vojenská správa dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(5)
Pri určení pokuty územná vojenská správa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(6)
Výnos z pokút uložených za správne delikty je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,35) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zodpovednosť evidovaného občana vykonávajúceho alternatívnu službu za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú evidovanému občanovi pri výkone alternatívnej služby sa spravuje Zákonníkom práce.36)
(3)
Evidovaným občanom, ktorí vykonávajú alternatívnu službu, sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa osobitného predpisu.37)
(4)
Ministerstvo koordinuje činnosť Vyššej vojenskej správy a územných vojenských správ32) pri organizovaní a zabezpečovaní výkonu alternatívnej služby.
§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)
Odopretie výkonu povinnej vojenskej služby podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za odopretie výkonu mimoriadnej služby2) podľa tohto zákona.
(2)
Občanov, ktorí vykonávajú inú službu namiesto povinnej vojenskej služby, prepustí územná vojenská správa z výkonu inej služby nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(3)
Občanov, ktorí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona odopreli výkon povinnej vojenskej služby podľa doterajších právnych predpisov a nevykonali inú službu namiesto povinnej vojenskej služby a jej výkon im nebol odpustený, sú povinní vykonať alternatívnu službu podľa tohto zákona.
(4)
Občanov, ktorým bol výkon inej služby namiesto povinnej vojenskej služby prerušený, územná vojenská správa vyradí z vojenskej evidencie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(5)
Občanom, ktorí vykonali inú službu namiesto povinnej vojenskej služby podľa doterajších predpisov alebo vykonali jej časť, sa zostatok nevykonanej inej služby odpúšťa; týchto občanov územná vojenská správa vyradí z vojenskej evidencie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(6)
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „civilná služba“, rozumie sa tým „alternatívna služba v čase vojny a vojnového stavu“.
(7)
Nároky, ktoré vznikli z výkonu civilnej služby pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a právne úkony urobené pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predchádzajúcich právnych predpisov; platí to aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2000 Z. z. a zákona č. 216/2003 Z. z.
§ 18
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 569/2005 Z. z.
1)
Čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
2)
§ 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
7)
§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
§ 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
8)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
10)
§ 7 zákona č. 570/2005 Z. z.
11)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 14 zákona č. 570/2005 Z. z.
13)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
15)
§ 15 a 16 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
§ 11 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.).
19)
§ 6 ods. 3, § 7 ods. 3 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2, 3 a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
21)
§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.
22)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 175 a 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
§ 136 a 137 a § 141 a 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov.
26)
Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 92, 93 a § 96 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 94 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
31)
§ 81 a § 148 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
33)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
34)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
36)
§ 177 až 219 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.