571/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

571
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 3 ods. 2 a § 17 ods. 1 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 393/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 28 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 28 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 4 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
5.
V § 4 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 5 nahrádza odkazom 4 a poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
6.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť podľa osobitného predpisu6) kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 20 ods. 3 a 6 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 40 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 5 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „do 31. mája“.
10.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
11.
V prílohe č. 1 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 13 nahrádza označením 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).“.
12.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 10 nahrádza označením 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 40 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z.“.
13.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 14 nahrádza označením 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 4 ods. 6 až 18 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z.“.
14.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 15 nahrádza označením 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 40 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
15.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 16 nahrádza označením 1.
16.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 17 nahrádza označením 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z.“.
17.
V prílohe č. 2 tabuľka č. 3 znie:
„Tabuľka č. 3: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí užívajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby majúce pôvod na území Slovenskej republiky
Trieda
AaB
EQ
prekro-
čená
EL
dodr-
žaný
Trieda
A4)
EL
prekro-
čený
Údaje
nezis-
tené
(§ 5
ods. 2)
Trieda
B2)
Rok KK Ko KELD Kelp Keln KELB
2001 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2002 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2003 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2004 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2005 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2006 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2007 0,65 3,0 1,0 4,0 1,5 1,35
2008 0,70 3,0 1,0 4,0 1,5 1,40
2009 0,75 3,0 1,0 4,0 1,5 1,45
2010 0,80 3,0 1,0 4,0 1,5 1,50
2011 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 -
a ne-
skôr".
Čl. III
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „(§ 45)” nahrádzajú slovami „(§ 54) a”.
2.
V § 18 ods. 12 sa slová „R10” nahrádzajú slovami „R12”.
3.
V § 19 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie,”.
4.
V § 19 ods. 3 písm. e) sa za slová „dopravných zariadení” vkladá čiarka a slová „z kanalizačných poklopov, krytov kanalizačných vpustí, zvodidiel,”.
5.
V § 19 ods. 7 sa za slová „uvedeného v § 43” vkladajú slová „a 54a”.
6.
V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Nebezpečný odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike. Ak zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej republike nie je možné, zhodnotí sa prednostne v niektorom z členských štátov Európskej únie.”.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.“.
7.
V § 49 ods. 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať”.
8.
V § 51 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ak si nechce staré vozidlo ponechať,”.
9.
V § 51 odsek 3 znie:
„(3)
Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný
a)
zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
b)
umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.“.
10.
V § 51 ods. 4 sa slová „podľa odseku 3 písm. b)” nahrádzajú slovami „podľa odseku 3 písm. a)”.
11.
V § 51 odsek 8 znie:
„(8)
Ak držiteľ nadobudne staré vozidlo kúpou alebo darovaním, alebo dedením, prechádzajú na neho spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 3 písm. a) a b).“.
12.
V § 51 ods. 8 sa nad slovami „evidencie vozidiel” vypúšťa odkaz 64 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 64.
13.
V § 54 ods. 3 sa slovo „prepravia” nahrádza slovom „prepraví”.
14.
V § 54b ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a údaj, či bolo elektrozariadenie uvedené na trh pred alebo po 13. auguste 2005”.
15.
V § 54b ods. 1 písm. e) sa slovo „a” nahrádza slovom „alebo” a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri súbežnom splnení povinnosti podľa písmena i),”.
16.
§ 54d sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
zabezpečiť minimálne dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu z domácností a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok [§ 54b ods. 1 písm. i)].“.
17.
V § 54h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V prípade, ak výrobca elektrozariadení, ktorý si mal plniť povinnosti podľa § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne a výrobca svetelných zdrojov, ktorý si mal plniť povinnosti podľa § 54g ods. 1 individuálne tieto nesplnil, stráca nárok na vrátenie záruky; záruka je príjmom Environmentálneho fondu.35)”.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
18.
V § 54i odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad nebude elektroodpadom z domácností, je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za celé množstvo elektrozariadení. Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností, je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia v prípade, ak nesplní ustanovený limit [§ 54b ods. 1 písm. i)] za celé množstvo elektrozariadení. Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností, a ktorý splní ustanovený limit [§ 54b ods. 1 písm. i)], do Recyklačného fondu za elektrozariadenia neplatí. Príspevok podľa tohto odseku sa platí podľa § 56 ods. 1 za kalendárny štvrťrok.“.
19.
V § 56 ods. 3 sa slová „[§ 7 ods. 1 písm. c)] zabezpečil ich zhodnotenie” nahrádzajú slovami „[§ 7 ods. 1 písm. c), h) a r)] zhodnotil niektorou z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 2”.
20.
V § 58 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
21.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
22.
V § 64 odsek 1 znie:
„(1)
Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslušnej komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí uzatvoriť. Tento nárok sa netýka elektroodpadu pochádzajúceho z domácností.“.
23.
V § 64 ods. 2 sa slová „§ 56 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 4 a 8”.
24.
V § 68 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g), r) a s).
25.
V § 68 ods. 3 písm. o) sa za slovo „umiestnené” vkladá čiarka a slová „spôsob označovania kontaminovaných zariadení,”.
26.
§ 69 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
je v rámci cezhraničnej prepravy odpadu oprávnená vykonávať kontroly na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu a na hraničných priechodoch. Je tiež oprávnená vykonávať kontrolu dokladov podľa osobitných predpisov45) a podľa tohto zákona, fyzickú kontrolu odpadu a odoberať a analyzovať vzorky.“.
27.
V § 71 písmeno d) znie:
„d)
vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel a odpadu z elektrozariadení podľa § 7 ods. 1 písm. l) a r),“.
28.
V § 71 písm. f) prvom bode sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 6 písm. b),” a „§ 47 ods. 6 písm. b),”.
29.
V § 71 písm. f) treťom bode sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 5 písm. b),” a „§ 47 ods. 5 písm. b),”.
30.
V § 78 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 4,” a „§ 47 ods. 4,”.
31.
V § 78 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 5 písm. b), § 45 ods. 6 písm. b),” a „§ 47 ods. 5 písm. b), § 47 ods. 6 písm. b),”.
32.
V § 78 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 5 písm. a), § 45 ods. 6 písm. a),” a „§ 47 ods. 5 písm. a), § 47 ods. 6 písm. a),”.
33.
V § 78 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 4,” a „§ 47 ods. 4,”.
34.
V § 78 ods. 2 písmeno zh) znie:
„zh)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g.“.
35.
V § 78 ods. 2 písm. zn) sa na konci pripájajú tieto slová: „a m)”.
36.
V § 78 ods. 3 písm. a) sa slová „nedovolenú prepravu” nahrádzajú slovami „nezákonnú cezhraničnú prepravu”.
37.
V § 78 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 1,” a „§ 47 ods. 1,”.
38.
V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poruší povinnosti ustanovené osobitnými predpismi45) pre cezhraničnú prepravu odpadu, neplní podmienky stanovené ministerstvom v rozhodnutí o cezhraničnej preprave odpadu.“.
39.
V § 80 ods. 1 písmeno r) znie:
„r)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g,“.
40.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
(24) Spracovateľ elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. d), je povinný splniť podmienky podľa § 54d písm. m) do 31. marca 2006, v opačnom prípade jeho autorizácia na spracovanie elektroodpadu stráca platnosť.”.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.