571/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

571
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“ nahrádza citáciou „§ 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 18 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
3.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na domáci trh organické rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel, ktoré sú určené na použitie v zariadeniach a pri činnostiach podľa vykonávacieho predpisu, ktorým sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (ďalej len „výrobok”) [§ 41 ods. 1 písm. a)], je povinný vypracovať technickú dokumentáciu.
(5)
Technická dokumentácia obsahuje tieto údaje:
a)
hustotu výrobku v g.cm-3,
b)
obsah organických rozpúšťadiel vyjadrený hmotnostným zlomkom kg.kg-1 výrobku,
c)
obsah celkového organického uhlíka v organických rozpúšťadlách vo výrobku vyjadrený hmotnostným zlomkom v kg.kg-1 výrobku,
d)
obsah neprchavých látok (sušiny) vo výrobku vyjadrený ako percento hmotnosti z celkovej hmotnosti výrobku.
(6)
Podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na domáci trh farby, laky a výrobky na povrchovú úpravu vozidiel s obsahom organických rozpúšťadiel podľa vykonávacieho predpisu (ďalej len „regulovaný výrobok”) [§ 41 ods. 1 písm. o)], ak spĺňajú hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a ich obaly sú označené podľa tohto vykonávacieho predpisu; to sa nevzťahuje na výrobky povolené podľa § 33 ods. 3 písm. u).
(7)
Nemožno zakázať, obmedziť alebo zabrániť výrobe regulovaných výrobkov a ich dovozu na domáci trh, ak spĺňajú požiadavky podľa vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. o)].
(8)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na domáci trh regulované výrobky, je povinný viesť evidenciu o množstve predaných regulovaných výrobkov a ich kvalite a každoročne tieto údaje predkladať inšpekcii do 15. februára za predchádzajúci rok; osobitne vedie a predkladá evidenciu regulovaných výrobkov povolených podľa § 33 ods. 3 písm. u) a výrobkov, ktoré sú určené výlučne na použitie v zariadeniach alebo pri činnostiach podľa vykonávacieho predpisu, ktorým sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá [§ 41 ods. 1 písm. a)].“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 17 a 24 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).“ nahrádza citáciou „§ 21 a 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Zákon č. 184/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 364/2004 Z. z.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
8.
V § 29 sa písmeno o) dopĺňa piatym až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„5.
zabezpečení požiadaviek na obmedzovanie emisií organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,
6.
prijatých právnych predpisoch, ktoré ustanovujú sankcie za porušovanie ustanovení § 18 ods. 6 až 8,
7.
výsledkoch programu monitorovania podľa § 31 ods. 8 písm. d),
8.
druhoch a množstvách regulovaných výrobkov povolených podľa § 33 ods. 3 písm. u),“.
9.
§ 29 sa dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
oznámi Európskej komisii znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa zabezpečujú požiadavky na regulované výrobky, a predloží tabuľky zhody,
s)
oznámi Európskej komisii orgán zodpovedný za plnenie povinností podľa písmena o) piateho až ôsmeho bodu a písmena p), § 31 ods. 2 písm. k), § 31 ods. 8 písm. d) a § 33 ods. 3 písm. u).“.
10.
V § 31 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
plnenie povinnosti podnikateľa pri uvádzaní údajov podľa § 18 ods. 5, kvalitu regulovaných výrobkov a označovanie ich obalov podľa § 18 ods. 6, vedenie evidencie a predkladanie údajov podľa § 18 ods. 8; na účely kontroly kvality odoberá potrebné množstvo výrobkov, ktoré kontrolovaný subjekt poskytne bezodplatne, a zabezpečuje ich analýzy.“.
11.
V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vypracúva program monitorovania, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. o)].“.
12.
V § 33 sa odsek 3 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v § 18 ods. 6.“.
13.
V § 34 ods. 1 písm. h ) sa slová „(§ 38 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 38 ods. 10)“.
14.
V § 38 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Pokutu od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk uloží inšpekcia podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na domáci trh regulované výrobky, ak poruší povinnosti o požiadavkách na hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín ustanovené v § 18 ods. 6.
(9)
Pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk uloží inšpekcia podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na domáci trh výrobky, ak poruší povinnosti o uvádzaní údajov v technickej dokumentácii výrobkov ustanovené v § 18 ods. 4, povinnosti o označovaní obalov ustanovené v § 18 ods. 6 alebo povinnosti o vedení evidencie a poskytovaní údajov ustanovené v § 18 ods. 8.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 13.
15.
V § 38 ods. 10 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „krajský úrad životného prostredia alebo obec môžu“.
16.
V § 38 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 2 písm. b) a c) a odseku 3 písm. b), obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží podnikateľovi pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 2 a 3.
(12)
Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 8 a 9, inšpekcia uloží podnikateľovi pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 8 a 9.“.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 13 až 15.
17.
V § 40 ods. 9 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie, alebo ak také nie je, povolenie na ich užívanie do 30. júna 1987, v ktorých sa užíva hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby majúce pôvod na území Slovenskej republiky, znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B do 31. decembra 2010.“.
18.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
㤠41a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
19.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 478/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Ú. v. EÚ L 085, 29. 3. 1999).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 30. apríla 2004 o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004).“.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 3 ods. 2 a § 17 ods. 1 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 393/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 28 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 28 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 4 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
5.
V § 4 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 5 nahrádza odkazom 4 a poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
6.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť podľa osobitného predpisu6) kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 20 ods. 3 a 6 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 40 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 5 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „do 31. mája“.
10.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
11.
V prílohe č. 1 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 13 nahrádza označením 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).“.
12.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 10 nahrádza označením 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 40 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z.“.
13.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 14 nahrádza označením 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 4 ods. 6 až 18 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z.“.
14.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 15 nahrádza označením 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 40 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.
15.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 16 nahrádza označením 1.
16.
V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 17 nahrádza označením 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z.“.
17.
V prílohe č. 2 tabuľka č. 3 znie:
„Tabuľka č. 3: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí užívajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby majúce pôvod na území Slovenskej republiky
Trieda
AaB
EQ
prekro-
čená
EL
dodr-
žaný
Trieda
A4)
EL
prekro-
čený
Údaje
nezis-
tené
(§ 5
ods. 2)
Trieda
B2)
Rok KK Ko KELD Kelp Keln KELB
2001 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2002 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2003 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2004 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2005 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2006 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2007 0,65 3,0 1,0 4,0 1,5 1,35
2008 0,70 3,0 1,0 4,0 1,5 1,40
2009 0,75 3,0 1,0 4,0 1,5 1,45
2010 0,80 3,0 1,0 4,0 1,5 1,50
2011 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 -
a ne-
skôr".
Čl. III
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „(§ 45)” nahrádzajú slovami „(§ 54) a”.
2.
V § 18 ods. 12 sa slová „R10” nahrádzajú slovami „R12”.
3.
V § 19 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie,”.
4.
V § 19 ods. 3 písm. e) sa za slová „dopravných zariadení” vkladá čiarka a slová „z kanalizačných poklopov, krytov kanalizačných vpustí, zvodidiel,”.
5.
V § 19 ods. 7 sa za slová „uvedeného v § 43” vkladajú slová „a 54a”.
6.
V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Nebezpečný odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike. Ak zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej republike nie je možné, zhodnotí sa prednostne v niektorom z členských štátov Európskej únie.”.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.“.
7.
V § 49 ods. 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať”.
8.
V § 51 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ak si nechce staré vozidlo ponechať,”.
9.
V § 51 odsek 3 znie:
„(3)
Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný
a)
zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
b)
umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.“.
10.
V § 51 ods. 4 sa slová „podľa odseku 3 písm. b)” nahrádzajú slovami „podľa odseku 3 písm. a)”.
11.
V § 51 odsek 8 znie:
„(8)
Ak držiteľ nadobudne staré vozidlo kúpou alebo darovaním, alebo dedením, prechádzajú na neho spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 3 písm. a) a b).“.
12.
V § 51 ods. 8 sa nad slovami „evidencie vozidiel” vypúšťa odkaz 64 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 64.
13.
V § 54 ods. 3 sa slovo „prepravia” nahrádza slovom „prepraví”.
14.
V § 54b ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a údaj, či bolo elektrozariadenie uvedené na trh pred alebo po 13. auguste 2005”.
15.
V § 54b ods. 1 písm. e) sa slovo „a” nahrádza slovom „alebo” a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri súbežnom splnení povinnosti podľa písmena i),”.
16.
§ 54d sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
zabezpečiť minimálne dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu z domácností a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok [§ 54b ods. 1 písm. i)].“.
17.
V § 54h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V prípade, ak výrobca elektrozariadení, ktorý si mal plniť povinnosti podľa § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne a výrobca svetelných zdrojov, ktorý si mal plniť povinnosti podľa § 54g ods. 1 individuálne tieto nesplnil, stráca nárok na vrátenie záruky; záruka je príjmom Environmentálneho fondu.35)”.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
18.
V § 54i odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad nebude elektroodpadom z domácností, je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za celé množstvo elektrozariadení. Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností, je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia v prípade, ak nesplní ustanovený limit [§ 54b ods. 1 písm. i)] za celé množstvo elektrozariadení. Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností, a ktorý splní ustanovený limit [§ 54b ods. 1 písm. i)], do Recyklačného fondu za elektrozariadenia neplatí. Príspevok podľa tohto odseku sa platí podľa § 56 ods. 1 za kalendárny štvrťrok.“.
19.
V § 56 ods. 3 sa slová „[§ 7 ods. 1 písm. c)] zabezpečil ich zhodnotenie” nahrádzajú slovami „[§ 7 ods. 1 písm. c), h) a r)] zhodnotil niektorou z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 2”.
20.
V § 58 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
21.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
22.
V § 64 odsek 1 znie:
„(1)
Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslušnej komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí uzatvoriť. Tento nárok sa netýka elektroodpadu pochádzajúceho z domácností.“.
23.
V § 64 ods. 2 sa slová „§ 56 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 4 a 8”.
24.
V § 68 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g), r) a s).
25.
V § 68 ods. 3 písm. o) sa za slovo „umiestnené” vkladá čiarka a slová „spôsob označovania kontaminovaných zariadení,”.
26.
§ 69 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
je v rámci cezhraničnej prepravy odpadu oprávnená vykonávať kontroly na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu a na hraničných priechodoch. Je tiež oprávnená vykonávať kontrolu dokladov podľa osobitných predpisov45) a podľa tohto zákona, fyzickú kontrolu odpadu a odoberať a analyzovať vzorky.“.
27.
V § 71 písmeno d) znie:
„d)
vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel a odpadu z elektrozariadení podľa § 7 ods. 1 písm. l) a r),“.
28.
V § 71 písm. f) prvom bode sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 6 písm. b),” a „§ 47 ods. 6 písm. b),”.
29.
V § 71 písm. f) treťom bode sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 5 písm. b),” a „§ 47 ods. 5 písm. b),”.
30.
V § 78 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 4,” a „§ 47 ods. 4,”.
31.
V § 78 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 5 písm. b), § 45 ods. 6 písm. b),” a „§ 47 ods. 5 písm. b), § 47 ods. 6 písm. b),”.
32.
V § 78 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 5 písm. a), § 45 ods. 6 písm. a),” a „§ 47 ods. 5 písm. a), § 47 ods. 6 písm. a),”.
33.
V § 78 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 4,” a „§ 47 ods. 4,”.
34.
V § 78 ods. 2 písmeno zh) znie:
„zh)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g.“.
35.
V § 78 ods. 2 písm. zn) sa na konci pripájajú tieto slová: „a m)”.
36.
V § 78 ods. 3 písm. a) sa slová „nedovolenú prepravu” nahrádzajú slovami „nezákonnú cezhraničnú prepravu”.
37.
V § 78 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 45 ods. 1,” a „§ 47 ods. 1,”.
38.
V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poruší povinnosti ustanovené osobitnými predpismi45) pre cezhraničnú prepravu odpadu, neplní podmienky stanovené ministerstvom v rozhodnutí o cezhraničnej preprave odpadu.“.
39.
V § 80 ods. 1 písmeno r) znie:
„r)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g,“.
40.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
(24) Spracovateľ elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. d), je povinný splniť podmienky podľa § 54d písm. m) do 31. marca 2006, v opačnom prípade jeho autorizácia na spracovanie elektroodpadu stráca platnosť.”.
Čl. IV
Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z. a zákona č. 558/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 91 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo čestné vyhlásenie”.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35a sa citácia „§ 51 ods. 2 a § 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.” nahrádza citáciou „§ 51 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.